Hotărârea nr. 340/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 340

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 340

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.87893/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune schimbarea destinației bunului imobil care aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în b-dul Decebal, nr.91A, bl.N14, din spațiu cu destinația de grădiniță, în spațiu de locuințe destinate închirierii și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeză a fi evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr.84/2008, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, și Legii învățământului nr.84/1995, republicată;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbarea destinației bunului imobil care aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în b-dul Decebal, nr.91A, bl.N14, din spațiu cu destinația de grădiniță, în spațiu de locuințe destinate închirierii, cu condiția obținerii avizului conform al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 și nr.173/2001 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Teodor RADU                   Nicoleta MIULESCU