Hotărârea nr. 336/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 336

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.336

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.87647/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea titularului contractului de inchiriere nr. 2209/2007, încheiat între Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor și S.C. TITCOR S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificată și completată, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 2209/31.05.2007 ce are ca obiect închirierea terenului în suprafață de 11,6 mp., situat în Piața Centrală, în sensul înlocuirii părții contractuale S.C. TITCOR S.R.L., cu S.C. TITCOR AGENT DE ASIGURARE S.R.L..

Art.2. Se împuternicește directorul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere nr. 2209/2007.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMENAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Teodor RADU