Hotărârea nr. 341/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 341

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.341

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.91249/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune darea în administrare, către Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, a terenului aferent construcției și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și Legii nr.7/1996, republicată, privind legea cadastrului și a publicității imobiliare;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.123, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova aferent construcției, în suprafață de 5721 mp.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMENAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU