Hotărârea nr. 335/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 335

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.335

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.88733/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei duratei contractului de închiriere nr.131821/2009 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Golea Ana, având ca obiect locuința care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situată în str. Vântului, nr.2A, bl.19, sc.1, et.4, ap.20 și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr.114/1996, republicată și Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr.1097/2008;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 , din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.131821/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Golea Ana, având ca obiect locuința care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situată în str. Vântului, nr.2A, bl.19, sc.1, et.4, ap.20, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2. Se împuternicește Primarului municipiului Craiova să încheie actul adițional care are ca obiect prelungirea contractului de închiriere prevăzut la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMENAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Teodor RADU