Hotărârea nr. 346/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 346

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.346

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.86539/2009 al Direcției Patrimoniu prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după cum urmează:

a - se modifică elementele de identificare și valoarea de inventar a bunurilor care aparțin domeniului public, aflate în administrarea Serviciului Public de Salubritate Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b - se completează inventarului bunurilor care aparțin domeniului public

al municipiului Craiova, cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoterii din funcțiune, a bunurilor aflate în administrarea Serviciului Public Salubritate Craiova, Companiei de Apă Oltenia S.A. și a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurile care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2001, prin anularea pozițiilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă modificarea poziției nr.246 din anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.182/2009, în sensul diminuării suprafeței construite de la 307 mp, la 81 mp.

Art.5. Se aprobă darea în administrare, către Serviciul Public Salubritate Craiova a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova prevăzute în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, 173/2001, 457/2005, 81/2006 și 186/2009.

Art.7. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu, Serviciul Public Salubritate Craiova, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMENAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Teodor RADU

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNCIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENȚĂ DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT

Nr. 86539 /08.07.2009

SE APROBĂ PRIMAR

Ec. Antonie Solomon

RAPORT

Prin hotărârea nr. 147/1999, consiliul local al municipiului Craiova și-a însușit inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova, modificat prin H.C.L nr. 173/2001 Ulterior, bunurile cuprinse în actele administrative invocate au fost incluse în anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj, modificată și completată prin H.G. nr. 141/2008.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și pct. 5 din anexa ce face parte integrantă din Ordinul Ministrului de Finanțe nr. 1753/2004, unitățile patrimoniale au obligația ca cel puțin o dată pe an, de regulă la sfârșitul anului, să efectueze inventarierea patrimoniului.

În anul 2008 inventarierea bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova a fost efectuată de un număr de 9 subcomisii de inventariere numite prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr. 7957/05.11.2008, coordonate de către o comisie centrală.

Subcomisia nr. 4, numită prin Dispoziția primarului municipiului Craiova nr. 7957/05.11.2008 a avut ca atribuții inventarierea mijloacelor fixe: platforme gospodărești, rampe, clădire publică etc. aflate în domeniul public și în administrarea S.P. Salubritate Craiova. Această subcomisie a constatat modificări ale inventarului domeniului public așa cum se observă și în Procesul Verbal nr. 183618/23.12.2008 și în procesul verbal nr. 14324/30.01.2009 al Comisiei centrale de inventariere.

Aceste bunuri au fost reevaluate prin încheierea contractului între administratorul bunurilor S.P. Salubritate Craiova și SC CONSULTING EXPERTIZA AUDIT CONTABILITATE SRL Craiova. Această reevaluare a avut ca obiect activele fixe corporale ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova aflate în administrarea S.P. Salubritate Craiova prin HCL nr. 81/2006, s-a efectuat la data de 07.04.2009 și a fost finalizată cu transmiterea către Direcția Patrimoniu a Raportului de evaluare prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 46833/10.04.2009. Diferențele constatate între elementele de identificare ale bunurilor regăsite în HG nr. 141/2008 și elementele de identificare ale bunurilor constatate pe teren de către subcomisia nr. 4, precum și modificările valorilor de inventar ale bunurilor constatate în urma reevaluării se regăsesc în cuprinsul Anexei nr. 1 la prezentul raport.

Prin HCL nr. 307/25.06.2009 anexa nr. 2 s-a modificat valoarea de inventar a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova și aflate în administrarea S.P. Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova iar în anexa nr.3 unele din aceste bunuri au fost trecute din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova în vederea scoaterii din funcțiune. La poziția 96 din anexa 2 și la poziția 10 din anexa nr.3 din HCL nr. 307/2009 apare bunul „Platformă beton Targ Romanești 4747” având valoarea de inventar 2.074,19. Valoarea de inventar rezultată în urma reevaluării este 2.074.188,00 lei, în consecință se impune rectificarea valorii de inventar a bunului „Platformă beton Targ Romanești 4747” identificat la poziția 96 din anexa 2 și la poziția 10 din anexa nr.3 din HCL nr. 307/2009 astfel: valoarea de inventar corectă este 2.074.188,00 lei.

Anexa nr. 2 cuprinde bunurile constatate ca plus de inventar de către subcomisiile de inventariere care au avut ca atribuții inventarierea mijloacelor fixe: platforme gospodărești, rampe, clădire publică etc. aflate în domeniul public și în administrarea S.P. Salubritate Craiova în anii 2007 și 2008 conform Proceselor Verbale nr. 14324/30.01.2009 și nr. 10152/22.01.2008 al Comisiei centrale de inventariere și se impune completarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al municipiului Craiova cu acestea.

Menționăm faptul că aceste bunuri nu au anexate acte juridice justificative (teren aferent rampelor de gunoi situate în Mofleni și Valea Șarpelui, teren aferent gospodăriei anexe Făcăi, respectiv platformă gospodărească Asociația nr. 6 Lăpuș).

Subcomisia de inventariere nr.4, precum și comisia centrală au propus intrarea bunurilor în inventarul domeniului public cu valoarea de 0,01 lei pe fiecare bun în parte, însă aceste bunuri până în prezent au fost reevaluate de către SC CONSULTING EXPERTIZA AUDIT CONTABILITATE SRL Craiova, impunându-se în consecință introducerea în domeniul public al municipiului Craiova a bunurilor reevaluate cu valoarea de inventar reevaluată.

În aceeași anexă (pozițiile 5 și 6) sunt cuprinse și bunurile identificate în urma realizării inventarierii efectuată de către comisia permanentă numită prin Dispoziția nr. 17282/09.03.2009 emisă de Primarul municipiului Craiova care trebuiesc introduse în inventarul bunurilor aparținând domeniul public al municipiului Craiova astfel: „Teren stație pompare ape menajere” și „Teren Calea București (SUCPI)” în suprafață de 705 mp. face parte din terenul notificat sub nr. 609/N/2001 de dna. Bulz Ileana cu domiciliul în București, str. Dionisie Lupu, nr. 50, sector 1 pentru care s-a dispus acordarea de despăgubire prin Dispozițianr. 2828/23.01.2006 emisă de primarul municipiului Craiova. Aceeași suprafață de teren a făcut obiectul atribuirii în concesiune prin negociere directă pe o perioadă de 49 de ani către SC SUCPI SA și SC FRAȚII BACRIZ SRL pentru amenajarea unei parcări prin HCL nr. 261/2009.

Tot în anexa nr.2 este cuprins și bunul „Piața agroalimentară str. Brestei” care trebuie introdus în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova ca urmare a finalizării lucrării „Piața agroalimentară str. Brestei, nr. 142A” autorizată cu Autorizația de construire nr. 1588/23.10.2007 emisă de primarul municipiului Craiova. Valoarea acestei investiții este cea din Procesul verbal de recepție finală nr. 3273/05.06.2009 este cuantificată la suma de 1.131.462,98 lei.

Anexa nr. 5 cuprinde bunurile reevaluate care nu sunt date în administrarea S.P. Salubritate Craiova, însă sunt înscrise în anexa nr. 2 din HG nr. 141/2008 în baza inventarului și nu a unei hotărâri a consiliului local al municipiului Craiova, precum și cele care sunt înscrise în listele de inventariere și completate în inventarul domeniului public conform anexei nr.2, impunându-se astfel darea în administrarea a acestora S.P. Salubritate Craiova și modificarea prin completare a HCL nr. 81/2006.

Anexa nr. 3 cuprinde bunuri propuse conform PV nr. 14324/30.01.2009 al comisiei centrale de inventariere pentru a fi trecute din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova în vederea scoaterii din funcțiune și a casării acestora. Aceste bunuri se află în administrarea S.P. Salubritate Craiova conform HCL nr. 81/2006.

Menționăm faptul că aceste bunuri nu au anexate acte justificative (rampă Mofleni, rampă Valea șarpelui, fundație cântar, cabină cântar, gosp. Anexă Făcăi).

Bunul intitulat „Platformă gospodărească” situat în cartier Iancu Jianu, Asociația nr. 113 ap., atestat ca aparținând domeniului public al municipiului Craiova conform HG 141/2008, Anexa nr.2, poziția 3306 este propus a fi trecut în domeniul privat în vederea scoaterii din funcțiune deoarece acest bun este amenajat pe un teren care a fost retrocedat în baza Dispoziției Primarului Municipiului Craiova nr. 6341/10.07.2003 numitei Iliescu Violeta, aceasta înstrăinând bunul prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 5123/08.07.2004 la BNP Tudor Marinela Daniela din Camera Notarilor Publici Craiova.

Bunul intitulat „Platformă gospodărească” situat în cartier Calea București, Asociația 7, atestat ca aparținând domeniului public al municipiului Craiova conform H.G. 141/2008, Anexa nr.2, poziția 3890 este propus a fi trecut în domeniul privat în vederea scoaterii din funcțiune deoarece acest bun este amenajat pe un teren care a fost retrocedat în baza Dispoziției Primarului Municipiului Craiova nr. 9140/2006 și a procesului verbal de punere în executare nr. 23344/17.07.2006 numitului Petolescu Nicolae.

Bunul intitulat „Platformă gospodărească” situat în cartier Brazda-Rocadă, Asociația 21, atestat ca aparținând domeniului public al municipiului Craiova conform H.G. 141/2008, Anexa nr.2, poziția 3151 este propus - prin adresa înaintată de SP Salubritate și înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 66110/27.05.2009 -a fi trecut în domeniul privat în vederea scoaterii din funcțiune deoarece acest bun este amenajat pe un teren care este atribuit în proprietate privată prin Ordinul Prefectului județului Dolj nr. 525/04.12.2008 numiților Dumitrescu Doina și Dăianu Cecilia.

În această anexă sunt cuprinse și bunurile (apometre) propuse a fi trecute din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova în vederea scoaterii din funcțiune și a casării de Compania de Apă Oltenia SA prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 87042/09.07.2009. Aceste bunuri se află în administrarea Companiei de Apă Oltenia SA conform HCL nr. 457/2005. Prin Hotărârea nr. 17/22.06.2009 Consiliul de Administrație a Companiei de Apă Oltenia SA a aprobat trecerea în domeniul privat al municipiului Craiova în vederea scoaterii din funcțiune și a casării a bunurilor cuprinse în anexă.

Anexa nr. 4 cuprinde propunerile de anulare a unor poziții din HCL nr. 147/1999 și HCL nr. 173/2001 care au stat la baza publicării inventarului domeniului public în HG nr. 141/2008. Motivarea pentru care este necesară această propunere este următoarea: bunul intitulat „Platformă gospodărească” atestat ca aparținând domeniului public al municipiului Craiova conform HG 141/2008, Anexa nr.2, poziția 3580 (poziția 4299 din HG nr. 965/2002, poziția nr. 39 din anexa 1 litera e la HCL nr. 147/1999 modificată prin poziția nr. 38 din anexa 1 litera e la HCL nr. 173/2001) apare și la poziția 3339 (poziția 4516 din HG nr. 965/2002, poziția nr. 258 din anexa 1 litera e la HCL nr. 147/1999 modificată prin poziția nr. 255 din anexa 1 litera e la HCL nr. 173/2001), Anexa nr.2 din aceeași hotărâre; bunul intitulat „Platformă gospodărească” atestat ca aparținând domeniului public al municipiului Craiova conform HG 141/2008, Anexa nr.2, poziția 3344 (poziția 4530 din HG nr. 965/2002, poziția nr. 272 din anexa 1 litera e la HCL nr. 147/1999 modificată prin poziția nr. 269 din anexa 1 litera e la HCL nr. 173/2001) apare și la poziția 3348 (poziția 4525 din HG nr. 965/2002, poziția nr. 267 din anexa 1 litera e la HCL nr. 147/1999 modificată prin poziția nr. 264 din anexa 1 litera e la HCL nr. 173/2001), Anexa nr.2 din aceeași hotărâre.

În urma realizării inventarierii permanentă efectuată de către comisia numită prin Dispoziția nr. 17282/09.03.2009 emisă de Primarul municipiului Craiova au fost identificate 2 poziții (bunuri) care trebuiesc scoase din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova (PV nr. 46342/08.04.2009) astfel: bunul „Policlinica pentru sportivi” atestat ca aparținând domeniului public al municipiului Craiova conform HG 141/2008, Anexa nr.2, poziția 3725 (poziția 5143 din HG nr. 965/2002, poziția nr. 116 din anexa 1 litera h la HCL nr. 147/1999 modificată prin poziția nr. 120 din anexa 1 litera h la HCL nr. 173/2001) și bunul „Policlinica nr. 3 Electroputere” atestat ca aparținând domeniului public al municipiului Craiova conform HG 141/2008, Anexa nr.2, poziția 3724 (poziția 5141 din HG nr. 965/2002, poziția nr. 114 din anexa 1 litera h la HCL nr. 147/1999 modificată prin poziția nr. 118 din anexa 1 litera h la HCL nr. 173/2001).

Policlinica pentru sportivi se află în cuprinsul Complexului sportiv „Stadionul Tineretului” Craiova intabulat în CF nr. 25343 Craiova în favoarea Ministerului Tineretului și Sportului, în baza HG nr. 1326/2001, Ordinul MTS nr. 308/05.07.1995.

Policlinica nr.3 Electroputere se află în proprietatea SC ELECTROPUTERE SA Craiova în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate a terenului seria M03 nr. 3511 fiind inscris in CF nedefinitivă nr. 17761 Craiova.

În anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 141/2008 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj, care modifică și completează H.G. nr. 965/2002, la poziția 136 figurează bunul „Teren - Piata Brazda - Simplon” (poziția 4694 din HG nr. 965/2002, poziția nr. 3 din anexa 1 litera G la HCL nr. 147/1999 modificată prin poziția nr. 3 din anexa 1 litera G la HCL nr. 173/2001). Teren - Piata Brazda - Simplon a fost retrocedat conform Dispoziției primarului municipiului Craiova nr. 10155/06.06.2006 numitului Brănescu Marin cu domiciliul în Craiova, str. Nufărului, nr.12. (terenul respectiv este identificat conform referatului nr. 13687/28.06.2006 privind propunerea de restituire în natură a terenului din str. Stejarului II, nr.5 - adresă veche - și a schiței anexată).

Prin adresa nr. 81091/26.06.2009, Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova a unor mijloace fixe cu destinația de magazii în suprafață de 117 mp și 109 mp. situate în Craiova, str.Filatropiei nr. 1 în vederea scoaterii lor din funcțiune. Aceste bunuri au fost introduse în domeniul public al municipiului Craiova prin HCL nr. 182/2009, fiind enumerate în anexa 3 la poziția nr. 246. - „Spitalul Clinic Municipal “Filantropia”-CladireMagazii alimente” compusă din 4 corpuri cu suprafața construită: 109+ 117+ 66+ 15 mp.

În locația situată în municipiul Craiova, str.Filatropiei nr. 1 funcționează Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova iar prin Dispoziția primarului municipiului Craiova nr. 10284/15.06.2006 a fost retrocedat în natură terenul în suprafață de 2.287 mp pe care se află și aceste magazii care trebuiesc scoase din funcțiune.

Astfe, pentru punerea în aplicare a Dispoziției primarului municipiului Craiova anterior menționate se impune diminuarea suprafeței construită a poziției nr. 246 din Anexa nr.3 la HCL nr. 182/2009 de la 109+ 117+ 66+ 15 mp la 66+ 15 mp.

Față de cele prezentate, potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală și Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, propunem promovarea unui proiect de hotărâre care să aiba ca obiect următoarele:

 • - modificarea elementelor de identificare și a valoarii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public și în administrarea S.P. Salubritate Craiova, conform anexei nr. 1;

 • - completarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al municipiului Craiova, conform anexei nr.2;

 • - darea în administrare a bunurilor aflate în domeniul public al municipiului Craiova, S.P. Salubritate Craiova, conform anexei nr. 5;

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova în vederea scoaterii din funcțiune potrivit prevederilor legale a unor bunuri aflate în administrarea S.P. Salubritate Craiova, a Companiei de Apă Oltenia, SA precum și a bunurilor aflate în administrarea Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova conform anexei nr. 3;

 • - anularea pozițiilor din HCL nr. 147/1999 modificată prin HCL nr. 173/2001, conform anexei nr. 4;

 • - modificarea prin diminuare a suprafeței construite de la 307 mp la 81 mp corespunzătoare poziției nr. 246 din Anexa nr.3 la HCL nr. 182/2009;

 • - modificarea pe cale de consecință a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 147/1999, 173/2001, 81/2006, 457/2005 și 182/2009 precum și finalizarea procedurilor de modificare a H.G. 141/2008 prin intermediul Consiliului Judetean Dolj.

  Director Executiv, cons. Ovidiu Vanghelie


  Întocmit,

  insp. Madalina Oprea


Avizat pentru legalitate, cons. jur. Mirel Bontea

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

1

3323

1.5.14.

Platformă Gospod.

4510

Cartier:Centru

Asociație: Piața Unirii Bloc: K

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: alee acces

V: SNP Petrom

S: Lic. E. Cuza

N: Bl. K

12002806

2.441,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

2

3353

1.5.14.

Platformă Gospod.

4519

Cartier: Centru Asociație: Romarta Bloc: Romarta

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E:parcare+alee acces

V: Primăria Craiova(Pallace)

S: bl. Romarta

N: Muzeul de

Arta

12002836

6.447,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

3

3343

1.5.14.

Platformă Gospod.

4520

Cartier: Centru Asociație: Romul

Bloc: C2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E:Bl. D+strada

Romul

V: bl. M.3

S: bl. C2

N: Str. Cl. Buc.+ alee pietonală

12002826

7.019,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

4

3289

1.5.14.

Platformă Gospod.

4503

Cartier:Centru

Asociație: L.Copiilor

Bloc: 156Ap

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 20,00

E: proprietate

privată

V: Bl.156 ap

S: Bl. 156ap

N: alee acces+

Bl. T.3

12002771

14.492,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

5

3290

1.5.14.

Platformă Gospod.

4504

Cartier: Centru Asociație: M. Viteazu Bloc: 4

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E:BNR + alee

acces

V: Bl. 8

S: bl. 4

N: BNR

12002772

6.792,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

6

3291

1.5.1.4

Platformă Gospod.

4505

Cartier: Centru Asociație: M. Viteazu Bloc: 5

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E:Muzeul

Olteniei

V: bl. 14

S: bl. 10

N: Bl. 5

12002773

7.938,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

7

3294

1.5.14.

Platformă Gospod.

4508

Cartier:Centru

Asociație: Olteț

Bloc: 6 (modern)

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: Filarmonica Oltenia

V: Bl.6 + ASIROM

S: Banca Țiriac

N: SC Mercur

12002776

11.601,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

8

3295

1.5.14.

Platformă Gospod.

4509

Cartier: Centru Asociație: Olteț Bloc: 21 (Minerva) Bet:

Bord: x

Neam: x(parcare)

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.):

E:SC Romtelecom

V: Bl. 23

S: Minerva

N: Bl. Doljana

12002777

6.973,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă Gospod.

Cartier:Centru

Asociație: IJK

E: SC Mehedintu

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

9

3297

1.5.14.

4483

Bloc: IJK

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

V: Bl. IJK

S: Biserica SF. Ilie

N: Bl. IJK

12002779

6.508,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

10

3308

1.5.14.

Platformă Gospod.

4484

Cartier: Centru

Asociație: IJK

Bloc: 49 ap.

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 9,00

E:49 ap

V: Bl. 21D

S:Bl. 1-3 Unirii

N: Bl. 49 ap.

12002790

6.357,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

11

3567

1.5.14.

Platformă Gospod.

4286

Cartier:Centru

Asociație: Arieș

Bloc: H sc. 2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: proprietate privată

V: parcare

S: bl. H, sc. 2

N: proprietate privată

12003051

7.816,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

12

3352

1.5.14.

Platformă Gospod.

4511

Cartier: Centru

Asociație: Unirii

Bloc: 2+3

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E:bl. 2

V: bl. 3

S: alee acces

N: SC Gen. 2

12002835

3.227,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

13

3154

1.5.14.

Platformă Gospod.

4340

Cartier:Centru

Asociație:Casa Alba Bloc: 73Ap

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal: x (înfundat)

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: Sucursala

INSAT

V: bl. 73. ap

S: parcare

N: SC INDA

12002634

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

14

3301

1.5.14.

Platformă Gospod.

4477

Cartier: Centru Asociație: Femina Bloc: D.2

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal: x (înfundat)

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E:bl. D.2

V: proprietate privată

S: proprietate privată

N: D.2 Femina

12002783

3.192,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

15

3302

1.5.14.

Platformă Gospod.

4478

Cartier: Centru Asociație: Horezului Bloc: 73Ap

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E:bl. 7

V: alee acces

S:

N:

12002784

2.966,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

16

3568

1.5.14.

Platformă Gospod.

4287

Cartier: Brincusi Asociație: Brincusi Bloc: a1

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: magazin

V: bl.a.1

S: prop.part.

N: alee acces

12003052

2.516,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

17

3569

1.5.14.

Platformă Gospod.

4288

Cartier: Brincusi Asociație: Brincusi Bloc: b1

Bet: x

E: alee acces

V: bl.b.1

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Bord: x

S: bl. a.1

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

N: parcare

12003053

0,01

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: str.Făgăraș

Gospod.

Asociație: 2

18

Bloc: D13

V: GardCimitir

Bet:

Sineasca

Bord:

S: garaje

In adm S.P Salubritate

3093

1.5.14.

4457

Neam: x

12002572

0,01

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

N: teren viran

Platformă

Cartier: G. Enescu

E:teren viran

Gospod.

Asociație: 4

19

3101

1.5.14.

4465

Bloc: PT

Bet: x

V: alee acces

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: PT

12002580

3.222,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.):

N: Lic.Energetic

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: bl. B12

Gospod.

Asociație: 5

20

3104

1.5.14.

4468

Bloc: B34

Bet: x

V: parcare bl B8

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. B4

12002583

5.543,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: bl. B9

Platformă

Cartier: G. Enescu

E:garaje bl G7

Gospod.

Asociație: 6

21

3106

1.5.14.

4470

Bloc: H11

Bet: x

V:garaje bl.G8

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. G8

12002585

0,01

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.):

N: prop.privată

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: bl. D7

Gospod.

Asociație: 1

22

Bloc: D7

V: Cimitir

3117

1.5.14.

4455

Bet: x

Sineasca

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: garaje

12002596

2.861,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: garaje

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: PT1

Gospod.

Asociație: 1

23

Bloc: D9

V: parcare

Bet: x

bl. D10-D11

Bord: x

S: bl. D9

In adm S.P Salubritate

3092

1.5.14.

4456

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 7,00

N: bl. D9a

12002571

3.917,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: G. Enescu

E:garaje bl D21

Gospod.

Asociație: 2

24

3094

1.5.14.

4458

Bloc: D21

Bet: x

V:parcare bl.D21

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. 21

12002573

4.186,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

N: Lic.Energetic

Platformă

Cartier: G.Enescu

E:Lic.Energetic

Gospod.

Asociație: 2

25

3095

1.5.14.

4459

Bloc: D17

Bet: x

V: teren viran

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: PT 4

12002574

7.329,00

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 16,00

N: bl. 17

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: bl. 28

Gospod.

Asociație: 2

26

Bloc: D26

V:Cimitir

Bet: x

Sineasca

Bord: x

S: Parcare

In adm S.P Salubritate

3096

1.5.14.

4460

Neam:

bl. 28-29

12002575

4.380,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

N: Parc

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 16,00

Cornițoiu

Platformă

Cartier: G. Enescu

E: bl. A5

Gospod.

Asociație: 3

27

3097

1.5.14.

4461

Bloc: A2

Bet: x

V: parcare blA1

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. A6

12002576

9.715,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 20,00

N: parcare blA2

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: cămin

Gospod.

Asociație: 3

nefamiliști

28

3108

1.5.14.

4462

Bloc: A9

Bet: x

V: bl. A10

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. A9

12002587

7.950,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N:parcare bl A9

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: bl. B5

Gospod.

Asociație: 4

29

Bloc: B2

Bet: x

Bord: x

V:parcare bl B1

S:parcare bl B6

In adm S.P Salubritate

3099

1.5.14.

4463

Neam:

12002578

10.605,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

N: bl. B2

Platformă

Cartier: G. Enescu

E: bl. B12

Gospod.

Asociație: 4

30

3090

1.5.14.

4464

Bloc: B9

Bet: x

V:parcare bl B8

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. B4

12002569

8.177,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: bl. B9

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: proprietate

Gospod.

Asociație: 4

privată

31

3102

1.5.14.

4466

Bloc: C1

Bet: x

V: bl. C1

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. C3

12002581

8.750,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

N: proprietate

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

privată

Platformă

Cartier: G.Enescu

E:parcare bl 40

Gospod.

Asociație: 4

32

Bloc: C14

V: parcare

Bet: x

cămin

Bord: x

S: bl. 40

In adm S.P Salubritate

3103

1.5.14.

4467

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: bl. 34

12002582

7.814,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: G. Enescu

E: bl. B12

Gospod.

Asociație: 1 prop

33

3105

1.5.14.

4469

Bloc: B34

Bet: x

V:parcare bl B8

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. B4

12002584

20.163,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

N: bl. B9

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

34

3221

1.5.14.

Platformă Gospod.

4471

Cartier: G.Enescu

Asociație: 6

Bloc: F13

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 16,00

E: proprietate

privată

V: bl. F11

S: fabrică marochinărie

N:parcare bl F13

12002701

2.930,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

35

3183

1.5.14.

Platformă Gospod.

4473

Cartier: G.Enescu

Asociație: 6

Bloc: F3

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: teren viran V:parcare bl F3

S: teren viran

N: bl. F2

12002662

3.005,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

36

3298

1.5.14.

Platformă Gospod.

4474

Cartier: G. Enescu

Asociație: 6

Bloc: G8

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E:garaje bl G7

V:garaje bl G8

S: bl. G8

N: proprietate

privată

12002780

2.480,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

37

3299

1.5.14

Platformă Gospod.

4475

Cartier: G.Enescu

Asociație: 6

Bloc: H8

Bet:

Bord:

Neam: x

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E: bl. H8

V: str.Turturele

S: P.T.

N: Biserica

Belivacă

12002781

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

38

3300

1.5.14.

Platformă Gospod.

4476

Cartier: G.Enescu

Asociație: 7

Bloc: C Petrolisti

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: str. Pașcani

V:canal colector

S: Complex

Senator

N: cămin petroliști

12002782

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

39

3260

1.5.14

Platformă Gospod.

4589

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I20

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E: bl. I.30

V: bl. I.20

S: PT 439

N: parcare

12002742

1.352,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

40

3516

1.5.14.

Platformă Gospod.

4272

Cartier: 1 Mai

Asociație: 4

Bloc: K 10

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 28,00

E: parcare V: platformă

S: bl. K.10

N: bl. K.6

12002999

8.450,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

41

3517

1.5.14.

Platformă Gospod.

4273

Cartier: 1 Mai

Asociație: 6

Bloc: I2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:x

E:Poligrafie

V: bl. I.2

S: alee acces

N: teren viran + alee acces

12002990

9.336,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Suprafață (mp.): 32,00

42

3518

1.5.14.

Platformă Gospod.

4274

Cartier: 1 Mai

Asociație: 7

Bloc: C.2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,00

E: PT 372

V: bl. C.1

S:Grădinita F-ca confecții N: bl. B.8 + parcare

12003001

6.567,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

43

3519

1.5.14.

Platformă Gospod.

4275

Cartier: 1 Mai

Asociație: 8-10-11

Bloc: I.48

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x (nefinalizat)

Plasă: tablă cutată

Zid:

Suprafață (mp.): 28,00

E: str.Sisești

V: I.47

S: teren viran

N: Șc.Generală nr. 36

12003002

13.250,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

44

3520

1.5.14.

Platformă Gospod.

4276

Cartier: 1 Mai

Asociație: 12-14

Bloc: S.32

Bet:

Bord:

Neam: x (teren viran)

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E: bl. S.26

V: bl. S.34

S: teren viran

N: PT 1 Romanescu

12003003

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

45

3522

1.5.14.

Platformă Gospod.

4278

Cartier: 1 Mai

Asociație: 12-14

Bloc: S.2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 21,00

E: bl. S.10

V: bl. V.4

S:bl. S.1

N: cămin hipoacuzici

12003005

6.442,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

46

3523

1.5.14.

Platformă Gospod.

4279

Cartier: 1 Mai

Asociație: 13

Bloc: V.2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: cămin hipoacuzici

V: bl. V.2

S: bl. V.5

N: str. D.Gerota

12003006

4.470,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

47

3545

1.5.14.

Platformă Gospod.

4280

Cartier: 1 Mai

Asociație: 13

Bloc: V.24

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x (infundat)

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. V.26

V: PT 532

S: parcare + teren viran

N: bl. V.18

12003029

4.319,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

48

3508

1.5.14.

Platformă Gospod.

4281

Cartier: 1 Mai

Asociație: 13

Bloc: SV.27

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. V.28

V: bl. V.22

S: parcare +

N: teren viran

12002991

10.310,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

49

3564

1.5.14.

Platformă Gospod.

4283

Cartier: 1 Mai

Asociație: 15

Bloc: M.30

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 25,00

E: bl.M.30

V: prop.privată

S: alee acces

N: stație Distrigaz Sud

12003048

4.243,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: 1 Mai

E:str. Arțarului

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

50

3565

1.5.14.

Gospod.

4284

Asociație: 16

Bloc: M.13

Bet:

Bord:

Neam: x

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

V: bl. M10, M11

S: proprietate privată

N: bl.M13

12003049

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

51

3521

1.5.14.

Platformă Gospod.

4277

Cartier: 1 Mai

Asociație: 9

Bloc: E14

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: cantină facultate

V: bl. E12

S: bl. E14

N: Spitalul

Jud. Nr. 1

12003004

5.905,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

52

3514

1.5.14.

Platformă Gospod.

4270

Cartier: 1 Mai

Asociație: 2

Bloc: 36

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl.36

V: bl. 23, 24

S: parcare

N: centrală termică

12002997

8.794,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

53

3525

1.5.14.

Platformă Gospod.

4271

Cartier: 1 Mai

Asociație: 4 V Papillian

Bloc: H.4

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 12,00

E: PT 4

V: RA Secția

canal 4

S:bl. H.2

N: cămin bătrâni

12003008

6.490,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

54

3510

1.5.14.

Platformă Gospod.

4266

Cartier: 1 Mai

Asociație: 1

Bloc: 3

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă: x

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 1

V: Biserica 1 Mai

S: parcare + alee acces

N: str. Tabaci

12002993

10.338,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

55

3511

1.5.14.

Platformă Gospod.

4267

Cartier: 1 Mai

Asociație: 1

Bloc: 12

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl.12

V: bl. 10

S: parcare

N: loc joacă

12002994

7.666,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

56

3512

1.5.14.

Platformă Gospod.

4268

Cartier: 1 Mai

Asociație: 1

Bloc: 7

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl. 13A

V: bl. 9

S: loc joacă

N: bl. 7

12002995

7.966,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

57

3513

1.5.14.

Platformă Gospod.

4269

Cartier: 1 Mai

Asociație: 1

Bloc: 18

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: Șc. generală

nr. 18

V: PT 246

S: Șc.generală

nr. 18

N: bl. 16

12002996

6.913,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

58

Platformă Gospod.

Cartier: 1 Mai

Asociație: 14

Bloc: S.18

E: parcare

V: bl. S14

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

3261

1.5.14.

4590

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

S: bl. S15

N: bl. S17

12002743

5.300,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

59

3262

1.5.14

Platformă Gospod.

4591

Cartier: 1 Mai

Asociație: 14

Bloc: S19

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. S.20

V: parcare

S: bl. S.22

N: bl. S16

12002744

4.470,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

60

3264

1.5.14

Platformă Gospod.

4592

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: V10

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl. V15 + bl. V16

V: parcare + bl. V10

S: parcare + bl. V.12

N: zona verde + bl.V7

12002745

2.966,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

61

3265

1.5.14

Platformă Gospod.

4593

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: F10

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: alee acces

V: bl. F10

S: alee acces

N: bl. F7

12002746

1.557,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

62

3219

1.5.14

Platformă Gospod.

4584

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I49

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: parcare + bl. I48

V: bl. I.51

S: bl. I.49

N: parcare + bl. I71

12002699

1.557,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

63

3220

1.5.14.

Platformă Gospod.

4585

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I52

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl. I.53

V: zonă verde + str. Dr. M. Canciulesc

S: parcare + bl. I.52

N: CT 6

u

12002700

2.741,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

64

3243

1.5.14.

Platformă Gospod.

4586

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I39

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl. I.39

V: PT 475

S: parcare

N: parcare + bl. I32

12002723

1.557,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

65

3206

1.5.14.

Platformă Gospod.

4587

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I32

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E:

V:

S:

N:

12002685

1.352,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

66

3233

1.5.14.

Platformă Gospod.

4588

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I14

Bet: x

Bord:

E: bl. I.14

V: bl. I.21

S: parcare + bl. I.17

12002713

1.352,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: parcare + bl. I11

Platformă

Cartier: Știrbei Vodă

E: bl. D10

Gospod.

Asociație: 4

67

3509

4265

Bloc: P32

Bet: x

V: bl. P31

1.5.14.

Bord: x

S: bl. P32

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: parcare

12002992

7.184,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Știrbei Vodă

E: garaje private

Gospod.

Asociație: 3

68

3515

1.5.14

4263

Bloc: PT 2

Bet: x

V: parcare

Bord: x

S: PT 2

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

N: bl. P5

12002998

8.780,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Știrbei Vodă

E: bl. D10

Gospod.

Asociație: 4

69

3534

1.5.14.

4264

Bloc: P 28

Bet: x

Bord: x

V: bl. P28

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:

12003017

6.897,00

cf HCL 81/2006

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

N: P.T. 459

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Cimpia Islaz

E: parcare

Gospod.

Asociație:

70

3136

1.5.14.

4339

Bloc: 17A

Bet:

V: str. Bibescu

Bord:

S: bl. 17A

In adm S.P Salubritate

Neam: x Apa:-Canal:

Plasă: x

Zid:x

N: parcare

12002615

12.667,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 1,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: parcare

Gospod.

Asociație: 7

71

3211

1.5.14.

4575

Bloc: C2

Bet: x

V: alee acces

Bord: x

S: bl. C.2

In adm S.P Salubritate

Neam: Apa:

Canal: x Plasă: x

Zid:

N: PT 206

12002690

9.357,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl. B3

Gospod.

Asociație: 16

72

3218

1.5.14.

4583

Bloc: d

Bet: x

V: parcare

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. R4

12002698

13.317,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: x Plasă: x Zid:x

N: str.Rovinari

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E:parcare +

Gospod.

Asociație: 20

cale ferată

73

3187

1.5.14.

4360

Bloc: 4

Bet:

V: str.I.D. Sarbu

Bord:

S:bl. 4

In adm S.P Salubritate

Neam: x (pe trotuar)

Apa:

Canal:

N: bl. 110.G

12002666

0,01

cf HCL 81/2006

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: PT 213

Gospod.

Asociație: 1

74

Bloc: 19

V: locuință

3215

1.5.14.

4568

Bet: x

privată

Bord: x

S:Șc. Generală

In adm S.P Salubritate

Neam:

nr. 29

12002694

9.497,00

cf HCL 81/2006

Apa:

N: bl. 19

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 21,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E:bl. 25

Gospod.

Asociație: 1,2

75

Bloc: 22

V: Șc.gen.29 +

3213

1.5.14

4569

Bet: x

bl. 21

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. 28

12002692

11.199,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: x Plasă:

Zid:x

N: bl. 22

Suprafață (mp.): 28,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E:parcare

Gospod.

Asociație: 2

76

3231

1.5.14.

4570

Bloc: 26

Bet: x

V: bl. 26

Bord: x

S:bl. 29

In adm S.P Salubritate

Neam: Apa:

Canal: x Plasă: x

Zid:

N: bl.24

12002711

11.233,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 32,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl. 3

Gospod.

Asociație: 12+4+2

77

3207

1.5.14.

4571

Bloc: 6 circa sanitara

Bet: x

V: parcare

Bord:

S:circa sanitară

In adm S.P Salubritate

Neam:

(bl. 6)

12002686

9.681,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: Plasă: x

Zid:

N: bl. 2

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: UM 1047

Gospod.

Asociație: 4

78

3208

1.5.14.

4572

Bloc: 44

Bet: x

V: bl. 45

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: alee acces

12002687

4.993,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: Plasă: x

Zid:x

N: punct termic

Suprafață (mp.): 12,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E:PT177, Punct

Gospod.

Asociație: 5

termic 2

79

Bloc: 13 (PT2)

V: Cămin

3209

1.5.14.

4573

Bet: x

Electroputere

Bord: x

S:bl. 12

In adm S.P Salubritate

Neam: Apa:

Canal: x Plasă: x

Zid:

N: bl.13

12002688

8.209,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: proprietate privată

Gospod.

Asociație: 6

80

3210

1.5.14.

4574

Bloc: M6

Bet: x

V: proprietate privată

Bord: x

S: str. Pandurilor

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:

Canal: x Plasă:

Zid:

N: Punct termic

12002689

2.967,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl. 63

Gospod.

Asociație: 8 + 18

81

3212

1.5.14.

4576

Bloc: PT 4

Bet: x

V: PT 174

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. H.4

12002691

14.613,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: x Plasă: x

Zid:x

N: parcare

Suprafață (mp.): 24,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl. E1

Gospod.

Asociație: 8+9

82

3222

1.5.14.

4577

Bloc: a

Bet: x

V: bl. A

Bord: x

S:bl. A1

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa: Canal: x

Plasă:

N: parcare

12002702

9.036,00

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: cămin Electro

Gospod.

Asociație: 8+18

83

3214

1.5.14.

4578

Bloc: 54

Bet: x

V: bl. 54

Bord: x

S: bl. 53

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:

Canal: x Plasă:

Zid:

N: alee acces

12002693

9.218,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 24,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl.E7

Gospod.

Asociație: 9+10

84

3205

1.5.14.

4579

Bloc: e

Bet: x

V: PT 176

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. D.3

12002684

13.972,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: x Plasă:

Zid:x

N: bl. D.1

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: str.Panduri

Gospod.

Asociație: 14

85

3216

1.5.14.

4581

Bloc: P6

Bet: x

Bord: x

V: bl. P4

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:

12002696

8.284,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: x Plasă: x Zid:

N: bl. P.3

Suprafață (mp.): 32,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl. S8

Gospod.

Asociație: 14

86

3217

1.5.14.

4582

Bloc: S6-S8

Bet: x

Bord: x

V: bl. S1

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:

12002697

8.284,00

cf HCL 81/2006

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: bl. S.10

Platformă

Cartier: Craiovița Nouă

E: bl. 26B

Gospod.

Asociație: 5

87

3184

1.5.14.

4386

Bloc: 27

Bet: x

V: bl. 26A

In adm S.P Salubritate

Bord: x

S:parcare bl

12002663

9.357,00

cf HCL 81/2006

Neam:

26C

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 30,00

N: bl. 27

Platformă

Cartier: Craiovița Nouă

E: bl. 5

Gospod.

Asociație: 7

88

Bloc: 5

V: parcare

3175

1.5.14.

4387

Bet: x

bl. 6-5

Bord: x

S: bl. 6

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 30,00

N: bl. 7

12002654

4.684,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Craiovița Nouă

E: P.Trafo 274

Gospod.

Asociație: 7

89

3166

1.5.14.

4388

Bloc: 14

Bet: x

V: bl. Racheta

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. 14

12002645

0,01

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 35,00

N: parcare

Platformă

Cartier: Craiovița Nouă

E: bl. 17

Gospod.

Asociație: 3

90

3170

1.5.14.

4382

Bloc: 18

Bet: x

V: bl. 19

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. 19

12002649

0,01

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 30,00

N: bl. 18

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

91

3171

1.5.14.

Platformă Gospod.

4383

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 3

Bloc: 19

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 21,00

E: bl. 16

V: loc joacă

S: bl. 19

N: grădiniță

12002650

8.970,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

92

3172

1.5.14.

Platformă Gospod.

4384

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 4

Bloc: 13

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 30,00

E:parcare bl.30

V: bl. 32

S: bl. 32

N: P.Tr. 324

12002651

10.167,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

93

3173

1.5.14.

Platformă Gospod.

4385

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 4

Bloc: 28

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: bl. 27

V: bl. 28

S: bl. 3A

N: bl. 1

12002652

7.109,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

94

3178

1.5.14.

Platformă Gospod.

4390

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 7

Bloc: P.T. 1

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: Sc. 30

V: bl. 32

S: P.Tr.218

N: PT3

12002657

9.157,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

95

3179

1.5.14.

Platformă Gospod.

4391

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 8

Bloc: 33-39

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl.34

V: bl. 33

S: bl. 33

N: bl. 37

12002658

5.672,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

96

3180

1.5.14.

Platformă Gospod.

4392

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 9

Bloc: 40

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 30,00

E:parcare bl.40

V: bl. 41

S: bl. 40

N: P.Tr.268

12002659

10.147,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

97

3181

1.5.14.

Platformă Gospod.

4393

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 9

Bloc: 42

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 32,00

E: bl. 42.A1

V: bl. 41

S: P.Tr.251 N: grădiniță

12002660

10.755,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

98

3182

1.5.14.

Platformă Gospod.

4394

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 9

Bloc: 35ab1

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 20,00

E: teren viran V: prop.privată

S: teren viran

N: parcare bl.35ab1

12002661

9.339,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 9

E:Parc Cornițoiu

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

99

3119

1.5.14.

4395

Bloc: 37abc

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 12,00

V: bl. 35abc

S:Parc

Conițoiu

N:str. G. Enescu

12002598

6.167,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

100

3186

1.5.14.

Platformă Gospod.

4396

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 10

Bloc: 46 B2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 46.B2

V: Bd.Oltenia S:parcare

bl. 46.B

N: bl. 49

12002665

8.869,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

101

3129

1.5.14.

Platformă Gospod.

4397

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 10

Bloc: 48

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E:parcare bl.49

V: bl. 48A

S:parcare bl.48

N: bl. 48B

12002608

7.905,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

102

3072

1.5.14.

Platformă Gospod.

4398

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 11

Bloc: 58 A1

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid: x

Suprafață (mp.): 36,00

E: bl.58a

V: P.T. 5

S: bl.sp.58A1

N: parcare

bl. 58A

12002551

9.443,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

103

3073

1.5.14.

Platformă Gospod.

4399

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 11

Bloc: 60a

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: bl. Exp.

V: bl. 60A

S:parcare

bl. Exp.

N: parcare

bl.8d

12002552

6.177,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

104

3074

1.5.14.

Platformă Gospod.

4400

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 11

Bloc: 60B

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E:Cinematograf Craiovița Nouă

V: bl.62B2

S: bl. 62B1

N: P.TR. 253

12002553

4.747,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

105

3075

1.5.14.

Platformă Gospod.

4401

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 12

Bloc: 52

Bet:

Bord:

Neam: x

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E:parcare bl56

V: bl. 49

S: parcare

bl. 49, 56

N: bl. 52.B

12002554

902,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

106

3076

1.5.14.

Platformă Gospod.

4402

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 13

Bloc: 54

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: parcare

bl. 54.B

V: bl. 54A

S: P.Tr. 269

N: bl. 54B

12002555

3.193,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

107

3077

1.5.14.

Platformă Gospod.

4403

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 14

Bloc: 98

Bet: x

E: bl. 98

V:parcare bl96

In adm S.P Salubritate

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 25,00

S: bl. 96

N: bl. 93B

12002556

10.530,00

cf HCL 81/2006

108

3078

1.5.14.

Platformă Gospod.

4404

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 15

Bloc: 104

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 28,00

E:stație transformare

V: bl. 100

S: bl.104.A2

N: spălătorie auto

12002557

10.605,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

109

3089

1.5.14.

Platformă Gospod.

4405

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 16

Bloc: 72

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 36,00

E: parcare

bl. 76

V: P.Tr 270

S: bl. 72B

N: bl. 75

12002568

12.414,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

110

3080

1.5.14.

Platformă Gospod.

4406

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 17

Bloc: 78

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. 78

V: bl. 80A

S: bl. 81.B

N: bl. 77B

12002559

8.833,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

111

3071

1.5.14.

Platformă Gospod.

4407

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 18+19

Bloc: PT 8

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

E: parcare

bl. 114

V: teren viran

S:CT + P.Tr.254

N: bl. 115

12002550

9.415,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

112

3082

1.5.14.

Platformă Gospod.

4408

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 18+19

Bloc: 116

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl. 116B

V: bl. 116C

S: teren viran

N: bl. 117

12002561

11.707,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

113

3083

1.5.14.

Platformă Gospod.

4409

Cartier: Craiovița Nouă Asociație: 19+1 pr.

Bloc: 124

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E:str.E.Farago

V: parcare bl.125

S: bl. 126a

N: bl. 124B

12002562

11.049,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

114

3084

1.5.14.

Platformă Gospod.

4410

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 20

Bloc: 122

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: magazin

V: bl. 122+123

S: magazin

N: teren viran

12002563

11.268,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

115

3085

1.5.14.

Platformă Gospod.

4411

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 20+22

Bloc: 130B

Bet: x

Bord: x

Neam:

E: Regia Apă

canal

V: bl. 130B

S: bl. 123F

12002564

10.673,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 32,00

N: bl. 123G1

116

3086

1.5.14.

Platformă Gospod.

4412

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 21

Bloc: 143B

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 143B

V: garaje

S: bl. 140

N: bl. 142B

12002565

8.532,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

117

3087

1.5.14.

Platformă Gospod.

4413

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 21

Bloc: 147

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 30,00

E: bl. 144A

V: bl. 142B

S: bl. 143B

N: bl. 146A

12002566

9.277,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

118

3088

1.5.14.

Platformă Gospod.

4414

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 22

Bloc: 123J

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 123J

V: P.T. 9

S: bl. 133

N: parcare

bl. 133a

12002567

10.009,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

119

3062

1.5.14.

Platformă Gospod.

4415

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 23

Bloc: 91

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 36,00

E: bl. 94B1

V: P.T. 8A

S: bl. 94B

N: bl. 91

12002541

13.272,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

120

3060

1.5.14.

Platformă Gospod.

4416

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 24 Stomato

Bloc: 66

Bet:

Bord:

Neam: x

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E:Stomatologie

V: bl. 69

S: bl. 66

N: teren viran +

bl. 70

12002539

9.471,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

121

3079

1.5.14.

Platformă Gospod.

4417

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 25

Bloc: 148

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 36,00

E: bl. 148

V: P.Tr. 335 +

bl. 148C

S: bl. 147A

N: parcare

bl. 148

12002558

10.235,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

122

3054

1.5.14.

Platformă Gospod.

4418

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 25

Bloc: 149

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 30,00

E: bl. 147

V: bl. 150B

S: bl. 149

N: bl. 150D

12002533

9.646,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

123

3055

1.5.14.

Platformă Gospod.

4419

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 26

Bloc: 146G

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

E: bl. 146C

V: cale acces

S: bl. 146A

N: tSc Gen. 32

12002534

10.680,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 35,00

124

3056

1.5.14.

Platformă Gospod.

4420

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 26

Bloc: 157

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 16,00

E: bl. 157A

V: bl. 157F

S: parcare

bl. 157F

N: parcare

bl. P.Tr. 341

12002535

8.826,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

125

3057

1.5.14.

Platformă Gospod.

4421

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 27

Bloc: 169E

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

E: Bd. Oltenia

V: parcare +

bl. 170K

S: loc joacă

N: bl. 169

12002536

4.594,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

126

3058

1.5.14.

Platformă Gospod.

4422

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 27

Bloc: 159K

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. 161E

V: bl. 161a

S: bl. 161C

N: bl. 159K

12002537

8.983,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

127

3059

1.5.14.

Platformă Gospod.

4423

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 28

Bloc: 160F

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. 160H

V: parcare

bl. 160F

S: centru plasament

N: bl. 160F

12002538

8.087,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

128

3070

1.5.14.

Platformă Gospod.

4424

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 28

Bloc: 160D

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 160

parcare

V: bl. 160B

S: bl. Centru plasament

N: bl. 160D

12002549

7.877,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

129

3061

1.5.14.

Platformă Gospod.

4425

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 27

Bloc: 162C

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 40,00

E: bl. Centru plasament

V: bl. 162C

S: centru plasament nr7

N: centru plasament nr7

12002540

11.129,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

130

3052

1.5.14.

Platformă Gospod.

4426

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 29

Bloc: 170 G

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 20,00

E: teren viran

V: P.T. 363

S: bl. 170G

N: bl. 170I

12002531

7.874,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

131

3064

1.5.14.

Platformă Gospod.

4428

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 30

Bloc: 175

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

E: bl. 175A

V: bl. 175R

S: P.Tr. 397

N: parcare

bl. 175A

12002543

11.049,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Suprafață (mp.): 40,00

132

3065

1.5.14.

Platformă Gospod.

4429

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 30

Bloc: 175

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 12,00

E: bl. S6

V: teren viran

S: bl. B1

N: bl. 175

12002544

6.106,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

133

3112

1.5.14.

Platformă Gospod.

4438

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 35

Bloc: 174

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 35,00

E: bl. 174I

V: bl. 174B

S: bl. 174

N: bl. 174A

12002591

9.934,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

134

3053

1.5.14.

Platformă Gospod.

4434

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 33

Bloc: 150

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 15,00

E: bl. 150C

V: bl. 150I

S: bl. 150B

N: bl. 150H

12002532

7.793,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

135

3110

1.5.14.

Platformă Gospod.

4436

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 34

Bloc: 152

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: magazin

V: Bd. Oltenia

S: magazin +

bl. 172

N: bl. 151

12002589

11.362,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

136

3111

1.5.14.

Platformă Gospod.

4437

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 35

Bloc: 173

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 32,00

E: bl. 173

parcare

V: bl. 172E

S: bl. 173F

N: bl.G garsoniere

12002590

10.092,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

137

3066

1.5.14.

Platformă Gospod.

4430

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 31

Bloc: 200E11

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: bl. 200E10

V: P.Tr. 386

S: bl. 200E11

N: bl. 200J

12002545

7.711,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

138

3067

1.5.14.

Platformă Gospod.

4431

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 31

Bloc: 200E4

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E:str.Tufănele

V: bl. 200E4

S:prop.privată

N: bl. 200E5

12002546

7.636,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

139

3068

1.5.14.

Platformă Gospod.

4432

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 31

Bloc: 200D

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 25,00

E:parcare blE8

V: bl. 200D

S: bl. 200A

N: bl.200C

12002547

7.787,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Craiovița Nouă

E: bl. 35

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

140

3091

1.5.14.

Gospod.

4433

Asociație: 32

Bloc: 33

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 16,00

V: bl. 37

S:bl.35 parcare

N:bl.34 parcare

12002570

6.685,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

141

3113

1.5.14.

Platformă Gospod.

4439

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 35

Bloc: 171

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 15,00

E: bl. 171E

V: bl. 171F

S: bl. 171E

N: bl. 171J

12002592

8.901,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

142

3114

1.5.14.

Platformă Gospod.

4440

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 35

Bloc: 172

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 32,00

E: bl. 173D

V: P.Tr.375

S: bl. 174A

N: bl. 174A

12002593

11.062,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

143

3115

1.5.14.

Platformă Gospod.

4441

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 37

Bloc: 201G

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 28,00

E: parcare

V: P.T. 404

S:bl. 201J

N:bl. 201G

12002594

9.865,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

144

3116

1.5.14.

Platformă Gospod.

4442

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 37

Bloc: 201M

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 21,00

E: bl. 201R

V: bl. 201P

S: bl. 201M

N: P.Tr. 403

12002595

10.016,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

145

3127

1.5.14.

Platformă Gospod.

4443

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 38

Bloc: Sc. 32

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 21,00

E: teren viran

V: Șc. Gen. 32

S: bl. S1

N: teren viran

(bl. 60B)

12002606

6.366,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

146

3118

1.5.14.

Platformă Gospod.

4444

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 39

Bloc: 1A

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 15,00

E: parcare bl1A

V:parcare bl.1A

S:bl. 122B

N: bl. 1A

12002597

5.075,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

147

3109

1.5.14.

Platformă Gospod.

4445

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 39

Bloc: 2b

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E:parcare bl2B

V: garaje

S: bl. 2B

N: UM 1136

12002588

4.699,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

148

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 39

Bloc: 8a

E: bl. 8c

V:parcare bl.8a

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

3120

1.5.14.

4446

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

S: P.Tr. 454

N: bl. 8a

12002599

4.470,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

149

3121

1.5.14.

Platformă Gospod.

4447

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație:40 Urziceanu

Bloc: 42-46

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: constructii

V: bl. 42

S:parcare bl.46

N: Șoseaua

Melinești

12002600

7.426,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

150

3122

1.5.14.

Platformă Gospod.

4448

Cartier: Craiovița Nouă Asociație:40 garaje

Bloc: 28-30

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. 28-30

V: garaje

S: bl. 6-8

N: cale ferată

12002601

10.152,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

151

3123

1.5.14.

Platformă Gospod.

4449

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 41

Bloc: 10a

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 35,00

E:parcare bl.10a

V: bl. 5a

S:bl. 10a+10b

N: UM 1136

12002602

9.052,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

152

3124

1.5.14.

Platformă Gospod.

4450

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 41

Bloc: Olimp

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 15,00

E:parcare bl.5 V: UM 1136 S:mașini

N: bl. 5

12002603

7.184,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

153

3125

1.5.14.

Platformă Gospod.

4451

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 41

Bloc: 5a

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E:parcare bl.8a

V:parcare bl.5b S: bl. 5a

N: UM 1136

12002604

2.441,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

154

3126

1.5.14.

Platformă Gospod.

4452

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 43 (47)

Bloc: 200H

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: PT 15

V: bl. 200H

S:bl. 200S

N: bl. 200M

12002605

8.330,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

155

3100

1.5.14.

Platformă Gospod.

4453

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 47

Bloc: C

Bet:

Bord:

Neam: x

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E: zonă verde

V: strada Castanilor

S: bl. C

N: Bd. Dacia

12002579

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

156

3098

1.5.14.

Platformă Gospod.

4454

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 47

Bloc: H

Bet: x

Bord: x

E: UM 1136

V: bl.4

S:parcare bl.H

12002577

6.047,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: UM 1136

157

3193

1.5.14.

Platformă Gospod.

4378

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 1

Bloc: 22

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 23

V: bl. 22

S: bl. 21

N: bl. 22

12002672

10.755,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

158

3167

1.5.14.

Platformă Gospod.

4379

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 1

Bloc: 23

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: parcare

V: bl. 23

S: bl. 23

N: bl. 23

12002646

8.778,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

159

3168

1.5.14.

Platformă Gospod.

4380

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 1

Bloc: 24

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: parcare

V: bl. 24

S: alee acces

N: bl. 24

12002647

3.081,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

160

3169

1.5.14.

Platformă Gospod.

4381

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 2

Bloc: 25

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: cale acces

V: cale acces

S: grădinița 40

N: bl. 25

12002648

9.873,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

161

3177

1.5.14.

Platformă Gospod.

4389

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 7

Bloc: 30+32

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 30

V: bl. 32

S: alee acces

N: parcare

12002656

6.401,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

162

3063

1.5.14.

Platformă Gospod.

4427

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 29

Bloc: 170-159

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl.170C

V: teren viran

S: bl.170E

N: bl. 170L

12002542

7.874,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

163

3081

1.5.14.

Platformă Gospod.

4435

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 34

Bloc: 154-134

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: magazin

V: Bd.Olteniei

S: magazin

N: bl. 151

12002560

11.852,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

164

3517

1.5.14.

Platformă Gospod.

4262

Cartier:Cal Buc. Imp.Traian

Asociație: 1848

Bloc:B

Bet: x

Bord: -

Neam:

Apa:x

E:str. Anul 1848

V: bl.Bsc.1

S: propr.privată

N: bl.A ac.6

12003000

6.089,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Canal: x Plasă:x Zid:-

Suprafață (mp.): 12,00

Platformă

Cartier:Calea București

E: teren sport

Gospod.

Asociație: 1

165

Bloc: Stadion

V: Parcare

3174

1.5.14.

4357

Bet: -

Bord: -

S: garaje

In adm S.P Salubritate

Neam:-

12002653

9.637,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

Suprafață (

mp.): 43,47

N: teren

Platformă

Cartier: Ca

lea București

E:garaje

Gospod.

Asociație: 2

166

Bloc: Garaje

V: str.Ștefan.Velovan

3157

1.5.14.

4359

Bet: x

Bord: x

S: str.Ștefan Velovan

In adm S.P Salubritate

Neam:-

12002636

11.988,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:-

Zid:x

N: gard bloc

Suprafață (mp.): 38,47

Platformă

Cartier:Calea București

E:bloc construcție

Gospod.

Asociație: 2

167

Bloc:PT5

Bet: x

Bord: x

V: PT 5

S: grădinița Pinochio

In adm S.P Salubritate

3203

1.5.14.

4358

Neam:-

12002682

5.389,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

N:str.Ștefan Velovan

Suprafață (mp.): 34,78

Platformă

Cartier:Calea București

E: bl.E7

Gospod.

Asociație: 9

168

3189

1.5.14.

4362

Bloc: E7

Bet: -

Bord: x

V: Școala nr.21

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:-

12002668

9.308,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

Suprafață (

mp.): 32,88

N: propr.privată

Platformă

Cartier: Ca

lea București

E:parcare

Gospod.

Asociație: 9

169

3190

1.5.14.

4363

Bloc: A11

Bet: x

V: parcare

In adm S.P Salubritate

Bord: -

Neam:-

S: bl. A11

12002669

9.158,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:x

N: Școala nr.21

Suprafață (mp.): 33,08

Platformă

Cartier:Calea București

E: parcare

Gospod.

Asociație: 9

170

Bloc:E4

V: E4

Bet: x

Bord: x

S: bl.A13

In adm S.P Salubritate

3198

1.5.14.

4371

Neam:-Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

N: parcare

12002677

5.371,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 36,43

Platformă

Cartier:Calea București

E: PT527

Gospod.

Asociație: 14+21

171

Bloc: Marex bl. E8

V: Parcare

Bet: x

Bord: x

S: bl.A15

In adm S.P Salubritate

3195

1.5.14.

4377

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (

mp.): 33,41

N: E11

12002674

8.190,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Cl.

Buc. -Dezrobirii

E:parcare

Gospod.

Asociație: 21+24

172

Bloc: G2

Bet:

V: alee G7

In adm S.P Salubritate

Bord:

S: alee E12

12002678

6.987,00

cf HCL 81/2006

3199

1.5.14.

4372

Neam:-Apa:-Canal: Plasă:-

N: bl.G2

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Zid:

Suprafață (mp.): 23,61

Platformă

Cartier:Cl. Buc.+Dezrobirii

E: teren viran

Gospod.

Asociație: 15

173

Bloc: H3

V: teren viran

Bet: x

Bord: x

S: bl.H 2

In adm S.P Salubritate

3200

1.5.14.

4373

Neam:-

Apa:-

Canal: x Plasă:x Zid:-

N: bl.H3

12002679

7.186,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 20,46

Platformă

Cartier:Cl. Buc.-Dezrobirii

E: bl.F8

Gospod.

Asociație: 15

174

Bloc: F8

V: bl.F 9

3196

1.5.14.

4369

Bet: -

Bord: -

S: alee

In adm S.P Salubritate

Neam:x Apa:-Canal: Plasă:

Zid:-

N: popr.privată

12002675

0,01

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier: Cl. Buc.-Dezrobirii

E:alee

Gospod.

Asociație: 15

175

3201

1.5.14.

4374

Bloc: F12

Bet: x

V: propr.privată

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S: F13

12002680

5.921,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x Plasă:-Zid:x

N: F12

Suprafață (mp.): 13,70

Platformă

Cartier:Cl.B

uc.-Dezrobirii

E:alee

Gospod.

Asociație: 15

176

Bloc: F14

V: propr. privată

Bet:

Bord: -

S: bl.F14

In adm S.P Salubritate

3176

1.5.14.

4376

Neam:-x

Apa:-Canal: Plasă:

Zid:-

N: bl.F13

12002655

0,01

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier:Cl.B

uc.-Dezrobirii

E: bl.F6

Gospod.

Asociație: 14

177

Bloc: F6

V: propr. privată

Bet: x

Bord: x

S: alee bl.H1

In adm S.P Salubritate

3202

1.5.14.

4375

Neam:-

Apa:-

Canal: x Plasă:x Zid:-

N: garaj

12002681

7.229,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 27,01

Platformă

Cartier: Cl.B

uc.-Dezrobirii

E:F4

Gospod.

Asociație: 14

178

3197

1.5.14.

4370

Bloc: F4

Bet: x

V: teren viran

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S:alee

12002676

6.644,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x Plasă:-Zid:x

N: propr. Privată

Suprafață (mp.): 20,03

Platformă

Cartier:Cl.B

uc.-Dezrobirii

E:bl.F2

Gospod.

Asociație: 14

179

Bloc: F2-E2

V: bl.F3

Bet: x

Bord: x

S: alee

In adm S.P Salubritate

3185

1.5.14.

4368

Neam:-

Apa:x

Canal: x Plasă:x Zid:-

N: propr.privată

12002664

11.114,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 50,14

Platformă

Cartier:Calea București

E: alee

Gospod.

Asociație: 13

180

Bloc: b1

V: Parcare

3194

1.5.14.

4367

Bet: -

Bord: x

S: teren viran

In adm S.P Salubritate

Neam:x Apa:x Canal: x Plasă:x

Zid:-

N: bl. b1

12002673

14.025,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 40,50

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Platformă

Cartier: Calea București

E: bl.a2

Gospod.

Asociație:13

181

3204

1.5.14.

4366

Bloc: a2

Bet: x

V: bl.a3

In adm S.P Salubritate

Bord: -

Neam:-

S: teren viran

12002683

8.921,00

cf HCL 81/2006

Apa:x Canal: x Plasă:x Zid:x

N: bl.a2

Suprafață (mp.): 24,41

Platformă

Cartier:Calea București

E:bl.a4

Gospod.

Asociație: 12

182

Bloc: a4

Bet: x

Bord: -

V: PT 6

S: parcare

In adm S.P Salubritate

3191

1.5.14.

4364

Neam:-

12002670

7.245,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

N: parcare

Suprafață (mp.): 30,88

Platformă

Cartier:Calea București

E: bl.13

Gospod.

Asociație: 12+M.Străjan

183

3192

1.5.14.

4365

Bloc: a7

Bet: x

Bord: -

V: bl.a7

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:-

12002671

5.255,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: Plasă:x Zid:-

N: bl.15

Suprafață (mp.): 23,36

Platformă

Cartier: Cal

ea Bucuresti

E:propr.privată

Gospod.

Asociație:5

184

Bloc: C7

Bet: x

V: bl.C7

In adm S.P Salubritate

3140

1.5.14.

4351

Bord: x

Neam:-

S: str.Nanterre

12002619

5.454,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:

Zid:

N: bl,D4

Suprafață (mp.): 15,00

Platformă

Cartier:Calea Bucuresti

E:bl.C8

Gospod.

Asociație: 5

185

Bloc:C8

V: biserică Postelnicu

Bet:

Fir

In adm S.P Salubritate

Bord: -

S: propr.privată

0,01

cf HCL 81/2006

3141

1.5.14.

4352

Neam:x

Apa:-Canal: Plasă:

Zid:-

N: propr.privată

12002620

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier:Calea București

E: ppropr.privată

Gospod.

Asociație: 6

186

Bloc: C4

V: bl.D10

3145

1.5.14.

4356

Bet: x

Bord: x

S: bl.C4

In adm S.P Salubritate

Neam:-Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

N:bl.A6

12002624

4.598,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.):24,00

Platformă

Cartier: Cal

ea Bucuresti

E:bl.6

Gospod.

Asociație: 3

187

3137

1.5.14.

4348

Bloc: MFA

Bet: x

V: propr.privată

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S: bl.9

12002616

4.018,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:-

Zid:

N: alee

Suprafață (mp.): 25,00

Platformă

Cartier:Calea Bucuresti

E:parcare

Gospod.

Asociație: 4

188

Bloc:A4

V: bl.I3

Bet: x

Bord: x

S: bl.C2

In adm S.P Salubritate

3135

1.5.14.

4346

Neam: Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

N:bl.A4

12002614

8.432,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 32,00

Platformă

Cartier:Calea Bucuresti

E:M18

Gospod.

Asociație: 10

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

189

Bloc:M19

V: bl.M19

Bet: x

Bord: x

S: alee acces

In adm S.P Salubritate

3134

1.5.14.

4345

Neam:

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

Suprafață

(mp.): 12,00

N:bl.M17

12002613

4.461,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Calea Bucuresti

E:bl.I3

Gospod.

Asociație: 7

190

3146

1.5.14.

4347

Bloc: A5

Bet: x

V: bl.D9

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S: bl.C3

12002625

7.124,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:

N: A5

Suprafață (mp.): 24,00

Platformă

Cartier:Calea București

E:bl.A8

Gospod.

Asociație: C9+C10

191

Bloc:C9

V: parcare

Bet: x

Bord: -

S: bl.C9

In adm S.P Salubritate

3142

1.5.14.

4353

Neam: Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:-

N: bl.A 8

12002621

1.954,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 12,00

Platformă

Cartier:Calea București

E: bl.C18

Gospod.

Asociație: Siloz-Înfrățirii 19

192

3144

1.5.14.

4355

Bloc: H2

Bet: x

Bord: x

V: bl.H2

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:-

12002623

8.132,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

N:bl.PT539

Suprafață (mp.):35,00

Platformă

Cartier:Cal București Sărari

E:SC Electroputere

Gospod.

Asociație:

R4-R5

193

3331

1.5.14.

4547

Bloc:R4

Bet:

V: SC Vagmar

In adm S.P Salubritate

Bord:

Neam:x

S: SC Comat

12002814

0,01

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: -Plasă:-Zid:

N: R4-R5

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier:Calea Bucuresti

E:proprietate privată

Gospod.

Asociație: 4

194

Bloc: D4

Bet: x

V: bl.D4

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: parcare

12002607

6.763,00

cf HCL 81/2006

3128

1.5.14.

4349

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:

N: parcare

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier:Calea București

E:teren viran

Gospod.

Asociație:

19

195

Bloc:C 17

Bet: x

Bord: -

V: bl. C17

S: parcare

In adm S.P Salubritate

3143

1.5.14.

4354

Neam:

12002622

3.567,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:

Zid:-

N: Șc.gen.7

Suprafață (mp.): 12,00

Platformă

Cartier:Calea Bucuresti

E: complex Horia

Gospod.

Asociație: 5

196

Bloc: C6

V: bl. C6

3139

1.5.14.

4350

Bet: -

Bord: -

S: bl.I11

In adm S.P Salubritate

Neam:x

Apa:-

N:bl.P2

12002618

4.349,00

cf HCL 81/2006

Canal: -Plasă:-

Zid:-

mutată,desființată

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier:Calea București

E: parcare

Gospod.

Asociație: 9

197

Bloc:E4

Bet: x

1

V: E4

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

3188

1.5.14.

poz313

4361

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (

mp.): 36,43

S: bl.A13

N: parcare

12002667

9.956,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

198

3293

1.5.14.

Platformă Gospod.

4507

Cartier: Sărari Mircești

Asociație: 13

Bloc: O1

Bet:

Bord:

Neam:x

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E: cale acces

V: str. Mircești

S: parcare

N: bl.O1

12002775

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

199

3227

1.5.14.

Platformă Gospod.

4554

Cartier:Săra

Asociație: 4

Bloc:K 8

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-Canal: x Plasă:-

Zid:x

Suprafață (

ri

mp.): 24,00

E:siloz cereale

V:bl.K 7

S: propr. privată

N:bl.K 11

12002707

11.988,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

200

3228

1.5.14.

Platformă Gospod.

4555

Cartier:Sărari

Asociație: 4

Bloc: K 13

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 34,00

E: bl.K 12

V: bl.K 13

S: siloz cereale

N: PT 461

12002708

12.283,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

201

3229

1.5.14.

Platformă Gospod.

4556

Cartier: Sărari

Asociație: 4

Bloc: K 24

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,00

E:S.C.Vagmar

V: BL.K 24

S: siloz cereale

N: parcare

12002709

9.969,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

202

3224

1.5.14.

Platformă Gospod.

4551

Cartier:Sărari

Asociație: 3

Bloc:M 51

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 18,00

E:PT 438

V: BL.M 52

S: bl.51

N: bl.M 47

12002704

11.024,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

203

3225

1.5.14.

Platformă Gospod.

4552

Cartier:Sărari

Asociație: 3

Bloc: M 32

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.) 24,00

E: bl. M31

V: PT 436

S: parcare

N: str. Runcu

12002705

6.644,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

204

3226

1.5.14.

Platformă Gospod.

4553

Cartier: Sărari

Asociație: 4

Bloc: K 2

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 15,00

E:bl.K 3

V: bl. K2

S:UCECOM

N: str. Împ.Traian

12002706

11.260,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

205

3335

1.5.14.

Platformă Gospod.

4549

Cartier:Sărari

Asociație: 2

Bloc: M 25

Bet: x

Bord: x

Neam:-

E: bl. M37

V: PT 444

S: Bl. M 26

12002818

8.162,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Apa:-Canal: x Plasă: Zid:x

Suprafață

(mp.): 15,00

N: bl. M 25

206

3292

1.5.14.

Platformă Gospod.

4506

Cartier:Sărari Mircești

Asociație:1

Bloc:M 7

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. M7

V: loc de joacă

S: PT 393

N: bl.M 10

12002774

10.747,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

207

3270

1.5.14.

Platformă Gospod.

4548

Cartier: Sărari

Asociație: 2

Bloc: M 19

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 18,00

E:parcare

V: bl.M 17

S: bl. M 19

N: bl. M 15

12002751

8.607,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

208

3279

1.5.14.

Platformă Gospod.

4550

Cartier:Sărari

Asociație: 2

Bloc:K 18

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,00

E:S.C. Vagmar

V: bl. K 17

S: Bl.K 19

N: parcare

12002761

10.886,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

209

3241

1.5.14.

Platformă Gospod.

4558

Cartier: Spaniei

Asociație: 21 Putnei,1

Bloc: O12

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 28,00

E:Camin 21 Putnei

V: str.Spaniei

S: PT 486

N: Cămin fete

12002721

10.765,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

210

3232

1.5.14.

Platformă Gospod.

4559

Cartier: Spaniei

Asociație: 3

Bloc: O17

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 28,00

E:parcare

V: PT 3

S: H Coandă

N: bl.O17

12002712

6.447,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

211

3223

1.5.14.

Platformă Gospod.

4560

Cartier:Spaniei

Asociație: 2

Bloc: O6

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 15,00

E: bl.O2

V: parcare

S:Lic.H. Coandă

N: bl.O6

12002703

5.543,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

212

3235

1.5.14.

Platformă Gospod.

4562

Cartier: Spaniei

Asociație: 3

Bloc: O1

Bet:

Bord:

Neam:x

Apa:

Canal:

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.):

E:str. H. Coandă

V:parcare

S: bl.P1

N: Lic H Coandă

12002715

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

213

3234

1.5.14.

Platformă Gospod.

4561

Cartier: Sp

Asociație:

Bloc: P 6

Bet: x

Bord: x

Neam: Apa:x Canal: x

aniei

3

E:alee acces

V: bl.P6

S: garaje

N: propr.privată

12002714

13.858,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 18,00

214

3278

1.5.14.

Platformă Gospod.

4502

Cartier: Lăpuș

Asociație: 7

Bloc: parcare IUG-U10

Bet: -

Bord: -

Neam:x

Apa:-

Canal: -

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.):

E:parcare IUG V:parcare IUG S: alee N: alee DESFIINȚATĂ

12002760

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

215

3286

1.5.14.

Platformă Gospod.

4501

Cartier:Lăpuș Asociație: 5 Bloc:Șc.gen.37 Bet: Bord:

Neam:-

Apa:-Canal: -

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E: Șc.gen.37

V: bl.U2

S:str.Țuculescu

N: PT

DESFIINȚATĂ

12002769

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

216

3313

1.5.14.

Platformă Gospod.

4489

Cartier:Lă Asociație: Bloc:N6a Bet: x Bord: x Neam:-Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

Suprafață

puș

10

(mp.): 33,66

E:CT

V: Teren viran

S: Bl.N7

N: alee+parcare

12002795

4.515,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

217

3312

1.5.14.

Platformă Gospod.

4488

Cartier:Lăpuș

Asociație: 10

Bloc: N5a

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 30,02

E: SUCPI

V: bl.N5a

S: CT

N: SUCPI

12002794

7.710,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

218

3284

1.5.14.

Platformă Gospod.

4498

Cartier: Lăpuș

Asociație: 8

Bloc: PT SUCPI

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 42,18

E:bl.13

V: Depozit fier vechi

S: CT

N: SUCPI

12002766

10.934,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

219

3283

1.5.14.

Platformă Gospod.

4497

Cartier:Lăpuș

Asociație: 8 Bloc:79

Bet: x

Bord: x Neam:-

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp

.): 62,80

E:alee+parcare V: Teren viran S: teren viran N: bl.79

12002765

15.706,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

220

3282

1.5.14.

Platformă Gospod.

4496

Cartier:Lăpuș

Asociație: 8

Bloc: 33

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 41,69

E: PT1

V: loc de joacă

S: bl.33

N: alee+parcare

12002764

7.949,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

221

3285

1.5.14.

Platformă Gospod.

4499

Cartier: Lăpuș

Asociație: 8

Bloc: 36-Piață

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x Plasă:x

Zid:-

E:propr. privată V: propr.privată S: propr.privată N: bl.36

12002767

10.678,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Suprafață (mp.): 46,17

222

3566

1.5.14.

Platformă Gospod.

4285

Cartier:Lăpu

Asociație: A

Bloc: 1

Bet: x

Bord: x Neam:-

Apa:-Canal: x Plasă:

Zid:-

Suprafață (m

ș roport

p.): 18

E: alee acces

V: SDE

S: Stadion

N: zonă verde

12003050

6.689,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

223

3288

1.5.14.

Platformă Gospod.

4491

Cartier:Lăpuș

Asociație: 11

Bloc: 70

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 30,00

E: teren viran

V: bl.70

S: alee+parcare

N: bl.67

12002770

11.149,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

224

3314

1.5.14.

Platformă Gospod.

4490

Cartier: Lăpuș

Asociație: 11

Bloc: 71

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 45,36

E:teren viran

V: parcare

S: teren viran

N: SUCPI

12002796

9.894,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

225

3305

1.5.14.

Platformă Gospod.

4493

Cartier:Lăpu Asociație: 11

Bloc:62

Bet: x Bord: x Neam:-Apa:-

Canal: x Plasă:x

Zid:-

Suprafață (m

ș

p.): 38,95

E:CT

V: Teren viran

S: Bl.N7

N: alee+parcare

12002787

8.735,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

226

3286

1.5.14.

Platformă Gospod.

4492

Cartier:Lăpuș

Asociație: 13

Bloc: 53

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 21,07

E: bl. 53

V: vilă

S: alee+parcare

N: service

12002768

7.458,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

227

3310

1.5.14.

Platformă Gospod.

4486

Cartier: Lăpuș

Asociație: 4N

Bloc: N12

Bet:

Bord:

Neam:x

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E:alee+parcare

V: N11

S: N12

N: teren viran

12002792

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

228

3311

1.5.14.

Platformă Gospod.

4487

Cartier:Lăpu

Asociație: 12

Bloc:G1

Bet:

Bord:

Neam:x

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:-

Suprafață (m

ș

+E.Stoene

p.):

E:G1

V: Teren viran

S: teren viran

N: soc. Comercială

12002793

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

229

3309

1.5.14.

Platformă Gospod.

4485

Cartier:Lăpuș

Asociație: 2, 5F,12

Bloc: Cale ferată

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 97,90

E: teren viran

V: grădini

S:str. E.Stoenescu

N: CF

12002791

20.446,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Lăpuș

E:alee+parcare

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Gospod.

Asociație: 14

230

3281

1.5.14.

4495

Bloc: D7

Bet: x

V:teren viran

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S: NOVUS

12002763

4.624,00

cf HCL 81/2006

Apa:x

Canal: x Plasă:-Zid:-

N: bl.D1

Suprafață (mp.): 25,80

Platformă

Cartier:Lăpuș Dudului

E:alee+parcare D4

Gospod.

Asociație: 14

231

Bloc:D4

V: bl.D6

3280

1.5.14.

4494

Bet: x

Bord: x

S: PT

In adm S.P Salubritate

Neam:-Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

N:bl.D14

12002762

8.854,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 42,00

Platformă

Cartier:Lăpuș

E: PT

Gospod.

Asociație: 1

232

Bloc: A15

V: Parcare

Bet: x

Bord: x

S: IUG

In adm S.P Salubritate

3286

1.5.14.

4500

Neam:-Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

N: parcare

12002778

6.401,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 24

Platformă

Cartier:N Titulescu

E: Sp.nr.2 Pediatrie

Gospod.

Asociație: 5

233

3240

1.5.14.

4567

Bloc: E4

Bet:

V: cale acces

Bord:

S: bl.E4

In adm S.P Salubritate

Neam:x Apa:-Canal: Plasă: Zid:-

N: bl.F2

12002720

0,01

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.)

Platformă

Cartier:N.Titulescu

E:teren viran

Gospod.

Asociație: 2

234

3237

1.5.14.

4564

Bloc:A2

Bet:

V:Centru recuperare

Bord:

S: Gradina botanică

In adm S.P Salubritate

Neam:x Apa:-Canal: Plasă:-Zid:

N:bl A2

12002717

225,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier:N.Titulescu

E:Grădina Botanică

Gospod.

Asociație: 2 Groapa

235

3238

1.5.14.

4565

Bloc: A4

Bet:

V: bl.A 4

Bord:

S: Gradina botanică

In adm S.P Salubritate

Neam:x Apa:-Canal: Plasă: Zid:

N: Compl.Groapă

12002718

0,01

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier: N.Ti

tulescu

E:bl.5'

Gospod.

Asociație: 13

236

Bloc: Biserică

V: Biserica

3236

1.5.14.

4563

Bet: x

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S: str.Florilor

12002716

5.144,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: Plasă:x Zid:

N: bl.5

Suprafață (mp.): 13,50

Platformă

Cartier:N Titulescu

E:parcare

Gospod.

Asociație: 3

237

3239

1.5.14.

4566

Bloc:22

Bet: x

V: BL. 39

Bord:

S: PT

In adm S.P Salubritate

Neam:-Apa:-Canal:

Plasă:x Zid:-

N: bl.37

12002719

16.229,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 142,24

Platformă

Cartier:Iancu

Jianu

E: parcare

Gospod.

Asociație: 1

238

Bloc: H1, G

V: parcare

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

3304

1.5.14.

4480

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,60

S: Gradina botanică

N: bl. G

12002786

2.591,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

239

3303

1.5.14.

Platformă Gospod.

4479

Cartier: Iancu Jianu

Asociație: 2

Bloc: H6,I1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal:

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 20,56

E:propr.privată

V: bl. 10

S:PT 370

N: bl.I5a

12002785

5.058,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

240

3130

1.5.14.

Platformă Gospod.

4341

Cartier:Cerna

Asociație:1

Bloc: c1 a19

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. C1

V: PT 516

S: parcare

N: bl.a 19

12002609

8.102,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

241

3131

1.5.14.

Platformă Gospod.

4342

Cartier: Cerna

Asociație: 2

Bloc: a2

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 36,93

E:a9

V: bl.c1

S: a13

N: PT 45

12002610

9.006,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

242

3132

1.5.14.

Platformă Gospod.

4343

Cartier:Cerna

Asociație: 2

Bloc:Lic.Lia

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 25,54

E:d15

V: Lic.Lia

S: Piața

N: Lic.LIA

12002611

8.179,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

243

3133

1.5.14.

Platformă Gospod.

4344

Cartier: Cerna

Asociație: 2

Bloc: E5

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 12,04

E: E5

V: Lic.Lia

S: d15

N: E5

12002612

1.506,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

244

3347

1.5.14.

Platformă Gospod.

4524

Cartier:Rovine

Asociație: 4

Bloc:G28

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:     '

Zid:-

Suprafață (mp.): 47,54

E:teren viran

V: Bl.G28

S: Bl.G26

N: alee bl.G33

12002830

10.994,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

245

3319

1.5.14.

Platformă Gospod.

4535

Cartier:Rovine

Asociație: 12

Bloc: G3

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 40,00

E: parcare

V: bl.G 33

S: bl.G5

N: bl.12

12002802

9.309,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

246

3317

1.5.14.

Platformă Gospod.

4533

Cartier:Rovine

Asociație: 10

Bloc: H1

Bet: x

Bord: x

E: alee

V: loc de joacă

S: Bl.H1

12002800

6.251,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 24,45

N: bl.H8

247

3350

1.5.14.

Platformă Gospod.

4527

Cartier:Rovine

Asociație: 6+10

Bloc:H17

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x tablă

Zid:-

Suprafață (mp.): 48,95

E:bl.17

V: Bl.H2

S: Bl.H16

N: bl.GH19

12002833

8.084,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

248

3349

1.5.14.

Platformă Gospod.

4526

Cartier:Rovine

Asociație: 6+10

Bloc: H25

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 36,52

E: H36

V: PT

S: bl.H27

N: părculeț

12002832

10.287,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

249

3351

1.5.14.

Platformă Gospod.

4528

Cartier:Rovine

Asociație: 7

Bloc: E13 E14

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,58

E: bl.E20

V: bl.13b

S: alee

N: bl.E18

12002834

7.485,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

250

3330

1.5.14.

Platformă Gospod.

4546

Cartier:Rovine

Asociație: 7+22

Bloc:D31

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 45,03

E:bl.D28

V: minimarket

S: alee bl.E9

N: parcare

12002813

11.688,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

251

3325

1.5.14.

Platformă Gospod.

4529

Cartier:Rovine

Asociație: 8

Bloc: D4

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 42,52

E: bl.D4

V: parcare PT 479

S: bl.D7

N: bl.D5

12002808

10.210,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

252

3320

1.5.14.

Platformă Gospod.

4536

Cartier:Rovine

Asociație: 13

Bloc: F4

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 39,99

E: bl.F7

V: bl.F9

S: Bl.F10

N: alee

12002803

8.629,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

253

3324

1.5.14.

Platformă Gospod.

4540

Cartier:Rovine

Asociație: 16

Bloc:C11

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 44,54

E:parcare

V: parcare

S: Bl.C33

N: bl.C11

12002807

12.020,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

254

3318

1.5.14.

Platformă Gospod.

4534

Cartier:Rovine Asociație: 11 Bloc: C26 Bet: x Bord: x Neam:-

Apa:-

E: parcare

V: alee

S: bl.C26

N: PT

12002801

6.249,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,94

255

3322

1.5.14.

Platformă Gospod.

4538

Cartier:Rovine

Asociație: 15

Bloc: 21/43

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 41,66

E: parcare

V: parcare

S: bl.21/43

N: bl.21/42

12002805

8.117,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

256

3333

1.5.14.

Platformă Gospod.

4539

Cartier:Rovine

Asociație: 15

Bloc:21/22

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 40,54

E:loc de joacă

V: Bl.21/22

S: loc de joacă

N: propr.privată

12002816

10.936,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

257

3337

1.5.14.

Platformă Gospod.

4514

Cartier:Rovine

Asociație: 1Piața Gării

Bloc: F2

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 22,26

E: bl.C2

V: bl.F2

S: str. Basarabia

N: alee

12002820

6.840,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

258

3336

1.5.14.

Platformă Gospod.

4513

Cartier:Rovine

Asociație: 1 Piața Gării Bloc: A2

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 36,00

E: bl. Alee A1

V: parcare

S: str. Basarabia

N: bl.A2

12002819

6.096,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

259

3326

1.5.14.

Platformă Gospod.

4542

Cartier:Rovine

Asociație: 19

Bloc:J16

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 36,72

E:bl.J16

V: PT 511

S: bl. J12

N: parcare

12002809

8.056,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

260

3327

1.5.14.

Platformă Gospod.

4543

Cartier:Rovine

Asociație: 19

Bloc: j24

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 49,88

E: grădiniță

V: tern viran

S: bl.J24

N: Pan Group

12002810

10.947,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

261

3329

1.5.14.

Platformă Gospod.

4545

Cartier:Rovine

Asociație: 21

Bloc: J49

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 40,96

E: str.Frânarului

V: parcare

S: propr.private

N: b. J49

12002812

10.346,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

262

3328

1.5.14.

Platformă Gospod.

4544

Cartier:Rovine Asociație: 21 Bloc:J38 Bet: x Bord: x Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

E:parcare

V: parcare

S: Bl.J38

N: Lic. T.Arghezii

12002811

10.696,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Zid:-

Suprafață (mp.): 32,87

263

3334

1.5.14.

Platformă Gospod.

4521

Cartier:Rovine

Asociație: 21

Bloc: PT.6

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 32,36

E: proprietate privată

V: bl.B 17

S: propr.privată

N: PT 6

12002817

7.016,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

264

3345

1.5.14.

Platformă Gospod.

4522

Cartier:Rovine

Asociație: 2

Bloc: B23

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 30,25

E:bl.B23

V: bl.B22

S: propr.privată

N: alee

12002828

7.305,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

265

3342

1.5.14.

Platformă Gospod.

4531

Cartier:Rovine

Asociație: 9

Bloc:A56

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 21,04

E:PT 4

V: parcare

S: Bl.A56

N: bl.B 28

12002825

7.143,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

266

3316

1.5.14.

Platformă Gospod.

4532

Cartier:Rovine

Asociație: 9+20

Bloc: A 57

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 29,77

E: bl.A51

V: bl.A 55

S: bl.A53

N: bl.A56

12002799

8.859,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

267

3348

1.5.14.

Platformă Gospod.

4525

Cartier:Rovine

Asociație: 9

Bloc: A 45-43

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,05

E: PT 423

V: parcare

S: Bl. A 50

N: bl.A 45

12002831

9.309,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

268

3321

1.5.14.

Platformă Gospod.

4537

Cartier:Rovine

Asociație: 5+14

Bloc: A28

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 53,79

E:parcare

V: PT

S: Bl.A 28

N: bl.A 36

12002804

13.042,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

269

3346

1.5.14.

Platformă Gospod.

4523

Cartier:Rovine

Asociație: 3

Bloc: F15 Șc.gen.39

Bet:

Bord:

Neam:-

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E: bl.F10

V: alee

S:Șc.gen.39

N: teren viran

DESFIINȚATĂ

12002829

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

270

3315

1.5.14.

Platformă Gospod.

4541

Cartier:Rovine

Asociație: Piața Gării Bloc: I 18

Bet:

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E: I 21

V: parcare

S: bl.I18

N: str.Basarabia

DESFIINȚATĂ

12002798

2.480,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

271

3307

1.5.14.

Platformă Gospod.

4512

Cartier:Rovine

Asociație: Piața Gării Bloc: H3

Bet:

Bord:

Neam:-

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E:PT

V: parcare

S: str.Basarabia

N: bl.H3

DESFIINȚATĂ

12002789

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

272

3576

1.5.14.

Platformă Gospod.

4295

Cartier:Brazda

Asociație: 2

Bloc: A4

Bet: -

Bord: -

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.):

E: bl.11

V:bl.12

S: bl.A4

N: bl.A5 DESFIINȚATĂ

12003060

3.568,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

273

3149

1.5.14.

Platformă Gospod.

4330

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 24

Bloc:U8

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 34,05

E:Parcare U5

V: Garaje

S: Bl.U6

N: Bl.U10

12002626

9.277,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

274

3158

1.5.14.

Platformă Gospod.

4331

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 24

Bloc: U1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 29,11

E: teren viran

V: PT 10

S: Garaje bl.U1

N: Cale ferată

12002637

8.683,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

275

3152

1.5.14.

Platformă Gospod.

4326

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 22

Bloc: 1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 37,08

E: teren viran

V: alee

S: Bl.1

N: Loc.privată

12002632

4.545,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

276

3153

1.5.14.

Platformă Gospod.

4327

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 22

Bloc:12

Bet: x

Bord: -

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 56,78

E:service auto

V: Patiserie

S: Bl.12

N: Cale ferată

12002633

9.437,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

277

3162

1.5.14.

Platformă Gospod.

4335

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 20

Bloc: 19

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 41,17

E:fabrica de tutun

V: teren viran

S: bl.19

N: Cale ferată

12002641

3.456,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

278

3149

1.5.14.

Platformă Gospod.

4323

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 20

Bloc: 22

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,25

E: bl.23

V: bl.22

S: Bl.Dacia

N: Fabrica de tutun

12002629

4.699,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă Gospod.

Cartier:Brazdă-Rocadă

Asociație: 21

E: parcare

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

279

3151

1.5.14.

4325

Bloc: 33

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 40,94

V:parcare

S: bl.33

N: bl.36iv-A

12002631

9.805,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

280

3163

1.5.14.

Platformă Gospod.

4336

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: M.Antonescu

Bloc:71-PT8

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 35,19

E:bl.72

V: PT432

S: Bl.71

N: bl.39 iv-A

12002642

4.319,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

281

3138

1.5.14.

Platformă Gospod.

4338

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: M.Antonescu

Bloc:75

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 36,00

E:bl.55

V: bl.75

S: parcare bl.75

N: Bl42 iv-A

12002617

8.942,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

282

3165

1.5.14.

Platformă Gospod.

4328

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 23

Bloc: 46 IV-A

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 25,91

E:bl.48 -iv-A

V: teren viran

S: teren viran

N: bl.46 iv-A

12002644

6.869,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

283

3156

1.5.14.

Platformă Gospod.

4329

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 23

Bloc: 49 IV-A

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 26,45

E: bl. 49.iv-A

V: teren viran

S: PT392

N: teren viran

12002635

6.898,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

284

3560

1.5.14.

Platformă Gospod.

4317

Cartier:Brazdă

Asociație: 25

Bloc:40

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 23,25

E:Parcare

V: bl.39A

S: Bl.38A

N: Bl.40

12003044

10.004,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

285

3159

1.5.14.

Platformă Gospod.

4332

Cartier:Brazda

Asociație: 25

Bloc: M7

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 27,17

E: bl.M9B

V:alee

S: parcare bl.75

N: bl.M7

12002638

8.833,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

286

3107

1.5.14.

Platformă Gospod.

4320

Cartier:Brazda

Asociație: 18

Bloc: M14

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 41,47

E: bl.M13

V: Șc.nr.24

S: parcare bl.75

N:bl.D6

12002586

7.829,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

287

3556

1.5.14.

Platformă Gospod.

4313

Cartier:Brazda

Asociație: 12

Bloc:L2

Bet: x

E:bl.L2

V: bl. L1

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 28,44

S: Șc.gen.24

N: parcare

12003040

7.911,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

288

3544

1.5.14.

Platformă Gospod.

4311

Cartier:Brazda

Asociație: 12

Bloc: E4-E3

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.):46,96

E: alee

V: F5

S: loc de joacă

N: Bl.E3

12003028

9.083,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

289

3553

1.5.14.

Platformă Gospod.

4310

Cartier:Brazda

Asociație: 15

Bloc: D28

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 22,42

E:bl.D27

V: Bl.D28

S:Grădină

N: str. Gen.Fălcoianu

12003037

7.352,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

290

3562

1.5.14.

Platformă Gospod.

4309

Cartier:Brazda

Asociație: 10

Bloc:G5

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x _

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 33,30

E:bl.H1

V:Bl.G5

S: Bl.H2

N: Bl.D29

12003046

11.400,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

291

3409

1.5.14.

Platformă Gospod.

4321

Cartier:Brazda

Asociație: 11

Bloc: R14

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 33,82

E:bl.R14

V: C:A:S:

S: C.A.S

N: R16

12002892

4.907,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

292

3160

1.5.14.

Platformă Gospod.

4333

Cartier:Brazda

Asociație: 26

Bloc: A24

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 50,16

E: A18

V: centrală

S: alee

N: A 24

12002639

8.897,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

293

3161

1.5.14.

Platformă Gospod.

4334

Cartier:Brazda

Asociație: 26

Bloc:A35

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 50,16

E:bl.A35

V:IPJ Dolj

S: str.Vulturi

N:alee,parcare

12002640

10.013,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

294

3549

1.5.14.

Platformă Gospod.

4306

Cartier:Brazda

Asociație: 7

Bloc: I5

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 19,11

E:cămin nr.2

V: bl.G8 S:grădină

N: I5

12003033

2.966,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

295

3550

1.5.14.

Platformă Gospod.

4307

Cartier:Brazda

Asociație: 7

Bloc: I7

Bet: x

Bord: x

Neam:-

E: parcare

V: Amaradia

S:I 6

12003034

3.193,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 19,95

N: I 7

296

3546

1.5.14.

Platformă Gospod.

4303

Cartier:Brazda

Asociație: 6

Bloc:34Piață

Bet: x

Bord: -

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 39,78

E:parcare

V:Bl.G3

S:str.Lămâiței

N: piață

12003030

14.339,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

297

3571

1.5.14.

Platformă Gospod.

4302

Cartier:Brazda

Asociație: 5

Bloc: C4

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 15,59

E:parcare piață

V: bl.A9

S: BB'

N: C4

12003055

3.869,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

298

3148

1.5.14.

Platformă Gospod.

4322

Cartier:Brazda

Asociație: 19

Bloc: 77 PT5

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 28,74

E: parcare

V: casă

S: bl.77

N:propr.privată PT5

12002628

7.848,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

299

3548

1.5.14.

Platformă Gospod.

4305

Cartier:Brazda

Asociație: 6

Bloc:Exp.1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 38,18

E:case

V:Lămâiței

S: Sanepid

N: Sg.C Popescu

12003032

10.392,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

300

3547

1.5.14.

Platformă Gospod.

4304

Cartier:Brazda

Asociație: 6

Bloc: 25 Exp.2

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 18,29

E:bl.25

V: bl.G1

S: bl.18

N: bl.G2

12003031

8.762,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

301

3552

1.5.14.

Platformă Gospod.

4301

Cartier:Brazda

Asociație: 4

Bloc: 51

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 25,80

E: parcare

V: F2

S: alee

N: bl.51

12003036

6.462,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

302

3579

1.5.14.

Platformă Gospod.

4298

Cartier:Brazda

Asociație: 3

Bloc:A16

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 28,80

E:AT3

V:teren viran

S: PT2

N: bl.E1

12003063

6.823,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

303

3578

1.5.14.

Platformă Gospod.

4297

Cartier:Brazda

Asociație: 3

Bloc: K36

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:

Canal: x

E:bl.A16

V: parcare

S: bl.K36

N: parcare

12003062

4.169,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,83

304

3554

1.5.14.

Platformă Gospod.

4300

Cartier:Brazda

Asociație: 3

Bloc: K25

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 21,47

E: bl.K34

V: bl.K23

S: P Transf.

N: Centrală

12003038

5.891,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

305

3577

1.5.14.

Platformă Gospod.

4296

Cartier:Brazda

Asociație: 3+29

Bloc:58-A13

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 30,36

E:bl.K 20

V:bl.61

S: bar

N: bl.58

12003061

7.815,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

306

3164

1.5.14.

Platformă Gospod.

4337

Cartier:Brazda

Asociație: 29

Bloc: 65

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 24,32

E:parcare

V: PT

S: bl.K 15

N: bl.65

12002643

6.477,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

307

3551

1.5.14.

Platformă Gospod.

4308

Cartier:Brazda

Asociație: 8

Bloc:G6-D32

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 18,47

E:str.1 Decembrie 191

V:PT 119

S: bl.G6

N: bl.D32

8

12003035

6.297,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

308

3575

1.5.14.

Platformă Gospod.

4294

Cartier:Brazda

Asociație: 2

Bloc:K 6

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 27,47

E:Fabrica de pâine

V:parcare

S: propr.privată

N: bl.A4

12003059

3.718,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

309

3563

1.5.14.

Platformă Gospod.

4292

Cartier:Brazda

Asociație: 2

Bloc: PT1

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 36,57

E:bl.PT 1

V: parcare

S: bl.K 2

N: bl.A2

12003047

4.545,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

310

3570

1.5.14.

Platformă Gospod.

4289

Cartier:Brazdă

Asociație: 2

Bloc: A1

Bet: x

Bord: -

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 16,19

E: bl.A2

V: bl.A1

S: bl.2

N: bl.3

12003054

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

311

3574

1.5.14.

Platformă Gospod.

4293

Cartier:Brazda

Asociație: 2

Bloc:A 2

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x Plasă:-

Zid:-

E:teren viran

V:bl.A2

S: bl.5

N: bl.6

12003058

3.493,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Suprafață (mp.): 23,72

312

3581

1.5.14.

Platformă Gospod.

4290

Cartier:Brazda

Asociație: 2

Bloc: A6

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 44,84

E:bl.22

V: bl.A6

S: parcare

N: parcare

12003065

11.227,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

313

3572

1.5.14.

Platformă Gospod.

4291

Cartier:Brazda

Asociație: 1

Bloc: BB'-A8

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 21,47

E: bl.BB'

V: bl.A8

S: parcare

N: Bl.A9

12003056

7.869,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

314

3558

1.5.14.

Platformă Gospod.

4315

Cartier:Brazda

Asociație: 14

Bloc:D24

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 31,52

E:bl.D24

V:teren viran

S: parcare

N: loc de joacă

12003042

7.882,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

315

3557

1.5.14.

Platformă Gospod.

4314

Cartier:Brazda

Asociație: 14+15

Bloc: D21

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 33,65

E:bl.D22

V: bl.D23

S: parcare

N: D21

12003041

9.646,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

316

3561

1.5.14.

Platformă Gospod.

4318

Cartier:Brazda

Asociație: 17

Bloc: T7

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 36,19

E: bl.F10

V: parc Lic.Pedagogic

S: parc.Lic.Pedagogic

N: bl.T7

12003045

9.927,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

317

3352

1.5.14.

Platformă Gospod.

4319

Cartier:Brazda

Asociație: 17

Bloc:T9

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,58

E:parc Lic.Pedagogic

V:Parc Amaradia

S: propr. Privată

N: bl.T9

12002815

7.892,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

318

3559

1.5.14.

Platformă Gospod.

4316

Cartier:Brazdă

Asociație: L3+18

Bloc:Stomatologie

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,32

E:alee parcare

V: stomatologie

S: alee

N: bl.L2

12003043

6.855,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

319

3555

1.5.14.

Platformă Gospod.

4312

Cartier:Brazda

Asociație: 12

Bloc: BIG Family

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 38,74

E:BIG

V: teren viran

S: parcare D19

N: parcare D18

12003039

9.985,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier:Piața Gării

E: bl.L1

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

320

3339

1.5.14.

Gospod.

4516

Asociație: 2

Bloc: K1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,00

V: PT 198

S: bl.L2

N: K2

12002822

9.114,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

321

3340

1.5.14.

Platformă Gospod.

4517

Cartier:Piața Gării Asociație: 2

Bloc: M1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 25,11

E: grădină

V: bl.K31

S: Bl.O2

N:bl.M1

12002823

7.201,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

322

3341

1.5.14.

Platformă Gospod.

4518

Cartier:Piața Gării

Asociație: 3

Bloc:60 iv-A

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 19,33

E:Mesagerie

V: Bl.60 iv-A

S: Bd.Dacia

N: Cale ferată

12002824

3.042,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

323

3536

1.5.14.

Platformă Gospod.

4282

Cartier: 1 Mai Asociație:

Bloc:17B

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 12,00

E:alee pietonala + par

V: PT 540

S:M25

N: centrala termica

care

12003019

4.545,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Total

2.305.759,21

Nr. crt.

Pozitie

HG 141/200

8

Cod de clasificati e

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoare de inventar lei

Situatia juridica

Adresa

Suprafata construita

1

3874

1.5.9.

Platforma beton Targ Romanesti 4747

38410

1998

2.074.188,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

Președinte de ședință,

Teodor RADU

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

1

3323

1.5.14.

Platformă Gospod.

4510

Cartier:Centru

Asociație: Piața Unirii Bloc: K

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: alee acces

V: SNP Petrom

S: Lic. E. Cuza

N: Bl. K

12002806

2.441,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

2

3353

1.5.14.

Platformă Gospod.

4519

Cartier: Centru Asociație: Romarta Bloc: Romarta

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E:parcare+alee acces

V: Primăria Craiova(Pallace)

S: bl. Romarta

N: Muzeul de

Arta

12002836

6.447,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

3

3343

1.5.14.

Platformă Gospod.

4520

Cartier: Centru Asociație: Romul

Bloc: C2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E:Bl. D+strada

Romul

V: bl. M.3

S: bl. C2

N: Str. Cl. Buc.+ alee pietonală

12002826

7.019,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

4

3289

1.5.14.

Platformă Gospod.

4503

Cartier:Centru

Asociație: L.Copiilor

Bloc: 156Ap

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 20,00

E: proprietate

privată

V: Bl.156 ap

S: Bl. 156ap

N: alee acces+

Bl. T.3

12002771

14.492,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

5

3290

1.5.14.

Platformă Gospod.

4504

Cartier: Centru Asociație: M. Viteazu Bloc: 4

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E:BNR + alee

acces

V: Bl. 8

S: bl. 4

N: BNR

12002772

6.792,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

6

3291

1.5.1.4

Platformă Gospod.

4505

Cartier: Centru Asociație: M. Viteazu Bloc: 5

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E:Muzeul

Olteniei

V: bl. 14

S: bl. 10

N: Bl. 5

12002773

7.938,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

7

3294

1.5.14.

Platformă Gospod.

4508

Cartier:Centru

Asociație: Olteț

Bloc: 6 (modern)

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: Filarmonica Oltenia

V: Bl.6 + ASIROM

S: Banca Țiriac

N: SC Mercur

12002776

11.601,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

8

3295

1.5.14.

Platformă Gospod.

4509

Cartier: Centru Asociație: Olteț Bloc: 21 (Minerva) Bet:

Bord: x

Neam: x(parcare)

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.):

E:SC Romtelecom

V: Bl. 23

S: Minerva

N: Bl. Doljana

12002777

6.973,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă Gospod.

Cartier:Centru

Asociație: IJK

E: SC Mehedintu

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

9

3297

1.5.14.

4483

Bloc: IJK

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

V: Bl. IJK

S: Biserica SF. Ilie

N: Bl. IJK

12002779

6.508,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

10

3308

1.5.14.

Platformă Gospod.

4484

Cartier: Centru

Asociație: IJK

Bloc: 49 ap.

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 9,00

E:49 ap

V: Bl. 21D

S:Bl. 1-3 Unirii

N: Bl. 49 ap.

12002790

6.357,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

11

3567

1.5.14.

Platformă Gospod.

4286

Cartier:Centru

Asociație: Arieș

Bloc: H sc. 2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: proprietate privată

V: parcare

S: bl. H, sc. 2

N: proprietate privată

12003051

7.816,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

12

3352

1.5.14.

Platformă Gospod.

4511

Cartier: Centru

Asociație: Unirii

Bloc: 2+3

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E:bl. 2

V: bl. 3

S: alee acces

N: SC Gen. 2

12002835

3.227,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

13

3154

1.5.14.

Platformă Gospod.

4340

Cartier:Centru

Asociație:Casa Alba Bloc: 73Ap

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal: x (înfundat)

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: Sucursala

INSAT

V: bl. 73. ap

S: parcare

N: SC INDA

12002634

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

14

3301

1.5.14.

Platformă Gospod.

4477

Cartier: Centru Asociație: Femina Bloc: D.2

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal: x (înfundat)

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E:bl. D.2

V: proprietate privată

S: proprietate privată

N: D.2 Femina

12002783

3.192,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

15

3302

1.5.14.

Platformă Gospod.

4478

Cartier: Centru Asociație: Horezului Bloc: 73Ap

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E:bl. 7

V: alee acces

S:

N:

12002784

2.966,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

16

3568

1.5.14.

Platformă Gospod.

4287

Cartier: Brincusi Asociație: Brincusi Bloc: a1

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: magazin

V: bl.a.1

S: prop.part.

N: alee acces

12003052

2.516,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

17

3569

1.5.14.

Platformă Gospod.

4288

Cartier: Brincusi Asociație: Brincusi Bloc: b1

Bet: x

E: alee acces

V: bl.b.1

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Bord: x

S: bl. a.1

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

N: parcare

12003053

0,01

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: str.Făgăraș

Gospod.

Asociație: 2

18

Bloc: D13

V: GardCimitir

Bet:

Sineasca

Bord:

S: garaje

In adm S.P Salubritate

3093

1.5.14.

4457

Neam: x

12002572

0,01

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

N: teren viran

Platformă

Cartier: G. Enescu

E:teren viran

Gospod.

Asociație: 4

19

3101

1.5.14.

4465

Bloc: PT

Bet: x

V: alee acces

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: PT

12002580

3.222,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.):

N: Lic.Energetic

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: bl. B12

Gospod.

Asociație: 5

20

3104

1.5.14.

4468

Bloc: B34

Bet: x

V: parcare bl B8

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. B4

12002583

5.543,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: bl. B9

Platformă

Cartier: G. Enescu

E:garaje bl G7

Gospod.

Asociație: 6

21

3106

1.5.14.

4470

Bloc: H11

Bet: x

V:garaje bl.G8

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. G8

12002585

0,01

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.):

N: prop.privată

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: bl. D7

Gospod.

Asociație: 1

22

Bloc: D7

V: Cimitir

3117

1.5.14.

4455

Bet: x

Sineasca

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: garaje

12002596

2.861,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: garaje

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: PT1

Gospod.

Asociație: 1

23

Bloc: D9

V: parcare

Bet: x

bl. D10-D11

Bord: x

S: bl. D9

In adm S.P Salubritate

3092

1.5.14.

4456

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 7,00

N: bl. D9a

12002571

3.917,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: G. Enescu

E:garaje bl D21

Gospod.

Asociație: 2

24

3094

1.5.14.

4458

Bloc: D21

Bet: x

V:parcare bl.D21

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. 21

12002573

4.186,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

N: Lic.Energetic

Platformă

Cartier: G.Enescu

E:Lic.Energetic

Gospod.

Asociație: 2

25

3095

1.5.14.

4459

Bloc: D17

Bet: x

V: teren viran

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: PT 4

12002574

7.329,00

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 16,00

N: bl. 17

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: bl. 28

Gospod.

Asociație: 2

26

Bloc: D26

V:Cimitir

Bet: x

Sineasca

Bord: x

S: Parcare

In adm S.P Salubritate

3096

1.5.14.

4460

Neam:

bl. 28-29

12002575

4.380,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

N: Parc

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 16,00

Cornițoiu

Platformă

Cartier: G. Enescu

E: bl. A5

Gospod.

Asociație: 3

27

3097

1.5.14.

4461

Bloc: A2

Bet: x

V: parcare blA1

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. A6

12002576

9.715,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 20,00

N: parcare blA2

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: cămin

Gospod.

Asociație: 3

nefamiliști

28

3108

1.5.14.

4462

Bloc: A9

Bet: x

V: bl. A10

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. A9

12002587

7.950,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N:parcare bl A9

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: bl. B5

Gospod.

Asociație: 4

29

Bloc: B2

Bet: x

Bord: x

V:parcare bl B1

S:parcare bl B6

In adm S.P Salubritate

3099

1.5.14.

4463

Neam:

12002578

10.605,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

N: bl. B2

Platformă

Cartier: G. Enescu

E: bl. B12

Gospod.

Asociație: 4

30

3090

1.5.14.

4464

Bloc: B9

Bet: x

V:parcare bl B8

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. B4

12002569

8.177,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: bl. B9

Platformă

Cartier: G.Enescu

E: proprietate

Gospod.

Asociație: 4

privată

31

3102

1.5.14.

4466

Bloc: C1

Bet: x

V: bl. C1

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. C3

12002581

8.750,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

N: proprietate

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

privată

Platformă

Cartier: G.Enescu

E:parcare bl 40

Gospod.

Asociație: 4

32

Bloc: C14

V: parcare

Bet: x

cămin

Bord: x

S: bl. 40

In adm S.P Salubritate

3103

1.5.14.

4467

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: bl. 34

12002582

7.814,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: G. Enescu

E: bl. B12

Gospod.

Asociație: 1 prop

33

3105

1.5.14.

4469

Bloc: B34

Bet: x

V:parcare bl B8

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. B4

12002584

20.163,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

N: bl. B9

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

34

3221

1.5.14.

Platformă Gospod.

4471

Cartier: G.Enescu

Asociație: 6

Bloc: F13

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 16,00

E: proprietate

privată

V: bl. F11

S: fabrică marochinărie

N:parcare bl F13

12002701

2.930,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

35

3183

1.5.14.

Platformă Gospod.

4473

Cartier: G.Enescu

Asociație: 6

Bloc: F3

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: teren viran V:parcare bl F3

S: teren viran

N: bl. F2

12002662

3.005,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

36

3298

1.5.14.

Platformă Gospod.

4474

Cartier: G. Enescu

Asociație: 6

Bloc: G8

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E:garaje bl G7

V:garaje bl G8

S: bl. G8

N: proprietate

privată

12002780

2.480,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

37

3299

1.5.14

Platformă Gospod.

4475

Cartier: G.Enescu

Asociație: 6

Bloc: H8

Bet:

Bord:

Neam: x

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E: bl. H8

V: str.Turturele

S: P.T.

N: Biserica

Belivacă

12002781

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

38

3300

1.5.14.

Platformă Gospod.

4476

Cartier: G.Enescu

Asociație: 7

Bloc: C Petrolisti

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: str. Pașcani

V:canal colector

S: Complex

Senator

N: cămin petroliști

12002782

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

39

3260

1.5.14

Platformă Gospod.

4589

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I20

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E: bl. I.30

V: bl. I.20

S: PT 439

N: parcare

12002742

1.352,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

40

3516

1.5.14.

Platformă Gospod.

4272

Cartier: 1 Mai

Asociație: 4

Bloc: K 10

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 28,00

E: parcare V: platformă

S: bl. K.10

N: bl. K.6

12002999

8.450,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

41

3517

1.5.14.

Platformă Gospod.

4273

Cartier: 1 Mai

Asociație: 6

Bloc: I2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:x

E:Poligrafie

V: bl. I.2

S: alee acces

N: teren viran + alee acces

12002990

9.336,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Suprafață (mp.): 32,00

42

3518

1.5.14.

Platformă Gospod.

4274

Cartier: 1 Mai

Asociație: 7

Bloc: C.2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,00

E: PT 372

V: bl. C.1

S:Grădinita F-ca confecții N: bl. B.8 + parcare

12003001

6.567,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

43

3519

1.5.14.

Platformă Gospod.

4275

Cartier: 1 Mai

Asociație: 8-10-11

Bloc: I.48

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x (nefinalizat)

Plasă: tablă cutată

Zid:

Suprafață (mp.): 28,00

E: str.Sisești

V: I.47

S: teren viran

N: Șc.Generală nr. 36

12003002

13.250,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

44

3520

1.5.14.

Platformă Gospod.

4276

Cartier: 1 Mai

Asociație: 12-14

Bloc: S.32

Bet:

Bord:

Neam: x (teren viran)

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E: bl. S.26

V: bl. S.34

S: teren viran

N: PT 1 Romanescu

12003003

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

45

3522

1.5.14.

Platformă Gospod.

4278

Cartier: 1 Mai

Asociație: 12-14

Bloc: S.2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 21,00

E: bl. S.10

V: bl. V.4

S:bl. S.1

N: cămin hipoacuzici

12003005

6.442,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

46

3523

1.5.14.

Platformă Gospod.

4279

Cartier: 1 Mai

Asociație: 13

Bloc: V.2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: cămin hipoacuzici

V: bl. V.2

S: bl. V.5

N: str. D.Gerota

12003006

4.470,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

47

3545

1.5.14.

Platformă Gospod.

4280

Cartier: 1 Mai

Asociație: 13

Bloc: V.24

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x (infundat)

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. V.26

V: PT 532

S: parcare + teren viran

N: bl. V.18

12003029

4.319,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

48

3508

1.5.14.

Platformă Gospod.

4281

Cartier: 1 Mai

Asociație: 13

Bloc: SV.27

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. V.28

V: bl. V.22

S: parcare +

N: teren viran

12002991

10.310,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

49

3564

1.5.14.

Platformă Gospod.

4283

Cartier: 1 Mai

Asociație: 15

Bloc: M.30

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 25,00

E: bl.M.30

V: prop.privată

S: alee acces

N: stație Distrigaz Sud

12003048

4.243,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: 1 Mai

E:str. Arțarului

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

50

3565

1.5.14.

Gospod.

4284

Asociație: 16

Bloc: M.13

Bet:

Bord:

Neam: x

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

V: bl. M10, M11

S: proprietate privată

N: bl.M13

12003049

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

51

3521

1.5.14.

Platformă Gospod.

4277

Cartier: 1 Mai

Asociație: 9

Bloc: E14

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: cantină facultate

V: bl. E12

S: bl. E14

N: Spitalul

Jud. Nr. 1

12003004

5.905,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

52

3514

1.5.14.

Platformă Gospod.

4270

Cartier: 1 Mai

Asociație: 2

Bloc: 36

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl.36

V: bl. 23, 24

S: parcare

N: centrală termică

12002997

8.794,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

53

3525

1.5.14.

Platformă Gospod.

4271

Cartier: 1 Mai

Asociație: 4 V Papillian

Bloc: H.4

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 12,00

E: PT 4

V: RA Secția

canal 4

S:bl. H.2

N: cămin bătrâni

12003008

6.490,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

54

3510

1.5.14.

Platformă Gospod.

4266

Cartier: 1 Mai

Asociație: 1

Bloc: 3

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă: x

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 1

V: Biserica 1 Mai

S: parcare + alee acces

N: str. Tabaci

12002993

10.338,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

55

3511

1.5.14.

Platformă Gospod.

4267

Cartier: 1 Mai

Asociație: 1

Bloc: 12

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl.12

V: bl. 10

S: parcare

N: loc joacă

12002994

7.666,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

56

3512

1.5.14.

Platformă Gospod.

4268

Cartier: 1 Mai

Asociație: 1

Bloc: 7

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl. 13A

V: bl. 9

S: loc joacă

N: bl. 7

12002995

7.966,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

57

3513

1.5.14.

Platformă Gospod.

4269

Cartier: 1 Mai

Asociație: 1

Bloc: 18

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: Șc. generală

nr. 18

V: PT 246

S: Șc.generală

nr. 18

N: bl. 16

12002996

6.913,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

58

Platformă Gospod.

Cartier: 1 Mai

Asociație: 14

Bloc: S.18

E: parcare

V: bl. S14

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

3261

1.5.14.

4590

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

S: bl. S15

N: bl. S17

12002743

5.300,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

59

3262

1.5.14

Platformă Gospod.

4591

Cartier: 1 Mai

Asociație: 14

Bloc: S19

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. S.20

V: parcare

S: bl. S.22

N: bl. S16

12002744

4.470,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

60

3264

1.5.14

Platformă Gospod.

4592

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: V10

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl. V15 + bl. V16

V: parcare + bl. V10

S: parcare + bl. V.12

N: zona verde + bl.V7

12002745

2.966,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

61

3265

1.5.14

Platformă Gospod.

4593

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: F10

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: alee acces

V: bl. F10

S: alee acces

N: bl. F7

12002746

1.557,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

62

3219

1.5.14

Platformă Gospod.

4584

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I49

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: parcare + bl. I48

V: bl. I.51

S: bl. I.49

N: parcare + bl. I71

12002699

1.557,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

63

3220

1.5.14.

Platformă Gospod.

4585

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I52

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl. I.53

V: zonă verde + str. Dr. M. Canciulesc

S: parcare + bl. I.52

N: CT 6

u

12002700

2.741,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

64

3243

1.5.14.

Platformă Gospod.

4586

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I39

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl. I.39

V: PT 475

S: parcare

N: parcare + bl. I32

12002723

1.557,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

65

3206

1.5.14.

Platformă Gospod.

4587

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I32

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E:

V:

S:

N:

12002685

1.352,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

66

3233

1.5.14.

Platformă Gospod.

4588

Cartier: 1 Mai

Asociație:

Bloc: I14

Bet: x

Bord:

E: bl. I.14

V: bl. I.21

S: parcare + bl. I.17

12002713

1.352,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: parcare + bl. I11

Platformă

Cartier: Știrbei Vodă

E: bl. D10

Gospod.

Asociație: 4

67

3509

4265

Bloc: P32

Bet: x

V: bl. P31

1.5.14.

Bord: x

S: bl. P32

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: parcare

12002992

7.184,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Știrbei Vodă

E: garaje private

Gospod.

Asociație: 3

68

3515

1.5.14

4263

Bloc: PT 2

Bet: x

V: parcare

Bord: x

S: PT 2

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

N: bl. P5

12002998

8.780,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Știrbei Vodă

E: bl. D10

Gospod.

Asociație: 4

69

3534

1.5.14.

4264

Bloc: P 28

Bet: x

Bord: x

V: bl. P28

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:

12003017

6.897,00

cf HCL 81/2006

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

N: P.T. 459

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Cimpia Islaz

E: parcare

Gospod.

Asociație:

70

3136

1.5.14.

4339

Bloc: 17A

Bet:

V: str. Bibescu

Bord:

S: bl. 17A

In adm S.P Salubritate

Neam: x Apa:-Canal:

Plasă: x

Zid:x

N: parcare

12002615

12.667,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 1,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: parcare

Gospod.

Asociație: 7

71

3211

1.5.14.

4575

Bloc: C2

Bet: x

V: alee acces

Bord: x

S: bl. C.2

In adm S.P Salubritate

Neam: Apa:

Canal: x Plasă: x

Zid:

N: PT 206

12002690

9.357,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl. B3

Gospod.

Asociație: 16

72

3218

1.5.14.

4583

Bloc: d

Bet: x

V: parcare

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. R4

12002698

13.317,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: x Plasă: x Zid:x

N: str.Rovinari

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E:parcare +

Gospod.

Asociație: 20

cale ferată

73

3187

1.5.14.

4360

Bloc: 4

Bet:

V: str.I.D. Sarbu

Bord:

S:bl. 4

In adm S.P Salubritate

Neam: x (pe trotuar)

Apa:

Canal:

N: bl. 110.G

12002666

0,01

cf HCL 81/2006

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: PT 213

Gospod.

Asociație: 1

74

Bloc: 19

V: locuință

3215

1.5.14.

4568

Bet: x

privată

Bord: x

S:Șc. Generală

In adm S.P Salubritate

Neam:

nr. 29

12002694

9.497,00

cf HCL 81/2006

Apa:

N: bl. 19

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 21,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E:bl. 25

Gospod.

Asociație: 1,2

75

Bloc: 22

V: Șc.gen.29 +

3213

1.5.14

4569

Bet: x

bl. 21

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. 28

12002692

11.199,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: x Plasă:

Zid:x

N: bl. 22

Suprafață (mp.): 28,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E:parcare

Gospod.

Asociație: 2

76

3231

1.5.14.

4570

Bloc: 26

Bet: x

V: bl. 26

Bord: x

S:bl. 29

In adm S.P Salubritate

Neam: Apa:

Canal: x Plasă: x

Zid:

N: bl.24

12002711

11.233,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 32,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl. 3

Gospod.

Asociație: 12+4+2

77

3207

1.5.14.

4571

Bloc: 6 circa sanitara

Bet: x

V: parcare

Bord:

S:circa sanitară

In adm S.P Salubritate

Neam:

(bl. 6)

12002686

9.681,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: Plasă: x

Zid:

N: bl. 2

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: UM 1047

Gospod.

Asociație: 4

78

3208

1.5.14.

4572

Bloc: 44

Bet: x

V: bl. 45

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: alee acces

12002687

4.993,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: Plasă: x

Zid:x

N: punct termic

Suprafață (mp.): 12,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E:PT177, Punct

Gospod.

Asociație: 5

termic 2

79

Bloc: 13 (PT2)

V: Cămin

3209

1.5.14.

4573

Bet: x

Electroputere

Bord: x

S:bl. 12

In adm S.P Salubritate

Neam: Apa:

Canal: x Plasă: x

Zid:

N: bl.13

12002688

8.209,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: proprietate privată

Gospod.

Asociație: 6

80

3210

1.5.14.

4574

Bloc: M6

Bet: x

V: proprietate privată

Bord: x

S: str. Pandurilor

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:

Canal: x Plasă:

Zid:

N: Punct termic

12002689

2.967,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl. 63

Gospod.

Asociație: 8 + 18

81

3212

1.5.14.

4576

Bloc: PT 4

Bet: x

V: PT 174

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. H.4

12002691

14.613,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: x Plasă: x

Zid:x

N: parcare

Suprafață (mp.): 24,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl. E1

Gospod.

Asociație: 8+9

82

3222

1.5.14.

4577

Bloc: a

Bet: x

V: bl. A

Bord: x

S:bl. A1

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa: Canal: x

Plasă:

N: parcare

12002702

9.036,00

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: cămin Electro

Gospod.

Asociație: 8+18

83

3214

1.5.14.

4578

Bloc: 54

Bet: x

V: bl. 54

Bord: x

S: bl. 53

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:

Canal: x Plasă:

Zid:

N: alee acces

12002693

9.218,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 24,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl.E7

Gospod.

Asociație: 9+10

84

3205

1.5.14.

4579

Bloc: e

Bet: x

V: PT 176

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. D.3

12002684

13.972,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: x Plasă:

Zid:x

N: bl. D.1

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: str.Panduri

Gospod.

Asociație: 14

85

3216

1.5.14.

4581

Bloc: P6

Bet: x

Bord: x

V: bl. P4

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:

12002696

8.284,00

cf HCL 81/2006

Apa: Canal: x Plasă: x Zid:

N: bl. P.3

Suprafață (mp.): 32,00

Platformă

Cartier: Valea Roșie

E: bl. S8

Gospod.

Asociație: 14

86

3217

1.5.14.

4582

Bloc: S6-S8

Bet: x

Bord: x

V: bl. S1

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:

12002697

8.284,00

cf HCL 81/2006

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: bl. S.10

Platformă

Cartier: Craiovița Nouă

E: bl. 26B

Gospod.

Asociație: 5

87

3184

1.5.14.

4386

Bloc: 27

Bet: x

V: bl. 26A

In adm S.P Salubritate

Bord: x

S:parcare bl

12002663

9.357,00

cf HCL 81/2006

Neam:

26C

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 30,00

N: bl. 27

Platformă

Cartier: Craiovița Nouă

E: bl. 5

Gospod.

Asociație: 7

88

Bloc: 5

V: parcare

3175

1.5.14.

4387

Bet: x

bl. 6-5

Bord: x

S: bl. 6

In adm S.P Salubritate

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 30,00

N: bl. 7

12002654

4.684,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Craiovița Nouă

E: P.Trafo 274

Gospod.

Asociație: 7

89

3166

1.5.14.

4388

Bloc: 14

Bet: x

V: bl. Racheta

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. 14

12002645

0,01

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 35,00

N: parcare

Platformă

Cartier: Craiovița Nouă

E: bl. 17

Gospod.

Asociație: 3

90

3170

1.5.14.

4382

Bloc: 18

Bet: x

V: bl. 19

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: bl. 19

12002649

0,01

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 30,00

N: bl. 18

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

91

3171

1.5.14.

Platformă Gospod.

4383

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 3

Bloc: 19

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 21,00

E: bl. 16

V: loc joacă

S: bl. 19

N: grădiniță

12002650

8.970,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

92

3172

1.5.14.

Platformă Gospod.

4384

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 4

Bloc: 13

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 30,00

E:parcare bl.30

V: bl. 32

S: bl. 32

N: P.Tr. 324

12002651

10.167,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

93

3173

1.5.14.

Platformă Gospod.

4385

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 4

Bloc: 28

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: bl. 27

V: bl. 28

S: bl. 3A

N: bl. 1

12002652

7.109,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

94

3178

1.5.14.

Platformă Gospod.

4390

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 7

Bloc: P.T. 1

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: Sc. 30

V: bl. 32

S: P.Tr.218

N: PT3

12002657

9.157,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

95

3179

1.5.14.

Platformă Gospod.

4391

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 8

Bloc: 33-39

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl.34

V: bl. 33

S: bl. 33

N: bl. 37

12002658

5.672,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

96

3180

1.5.14.

Platformă Gospod.

4392

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 9

Bloc: 40

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 30,00

E:parcare bl.40

V: bl. 41

S: bl. 40

N: P.Tr.268

12002659

10.147,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

97

3181

1.5.14.

Platformă Gospod.

4393

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 9

Bloc: 42

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 32,00

E: bl. 42.A1

V: bl. 41

S: P.Tr.251 N: grădiniță

12002660

10.755,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

98

3182

1.5.14.

Platformă Gospod.

4394

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 9

Bloc: 35ab1

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 20,00

E: teren viran V: prop.privată

S: teren viran

N: parcare bl.35ab1

12002661

9.339,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 9

E:Parc Cornițoiu

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

99

3119

1.5.14.

4395

Bloc: 37abc

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 12,00

V: bl. 35abc

S:Parc

Conițoiu

N:str. G. Enescu

12002598

6.167,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

100

3186

1.5.14.

Platformă Gospod.

4396

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 10

Bloc: 46 B2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 46.B2

V: Bd.Oltenia S:parcare

bl. 46.B

N: bl. 49

12002665

8.869,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

101

3129

1.5.14.

Platformă Gospod.

4397

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 10

Bloc: 48

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E:parcare bl.49

V: bl. 48A

S:parcare bl.48

N: bl. 48B

12002608

7.905,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

102

3072

1.5.14.

Platformă Gospod.

4398

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 11

Bloc: 58 A1

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid: x

Suprafață (mp.): 36,00

E: bl.58a

V: P.T. 5

S: bl.sp.58A1

N: parcare

bl. 58A

12002551

9.443,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

103

3073

1.5.14.

Platformă Gospod.

4399

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 11

Bloc: 60a

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: bl. Exp.

V: bl. 60A

S:parcare

bl. Exp.

N: parcare

bl.8d

12002552

6.177,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

104

3074

1.5.14.

Platformă Gospod.

4400

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 11

Bloc: 60B

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E:Cinematograf Craiovița Nouă

V: bl.62B2

S: bl. 62B1

N: P.TR. 253

12002553

4.747,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

105

3075

1.5.14.

Platformă Gospod.

4401

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 12

Bloc: 52

Bet:

Bord:

Neam: x

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E:parcare bl56

V: bl. 49

S: parcare

bl. 49, 56

N: bl. 52.B

12002554

902,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

106

3076

1.5.14.

Platformă Gospod.

4402

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 13

Bloc: 54

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: parcare

bl. 54.B

V: bl. 54A

S: P.Tr. 269

N: bl. 54B

12002555

3.193,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

107

3077

1.5.14.

Platformă Gospod.

4403

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 14

Bloc: 98

Bet: x

E: bl. 98

V:parcare bl96

In adm S.P Salubritate

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 25,00

S: bl. 96

N: bl. 93B

12002556

10.530,00

cf HCL 81/2006

108

3078

1.5.14.

Platformă Gospod.

4404

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 15

Bloc: 104

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 28,00

E:stație transformare

V: bl. 100

S: bl.104.A2

N: spălătorie auto

12002557

10.605,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

109

3089

1.5.14.

Platformă Gospod.

4405

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 16

Bloc: 72

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 36,00

E: parcare

bl. 76

V: P.Tr 270

S: bl. 72B

N: bl. 75

12002568

12.414,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

110

3080

1.5.14.

Platformă Gospod.

4406

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 17

Bloc: 78

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. 78

V: bl. 80A

S: bl. 81.B

N: bl. 77B

12002559

8.833,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

111

3071

1.5.14.

Platformă Gospod.

4407

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 18+19

Bloc: PT 8

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

E: parcare

bl. 114

V: teren viran

S:CT + P.Tr.254

N: bl. 115

12002550

9.415,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

112

3082

1.5.14.

Platformă Gospod.

4408

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 18+19

Bloc: 116

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl. 116B

V: bl. 116C

S: teren viran

N: bl. 117

12002561

11.707,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

113

3083

1.5.14.

Platformă Gospod.

4409

Cartier: Craiovița Nouă Asociație: 19+1 pr.

Bloc: 124

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E:str.E.Farago

V: parcare bl.125

S: bl. 126a

N: bl. 124B

12002562

11.049,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

114

3084

1.5.14.

Platformă Gospod.

4410

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 20

Bloc: 122

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: magazin

V: bl. 122+123

S: magazin

N: teren viran

12002563

11.268,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

115

3085

1.5.14.

Platformă Gospod.

4411

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 20+22

Bloc: 130B

Bet: x

Bord: x

Neam:

E: Regia Apă

canal

V: bl. 130B

S: bl. 123F

12002564

10.673,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 32,00

N: bl. 123G1

116

3086

1.5.14.

Platformă Gospod.

4412

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 21

Bloc: 143B

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 143B

V: garaje

S: bl. 140

N: bl. 142B

12002565

8.532,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

117

3087

1.5.14.

Platformă Gospod.

4413

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 21

Bloc: 147

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 30,00

E: bl. 144A

V: bl. 142B

S: bl. 143B

N: bl. 146A

12002566

9.277,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

118

3088

1.5.14.

Platformă Gospod.

4414

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 22

Bloc: 123J

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 123J

V: P.T. 9

S: bl. 133

N: parcare

bl. 133a

12002567

10.009,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

119

3062

1.5.14.

Platformă Gospod.

4415

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 23

Bloc: 91

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 36,00

E: bl. 94B1

V: P.T. 8A

S: bl. 94B

N: bl. 91

12002541

13.272,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

120

3060

1.5.14.

Platformă Gospod.

4416

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 24 Stomato

Bloc: 66

Bet:

Bord:

Neam: x

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E:Stomatologie

V: bl. 69

S: bl. 66

N: teren viran +

bl. 70

12002539

9.471,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

121

3079

1.5.14.

Platformă Gospod.

4417

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 25

Bloc: 148

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 36,00

E: bl. 148

V: P.Tr. 335 +

bl. 148C

S: bl. 147A

N: parcare

bl. 148

12002558

10.235,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

122

3054

1.5.14.

Platformă Gospod.

4418

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 25

Bloc: 149

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 30,00

E: bl. 147

V: bl. 150B

S: bl. 149

N: bl. 150D

12002533

9.646,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

123

3055

1.5.14.

Platformă Gospod.

4419

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 26

Bloc: 146G

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

E: bl. 146C

V: cale acces

S: bl. 146A

N: tSc Gen. 32

12002534

10.680,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 35,00

124

3056

1.5.14.

Platformă Gospod.

4420

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 26

Bloc: 157

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 16,00

E: bl. 157A

V: bl. 157F

S: parcare

bl. 157F

N: parcare

bl. P.Tr. 341

12002535

8.826,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

125

3057

1.5.14.

Platformă Gospod.

4421

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 27

Bloc: 169E

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

E: Bd. Oltenia

V: parcare +

bl. 170K

S: loc joacă

N: bl. 169

12002536

4.594,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

126

3058

1.5.14.

Platformă Gospod.

4422

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 27

Bloc: 159K

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. 161E

V: bl. 161a

S: bl. 161C

N: bl. 159K

12002537

8.983,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

127

3059

1.5.14.

Platformă Gospod.

4423

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 28

Bloc: 160F

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. 160H

V: parcare

bl. 160F

S: centru plasament

N: bl. 160F

12002538

8.087,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

128

3070

1.5.14.

Platformă Gospod.

4424

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 28

Bloc: 160D

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 160

parcare

V: bl. 160B

S: bl. Centru plasament

N: bl. 160D

12002549

7.877,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

129

3061

1.5.14.

Platformă Gospod.

4425

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 27

Bloc: 162C

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 40,00

E: bl. Centru plasament

V: bl. 162C

S: centru plasament nr7

N: centru plasament nr7

12002540

11.129,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

130

3052

1.5.14.

Platformă Gospod.

4426

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 29

Bloc: 170 G

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 20,00

E: teren viran

V: P.T. 363

S: bl. 170G

N: bl. 170I

12002531

7.874,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

131

3064

1.5.14.

Platformă Gospod.

4428

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 30

Bloc: 175

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

E: bl. 175A

V: bl. 175R

S: P.Tr. 397

N: parcare

bl. 175A

12002543

11.049,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Suprafață (mp.): 40,00

132

3065

1.5.14.

Platformă Gospod.

4429

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 30

Bloc: 175

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 12,00

E: bl. S6

V: teren viran

S: bl. B1

N: bl. 175

12002544

6.106,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

133

3112

1.5.14.

Platformă Gospod.

4438

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 35

Bloc: 174

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 35,00

E: bl. 174I

V: bl. 174B

S: bl. 174

N: bl. 174A

12002591

9.934,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

134

3053

1.5.14.

Platformă Gospod.

4434

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 33

Bloc: 150

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 15,00

E: bl. 150C

V: bl. 150I

S: bl. 150B

N: bl. 150H

12002532

7.793,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

135

3110

1.5.14.

Platformă Gospod.

4436

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 34

Bloc: 152

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: magazin

V: Bd. Oltenia

S: magazin +

bl. 172

N: bl. 151

12002589

11.362,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

136

3111

1.5.14.

Platformă Gospod.

4437

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 35

Bloc: 173

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 32,00

E: bl. 173

parcare

V: bl. 172E

S: bl. 173F

N: bl.G garsoniere

12002590

10.092,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

137

3066

1.5.14.

Platformă Gospod.

4430

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 31

Bloc: 200E11

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: bl. 200E10

V: P.Tr. 386

S: bl. 200E11

N: bl. 200J

12002545

7.711,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

138

3067

1.5.14.

Platformă Gospod.

4431

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 31

Bloc: 200E4

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E:str.Tufănele

V: bl. 200E4

S:prop.privată

N: bl. 200E5

12002546

7.636,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

139

3068

1.5.14.

Platformă Gospod.

4432

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 31

Bloc: 200D

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 25,00

E:parcare blE8

V: bl. 200D

S: bl. 200A

N: bl.200C

12002547

7.787,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Craiovița Nouă

E: bl. 35

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

140

3091

1.5.14.

Gospod.

4433

Asociație: 32

Bloc: 33

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 16,00

V: bl. 37

S:bl.35 parcare

N:bl.34 parcare

12002570

6.685,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

141

3113

1.5.14.

Platformă Gospod.

4439

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 35

Bloc: 171

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 15,00

E: bl. 171E

V: bl. 171F

S: bl. 171E

N: bl. 171J

12002592

8.901,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

142

3114

1.5.14.

Platformă Gospod.

4440

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 35

Bloc: 172

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 32,00

E: bl. 173D

V: P.Tr.375

S: bl. 174A

N: bl. 174A

12002593

11.062,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

143

3115

1.5.14.

Platformă Gospod.

4441

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 37

Bloc: 201G

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 28,00

E: parcare

V: P.T. 404

S:bl. 201J

N:bl. 201G

12002594

9.865,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

144

3116

1.5.14.

Platformă Gospod.

4442

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 37

Bloc: 201M

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 21,00

E: bl. 201R

V: bl. 201P

S: bl. 201M

N: P.Tr. 403

12002595

10.016,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

145

3127

1.5.14.

Platformă Gospod.

4443

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 38

Bloc: Sc. 32

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 21,00

E: teren viran

V: Șc. Gen. 32

S: bl. S1

N: teren viran

(bl. 60B)

12002606

6.366,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

146

3118

1.5.14.

Platformă Gospod.

4444

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 39

Bloc: 1A

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 15,00

E: parcare bl1A

V:parcare bl.1A

S:bl. 122B

N: bl. 1A

12002597

5.075,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

147

3109

1.5.14.

Platformă Gospod.

4445

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 39

Bloc: 2b

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E:parcare bl2B

V: garaje

S: bl. 2B

N: UM 1136

12002588

4.699,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

148

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 39

Bloc: 8a

E: bl. 8c

V:parcare bl.8a

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

3120

1.5.14.

4446

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

S: P.Tr. 454

N: bl. 8a

12002599

4.470,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

149

3121

1.5.14.

Platformă Gospod.

4447

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație:40 Urziceanu

Bloc: 42-46

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: constructii

V: bl. 42

S:parcare bl.46

N: Șoseaua

Melinești

12002600

7.426,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

150

3122

1.5.14.

Platformă Gospod.

4448

Cartier: Craiovița Nouă Asociație:40 garaje

Bloc: 28-30

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. 28-30

V: garaje

S: bl. 6-8

N: cale ferată

12002601

10.152,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

151

3123

1.5.14.

Platformă Gospod.

4449

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 41

Bloc: 10a

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 35,00

E:parcare bl.10a

V: bl. 5a

S:bl. 10a+10b

N: UM 1136

12002602

9.052,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

152

3124

1.5.14.

Platformă Gospod.

4450

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 41

Bloc: Olimp

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 15,00

E:parcare bl.5 V: UM 1136 S:mașini

N: bl. 5

12002603

7.184,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

153

3125

1.5.14.

Platformă Gospod.

4451

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 41

Bloc: 5a

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E:parcare bl.8a

V:parcare bl.5b S: bl. 5a

N: UM 1136

12002604

2.441,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

154

3126

1.5.14.

Platformă Gospod.

4452

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 43 (47)

Bloc: 200H

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: PT 15

V: bl. 200H

S:bl. 200S

N: bl. 200M

12002605

8.330,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

155

3100

1.5.14.

Platformă Gospod.

4453

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 47

Bloc: C

Bet:

Bord:

Neam: x

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.):

E: zonă verde

V: strada Castanilor

S: bl. C

N: Bd. Dacia

12002579

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

156

3098

1.5.14.

Platformă Gospod.

4454

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 47

Bloc: H

Bet: x

Bord: x

E: UM 1136

V: bl.4

S:parcare bl.H

12002577

6.047,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

N: UM 1136

157

3193

1.5.14.

Platformă Gospod.

4378

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 1

Bloc: 22

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 23

V: bl. 22

S: bl. 21

N: bl. 22

12002672

10.755,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

158

3167

1.5.14.

Platformă Gospod.

4379

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 1

Bloc: 23

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

E: parcare

V: bl. 23

S: bl. 23

N: bl. 23

12002646

8.778,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

159

3168

1.5.14.

Platformă Gospod.

4380

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 1

Bloc: 24

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: parcare

V: bl. 24

S: alee acces

N: bl. 24

12002647

3.081,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

160

3169

1.5.14.

Platformă Gospod.

4381

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 2

Bloc: 25

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: cale acces

V: cale acces

S: grădinița 40

N: bl. 25

12002648

9.873,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

161

3177

1.5.14.

Platformă Gospod.

4389

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 7

Bloc: 30+32

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl. 30

V: bl. 32

S: alee acces

N: parcare

12002656

6.401,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

162

3063

1.5.14.

Platformă Gospod.

4427

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 29

Bloc: 170-159

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 18,00

E: bl.170C

V: teren viran

S: bl.170E

N: bl. 170L

12002542

7.874,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

163

3081

1.5.14.

Platformă Gospod.

4435

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 34

Bloc: 154-134

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 24,00

E: magazin

V: Bd.Olteniei

S: magazin

N: bl. 151

12002560

11.852,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

164

3517

1.5.14.

Platformă Gospod.

4262

Cartier:Cal Buc. Imp.Traian

Asociație: 1848

Bloc:B

Bet: x

Bord: -

Neam:

Apa:x

E:str. Anul 1848

V: bl.Bsc.1

S: propr.privată

N: bl.A ac.6

12003000

6.089,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Canal: x Plasă:x Zid:-

Suprafață (mp.): 12,00

Platformă

Cartier:Calea București

E: teren sport

Gospod.

Asociație: 1

165

Bloc: Stadion

V: Parcare

3174

1.5.14.

4357

Bet: -

Bord: -

S: garaje

In adm S.P Salubritate

Neam:-

12002653

9.637,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

Suprafață (

mp.): 43,47

N: teren

Platformă

Cartier: Ca

lea București

E:garaje

Gospod.

Asociație: 2

166

Bloc: Garaje

V: str.Ștefan.Velovan

3157

1.5.14.

4359

Bet: x

Bord: x

S: str.Ștefan Velovan

In adm S.P Salubritate

Neam:-

12002636

11.988,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:-

Zid:x

N: gard bloc

Suprafață (mp.): 38,47

Platformă

Cartier:Calea București

E:bloc construcție

Gospod.

Asociație: 2

167

Bloc:PT5

Bet: x

Bord: x

V: PT 5

S: grădinița Pinochio

In adm S.P Salubritate

3203

1.5.14.

4358

Neam:-

12002682

5.389,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

N:str.Ștefan Velovan

Suprafață (mp.): 34,78

Platformă

Cartier:Calea București

E: bl.E7

Gospod.

Asociație: 9

168

3189

1.5.14.

4362

Bloc: E7

Bet: -

Bord: x

V: Școala nr.21

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:-

12002668

9.308,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

Suprafață (

mp.): 32,88

N: propr.privată

Platformă

Cartier: Ca

lea București

E:parcare

Gospod.

Asociație: 9

169

3190

1.5.14.

4363

Bloc: A11

Bet: x

V: parcare

In adm S.P Salubritate

Bord: -

Neam:-

S: bl. A11

12002669

9.158,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:x

N: Școala nr.21

Suprafață (mp.): 33,08

Platformă

Cartier:Calea București

E: parcare

Gospod.

Asociație: 9

170

Bloc:E4

V: E4

Bet: x

Bord: x

S: bl.A13

In adm S.P Salubritate

3198

1.5.14.

4371

Neam:-Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

N: parcare

12002677

5.371,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 36,43

Platformă

Cartier:Calea București

E: PT527

Gospod.

Asociație: 14+21

171

Bloc: Marex bl. E8

V: Parcare

Bet: x

Bord: x

S: bl.A15

In adm S.P Salubritate

3195

1.5.14.

4377

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (

mp.): 33,41

N: E11

12002674

8.190,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Cl.

Buc. -Dezrobirii

E:parcare

Gospod.

Asociație: 21+24

172

Bloc: G2

Bet:

V: alee G7

In adm S.P Salubritate

Bord:

S: alee E12

12002678

6.987,00

cf HCL 81/2006

3199

1.5.14.

4372

Neam:-Apa:-Canal: Plasă:-

N: bl.G2

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Zid:

Suprafață (mp.): 23,61

Platformă

Cartier:Cl. Buc.+Dezrobirii

E: teren viran

Gospod.

Asociație: 15

173

Bloc: H3

V: teren viran

Bet: x

Bord: x

S: bl.H 2

In adm S.P Salubritate

3200

1.5.14.

4373

Neam:-

Apa:-

Canal: x Plasă:x Zid:-

N: bl.H3

12002679

7.186,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 20,46

Platformă

Cartier:Cl. Buc.-Dezrobirii

E: bl.F8

Gospod.

Asociație: 15

174

Bloc: F8

V: bl.F 9

3196

1.5.14.

4369

Bet: -

Bord: -

S: alee

In adm S.P Salubritate

Neam:x Apa:-Canal: Plasă:

Zid:-

N: popr.privată

12002675

0,01

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier: Cl. Buc.-Dezrobirii

E:alee

Gospod.

Asociație: 15

175

3201

1.5.14.

4374

Bloc: F12

Bet: x

V: propr.privată

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S: F13

12002680

5.921,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x Plasă:-Zid:x

N: F12

Suprafață (mp.): 13,70

Platformă

Cartier:Cl.B

uc.-Dezrobirii

E:alee

Gospod.

Asociație: 15

176

Bloc: F14

V: propr. privată

Bet:

Bord: -

S: bl.F14

In adm S.P Salubritate

3176

1.5.14.

4376

Neam:-x

Apa:-Canal: Plasă:

Zid:-

N: bl.F13

12002655

0,01

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier:Cl.B

uc.-Dezrobirii

E: bl.F6

Gospod.

Asociație: 14

177

Bloc: F6

V: propr. privată

Bet: x

Bord: x

S: alee bl.H1

In adm S.P Salubritate

3202

1.5.14.

4375

Neam:-

Apa:-

Canal: x Plasă:x Zid:-

N: garaj

12002681

7.229,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 27,01

Platformă

Cartier: Cl.B

uc.-Dezrobirii

E:F4

Gospod.

Asociație: 14

178

3197

1.5.14.

4370

Bloc: F4

Bet: x

V: teren viran

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S:alee

12002676

6.644,00

cf HCL 81/2006

Apa:-

Canal: x Plasă:-Zid:x

N: propr. Privată

Suprafață (mp.): 20,03

Platformă

Cartier:Cl.B

uc.-Dezrobirii

E:bl.F2

Gospod.

Asociație: 14

179

Bloc: F2-E2

V: bl.F3

Bet: x

Bord: x

S: alee

In adm S.P Salubritate

3185

1.5.14.

4368

Neam:-

Apa:x

Canal: x Plasă:x Zid:-

N: propr.privată

12002664

11.114,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 50,14

Platformă

Cartier:Calea București

E: alee

Gospod.

Asociație: 13

180

Bloc: b1

V: Parcare

3194

1.5.14.

4367

Bet: -

Bord: x

S: teren viran

In adm S.P Salubritate

Neam:x Apa:x Canal: x Plasă:x

Zid:-

N: bl. b1

12002673

14.025,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 40,50

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Platformă

Cartier: Calea București

E: bl.a2

Gospod.

Asociație:13

181

3204

1.5.14.

4366

Bloc: a2

Bet: x

V: bl.a3

In adm S.P Salubritate

Bord: -

Neam:-

S: teren viran

12002683

8.921,00

cf HCL 81/2006

Apa:x Canal: x Plasă:x Zid:x

N: bl.a2

Suprafață (mp.): 24,41

Platformă

Cartier:Calea București

E:bl.a4

Gospod.

Asociație: 12

182

Bloc: a4

Bet: x

Bord: -

V: PT 6

S: parcare

In adm S.P Salubritate

3191

1.5.14.

4364

Neam:-

12002670

7.245,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

N: parcare

Suprafață (mp.): 30,88

Platformă

Cartier:Calea București

E: bl.13

Gospod.

Asociație: 12+M.Străjan

183

3192

1.5.14.

4365

Bloc: a7

Bet: x

Bord: -

V: bl.a7

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:-

12002671

5.255,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: Plasă:x Zid:-

N: bl.15

Suprafață (mp.): 23,36

Platformă

Cartier: Cal

ea Bucuresti

E:propr.privată

Gospod.

Asociație:5

184

Bloc: C7

Bet: x

V: bl.C7

In adm S.P Salubritate

3140

1.5.14.

4351

Bord: x

Neam:-

S: str.Nanterre

12002619

5.454,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:

Zid:

N: bl,D4

Suprafață (mp.): 15,00

Platformă

Cartier:Calea Bucuresti

E:bl.C8

Gospod.

Asociație: 5

185

Bloc:C8

V: biserică Postelnicu

Bet:

Fir

In adm S.P Salubritate

Bord: -

S: propr.privată

0,01

cf HCL 81/2006

3141

1.5.14.

4352

Neam:x

Apa:-Canal: Plasă:

Zid:-

N: propr.privată

12002620

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier:Calea București

E: ppropr.privată

Gospod.

Asociație: 6

186

Bloc: C4

V: bl.D10

3145

1.5.14.

4356

Bet: x

Bord: x

S: bl.C4

In adm S.P Salubritate

Neam:-Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

N:bl.A6

12002624

4.598,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.):24,00

Platformă

Cartier: Cal

ea Bucuresti

E:bl.6

Gospod.

Asociație: 3

187

3137

1.5.14.

4348

Bloc: MFA

Bet: x

V: propr.privată

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S: bl.9

12002616

4.018,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:-

Zid:

N: alee

Suprafață (mp.): 25,00

Platformă

Cartier:Calea Bucuresti

E:parcare

Gospod.

Asociație: 4

188

Bloc:A4

V: bl.I3

Bet: x

Bord: x

S: bl.C2

In adm S.P Salubritate

3135

1.5.14.

4346

Neam: Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

N:bl.A4

12002614

8.432,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 32,00

Platformă

Cartier:Calea Bucuresti

E:M18

Gospod.

Asociație: 10

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

189

Bloc:M19

V: bl.M19

Bet: x

Bord: x

S: alee acces

In adm S.P Salubritate

3134

1.5.14.

4345

Neam:

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

Suprafață

(mp.): 12,00

N:bl.M17

12002613

4.461,00

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Calea Bucuresti

E:bl.I3

Gospod.

Asociație: 7

190

3146

1.5.14.

4347

Bloc: A5

Bet: x

V: bl.D9

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S: bl.C3

12002625

7.124,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:

N: A5

Suprafață (mp.): 24,00

Platformă

Cartier:Calea București

E:bl.A8

Gospod.

Asociație: C9+C10

191

Bloc:C9

V: parcare

Bet: x

Bord: -

S: bl.C9

In adm S.P Salubritate

3142

1.5.14.

4353

Neam: Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:-

N: bl.A 8

12002621

1.954,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 12,00

Platformă

Cartier:Calea București

E: bl.C18

Gospod.

Asociație: Siloz-Înfrățirii 19

192

3144

1.5.14.

4355

Bloc: H2

Bet: x

Bord: x

V: bl.H2

S: parcare

In adm S.P Salubritate

Neam:-

12002623

8.132,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

N:bl.PT539

Suprafață (mp.):35,00

Platformă

Cartier:Cal București Sărari

E:SC Electroputere

Gospod.

Asociație:

R4-R5

193

3331

1.5.14.

4547

Bloc:R4

Bet:

V: SC Vagmar

In adm S.P Salubritate

Bord:

Neam:x

S: SC Comat

12002814

0,01

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: -Plasă:-Zid:

N: R4-R5

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier:Calea Bucuresti

E:proprietate privată

Gospod.

Asociație: 4

194

Bloc: D4

Bet: x

V: bl.D4

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:

S: parcare

12002607

6.763,00

cf HCL 81/2006

3128

1.5.14.

4349

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:

N: parcare

Suprafață (mp.): 18,00

Platformă

Cartier:Calea București

E:teren viran

Gospod.

Asociație:

19

195

Bloc:C 17

Bet: x

Bord: -

V: bl. C17

S: parcare

In adm S.P Salubritate

3143

1.5.14.

4354

Neam:

12002622

3.567,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: x Plasă:

Zid:-

N: Șc.gen.7

Suprafață (mp.): 12,00

Platformă

Cartier:Calea Bucuresti

E: complex Horia

Gospod.

Asociație: 5

196

Bloc: C6

V: bl. C6

3139

1.5.14.

4350

Bet: -

Bord: -

S: bl.I11

In adm S.P Salubritate

Neam:x

Apa:-

N:bl.P2

12002618

4.349,00

cf HCL 81/2006

Canal: -Plasă:-

Zid:-

mutată,desființată

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier:Calea București

E: parcare

Gospod.

Asociație: 9

197

Bloc:E4

Bet: x

1

V: E4

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

3188

1.5.14.

poz313

4361

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (

mp.): 36,43

S: bl.A13

N: parcare

12002667

9.956,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

198

3293

1.5.14.

Platformă Gospod.

4507

Cartier: Sărari Mircești

Asociație: 13

Bloc: O1

Bet:

Bord:

Neam:x

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E: cale acces

V: str. Mircești

S: parcare

N: bl.O1

12002775

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

199

3227

1.5.14.

Platformă Gospod.

4554

Cartier:Săra

Asociație: 4

Bloc:K 8

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-Canal: x Plasă:-

Zid:x

Suprafață (

ri

mp.): 24,00

E:siloz cereale

V:bl.K 7

S: propr. privată

N:bl.K 11

12002707

11.988,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

200

3228

1.5.14.

Platformă Gospod.

4555

Cartier:Sărari

Asociație: 4

Bloc: K 13

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 34,00

E: bl.K 12

V: bl.K 13

S: siloz cereale

N: PT 461

12002708

12.283,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

201

3229

1.5.14.

Platformă Gospod.

4556

Cartier: Sărari

Asociație: 4

Bloc: K 24

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,00

E:S.C.Vagmar

V: BL.K 24

S: siloz cereale

N: parcare

12002709

9.969,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

202

3224

1.5.14.

Platformă Gospod.

4551

Cartier:Sărari

Asociație: 3

Bloc:M 51

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 18,00

E:PT 438

V: BL.M 52

S: bl.51

N: bl.M 47

12002704

11.024,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

203

3225

1.5.14.

Platformă Gospod.

4552

Cartier:Sărari

Asociație: 3

Bloc: M 32

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.) 24,00

E: bl. M31

V: PT 436

S: parcare

N: str. Runcu

12002705

6.644,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

204

3226

1.5.14.

Platformă Gospod.

4553

Cartier: Sărari

Asociație: 4

Bloc: K 2

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 15,00

E:bl.K 3

V: bl. K2

S:UCECOM

N: str. Împ.Traian

12002706

11.260,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

205

3335

1.5.14.

Platformă Gospod.

4549

Cartier:Sărari

Asociație: 2

Bloc: M 25

Bet: x

Bord: x

Neam:-

E: bl. M37

V: PT 444

S: Bl. M 26

12002818

8.162,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Apa:-Canal: x Plasă: Zid:x

Suprafață

(mp.): 15,00

N: bl. M 25

206

3292

1.5.14.

Platformă Gospod.

4506

Cartier:Sărari Mircești

Asociație:1

Bloc:M 7

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. M7

V: loc de joacă

S: PT 393

N: bl.M 10

12002774

10.747,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

207

3270

1.5.14.

Platformă Gospod.

4548

Cartier: Sărari

Asociație: 2

Bloc: M 19

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 18,00

E:parcare

V: bl.M 17

S: bl. M 19

N: bl. M 15

12002751

8.607,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

208

3279

1.5.14.

Platformă Gospod.

4550

Cartier:Sărari

Asociație: 2

Bloc:K 18

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,00

E:S.C. Vagmar

V: bl. K 17

S: Bl.K 19

N: parcare

12002761

10.886,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

209

3241

1.5.14.

Platformă Gospod.

4558

Cartier: Spaniei

Asociație: 21 Putnei,1

Bloc: O12

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 28,00

E:Camin 21 Putnei

V: str.Spaniei

S: PT 486

N: Cămin fete

12002721

10.765,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

210

3232

1.5.14.

Platformă Gospod.

4559

Cartier: Spaniei

Asociație: 3

Bloc: O17

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 28,00

E:parcare

V: PT 3

S: H Coandă

N: bl.O17

12002712

6.447,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

211

3223

1.5.14.

Platformă Gospod.

4560

Cartier:Spaniei

Asociație: 2

Bloc: O6

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 15,00

E: bl.O2

V: parcare

S:Lic.H. Coandă

N: bl.O6

12002703

5.543,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

212

3235

1.5.14.

Platformă Gospod.

4562

Cartier: Spaniei

Asociație: 3

Bloc: O1

Bet:

Bord:

Neam:x

Apa:

Canal:

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.):

E:str. H. Coandă

V:parcare

S: bl.P1

N: Lic H Coandă

12002715

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

213

3234

1.5.14.

Platformă Gospod.

4561

Cartier: Sp

Asociație:

Bloc: P 6

Bet: x

Bord: x

Neam: Apa:x Canal: x

aniei

3

E:alee acces

V: bl.P6

S: garaje

N: propr.privată

12002714

13.858,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 18,00

214

3278

1.5.14.

Platformă Gospod.

4502

Cartier: Lăpuș

Asociație: 7

Bloc: parcare IUG-U10

Bet: -

Bord: -

Neam:x

Apa:-

Canal: -

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.):

E:parcare IUG V:parcare IUG S: alee N: alee DESFIINȚATĂ

12002760

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

215

3286

1.5.14.

Platformă Gospod.

4501

Cartier:Lăpuș Asociație: 5 Bloc:Șc.gen.37 Bet: Bord:

Neam:-

Apa:-Canal: -

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E: Șc.gen.37

V: bl.U2

S:str.Țuculescu

N: PT

DESFIINȚATĂ

12002769

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

216

3313

1.5.14.

Platformă Gospod.

4489

Cartier:Lă Asociație: Bloc:N6a Bet: x Bord: x Neam:-Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

Suprafață

puș

10

(mp.): 33,66

E:CT

V: Teren viran

S: Bl.N7

N: alee+parcare

12002795

4.515,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

217

3312

1.5.14.

Platformă Gospod.

4488

Cartier:Lăpuș

Asociație: 10

Bloc: N5a

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 30,02

E: SUCPI

V: bl.N5a

S: CT

N: SUCPI

12002794

7.710,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

218

3284

1.5.14.

Platformă Gospod.

4498

Cartier: Lăpuș

Asociație: 8

Bloc: PT SUCPI

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 42,18

E:bl.13

V: Depozit fier vechi

S: CT

N: SUCPI

12002766

10.934,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

219

3283

1.5.14.

Platformă Gospod.

4497

Cartier:Lăpuș

Asociație: 8 Bloc:79

Bet: x

Bord: x Neam:-

Apa:-Canal: x Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp

.): 62,80

E:alee+parcare V: Teren viran S: teren viran N: bl.79

12002765

15.706,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

220

3282

1.5.14.

Platformă Gospod.

4496

Cartier:Lăpuș

Asociație: 8

Bloc: 33

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 41,69

E: PT1

V: loc de joacă

S: bl.33

N: alee+parcare

12002764

7.949,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

221

3285

1.5.14.

Platformă Gospod.

4499

Cartier: Lăpuș

Asociație: 8

Bloc: 36-Piață

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x Plasă:x

Zid:-

E:propr. privată V: propr.privată S: propr.privată N: bl.36

12002767

10.678,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Suprafață (mp.): 46,17

222

3566

1.5.14.

Platformă Gospod.

4285

Cartier:Lăpu

Asociație: A

Bloc: 1

Bet: x

Bord: x Neam:-

Apa:-Canal: x Plasă:

Zid:-

Suprafață (m

ș roport

p.): 18

E: alee acces

V: SDE

S: Stadion

N: zonă verde

12003050

6.689,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

223

3288

1.5.14.

Platformă Gospod.

4491

Cartier:Lăpuș

Asociație: 11

Bloc: 70

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 30,00

E: teren viran

V: bl.70

S: alee+parcare

N: bl.67

12002770

11.149,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

224

3314

1.5.14.

Platformă Gospod.

4490

Cartier: Lăpuș

Asociație: 11

Bloc: 71

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 45,36

E:teren viran

V: parcare

S: teren viran

N: SUCPI

12002796

9.894,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

225

3305

1.5.14.

Platformă Gospod.

4493

Cartier:Lăpu Asociație: 11

Bloc:62

Bet: x Bord: x Neam:-Apa:-

Canal: x Plasă:x

Zid:-

Suprafață (m

ș

p.): 38,95

E:CT

V: Teren viran

S: Bl.N7

N: alee+parcare

12002787

8.735,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

226

3286

1.5.14.

Platformă Gospod.

4492

Cartier:Lăpuș

Asociație: 13

Bloc: 53

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 21,07

E: bl. 53

V: vilă

S: alee+parcare

N: service

12002768

7.458,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

227

3310

1.5.14.

Platformă Gospod.

4486

Cartier: Lăpuș

Asociație: 4N

Bloc: N12

Bet:

Bord:

Neam:x

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E:alee+parcare

V: N11

S: N12

N: teren viran

12002792

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

228

3311

1.5.14.

Platformă Gospod.

4487

Cartier:Lăpu

Asociație: 12

Bloc:G1

Bet:

Bord:

Neam:x

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:-

Suprafață (m

ș

+E.Stoene

p.):

E:G1

V: Teren viran

S: teren viran

N: soc. Comercială

12002793

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

229

3309

1.5.14.

Platformă Gospod.

4485

Cartier:Lăpuș

Asociație: 2, 5F,12

Bloc: Cale ferată

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 97,90

E: teren viran

V: grădini

S:str. E.Stoenescu

N: CF

12002791

20.446,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier: Lăpuș

E:alee+parcare

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Gospod.

Asociație: 14

230

3281

1.5.14.

4495

Bloc: D7

Bet: x

V:teren viran

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S: NOVUS

12002763

4.624,00

cf HCL 81/2006

Apa:x

Canal: x Plasă:-Zid:-

N: bl.D1

Suprafață (mp.): 25,80

Platformă

Cartier:Lăpuș Dudului

E:alee+parcare D4

Gospod.

Asociație: 14

231

Bloc:D4

V: bl.D6

3280

1.5.14.

4494

Bet: x

Bord: x

S: PT

In adm S.P Salubritate

Neam:-Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

N:bl.D14

12002762

8.854,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 42,00

Platformă

Cartier:Lăpuș

E: PT

Gospod.

Asociație: 1

232

Bloc: A15

V: Parcare

Bet: x

Bord: x

S: IUG

In adm S.P Salubritate

3286

1.5.14.

4500

Neam:-Apa:-Canal: x Plasă:x Zid:-

N: parcare

12002778

6.401,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 24

Platformă

Cartier:N Titulescu

E: Sp.nr.2 Pediatrie

Gospod.

Asociație: 5

233

3240

1.5.14.

4567

Bloc: E4

Bet:

V: cale acces

Bord:

S: bl.E4

In adm S.P Salubritate

Neam:x Apa:-Canal: Plasă: Zid:-

N: bl.F2

12002720

0,01

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.)

Platformă

Cartier:N.Titulescu

E:teren viran

Gospod.

Asociație: 2

234

3237

1.5.14.

4564

Bloc:A2

Bet:

V:Centru recuperare

Bord:

S: Gradina botanică

In adm S.P Salubritate

Neam:x Apa:-Canal: Plasă:-Zid:

N:bl A2

12002717

225,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier:N.Titulescu

E:Grădina Botanică

Gospod.

Asociație: 2 Groapa

235

3238

1.5.14.

4565

Bloc: A4

Bet:

V: bl.A 4

Bord:

S: Gradina botanică

In adm S.P Salubritate

Neam:x Apa:-Canal: Plasă: Zid:

N: Compl.Groapă

12002718

0,01

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.):

Platformă

Cartier: N.Ti

tulescu

E:bl.5'

Gospod.

Asociație: 13

236

Bloc: Biserică

V: Biserica

3236

1.5.14.

4563

Bet: x

In adm S.P Salubritate

Bord: x

Neam:-

S: str.Florilor

12002716

5.144,00

cf HCL 81/2006

Apa:-Canal: Plasă:x Zid:

N: bl.5

Suprafață (mp.): 13,50

Platformă

Cartier:N Titulescu

E:parcare

Gospod.

Asociație: 3

237

3239

1.5.14.

4566

Bloc:22

Bet: x

V: BL. 39

Bord:

S: PT

In adm S.P Salubritate

Neam:-Apa:-Canal:

Plasă:x Zid:-

N: bl.37

12002719

16.229,00

cf HCL 81/2006

Suprafață (mp.): 142,24

Platformă

Cartier:Iancu

Jianu

E: parcare

Gospod.

Asociație: 1

238

Bloc: H1, G

V: parcare

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

3304

1.5.14.

4480

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,60

S: Gradina botanică

N: bl. G

12002786

2.591,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

239

3303

1.5.14.

Platformă Gospod.

4479

Cartier: Iancu Jianu

Asociație: 2

Bloc: H6,I1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal:

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 20,56

E:propr.privată

V: bl. 10

S:PT 370

N: bl.I5a

12002785

5.058,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

240

3130

1.5.14.

Platformă Gospod.

4341

Cartier:Cerna

Asociație:1

Bloc: c1 a19

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 28,00

E: bl. C1

V: PT 516

S: parcare

N: bl.a 19

12002609

8.102,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

241

3131

1.5.14.

Platformă Gospod.

4342

Cartier: Cerna

Asociație: 2

Bloc: a2

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 36,93

E:a9

V: bl.c1

S: a13

N: PT 45

12002610

9.006,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

242

3132

1.5.14.

Platformă Gospod.

4343

Cartier:Cerna

Asociație: 2

Bloc:Lic.Lia

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 25,54

E:d15

V: Lic.Lia

S: Piața

N: Lic.LIA

12002611

8.179,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

243

3133

1.5.14.

Platformă Gospod.

4344

Cartier: Cerna

Asociație: 2

Bloc: E5

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 12,04

E: E5

V: Lic.Lia

S: d15

N: E5

12002612

1.506,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

244

3347

1.5.14.

Platformă Gospod.

4524

Cartier:Rovine

Asociație: 4

Bloc:G28

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:     '

Zid:-

Suprafață (mp.): 47,54

E:teren viran

V: Bl.G28

S: Bl.G26

N: alee bl.G33

12002830

10.994,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

245

3319

1.5.14.

Platformă Gospod.

4535

Cartier:Rovine

Asociație: 12

Bloc: G3

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 40,00

E: parcare

V: bl.G 33

S: bl.G5

N: bl.12

12002802

9.309,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

246

3317

1.5.14.

Platformă Gospod.

4533

Cartier:Rovine

Asociație: 10

Bloc: H1

Bet: x

Bord: x

E: alee

V: loc de joacă

S: Bl.H1

12002800

6.251,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 24,45

N: bl.H8

247

3350

1.5.14.

Platformă Gospod.

4527

Cartier:Rovine

Asociație: 6+10

Bloc:H17

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x tablă

Zid:-

Suprafață (mp.): 48,95

E:bl.17

V: Bl.H2

S: Bl.H16

N: bl.GH19

12002833

8.084,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

248

3349

1.5.14.

Platformă Gospod.

4526

Cartier:Rovine

Asociație: 6+10

Bloc: H25

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 36,52

E: H36

V: PT

S: bl.H27

N: părculeț

12002832

10.287,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

249

3351

1.5.14.

Platformă Gospod.

4528

Cartier:Rovine

Asociație: 7

Bloc: E13 E14

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,58

E: bl.E20

V: bl.13b

S: alee

N: bl.E18

12002834

7.485,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

250

3330

1.5.14.

Platformă Gospod.

4546

Cartier:Rovine

Asociație: 7+22

Bloc:D31

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 45,03

E:bl.D28

V: minimarket

S: alee bl.E9

N: parcare

12002813

11.688,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

251

3325

1.5.14.

Platformă Gospod.

4529

Cartier:Rovine

Asociație: 8

Bloc: D4

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 42,52

E: bl.D4

V: parcare PT 479

S: bl.D7

N: bl.D5

12002808

10.210,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

252

3320

1.5.14.

Platformă Gospod.

4536

Cartier:Rovine

Asociație: 13

Bloc: F4

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 39,99

E: bl.F7

V: bl.F9

S: Bl.F10

N: alee

12002803

8.629,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

253

3324

1.5.14.

Platformă Gospod.

4540

Cartier:Rovine

Asociație: 16

Bloc:C11

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 44,54

E:parcare

V: parcare

S: Bl.C33

N: bl.C11

12002807

12.020,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

254

3318

1.5.14.

Platformă Gospod.

4534

Cartier:Rovine Asociație: 11 Bloc: C26 Bet: x Bord: x Neam:-

Apa:-

E: parcare

V: alee

S: bl.C26

N: PT

12002801

6.249,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,94

255

3322

1.5.14.

Platformă Gospod.

4538

Cartier:Rovine

Asociație: 15

Bloc: 21/43

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 41,66

E: parcare

V: parcare

S: bl.21/43

N: bl.21/42

12002805

8.117,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

256

3333

1.5.14.

Platformă Gospod.

4539

Cartier:Rovine

Asociație: 15

Bloc:21/22

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 40,54

E:loc de joacă

V: Bl.21/22

S: loc de joacă

N: propr.privată

12002816

10.936,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

257

3337

1.5.14.

Platformă Gospod.

4514

Cartier:Rovine

Asociație: 1Piața Gării

Bloc: F2

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 22,26

E: bl.C2

V: bl.F2

S: str. Basarabia

N: alee

12002820

6.840,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

258

3336

1.5.14.

Platformă Gospod.

4513

Cartier:Rovine

Asociație: 1 Piața Gării Bloc: A2

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 36,00

E: bl. Alee A1

V: parcare

S: str. Basarabia

N: bl.A2

12002819

6.096,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

259

3326

1.5.14.

Platformă Gospod.

4542

Cartier:Rovine

Asociație: 19

Bloc:J16

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 36,72

E:bl.J16

V: PT 511

S: bl. J12

N: parcare

12002809

8.056,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

260

3327

1.5.14.

Platformă Gospod.

4543

Cartier:Rovine

Asociație: 19

Bloc: j24

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 49,88

E: grădiniță

V: tern viran

S: bl.J24

N: Pan Group

12002810

10.947,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

261

3329

1.5.14.

Platformă Gospod.

4545

Cartier:Rovine

Asociație: 21

Bloc: J49

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 40,96

E: str.Frânarului

V: parcare

S: propr.private

N: b. J49

12002812

10.346,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

262

3328

1.5.14.

Platformă Gospod.

4544

Cartier:Rovine Asociație: 21 Bloc:J38 Bet: x Bord: x Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

E:parcare

V: parcare

S: Bl.J38

N: Lic. T.Arghezii

12002811

10.696,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Zid:-

Suprafață (mp.): 32,87

263

3334

1.5.14.

Platformă Gospod.

4521

Cartier:Rovine

Asociație: 21

Bloc: PT.6

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 32,36

E: proprietate privată

V: bl.B 17

S: propr.privată

N: PT 6

12002817

7.016,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

264

3345

1.5.14.

Platformă Gospod.

4522

Cartier:Rovine

Asociație: 2

Bloc: B23

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 30,25

E:bl.B23

V: bl.B22

S: propr.privată

N: alee

12002828

7.305,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

265

3342

1.5.14.

Platformă Gospod.

4531

Cartier:Rovine

Asociație: 9

Bloc:A56

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 21,04

E:PT 4

V: parcare

S: Bl.A56

N: bl.B 28

12002825

7.143,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

266

3316

1.5.14.

Platformă Gospod.

4532

Cartier:Rovine

Asociație: 9+20

Bloc: A 57

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 29,77

E: bl.A51

V: bl.A 55

S: bl.A53

N: bl.A56

12002799

8.859,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

267

3348

1.5.14.

Platformă Gospod.

4525

Cartier:Rovine

Asociație: 9

Bloc: A 45-43

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,05

E: PT 423

V: parcare

S: Bl. A 50

N: bl.A 45

12002831

9.309,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

268

3321

1.5.14.

Platformă Gospod.

4537

Cartier:Rovine

Asociație: 5+14

Bloc: A28

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 53,79

E:parcare

V: PT

S: Bl.A 28

N: bl.A 36

12002804

13.042,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

269

3346

1.5.14.

Platformă Gospod.

4523

Cartier:Rovine

Asociație: 3

Bloc: F15 Șc.gen.39

Bet:

Bord:

Neam:-

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E: bl.F10

V: alee

S:Șc.gen.39

N: teren viran

DESFIINȚATĂ

12002829

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

270

3315

1.5.14.

Platformă Gospod.

4541

Cartier:Rovine

Asociație: Piața Gării Bloc: I 18

Bet:

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E: I 21

V: parcare

S: bl.I18

N: str.Basarabia

DESFIINȚATĂ

12002798

2.480,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

271

3307

1.5.14.

Platformă Gospod.

4512

Cartier:Rovine

Asociație: Piața Gării Bloc: H3

Bet:

Bord:

Neam:-

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.):

E:PT

V: parcare

S: str.Basarabia

N: bl.H3

DESFIINȚATĂ

12002789

0,01

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

272

3576

1.5.14.

Platformă Gospod.

4295

Cartier:Brazda

Asociație: 2

Bloc: A4

Bet: -

Bord: -

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.):

E: bl.11

V:bl.12

S: bl.A4

N: bl.A5 DESFIINȚATĂ

12003060

3.568,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

273

3149

1.5.14.

Platformă Gospod.

4330

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 24

Bloc:U8

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 34,05

E:Parcare U5

V: Garaje

S: Bl.U6

N: Bl.U10

12002626

9.277,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

274

3158

1.5.14.

Platformă Gospod.

4331

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 24

Bloc: U1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 29,11

E: teren viran

V: PT 10

S: Garaje bl.U1

N: Cale ferată

12002637

8.683,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

275

3152

1.5.14.

Platformă Gospod.

4326

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 22

Bloc: 1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 37,08

E: teren viran

V: alee

S: Bl.1

N: Loc.privată

12002632

4.545,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

276

3153

1.5.14.

Platformă Gospod.

4327

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 22

Bloc:12

Bet: x

Bord: -

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 56,78

E:service auto

V: Patiserie

S: Bl.12

N: Cale ferată

12002633

9.437,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

277

3162

1.5.14.

Platformă Gospod.

4335

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 20

Bloc: 19

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 41,17

E:fabrica de tutun

V: teren viran

S: bl.19

N: Cale ferată

12002641

3.456,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

278

3149

1.5.14.

Platformă Gospod.

4323

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 20

Bloc: 22

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,25

E: bl.23

V: bl.22

S: Bl.Dacia

N: Fabrica de tutun

12002629

4.699,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă Gospod.

Cartier:Brazdă-Rocadă

Asociație: 21

E: parcare

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

279

3151

1.5.14.

4325

Bloc: 33

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 40,94

V:parcare

S: bl.33

N: bl.36iv-A

12002631

9.805,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

280

3163

1.5.14.

Platformă Gospod.

4336

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: M.Antonescu

Bloc:71-PT8

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 35,19

E:bl.72

V: PT432

S: Bl.71

N: bl.39 iv-A

12002642

4.319,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

281

3138

1.5.14.

Platformă Gospod.

4338

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: M.Antonescu

Bloc:75

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:

Suprafață (mp.): 36,00

E:bl.55

V: bl.75

S: parcare bl.75

N: Bl42 iv-A

12002617

8.942,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

282

3165

1.5.14.

Platformă Gospod.

4328

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 23

Bloc: 46 IV-A

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 25,91

E:bl.48 -iv-A

V: teren viran

S: teren viran

N: bl.46 iv-A

12002644

6.869,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

283

3156

1.5.14.

Platformă Gospod.

4329

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 23

Bloc: 49 IV-A

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 26,45

E: bl. 49.iv-A

V: teren viran

S: PT392

N: teren viran

12002635

6.898,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

284

3560

1.5.14.

Platformă Gospod.

4317

Cartier:Brazdă

Asociație: 25

Bloc:40

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 23,25

E:Parcare

V: bl.39A

S: Bl.38A

N: Bl.40

12003044

10.004,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

285

3159

1.5.14.

Platformă Gospod.

4332

Cartier:Brazda

Asociație: 25

Bloc: M7

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 27,17

E: bl.M9B

V:alee

S: parcare bl.75

N: bl.M7

12002638

8.833,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

286

3107

1.5.14.

Platformă Gospod.

4320

Cartier:Brazda

Asociație: 18

Bloc: M14

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 41,47

E: bl.M13

V: Șc.nr.24

S: parcare bl.75

N:bl.D6

12002586

7.829,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

287

3556

1.5.14.

Platformă Gospod.

4313

Cartier:Brazda

Asociație: 12

Bloc:L2

Bet: x

E:bl.L2

V: bl. L1

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 28,44

S: Șc.gen.24

N: parcare

12003040

7.911,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

288

3544

1.5.14.

Platformă Gospod.

4311

Cartier:Brazda

Asociație: 12

Bloc: E4-E3

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.):46,96

E: alee

V: F5

S: loc de joacă

N: Bl.E3

12003028

9.083,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

289

3553

1.5.14.

Platformă Gospod.

4310

Cartier:Brazda

Asociație: 15

Bloc: D28

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 22,42

E:bl.D27

V: Bl.D28

S:Grădină

N: str. Gen.Fălcoianu

12003037

7.352,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

290

3562

1.5.14.

Platformă Gospod.

4309

Cartier:Brazda

Asociație: 10

Bloc:G5

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x _

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 33,30

E:bl.H1

V:Bl.G5

S: Bl.H2

N: Bl.D29

12003046

11.400,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

291

3409

1.5.14.

Platformă Gospod.

4321

Cartier:Brazda

Asociație: 11

Bloc: R14

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 33,82

E:bl.R14

V: C:A:S:

S: C.A.S

N: R16

12002892

4.907,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

292

3160

1.5.14.

Platformă Gospod.

4333

Cartier:Brazda

Asociație: 26

Bloc: A24

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 50,16

E: A18

V: centrală

S: alee

N: A 24

12002639

8.897,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

293

3161

1.5.14.

Platformă Gospod.

4334

Cartier:Brazda

Asociație: 26

Bloc:A35

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 50,16

E:bl.A35

V:IPJ Dolj

S: str.Vulturi

N:alee,parcare

12002640

10.013,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

294

3549

1.5.14.

Platformă Gospod.

4306

Cartier:Brazda

Asociație: 7

Bloc: I5

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 19,11

E:cămin nr.2

V: bl.G8 S:grădină

N: I5

12003033

2.966,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

295

3550

1.5.14.

Platformă Gospod.

4307

Cartier:Brazda

Asociație: 7

Bloc: I7

Bet: x

Bord: x

Neam:-

E: parcare

V: Amaradia

S:I 6

12003034

3.193,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 19,95

N: I 7

296

3546

1.5.14.

Platformă Gospod.

4303

Cartier:Brazda

Asociație: 6

Bloc:34Piață

Bet: x

Bord: -

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 39,78

E:parcare

V:Bl.G3

S:str.Lămâiței

N: piață

12003030

14.339,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

297

3571

1.5.14.

Platformă Gospod.

4302

Cartier:Brazda

Asociație: 5

Bloc: C4

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 15,59

E:parcare piață

V: bl.A9

S: BB'

N: C4

12003055

3.869,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

298

3148

1.5.14.

Platformă Gospod.

4322

Cartier:Brazda

Asociație: 19

Bloc: 77 PT5

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 28,74

E: parcare

V: casă

S: bl.77

N:propr.privată PT5

12002628

7.848,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

299

3548

1.5.14.

Platformă Gospod.

4305

Cartier:Brazda

Asociație: 6

Bloc:Exp.1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 38,18

E:case

V:Lămâiței

S: Sanepid

N: Sg.C Popescu

12003032

10.392,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

300

3547

1.5.14.

Platformă Gospod.

4304

Cartier:Brazda

Asociație: 6

Bloc: 25 Exp.2

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 18,29

E:bl.25

V: bl.G1

S: bl.18

N: bl.G2

12003031

8.762,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

301

3552

1.5.14.

Platformă Gospod.

4301

Cartier:Brazda

Asociație: 4

Bloc: 51

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 25,80

E: parcare

V: F2

S: alee

N: bl.51

12003036

6.462,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

302

3579

1.5.14.

Platformă Gospod.

4298

Cartier:Brazda

Asociație: 3

Bloc:A16

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 28,80

E:AT3

V:teren viran

S: PT2

N: bl.E1

12003063

6.823,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

303

3578

1.5.14.

Platformă Gospod.

4297

Cartier:Brazda

Asociație: 3

Bloc: K36

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:

Canal: x

E:bl.A16

V: parcare

S: bl.K36

N: parcare

12003062

4.169,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,83

304

3554

1.5.14.

Platformă Gospod.

4300

Cartier:Brazda

Asociație: 3

Bloc: K25

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 21,47

E: bl.K34

V: bl.K23

S: P Transf.

N: Centrală

12003038

5.891,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

305

3577

1.5.14.

Platformă Gospod.

4296

Cartier:Brazda

Asociație: 3+29

Bloc:58-A13

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 30,36

E:bl.K 20

V:bl.61

S: bar

N: bl.58

12003061

7.815,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

306

3164

1.5.14.

Platformă Gospod.

4337

Cartier:Brazda

Asociație: 29

Bloc: 65

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 24,32

E:parcare

V: PT

S: bl.K 15

N: bl.65

12002643

6.477,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

307

3551

1.5.14.

Platformă Gospod.

4308

Cartier:Brazda

Asociație: 8

Bloc:G6-D32

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 18,47

E:str.1 Decembrie 191

V:PT 119

S: bl.G6

N: bl.D32

8

12003035

6.297,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

308

3575

1.5.14.

Platformă Gospod.

4294

Cartier:Brazda

Asociație: 2

Bloc:K 6

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 27,47

E:Fabrica de pâine

V:parcare

S: propr.privată

N: bl.A4

12003059

3.718,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

309

3563

1.5.14.

Platformă Gospod.

4292

Cartier:Brazda

Asociație: 2

Bloc: PT1

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:-

Suprafață (mp.): 36,57

E:bl.PT 1

V: parcare

S: bl.K 2

N: bl.A2

12003047

4.545,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

310

3570

1.5.14.

Platformă Gospod.

4289

Cartier:Brazdă

Asociație: 2

Bloc: A1

Bet: x

Bord: -

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 16,19

E: bl.A2

V: bl.A1

S: bl.2

N: bl.3

12003054

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

311

3574

1.5.14.

Platformă Gospod.

4293

Cartier:Brazda

Asociație: 2

Bloc:A 2

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x Plasă:-

Zid:-

E:teren viran

V:bl.A2

S: bl.5

N: bl.6

12003058

3.493,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

Suprafață (mp.): 23,72

312

3581

1.5.14.

Platformă Gospod.

4290

Cartier:Brazda

Asociație: 2

Bloc: A6

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 44,84

E:bl.22

V: bl.A6

S: parcare

N: parcare

12003065

11.227,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

313

3572

1.5.14.

Platformă Gospod.

4291

Cartier:Brazda

Asociație: 1

Bloc: BB'-A8

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 21,47

E: bl.BB'

V: bl.A8

S: parcare

N: Bl.A9

12003056

7.869,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

314

3558

1.5.14.

Platformă Gospod.

4315

Cartier:Brazda

Asociație: 14

Bloc:D24

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: -

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 31,52

E:bl.D24

V:teren viran

S: parcare

N: loc de joacă

12003042

7.882,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

315

3557

1.5.14.

Platformă Gospod.

4314

Cartier:Brazda

Asociație: 14+15

Bloc: D21

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 33,65

E:bl.D22

V: bl.D23

S: parcare

N: D21

12003041

9.646,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

316

3561

1.5.14.

Platformă Gospod.

4318

Cartier:Brazda

Asociație: 17

Bloc: T7

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 36,19

E: bl.F10

V: parc Lic.Pedagogic

S: parc.Lic.Pedagogic

N: bl.T7

12003045

9.927,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

317

3352

1.5.14.

Platformă Gospod.

4319

Cartier:Brazda

Asociație: 17

Bloc:T9

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,58

E:parc Lic.Pedagogic

V:Parc Amaradia

S: propr. Privată

N: bl.T9

12002815

7.892,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

318

3559

1.5.14.

Platformă Gospod.

4316

Cartier:Brazdă

Asociație: L3+18

Bloc:Stomatologie

Bet: x

Bord:x

Neam:-

Apa:x

Canal: x

Plasă:

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,32

E:alee parcare

V: stomatologie

S: alee

N: bl.L2

12003043

6.855,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

319

3555

1.5.14.

Platformă Gospod.

4312

Cartier:Brazda

Asociație: 12

Bloc: BIG Family

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 38,74

E:BIG

V: teren viran

S: parcare D19

N: parcare D18

12003039

9.985,00

In adm S.P Salubritate

cf HCL 81/2006

Platformă

Cartier:Piața Gării

E: bl.L1

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

320

3339

1.5.14.

Gospod.

4516

Asociație: 2

Bloc: K1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,00

V: PT 198

S: bl.L2

N: K2

12002822

9.114,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

321

3340

1.5.14.

Platformă Gospod.

4517

Cartier:Piața Gării Asociație: 2

Bloc: M1

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 25,11

E: grădină

V: bl.K31

S: Bl.O2

N:bl.M1

12002823

7.201,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

322

3341

1.5.14.

Platformă Gospod.

4518

Cartier:Piața Gării

Asociație: 3

Bloc:60 iv-A

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:-

Zid:-

Suprafață (mp.): 19,33

E:Mesagerie

V: Bl.60 iv-A

S: Bd.Dacia

N: Cale ferată

12002824

3.042,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

323

3536

1.5.14.

Platformă Gospod.

4282

Cartier: 1 Mai Asociație:

Bloc:17B

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 12,00

E:alee pietonala + par

V: PT 540

S:M25

N: centrala termica

care

12003019

4.545,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

Total

2.305.759,21

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii in folosinta

31.12.2008

Valoarea de inventar (lei)

Situația Juridica

1

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier:Lăpuș

Asociație: 6

Bloc:C2 Electro

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 9

E: bl.3

V: propr.privată

S:grădiniță

N: bl.C2 Electro

AC 939/16.07.20001

10.525,00

inventar

31.12.2008

inventar

31.12.2008

inventar

31.12.2008

inventar

31.12.2007

inventar

30.03.2009

2

420.1.9.5

Teren aferent rampă Mofleni

Mofleni

E: DE 491

V: DA 486

S: DE 428

N: DE 495

31.12.2008

25.834.966,00

Teren

Suprafață (mp.): 334400

3

420.1.9.5

Teren aferent rampă Valea

Șarpelui

Valea Șarpelui

Teren

E: DE 76

V:

S: DA 14 CAP B.

N: PD 12 Ocolul Silvic

31.12.2008

6.316.295,00

Suprafață (mp.): 79900

4

420.1.9.5

Teren Gosp. Anexa Facai

Adresa: Facai

E: propr. priv. V: propr. Priv. S: propr. Priv. N: drum jud.

31.12.2007

497.446,00

Suprafață (mp.):4790 mp

5

420.1.9.5.

Teren Stație

Pompare ape menajere

Adresa: - str. Dobrogea, nr. 46 Suprafață teren: - 848 mp.

N - Cimitir Parohia „Lunca Jiului”

S - str. Dobrogea + canal V - SC ERPIA SA

E - Cimitir Parohia „Lunca Jiului”

30.03.2009

a

onata

0,01

1.131.462,98

6

1.5.2.

Piața

agroalimentară

str. Brestei

Adresa: - str. Brestei, nr. 142A Suprafață teren: - 980 mp.

N-V - teren apartinand IEFS

N-E - blocurile D19, D17, D15 si o alee carosabil S-V - blocul D27

S-E - blocurile D25, D23, D21 și o platforma bet<

Total                                                                                        33.790.694,99

Președinte de ședință,

Teodor RADU

Nr.

crt.
H.G.

141/2008


3266


3267


3271


3269


3277


323


3306


Cod de

clasificație1.5.14.


1.5.14.


1.5.14.


1.2.11


1.5.14.


Denumire bun


Rampa


Rampa


4594


4595


Platformă rampa

4599


Fundație cântar

4597

Cabină cântar

4596


Gosp.

Anexa

Făcăi


Platformă Gospod.


4482


5167


Elemente de identificare


Cartier: vofleni

Asociație:

Bloc: i

Bet-----------------

Bord:

Neam:

Apa

canal:

Plasă:

Zid

suprafață (mp.): 333.400

Cartier: Valea Șarpelui

Asociație:

Bloc:

Bet:

Bord:

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 79900

Adresa: DE 76*

Dotări: Rampa V. Șarpelui, construcție beton

Suprafață (mp.):

Adresa: de 76

Dotări: Rampa V. șarpelui, construcție beton

Adresa: de 76

Dotări: Rampa V. șarpelui, construcție cărămidă suprafață (mp.): 12,5 Adresa:Făcăi


E: DE 491


V:


S:


N:


DA 486


DE 428


DE 495


Desființată


E: DE 76


V:


S: DA 14 CAP B. Vâlcii


N: PD 12 Ocolul Silvic


Desființată


Desființată


Desființată


Desființată


Anul dobandirii sau, după


Valoarea de

inventar (lei)


Situația Juridica


Cartier: Iancu Jianu

Asociație:113ap

Bloc: Moara

Bet:

Bord:

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:-


e: propr. priv.

V: propr. Priv. S: propr. Priv. N: drum jud.

E:garaje


V: str. Amaradia


S: PAN Group


N: bl.57In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006


In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

3440,37


In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006


39,2


In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006


75,44


In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006


0,01


In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006


DESFIINȚATĂ Dispoziția 6341/2003


Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

suprafață (mp.):

8

3890

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier:Calea București

Asociație: 7

Bloc:A7

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.):

E: PT

V: A7

S: bl.C5

N:Poșta

desființată Dispoziție 9

140/12.05.20

0,01

6

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

9

3150

1.5.14.

Platformă Gospod.

4324

Cartier:Brazda-Rocada

Asociație: 21

Bloc:27-28

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 27,77

E:fabrica de tutun V: Parcare

S: Bl.27

N: PT415

12002630

6.160,00

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

10

5331

2.2.4.2.

CONTOR APA DN 100 - APOMETRU 14 BUC. 2988

5913,82

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

11

5353

2.2.4.2.

CONTOR APA DN 100-APOMETRU 6 BUC. 2981

2160,86

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

12

5356

2.2.4.2.

CONTOR APA DN 100-APOMETRU 6 BUC. 2984

2371

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

13

5334

2.2.4.2.

CONTORI APA DN 100-APOMETRU 7 BUC. 2998

5078,81

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

14

5328

2.2.4.2.

CONTORI APA DN 100-APOMETRU 8 BUC. 2992

3597,65

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

15

5339

2.2.4.2.

CONTORI APA DN 100-APOMETRU 9 BUC. 3003

7636,57

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

16

5349

2.2.4.2.

CONTOR APA DN 150 - APOMETRU 11 BUC. 2989

5014,45

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

17

5357

2.2.4.2.

CONTOR APA DN 150-APOMETRU 2 BUC. 2985

1250,17

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

18

5335

2.2.4.2.

CONTORI APA DN 150-APOMETRU 3 BUC. 2999

3439,13

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

19

5332

2.2.4.2.

CONTORI APA DN 150-APOMETRU 4 BUC. 2996

2455,14

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

20

5329

2.2.4.2.

CONTORI APA DN 150-APOMETRU 6 BUC. 2993

4261,92

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

21

5388

2.2.4.2.

CONTORI APA DN 200-APOMETRU 2 BUC. 3017

3510,93

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după

Valoarea de inventar (lei)

Situația Juridica

22

5393

2.2.4.2.

CONTORI APA DN 200-APOMETRU 2 BUC. 3022

3300,92

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

23

5336

2.2.4.2.

CONTORI APA DN 200-APOMETRU 3 BUC. 3000

4524,54

In adm RA Apa cf HCL 457/2005

24

HCL 182/2009, Anexa 3, poz.

246

Spitalul Clinic Municipal “Filantropia”- CladireMagazii alimente

Adresa: str.Filatropiei nr. 1          |

Suprafata construita :109+ 117 Regim de inaltime:P

Anul construirii:

Sistem constructiv:

0,01

Total                                                                                                          64230,98

Președinte de ședință,

Teodor RADU

Nr. crt.

H.G. 141/2008,

HCL 147/1999,

HCL 173/2001

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Valoarea de

inventar (lei)

Situația Juridica

1

Anexa 2, poz. 3580

Anexa 1e, poz. 39

Anexa 1e, poz. 38

1.5.14.

Platf.Gosp.

4299

Cartier:Brazdă

Asociație: 3

Bloc: K31

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:x

Suprafață (mp.): 24,00

E: bl.L1

V: PT 198

S: bl.L2

N: K2

dublata 4516

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

2

Anexa 2, poz. 3344

Anexa 1e, poz. 272

Anexa 1e, poz. 269

1.5.14.

Platformă Gospod.

4530

Cartier:Rovine

Asociație: 9

Bloc: A 45-43

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal: x

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 31,05

E: PT 423

V: parcare

S: Bl. A 50

N: bl.A 45

dublata 4525-12002831

0,01

In adm S.P Salubritate cf HCL 81/2006

3

Anexa2, poz. 2725

Anexa 1h, poz. 114

Anexa 1h, poz. 118

1.6.2.

Policlinica pentru sportivi

5143

Adresa: -

Suprafață construită: -

N -

S -

V -

E -

0,01

In adm Consiliului Local

4

Anexa 2, poz. 3725

Anexa 1h, poz. 116

Anexa 1h, poz. 120

1.6.2.

Policlinica nr.3 Electroputere

5143

Adresa: -

Suprafață construită: -

N -

S -

V -

E -

0,01

In adm Consiliului Local

5

Anexa 2, poz. 136

Anexa 1G, poz. 3

Anexa 1G, poz. 3

0.1.9.5

Teren - Piata Brazda - Simplor

4694

Adresa: - 1 Dec 1918

Suprafață : - 72 mp

N -

S -

V -

E -

0,01

In adm S.P.A.P.T. cf HCL 82/2006

Total

0,04

Președinte de ședință,

Teodor RADU

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a

Valoarea de

inventar (lei)

Situația

Juridica

1

3676

1.5.14.

Platformă

Gospod.

Cartier: Centru

Asociație: G.Preoteasa

Bloc: 1-3-5

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E:parcare auto

V: Centrală termică

S: bl. 1 Gr. Preoteasa

N: Bl. 1-3-5

01.12.2006

2.441,00

inventar

01.12.2006

2

3697

1.5.14.

Platformă

Gospod.

Cartier: Centru

Asociație: Patria

Bloc:

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Suprafață (mp.): 12,00

E:Policlinica de Copii V: CT

S:Cinematograf Patria

N: parcare

01.12.2006

5.313,00

inventar

01.12.2006

3

3945

1.5.14.

Platformă

Gospod.

Cartier:Centru

As.:Principatele Unite

Bloc: 1

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 12,00

E: bl. 1

V: proprietate privată

S: loc de joacă

N: proprietate privată

01.12.2006

5.220,00

inventar

01.12.2006

4

3939

1.5.14.

Platformă

Gospod.

Cartier:str.Șt.cel Mare

Asociație: bl. 5

Bloc: 5

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 2,00

E:str.Șt.cel Mare V:str.Șt.cel Mare S:str.Șt.cel Mare N: bl. 5

01.12.2006

2.291,00

inventar

01.12.2006

5

3940

1.5.14.

Platformă

Gospod.

Cartier:str.Șt.cel Mare

Asociație: bl.11

Bloc: 11

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 2,00

E:str.Șt.cel Mare V:str.Șt.cel Mare S:str.Șt.cel Mare N: bl. 11

01.12.2006

2.291,00

inventar

01.12.2006

6

3941

1.5.14.

Platformă

Gospod.

Cartier:str.St.cel Mare

Asociație: bl. 13

Bloc: 13

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 2,00

E:str.Șt.cel Mare V:str.Șt.cel Mare S:str.Șt.cel Mare N: bl. 13

01.12.2006

150,00

inventar

01.12.2006

7

3710

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: G.Enescu

Asociație: 2

Bloc: D9

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: alee acce

V:teren viran

S: garaje

N: Lic. Energetic

01.12.2006

2.951,00

inventar

01.12.2006

8

3870

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: 1 Mai

Asociație: 4 Bloc:Srație el. trafo

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 12,00

E:stație el. Trafo

V: proprietate privată

S:cămin confecții

N: str. Victor

Papillian

01.12.2006

4.340,00

inventar

01.12.2006

Platformă Gospod.

Cartier: 1 Mai

Asociație: V Papillian

E: PT

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a

Valoarea de

inventar (lei)

Situația

Juridica

9

3894

1.5.14.

Bloc: H.2

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa: x

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 18,00

V: RA Apă

S: bl. H.2

N: spălătorie

cămin

01.12.2006

8.919,00

inventar

01.12.2006

10

3709

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: str. C Islaz

Asociație:

Bloc: în construcție Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:-

Suprafață (mp.): 2,5

E: alee acces

V: str. Șoimului

S: bl. în constr.

N: prop.part.

01.12.2006

2.802,00

inventar

01.12.2006

11

6885

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Câmpia Islaz

Asociație:

Bloc: 21

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 2,5

E: alee acces

V: prop. Privată

S: Bl. 23

N: prop.privată

01.12.2006

2.802,00

inventar

01.12.2006

12

6887

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: str. C Islaz

Asociație:

Bloc: 19

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:-

Suprafață (mp.): 2,5

E: bl.19

V: alee acces

S:str. C.Islaz

N: alee acces

01.12.2006

2.802,00

inventar

01.12.2006

13

6886

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: str. C. Islaz

Asociație:

Bloc: 23

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 2,50

E: alee acces

V: prop. Privată

S: bl. 23

N: prop.privată

01.12.2006

2.802,00

inventar

01.12.2006

14

5109

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: str.Câmpia Islaz

Asociație:

Bloc:18

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 2,5

E: alee șantier

V: prop. Privată

S: Bl. 18

N: prop.privată

01.12.2006

2.802,00

inventar

01.12.2006

15

3946

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: str. C Islaz

Asociație:

Bloc: 17C

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:-

Suprafață (mp.): 2,5

E: bl.17C

V: str.Bibescu

S: alee acces

N: alee acces

01.12.2006

2.802,00

inventar

01.12.2006

16

3952

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: str. C. Islaz

Asociație:

Bloc: 24a

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 2,50

E: prop. privată V: alee acces S: prop.privată N: alee acces

01.12.2006

2.802,00

inventar

01.12.2006

17

Platformă Gospod.

Cartier: str.Câmpia Islaz

Asociație:

Bloc:24b

E: prop. privată

V: alee acces

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a

Valoarea de

inventar (lei)

Situația

Juridica

3969

1.5.14.

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 2,5

S: prop.privată

N: alee acces

01.12.2006

3.084,00

inventar

01.12.2006

18

3957

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: str. C Islaz

Asociație:

Bloc: 20A

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:-

Suprafață (mp.): 2,5

E: prop. privată

V: alee acces

S: prop.privată

N: alee acces

01.12.2006

2.802,00

inventar

01.12.2006

19

3953

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: str. C. Islaz

Asociație:

Bloc: 20b

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 2,50

E: prop. privată

V: alee acces

S: prop.privată

N: alee acces

01.12.2006

2.802,00

inventar

01.12.2006

20

3975

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: str.Câmpia Islaz

Asociație:

Bloc: PT 54

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 5,00

E: aleee acces

V: alee acces

S: PT 54

N: prop.privată

01.12.2006

2.275,00

inventar

01.12.2006

21

3976

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: str. C Islaz

Asociație:

Bloc: 17A

Bet: x

Bord:

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:-

Suprafață (mp.): 2,5

E: aleee acces V: str. Bibescu S: alee acces N: alee acces

01.12.2006

2.124,00

inventar

01.12.2006

22

3902

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 12

Bloc: 51B, sc. 1

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: bl. 52

V: bl. 51

S: bl.51, sc2

N: parcare

01.12.2006

6.011,00

inventar

01.12.2006

23

3876

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 6

Bloc: D39

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 28,00

E:parcare bl. 35

V: bl. 4

S:parcare bl. 29

N: bl. 39

01.12.2006

8.388,00

inventar

01.12.2006

24

3889

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 27

Bloc: 167C

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă:

Zid: x

Suprafață (mp.): 35,00

E: bl. 165A

V: bl. 167C

S: bl. 168

N: parcare

01.12.2006

7.891,00

inventar

01.12.2006

25

3895

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 12

Bloc: 53A1

Bet: x

E: cale acces

V: bl. 55

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de

clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a

Valoarea de

inventar (lei)

Situația

Juridica

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

S: bl. 53.A1

N: parcare

01.12.2006

2.951,00

inventar

01.12.2006

26

3921

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: 20

Bloc: 121B

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 20,00

E: parcare

V: parcare

S: bl. 121B

N: Bd. Dacia

01.12.2006

3.433,00

inventar

01.12.2006

27

3922

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: ANL

Bloc: BO5

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: bl. B07

V: parcare

S: bl. BO5

N:Șc. Gen. 34

01.12.2006

4.743,00

inventar

01.12.2006

28

3929

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: ANL

Bloc: BO6

Bet: x

Bord:

Neam:

Apa:-

Canal:

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: teren viran

V: bl. BO6

S: teren viran

N: parcare

01.12.2006

4.805,00

inventar

01.12.2006

29

3934

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: ANL

Bloc: 1A

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal: x

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 12,00

E: bl.8a

V: parcare

S: bl. 8e

N: bl. 2b

01.12.2006

2.441,00

inventar

01.12.2006

30

3935

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: ANL

Bloc: 405a

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:

Canal:

Plasă:

Zid:

Suprafață (mp.): 16,00

E: garaje

V: teren viran

S: bl.405a

N: bl. T3

01.12.2006

13.774,00

inventar

01.12.2006

31

3936

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Craiovița Nouă

Asociație: As.Romanescu

Bloc: 1

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:

Suprafață (mp.): 16,00

E: bl. 2

V: bl. 1

S: strada A.

Romanescu

N: bl. 1

01.12.2006

5.136,00

inventar

01.12.2006

32

6888

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: 1 Mai

Asociație: 4

Bloc:Srație el. trafo

Bet: x

Bord: x

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 12,00

E:stație el. Trafo

V: proprietate privată

S:cămin confecții

N: str. Victor

Papillian

01.12.2006

5.509,00

inventar

01.12.2006

33

3989

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier: Campia Islaz

Asociație: 15

Bloc:M20

Bet: x

Bord: x

E:alee acces

V: alee acces

S:alee acces

inventar

Nr. crt.

H.G.

141/2008

Cod de clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a 01.12.2006

Valoarea de inventar (lei)

Situația Juridica

Neam:

Apa:-

Canal: x

Plasă: x

Zid:x

Suprafață (mp.): 12,00

N: alee acces

2.124,00

1.276.442,00

0,01

10.525,00

01.12.2006

inventar

01.12.2006

inventar

01.12.2006

inventar

31.12.2008

inventar

31.12.2008

inventar

31.12.2008

inventar

31.12.2007

34

3664

Teren

Adresa: Fluturi, nr. 48(54)

E: RAADPFL

V: str. Fluturi

S: proprietate particulara

N: propr. Partic + RA

01.12.2006

Suprafață (mp.): 11766

35

3643

Teren

Adresa: Al. I Simnic, nr. 48

E: proprietăți particulare

V: DE 76

S: Prelungire str. Rozelor

N: S.C. Marmura S.R.L.

01.12.2006

Suprafață (mp.): 3500

36

1.5.14.

Platformă Gospod.

Cartier:Lăpuș

Asociație: 6

Bloc:C2 Electro

Bet: x

Bord: x

Neam:-

Apa:-

Canal:

Plasă:x

Zid:-

Suprafață (mp.): 9

E: bl.3

V: propr.privată

S:grădiniță

N: bl.C2 Electro

AC 939/16.07.20001

31.12.2008

37

420.1.9.5

Teren aferent rampă Mofleni

Mofleni

E: DE 491

V: DA 486

S: DE 428

N: DE 495

31.12.2008

25.834.966,00

Teren

Suprafață (mp.): 334400

38

420.1.9.5

Teren aferent rampă Valea

Șarpelui

Valea Șarpelui

Teren

E: DE 76

V:

S: DA 14 CAP B.

N: PD 12 Ocolul Silvic

31.12.2008

6.316.295,00

Suprafață (mp.): 79900

39

420.1.9.5

Teren Gosp. Anexa Facai

Adresa: Facai

E: propr. priv. V: propr. Priv. S: propr. Priv. N: drum jud.

31.12.2007

497.446,00

Suprafață (mp.):4790 mp

Total                                                                                        34.069.497,00

Președinte de ședință,

Teodor RADU