Hotărârea nr. 343/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 343

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.343

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009.

Având în vedere raportul nr.70429/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova, a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin. 3, art.123 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova, a bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 327/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMENAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.343/2009

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova date in administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Populației Craiova

secțiunea B - bunuri mobile

Denumirea bunului Crt.

 • 1  SERVER APLICAȚIE DOCUMENTE IDENTITATE, 1 BUC

 • 2  SERVER APLICAȚIE REGISTRATURĂ + LICENȚE,

1 BUC

 • 3  SERVER APLICAȚIE CONTABILITATE + LICENȚE,

1 BUC

 • 4  INFOCHIOȘC PRIN PROIECTUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

  Valoare

  Inv.

  10.710,00

  21420,00

  8330,00

  45220,00

  85.680,00


Președinte de ședință, Teodor RADU