Hotărârea nr. 348/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 348

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.348

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 și 2 lit.b, art.45 alin.2, art.63 alin 1 lit.c și alin.a lit.c, art.115 alin.1 lit.b, alin.3, alin.5 și alin.6 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.41 alin.4 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Ținând seama de prevederile art.942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de :

 • a)    referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Craiova, în

calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.92263/21.07.2009;

 • b)    raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului, înregistrat sub nr.74257/15.06.2009;

 • c)    precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea

investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Amenajare ștrand în Parcul Lunca Jiului” și nr.74/2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Centrul Multifuncțional Craiova” “, prevăzute în anexa la prezenta.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 euro, cu o maturitate de 20 ani.

Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Din bugetul local al municipiului Craiova se asigură integral plata:

 • a) seviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art.1.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obigația să publice pe pagina de internet a municipiului Craiova următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a municipiului Craiova;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile,

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin.1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Craiova.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.294/2009.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului, direcțiilor de specialitate din aparatul primarului: Direcția Economico-Financiară și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții și Prefectului Județului Dolj și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al municipiului Craiova, precum și pe pagina de internet www.primariacraiova.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMENAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.348/2009

LISTA PRIVIND INVESTIȚIILE DE INTERES PUBLIC CE SE VOR FINANȚA DIN ÎMPRUMUTUL CONTRACTAT DE CONSILIUL LOCAL AL AMUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr.crt.

Denumirea investiției de interes public finanțat din împrumut

Valoare (Euro)

1.

Amenajare ștrand în Parcul Lunca Jiului - Craiova

8.323.990

2.

Centrul Multifuncțional Craiova - Pavilion Central

11.676.010

TOTAL

20.000.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor RADU