Hotărârea nr. 345/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 345

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.345

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.72129/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune darea în folosință gratuită, către S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., a extinderii rețelei de distribuție gaze naturale din municipiul Craiova, zona Făcăi și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii gazelor nr.351/2004, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c și lit.d coroborate cu alin.6, lit.a, pct.14, art.124, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 14 ani, către S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., a extinderii rețelei de distribuție gaze naturale din municipiul Craiova, zona Făcăi, identificată la poziția nr.5110, în anexa nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.141/2008 .

Art.2. Predarea -primirea extinderii rețelei de distribuție gaze naturale, prevăzute la art.1, se va face pe bază de contract de dare în folosință gratuită și proces verbal de predare-primire.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU