Hotărârea nr. 329/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 329

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.329

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.82239/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Canalizare menajeră Aleea Mihai Eminescu din municipiul Craiova” și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum și fondurilor de cofinanțare aferente acestora cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.22/2000 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Canalizare menajeră Aleea Mihai

Eminescu din municipiul Craiova ”având următorii indicatori tehnico -economici:

  • 1. Valoarea totală a investiției (INV)           154.999 lei

(inclusiv TVA) din care: construcții + montaj (C+M)

(inclusiv TVA)                         109.609 lei

  • 2. Durata de execuție a investiției - 4 luni

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Teodor RADU