Hotărârea nr. 349/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 349

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 349

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.91278/2009 întocmit de Direcția Economico Financiară prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.210/2009 referitoare la stabilirea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2, lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.210/2009, privind stabilirea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009, prin completare la capitolul “Asigurări și Asistență Socială” cu Asociația „Vasiliada”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Asociația Vasiliada vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU