Hotărârea nr. 339/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 339

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.339

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.85236/2009 al Direcției Juridice Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune retragerea Consiliului Local al Municipiului Craiova din S.C. FOTBAL CLUB U CRAIOVA S.A., S.C. CETATEA BANILOR CITY S.A. și S.C. WESTERN GATE RESIDENCE S.A. și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale;

În temeiul art. 11, art.36 alin.2 lit.e si alin.7 lit.c, coroborate cu prevederile art.45 alin.3 și alin.6 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă retragerea Consiliului Local al Municipiului Craiova din S.C.

FOTBAL CLUB U CRAIOVA S.A., S.C. CETATEA BANILOR CITY S.A. și S.C. WESTERN GATE RESIDENCE S.A..

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova cu puteri depline în fața oricăror instanțe judecătorești, autorități cu atribuții jurisdicționale, instanțe arbitrale, pentru îndeplinirea procedurilor legale contencioase și necontencioase în vederea retragerii din cele trei societăți comerciale.

Art.3. Pe data adoptării prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2002;

Art.4. Primarul municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Economico-Financiară S.C. FOTBAL CLUB U CRAIOVA S.A., S.C. CETATEA BANILOR CITY S.A. și S.C. WESTERN GATE RESIDENCE S.A. și vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU