Hotărârea nr. 328/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 328

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.328

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 30.07.2009.

Având în vedere raportul nr.92673/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice, prin care se propune modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2009 privind mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susține și vota în prima Adunare Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova, ordinea de zi și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.447/2007 prin care se desemnează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și art.20, 26 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

În temeiul art.36, alin.2, lit. a coroborat cu alin.3, lit. b, art.45, alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2009, care va avea următorul conținut:

„ Art.1. Se aprobă mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susține și vota în prima Adunare Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. numirea domnului Diaconu Iulian, ca membru în Consiliul de Administrație și în funcția de președinte al Consiliului de Administrație.”

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice,d-na Motocu Adriana și S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Teodor RADU