Hotărârea nr. 333/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 333

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.333

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.84761/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.63, 65, 69 și 72/2004 având ca obiect terenurile din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată și modificată prin   Ordonanța   de Urgență a

Guvernului nr. 19/2008 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art. 45 alin.3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 01.08.2012, a duratei contractelor de închiriere nr. 63, 65, 69 și 72/2004, având ca obiect terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, urmând a fi actualizat anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, în forma modificată și renegociată.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003, 135/2004 și 180/2004.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa I

Nr. crt.

Nr. contract

Societate Comercială A.F

Obiectul contractului

1.

63/2004

S.C.Rindor Comgen

S.R.L

Teren în supr. de 99 mp situat în Aleea Ghețișoarei bl.164-168

2.

65/2004

S.C.Compania Omar

Fadi Impex S.R.L

Teren în supr. de 68mp, situat în bd. 1 Mai - stație spital 1

3.

69/2004

S.C.Mavidi Impex

S.R.L

Teren în supr. de 54mp situat în Cv.Nouă aleea Brebeneilor

4.

72/2004

S.C.Danjan S.R.L

Teren în supr. de 20 mp situat în str. Nanterre

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor RADU