Hotărârea nr. 338/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 338

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.338

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009.

Având în vedere raportul nr.86546/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune concesionarea prin negociere directă a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea asigurării accesului carosabil la sud, situat în municipiul Craiova, str. Peneș Curcanul, nr. 8A și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr.289/2006 și Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea prin negociere directă, pe o perioadă de 49 ani, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 29,05 mp., în vederea asigurării accesului carosabil la sud, situat în str. Peneș Curcanul, nr.8A, către Matei Alin, identificat conform planului de amplasament și delimitare care reprezintă anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Valoarea redevenței aferente terenului concesionat potrivit art.1 din prezenta hotărâre va fi stabilită prin raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico - Financiară și Direcția Juridică Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU