Hotărârea nr. 334/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 334

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.334

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr. 87631/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile ocupate de construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, îi revine cota parte de 50% din chiria încasată, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește directorul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2005.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Teodor RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE

PIATA ROVINE -Teren

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFAT A (MP) CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

1

SC ELAFOR SRL

1707/AA2186

05.06.2006

05.06.2006-05.06.2009

12,10

1

PIATA BIG CRAIOVITA -Teren

NR. CRT.

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA

A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

2

SC ONE TRUST CONSULTING SRL

2009/AA2346

03.07.2006

13.10.2006-13.10.2009

50,07

PIATA CRAIOVITA ORIZONT -Teren

NR. CRT.

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

3

FERA MIRCEA IF

2238/AA2244

31.07.2006

02.08.2006-02.08.2009

18,20

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor RADU