Hotărârea nr. 342/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 342

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.342

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009.

Având în vedere raportul nr.70427/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art. 45 alin. 3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea datelor de identificare a bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin majorarea suprafețelor de teren.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMENAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.342/2009

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova date in administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

secțiunea A - bunuri imobile

Nr.

Crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

(vecini N - S - V - E, suprafata mp.)

Valoare Inv.

1

TEREN STR. PICTOR OSCAR OBEDEANU, NR. 31

(FOST STR. TIMIȘ, NR. 25), - SUP. 212 MP

PROP.

PART. +

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP.

PART.

0,01

2

TEREN STR. CAROL, NR. 39 ( FOST B-DUL

ȘCOALA

PROP. PART. (

CAROL NR. 37

)

PROP. PART. ( M.

B-DUL.

0,01

REPUBLICII, NR. 41 ), - SUP. 455,77 MP

NR. 10

EMINESCU,

CAROL

NR. 20)

3

TEREN AFERENT LOCUINȚĂ, STR. BUCOVĂȚ, NR. 49, - SUP. 66 MP

STR.

BUCOVĂȚ

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP.

PART.

0,01

4

TEREN , STR. DOROBANȚILOR, NR. 7, - SUP. 340 MP

STR.

DOROBAN ȚI

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP.

PART.

0,01

5

TEREN , STR. ȘCOLII, NR. 27, ( FOST NR. 5C) - SUP.

437 MP

PROP.

PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

DOM.

PUBLIC

0,01

0,05

Președinte de ședință, Teodor RADU

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.342/2009 INVENTARUL

bunurilor cu suprafețe majorate care aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova date in administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

secțiunea A - bunuri imobile

Nr.

Crt.

1

2

3

Denumirea bunului

Secțiunea/

Nr. Poziții

Nr. Anexa/ Nr. HCL

Elemente de identificare

(vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

TEREN STR. ȘTIRBEI VODĂ, NR. 10, DIFERENȚĂ SUP. - 480,54 MP, FIIND

A/619

282/2008

PROP.

B-DUL ȘTIRBEI

VODĂ

STR.

CÂMPIA ISLAZ

PROP.

MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 234 MP LA SUPRAFAȚA DE 714,54 MP

PART.

PART.

TEREN STR. LIBERTĂȚII, NR. 5,

STR.

PROP. PART.

DIFERENȚĂ SUP. - 649,65 MP, FIIND

A/505

282/2008

LIBERTĂ

ȚII

+ BISERICA

PROP. PART.

PROP.

MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA

MÂNTULEAS

PART.

1157 MP LA SUPRAFAȚA DE 1806,65 MP

A

TEREN STR. ȘTIRBEI VODĂ, NR. 8,

DIFERENȚĂ SUP. - 397 MP, FIIND

A/621

282/2008

PROP.

B-DUL ȘTIRBEI

VODĂ

STR.

CÂMPIA ISLAZ

PROP.

MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA

116 MP LA SUPRAFAȚA DE 513 MP

PART.

PART.

TEREN AFERENT CONSTRUCȚIE, STR.

SIMION BĂRNUȚIU, NR. 20, DIFERENȚĂ -

SUP. 266 MP, FIIND MAJORATĂ

A/607

282/2008

DOM.

PUBLIC

STR. SIMION

BĂRNUȚIU

PROP. PART.

DOM.

PUBLIC

SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 20 MP LA

SUPRAFAȚA DE 286 MP

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.342/2009 INVENTARUL

bunurilor cu suprafețe majorate care aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova date in administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

secțiunea A - bunuri imobile

Nr.

Crt.


Denumirea bunului


Secțiunea/ Nr. Anexa/ Nr. Poziții Nr. HCL


Elemente de identificare

(vecini N - S - V - E)


Valoare

Inv.


TEREN STR.ARMATA POPORULUI (PETRE

CARP) NR.14 ( NOU NR. 18) - DIFERENȚĂ

5 SUP. 163,55 MP - LG. 112, FIIND MAJORATĂ A/403

SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 206,45 MP

LA SUPRAFAȚA DE 370 MP


282/2008


PROP.


PART.


STR.

ARMATA PROP. PART.

POPORULUI


PROP.

PART.


Președinte de ședință, Teodor RADU