Hotărârea nr. 327/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 327

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.327

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.95708/2009 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciul Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exrcitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile publice locale, Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, modificată și completată prin Legea nr.272/2009 și Ordinului Ministerului Sănătății nr.502/2009, modificat și completat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.820/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public Creșe Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Teodor RADU              Nicoleta MIULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA LA H.C.L. 327/2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL SERVICIULUI PUBLIC CREȘE, CABINETE MEDICALE ȘI DE MEDICINĂ DENTARĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CRAIOVA

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

A. Principii generale privind organizare și funcționare al creșelor din municipiul Craiova

Avand in vedere O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, coroborate cu prevederile Legii 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, modificată prin legea nr. 272/2009 se infiinteaza Serviciul de Asistenta Medicala și de Medicină Dentară in Unitati de Invatamant , in cadrul Serviciului Public Crese, prin transferul acestor atributii la nivel local uramarindu-se responsabilizarea autoritatilor locale in singurul serviciu public in administrarea caruia aceste autoritati nu sunt implicate si de care beneficiaza cetatenii in cadrul comunitatilor locale.

Art.1 Serviciul Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova este constituit conform Legii 263/2007 privind înființarea organizarea si funcționarea creșelor, modificată prin legea nr. 272/2009.

Art.2 Serviciul Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova al Municipiului Craiova este organizat in subordinea Consiliului Local Municipal fiind instituție publica de interes local cu personalitate juridica sub coordonarea secretarului municipiului.

Art.3 Cresele sunt institutii publice sau private specializate in servicii cu caracter social, medical, educational pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor cu varste cuprinse intre 3 luni si 4 ani.

In îndeplinirea scopului lor, creșele realizează, in principal, următoarele activități:

 • a) asigura servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor cu varste cuprinse intre 3 luni si 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • b) asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor cu varste cuprinse intre 3 luni si 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • c) asigura supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si acorda primul ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de sustinatorul legal sau al internarii intr-o unitate medicala, dupa caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • d) asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • e) colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza o relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • f) asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • g) contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai si sesizeaza institutiile abilitate in acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.

Art. 4 Creșele din municipiul Craiova sunt organizate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului, sub formă de serviciu public, cu personalitate juridică, sub denumirea Serviciul Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova.

Art. 5 Creșele vor fi numerotate de la 1 la 9 după cum urmează, Creșa nr. 1 str. Olteț nr. 5, Creșa nr. 2 (fosta nr. 8) str. Col. Scarlat Demetriade, nr 10, Creșa nr. 3 (fosta nr. 11) str. Arh. Duiliu Marcu nr. 14, Creșa nr. 4 (fosta nr. 14) str. Ion Țuculescu nr. 2, Creșa nr. 5 (fosta nr. 16) str. Elena Farago nr. 17, Creșa nr. 6 (fosta nr. 18) Ale. Ghețisoarei nr 11 , Creșa nr. 7 (fosta Electro) str. Ștefan Velovan, nr. 4, Creșa nr. 8 (fosta nr. 41) str. Revoluției nr. 15, Creșa nr. 9 (fosta N. Romanescu) str. D. Cerata nr 18.

Art. 6 (1) Creșele sunt organizate din punct de vedere educațional pe grupe de vârsta, astfel:

 • a) grupa mica, pana la împlinirea vârstei de un an;

 • b) grupa mijlocie, intre un an si 2 ani;

 • c) grupa mare, intre 2 ani si 4 ani.

In cadrul unei grupe de vârsta pot exista mai multe grupe, in funcție de numărul de copii, in conformitate cu capacitatea creșei aprobata prin actul de înființare.

In functie de dezvoltarea psihomotorie a copilului, care este diferentiata de la caz la caz, conducerea cresei poate stabili o alta incadrare pentru acesta.

 • (2) In cadrul unei grupe de varsta pot exista mai multe grupe, in functie de numarul de copii, in conformitate cu capacitatea cresei aprobata prin actul de infiintare.

 • (3) Prin standardele minime de calitate se specifica numarul maxim de copii ai unei grupe, prevazut la alin. (2), si numarul minim de personal de specialitate necesar realizarii activitatilor desfasurate de cresa, raportat la numarul de copii.

 • (4) Cresele organizate cu program de lucru zilnic functioneaza in intervalul orar 6,00-18,00.

 • (5)Cresele pot functiona si cu program flexibil, la solicitarea parintilor/reprezentantilor legali, in functie de optiunile acestora, cu asigurarea personalului de specialitate.

 • (6) Cresele organizate cu program de lucru saptamanal functioneaza prin personalul propriu angajat, 5 zile lucratoare pe saptamana, intre orele 6,00-18,00.

 • (7) Prin program de lucru saptamanal se intelege perioada de ingrijire si educare a copiilor, cuprinsa intre ora 7,00 a zilei de luni si ora 19,00 a zilei de vineri.

 • (8) Cresele organizate cu program de lucru saptamanal asigura, pe langa serviciile prevazute mai sus și găzduirea copiilor pe timpul noptii, inclusiv masa de seara.

Art. 7 Cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova se organizează în cadrul unui serviciu - structură care funcțională prin intermediul medicilor medici dentiști, asistenți medicali, care desfășoară activitatea specifică actului medical conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8 În cadrul serviciului ce se organizează funcționează un număr de 32 cabinete medicale și un dispensar medical studențesc conform anexei 1 la prezentul regulament.

B. Principii generale privind efectuarea serviciului de asistență medicalăși de medicină dentară în unitățile de învățământ

Asistența medicală și de medicina dentară acordată preșcolarilor și elevilor pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ se asigură în cabinetele medicale și de medicină dentară din grădinițe și școli.

Asistența medicală și de medicină dentară din cabinetele medicale menționate mai sus se asigură de următoarele categorii profesionale: medici, medici dentiști cu drept de liberă practică și asitenți medicali.

Art.9 Pe data prezentei conducerea creșelor este asigurată de directorul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova.

Art.10 Sediul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova este in Str. Unirii nr. 45, Craiova.

CAPITOLUL II

FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CREȘELOR

Finanțarea cheltuielilor necesare organizării si funcționarii creșelor din sistemul public se realizează din următoarele surse:

 • a) bugete ale consiliilor locale;

 • b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

 • c) contribuții lunare ale parintilor/reprezentantilor legali;

 • d) donații;

 • e) sponsorizări;

 • f) alte surse legal constituite.

Sumele încasate din contribuțiile parintilor/reprezentantilor legali reprezintă venit la dispoziția creșei direct sau, după caz, prin instituția care a înființat-o.

Parintii/reprezentantii legali ai copiilor au obligația sa plătească o contribuție lunara de întreținere pentru fiecare copil înscris la creșa si care beneficiază de serviciile acesteia.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), Consiliul Local va suporta contribuțiile parintilor/reprezentantilor legali ai copilului înscris la creșa si expus riscului abandonului.

Contribuția lunara de întreținere datorata de parintii/reprezentantii legali ai copiilor pentru serviciile furnizate de creșa pentru un copil se determina in funcție de numărul de zile in care copilul frecventează creșa.

Contribuția lunara de întreținere prevăzuta la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalității de Șanse.

Contribuția lunara de întreținere datorata de parintii/reprezentantii legali ai copilului poate fi achitata si prin tichete de creșa, potrivit legii.

Art. 11 Finanțarea cheltuielilor de personal pentru Serviciul de asistență medicală și de medicină dentară în unitățile de învățământ Craiova va fi suportată potrivit legii de la bugetul local din sumele transferate de la bugetul Ministerului Sănătății.

Art. 12 Administrarea și gestionarea patrimoniului, evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor creșelor se va realiza prin Biroul financiar contabilitate si buget, directorul instituției respective, având calitatea de ordonator terțiar de credite cu răspunderile stabilite de lege în acest sens.

Art. 13 Activitatea economico-financiară a Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova se desfășoară în baza legislației în vigoare, 4

inclusiv a hotărârilor Consiliului Local și este supusă controlului organelor abilitate de lege în acest sens, precum și ordonatorului principal de credite.

Art.14 Biroul financiar contabilitate si buget va întocmi bugetele creșelor, stabilind cheltuielile împreună cu directorul acesta fiind si ordonator terțiar de credite.

Ordonatorul terțiar de credite răspunde de modul cum sunt folosite creditele, de legalitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor.

Art. 15 Aprovizionarea cu alimente, materiale consumabile se va face prin Biroul administrativ aprovizionare întreținere si reparații pe baza propunerii creșelor și cu avizul directorului Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova.

Toate documentele vor purta semnăturile personalului angajat, împuternicite în acest sens, vor fi vizate de director și vor purta viza de Control Financiar Preventiv al contabilului șef sau al altui împuternicit în acest sens de contabilul șef și de ordonatorul terțiar de credite.

Art. 16 Dotările și lucrările de reparații se vor stabili de directorul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova.

CAPITOLUL III

PERSONALUL SERVICIULUI PUBLIC CREȘE, CABINETE MEDICALE ȘI DE MEDICINĂ DENTARĂ DIN  UNITĂȚILE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT CRAIOVA

Art.17 Activitatea de coordonare se realizează de către directorul serviciului, care va primi o indemnizație de conducere în limita maximă de 50% din salariul de bază, stabilită prin dispoziția primarului.

Imobilele, constructii si/sau terenuri aferente, in care isi desfasoara activitatea cabinetele medicale si de medicina dentara, precum si aparatura medicala din cadrul acestora se vor prelua de catre autoritatile administratiei publice locale, in conditiile legii, transmiterea acestora, precum si schimbarea administratorilor, se fac numai daca acestea au situatia juridica reglementata, nu fac obiectul cererilor de retrocedare si nu sunt supuse unor litigii.

Directorul asigură coordonarea activității administrative, inclusiv gestionarea bunurilor imobile și mobile date în administrare.

Coordonarea din punct de vedere medical a creșelor, grupate pe centre bugetare, se va realiza de către asistentul medical șef angajat în fiecare din creșe și care va fi numit în această calitate, prin decizia directorului serviciului.

Nivelul indemnizației de conducere pentru funcția de asistent medical sef se stabilește de directorul serviciului, prin decizie și poate fi de 5% - 15% din salariul de bază, în funcție de numărul de angajați.

Art.18 Angajarea, detașarea, încetarea contractului de muncă al personalului din creșe se aprobă de către directorul serviciului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare respectiv Legea 53/2003 - Codul Muncii.

Promovarea și sancționarea personalului din crese se face potrivit legii, de către directorul serviciului, la propunerea asistentului șef din crese al Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova, iar promovarea si sanctionarea personalului din cabinetele medicale si de medicina dentara din unitatile de invatamant din Craiova se face potrivit legii de catre de catre directorul serviciului la propunerea sefului de serviciu din cadrul Serviciului Asistenta medicala si de medicina dentara din unitățile de învățământ Craiova, parte integranta a Serviciului Public Crese, Cabinete medicale si de medicina dentara din unitatile de invatamant Craiova.

Salarizarea personalului creșelor se face potrivit legislației privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

Pentru compartimentele din subordine, directorul serviciului are următoarele competențe:

 • •  aprobă fișele de atribuții ale personalului, întocmite de asistenta șefă;

 • •  realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din subordinea directa si vizează restul evaluărilor;

 • •  aprobă foaia colectivă de prezență (pontajul) întocmit de asistenta șefă;

 • •  aprobă programarea concediilor de odihnă, întocmită de asistenta șefă;

 • •  aprobă învoirile, concediile cu plată și concediile fără plată, acordate potrivit legii, precum și reprogramarea concediilor de odihnă;

 • •  aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare si de funcționare si procedurile administrative unitare;

 • •  administrează bunurile mobile si imobile dobândite de Serviciul Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova in condițiile legii;

 • •  reprezintă Serviciul Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova in relațiile cu terții;

 • •  numește, sancționează si eliberează din funcție personalul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova;

 • •  respecta atribuțiile prevăzute de legislația finanțelor publice pentru ordonatorii de credite;

Pentru exercitarea atribuțiilor sale ca ordonator de credite, Directorul emite decizii.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru directorul serviciului se realizează de către secretarul municipiului și se aprobă de primarul municipiului.

Art. 19Atribuțiile Contabilului Sef

Coordonează, îndruma si răspunde de activitatea structurilor de specialitate din subordine, Serviciul Financiar contabilitate buget si Serviciul Administrativ Aprovizionare Întreținere si Reparații, pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora, respectiv:

participa la întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, si la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli;

 • •  organizează evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale in vigoare in cadrul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova;

 • •  verifica lunar desfășurătorul necesarului de cheltuieli ce urmează a fi deschis ;

 • •  asigura evidenta patrimoniului Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova, verifica si urmărește modul de utilizare a acestuia;

 • •  organizează inventarierea patrimoniului instituției;

 • •  asigura prin serviciul de specialitate baza de date privind bunurile proprietate ale Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova; verifica si urmărește modul de utilizare a acestora;

 • •  monitorizează repartiția mijloacelor fixe in spatiile de lucru din sediu ;

 • •  asigura evidenta angajamentelor legale si bugetare ale instituției;

 • •  verifica propunerile pentru virarea de fonduri intre subdiviziunile clasificației bugetare conform legii;

 • •  urmărește încadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat al plăților nete de casa;

 • •  completează registrul proiectelor de operațiuni prevăzute a fi prezentate la viza de control financiar preventiv;

 • •  verifica situațiile financiare trimestriale si anuale in conformitate cu prevederile legale;

 • •  urmărește stingerea debitelor provenite din activitatea proprie, precum si din relațiile cu furnizorii;

 • •  verifica si asigura obligațiile de plata ale instituitei către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat precum si fondurile speciale;

 • •  verifica lunar contul de execuție privitor la prevederile bugetului de venituri si cheltuieli si a plaților nete de casa;

 • •  participa la întocmirea rapoartelor trimestriale si anuale de activitate;

 • •  participa la întocmirea procedurile pentru desfășurarea activității serviciului;

 • •  exercita controlul financiar preventiv asupra operațiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv;

 • •  tine registrul vizei C.F.P.;

 • •  verifica si avizează, pe propria răspundere, Graficul de circulație a documentelor emise la nivelul structurii, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite;

 • •  întocmește fisele de post ale șefilor din subordine;

 • •  realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din subordinea directa si vizează restul evaluărilor;

 • •  verifica la termen si in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, balanța lunara de verificare si balanțele ale conturilor.

 • •  verifica si urmărește derularea contractelor de achiziție publica plățile către furnizori;

 • •  verifica caietele de sarcini care se întocmesc de către biroul administrativ aprovizionare întreținere si reparații.

 • •  urmărește verifica si răspunde de toarta activitatea serviciului financiar contabilitate si buget precum si a biroului administrativ aprovizionare întreținere si reparații.

 • •  indeplineste si alte atribuții, in limita prevederilor legale, din dispoziția conducerii

Art.20 Atribuțiile Biroul Resurse Umane, salarizare, protecția muncii, relații cu publicul si protectie sociala.

 • •  întocmește, verifica si propune spre aprobare statul de funcții al Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova operează modificările intervenite in structura acestuia, verificând respectarea încadrării in bugetul aprobat pentru cheltuielile cu salariile;

 • •  asigura secretariatul comisiilor de concurs, întocmind toata documentația necesara organizării concursurilor;

 • •  urmărește întocmirea fișei postului pentru personalul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova colaborând in acest sens cu toate structurile responsabile pentru realizarea si actualizarea fisei postului pentru personalul din structura proprie;

 • •  întocmește deciziile de încadrare, salarizare, promovare si orice alta modificare a contractelor individuale de munca pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova;

 • •  întocmește contractele de munca individuale ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova si actele adiționale de modificare a clauzelor contractuale, eliberează adeverințe, legitimații de serviciu;

 • •  întocmește si completează Registrul general de evidenta si carnetele de munca ale salariaților, asigura legalitatea operațiunilor înregistrate in acestea;

 • •  întocmește si actualizează dosarele personale pentru personalul contractual, dosarele de pensionare pentru salariații Serviciul Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova, cu respectarea legislației in vigoare;

 • •  tine evidenta vechimii in munca si a vechimii in specialitate pentru angajații instituției;

 • •  întocmește rapoartele statistice cu privire la domeniul sau de activitate;

 • •  face propuneri privind promovarea personalului in funcție de cerințele specifice de ocupare a posturilor si de necesitățile Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova

 • •  întocmește procedurile scrise pentru desfășurarea activității compartimentului;

 • •  participa la întocmirea proiectului de buget de venituri si cheltuieli precum si la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli;

 • •  redactează listele de verificare (check-lists) prin care detaliază, pentru fiecare operațiune in parte, obiectivele verificării ce urmează a fi efectuata de către persoana desemnata a exercita C.F.P.;

 • •  participa la întocmirea rapoartelor trimestriale si anuale de activitate;

 • •  întocmește si actualizează documentația card ;

 • •  întocmește foaia colectiva de prezenta a angajaților;

 • •  tine evidenta la zi operativa a personalului Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova (întocmind: registrul cu date personale; evidenta timpului de lucru; a concediilor de odihna; concediilor medicale; orelor suplimentare);

 • •  întocmește situația privind "Monitorizarea cheltuielilor de personal"- pentru numărul de posturi;

 • •  întocmește fisele de evidenta a retribuțiilor ;

 • •  întocmește si actualizează dosarele pentru acordarea deducerilor personale ale salariaților;

 • •  realizează studii, analize si prognoze privind încadrarea in alocațiile bugetare privind cheltuielile cu salariile;

 • •  redactează, pe propria răspundere, propriul Grafic de circulație a documentelor emise la nivelul structurii, pe care îl supune spre aprobare ordonatorului de credite, îl înregistrează si îl reactualizează in funcție de modificările legislative survenite ;

 • •  redactează, supune spre aprobare ordonatorului de credite, înregistrează si actualizează Graficul Centralizat de circulație a documentelor emise de structurile Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova, in funcție de modificările operate de acestea ;

 • •  participa la inventarierea generala a patrimoniului;

 • •  indeplineste si alte atribuții, in limita prevederilor legale, din dispoziția conducerii.

Referitor la activitatea de relații cu publicul:

 • •  ține evidenta corespondenței prin registrul de intrare-ieșire a documentelor.

 • •  înregistrează corespondența primită prin poștă și o înaintează, pe bază de proces verbal, directorului Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova și celorlalte compartimente funcționale;

 • •  primește, de la compartimentele funcționale, documente și le înaintează pentru a fi semnate.

Referitor la activitatea de protecție socială medicul specialist pentru activitățile din creșe:

 • •  asigură calitatea îngrijirilor acordate copiilor din perspectiva competențelor sale;

 • •  verifica respectarea standardelor de igienă și a circuitelor;

 • •  elaborează și aplică împreună cu asistenta șefa din cadrul fiecărei creșe o strategie de abordare a activităților, centrată pe nevoile copilului și ale familiei;

 • •  supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, ca și efectuarea examenelor de bilanț, a vaccinărilor;

 • •  avizează meniul săptămânal întocmit de asistenta șefa din cadrul fiecărei creșe;

 • •  controlează împreună cu asistenta șefa blocul alimentar, supraveghează, sub raportul igienei, prepararea hranei în conformitate cu meniul săptămânal stabilit și avizează orice modificări ale acestuia dictate de situații conjuncturale, pentru a asigura diversitatea alimentelor, corectitudinea structurii meniului, a preparării, distribuirii și păstrării alimentelor;

 • •  execută activitățile de statistică sanitară (completarea SAN, calcularea indicilor de morbiditate și de dezvoltare fizică etc.);

 • •  verifica corectitudinea înscrisurilor din concediilor medicale, ale salariaților Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova.

Art. 21 - Atribuțiile Compartimentului Juridic

 • •  asigura informarea despre intrarea in vigoare a actelor normative cu incidența in domeniului lor de activitate, in vederea aplicării si respectării acestora ;

 • •  face propuneri pentru soluționarea de principiu a unor probleme rezultate din aplicarea in practica a legislației din domeniu ;

 • •  reprezintă interesele Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova in cadrul litigiilor cu terții;

 • •  avizează deciziile de încadrare, promovare, sancționare, numire in funcție si detașare emise de Biroul Resurse Umane, salarizare, si protecția muncii, salarizare, si protecția muncii.

 • •  salarizare si protecția muncii.

 • •  redactează deciziile emise de Director in realizarea atribuțiilor de coordonare a activității instituției in baza referatelor redactate de structurile de specialitate si aprobate de ordonatorul de credite ;

 • •  întocmește si completează Registrul de decizii;

 • •  avizează actele administrative emise de Serviciul Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova sau in legătura cu activitatea acesteia, care angajează răspunderea patrimoniala, contractuala, civila, penala, disciplinara;

 • •  întocmește planurile anuale de acțiune pentru Compartimentului Juridic;

 • •  participa la întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale de activitate a instituției;

 • •  participa din punct de vedere legislativ la întocmirea documentației privind achizițiile publice;

 • •  redactează, pe propria răspundere, Graficul de circulație a documentelor emise la nivelul structurii, pe care îl supune spre aprobare ordonatorului de credite, îl înregistrează, îl comunica Biroul Resurse Umane, salarizare, si protecția muncii in vederea redactării Graficului Centralizat de circulație a documentelor si îl reactualizează in funcție de modificările legislative survenite;

 • •  indeplineste si alte atribuții, in limita prevederilor legale, din dispoziția conducerii

Art.22 Atribuțiile Compartimentului Achiziții Publice, sunt în principal următoarele :

 • •  elaborează și finalizează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante, așa cum este prevăzut de legislația în domeniul achizițiilor publice;

 • •  coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire, ori în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • •  îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice;

 • •  urmărește constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice;

 • •  urmărește elaborarea notei justificative în toate situațiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (1) din O.U.G.nr.34/2006 sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din O.U.G.nr.34/2006;

 • •  urmărește semnarea contractelor de achiziție publică;

 • •  respectă prevederile legale privind păstrarea confidențialității documentelor de licitații și a securității acestora;

 • •  ține evidența ofertelor și a contractelor încheiate;

 • •  asigură și gestionează corespondența cu autoritățile publice, potrivit legii;

 • •  urmărește și asigură semnarea contractelor de achiziție publică, trasabilitatea contractului, înregistrează dosarul transmis de către Comisia de selecție si adjudecare oferte, in Registrul de contracte;

 • •  colaborează si solicita sprijinul serviciilor de specialitate din cadrul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova, cu privire la aspectele tehnice si economice, pentru redactarea contractelor;

 • •  întocmește proiectul de contract, in termen legal de la data preluării dosarului de selecție complet, sub aspect tehnic si economic ;

 • •  solicita ofertantului adjudecat informații suplimentare, daca acest lucru se impune ;

 • •  înaintează proiectul de contract Serviciului Juridic si Contencios, in vederea obținerii avizului de legalitate;

 • •  elaborează si redactează acte adiționale la contractele încheiate intre Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova si fumizor/prestator;

 • •  după obținerea avizului de legalitate si semnătura furnizorului /prestatorului, se înaintează întreaga documentație împreuna cu 2 exemplare din contract, Serviciului Administrativ Aprovizionare Întreținere si Reparații pe domenii de asistenta pentru acordarea vizei C.F.P., cu adresa de înaintare in acest sens. anexe, documente, etc.;

Art. 23 Atribuțiile șefului de serviciu al Serviciului de asistenta medicala si de medicina dentara in unitatile de invatamant Craiova

Atributiile sefului de serviciu vor fi stabilite prin fisa postului.

Art. 24 Atribuțiile Compartimentului Informatică

 • •  realizează si administrează rețeaua de calculatoare proprie si asigura întreținerea si exploatarea in condiții optime a acesteia;

 • •  asigura administrarea bazelor de date proprii si aplica procedurile de salvare/restaurare de date pentru evitarea situațiilor de pierdere a acestora;

 • •  asigura administrarea aplicațiilor specifice, precum si întreținerea si dezvoltarea acestora in conformitate cu cerințele exprimate de utilizatori;

 • •  rezolva problemele legate de comunicațiile de date.

 • •  pe baza cerințelor funcționale formulează specificații tehnice pentru procurarea de echipamente si tehnica de calcul, sisteme si servicii;

 • •  participă la întocmirea proiectului de buget de venituri si cheltuieli precum si la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli;

 • •  asigura securitatea colecțiilor de date in exploatare;

 • •  propune actualizarea tehnicii de calcul sau scoaterea din uz (casare) in condițiile legii;

 • •  asigura folosirea eficienta a întregii dotări tehnice si a resurselor umane din domeniul informatic;

 • •  întocmește procedurile scrise pentru desfășurarea activității compartimentului;

 • •  participa la întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale de activitate;

 • •  redactează, pe propria răspundere, Graficul de circulație a documentelor emise la nivelul structurii, pe care il supune spre aprobare ordonatorului de credite, îl înregistrează, îl comunica Biroului Resurse Umane, Salarizare, și Protecția muncii in vederea redactării Graficului Centralizat de circulație a documentelor si îl reactualizează in funcție de modificările legislative survenite ;

 • •  administrează rețeaua de date-voce din dotarea Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova;

 • •  participa la inventarierea generala a patrimoniului;

 • •  indeplineste si alte atribuții, in limita prevederilor legale, din dispoziția conducerii.

Art. 25 Atribuțiile Serviciului Financiar, Contabilitate si Buget

 • •  participa la întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli, si la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli;

 • •  conduce evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale in vigoare si asigura efectuarea corecta si la zi a înregistrărilor;

 • •  întocmește lunar desfășurătorul necesarului de cheltuieli ce urmează a fi deschis ;

 • •  asigura evidenta patrimoniului Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova, verifica si urmărește modul de utilizare a acestuia;

 • •  participa la inventarierea patrimoniului instituției; completează registrul inventar cu rezultatele obținute ca urmare a operațiunilor de inventariere;

 • •  asigura baza de date privind bunurile proprietate ale Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova; verifica si urmărește modul de utilizare a acestora;

 • •  monitorizează repartiția mijloacelor fixe in spatiile de lucru din sediu ;

 • •  întocmește diverse situații solicitate de către Primăria Municipiului Craiova, si alte instituții publice;

 • •  asigura întocmirea, circulația si păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

 • •  întocmește lunar statele de plata pentru personalul Serviciul Public Creșe, Cabinete

medicale și de medicină dentară din  unitățile de învățământ Craiova, calculează

indemnizația de concediu de odihna;

 • •  operează reținerile salariale, pe tipuri (imputații, rate, etc);

 • •  efectuează operațiunile de angajare, lichidare si ordonanțare a cheltuielilor cu salariile;

 • •  acorda viza "Certificat in privința realității, regularității si legalității" pe documentele emise de Biroul Resurse Umane, salarizare, si protecția muncii care trebuiesc supuse C.F.P;

 • •  întocmește fisele fiscale FF1 si FF2 in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 - Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare. le grupează in borderouri si le transmite la Administrația Financiara si la titulari;

 • •  întocmește si verifică, la termen si in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, balanța lunară de verificare si balanțele analitice ale conturilor;

 • •  întocmește situațiile financiare trimestriale si anuale, in conformitate cu prevederile legale;

 • •  urmărește stingerea debitelor provenite din activitatea proprie, precum si din relațiile cu furnizorii;

 • •  participa la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor si informațiilor;

 • •  efectuează operațiunile de angajare, lichidare, ordonanțare si plata a cheltuielilor privind obligațiile instituitei către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si fondurile speciale, precum si cheltuielile cu deplasările si cheltuielile de judecata conform hotărârilor judecătorești executorii;

 • •  conduce evidenta angajamentelor legale si bugetare ale instituției;

 • •  face propuneri pentru virarea de fonduri intre subdiviziunile clasificației bugetare conform legii;

 • •  urmărește încadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat al plăților nete de casa;

 • •  completează registrul proiectelor de operațiuni prevăzute a fi prezentate la viza de control financiar preventiv;

 • •  verifica si calculează obligațiile de plata ale instituției către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum si fondurile speciale;

 • •  întocmește declarațiile lunare privind obligațiile de plata către bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul asigurărilor sociale de Sănătate, impozitul pe salarii si contribuția la constituirea fondului de șomaj;

 • •  întocmește lunar contul de execuție privitor la prevederile bugetului de venituri si cheltuieli si a plaților nete de casa;

 • •  urmărește justificarea in termenul legal a avansurilor spre decontare acordate pentru cheltuieli materiale si deplasări;

 • •  participa la întocmirea rapoartelor trimestriale si anuale de activitate;

 • •  urmărește respectarea prevederilor regulamentului operațiunilor de casa;

 • •  întocmește ordinele de plata pentru activitatea proprie, asigura înscrierea acestora m registrul unic de plați;

 • •  realizează operațiunile zilnice de încasări si plați prin casierie; evidențiază operațiunile zilnice de încasări si plăti prin casierie in registrul de casa, pe baza documentelor justificative;

 • •  asigura zilnic depunerea încasărilor in numerar la unitatea de trezorerie;

 • •  întocmește procedurile pentru desfășurarea activității serviciului;

 • •  tine evidenta pe gestiuni a fiecărei creșe in parte;

 • •  redactează listele de verificare (check-lists) prin care se detaliază, pentru fiecare operațiune in parte, executata in cadrul specific de activitate al serviciului, obiectivele verificării ce urmează a fi efectuata de către persoana desemnata a exercita viza C.F.P.;

 • •  asigura si răspunde de aplicarea cu fermitate a reglementarilor privind controlul financiar preventiv;

 • •  întocmește lunar situația "Monitorizarea cheltuielilor de personal";

 • •  prelucrează zilnic extrasul de cont privind plățile Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova către furnizorii de bunuri si servicii pentru activitatea proprie;

 • •  redactează, pe propria răspundere, Graficul de circulație a documentelor emise la nivelul structurii, pe care îl supune spre avizare Contabilului sef si spre aprobare ordonatorului de credite, îl înregistrează, îl comunica Biroului Resurse Umane, Salarizare si Protecția Muncii in vederea redactării Graficului Centralizat de circulație a documentelor si îl reactualizează in funcție de modificările legislative survenite ;

 • •  indeplineste si alte atribuții, in limita prevederilor legale, din dispoziția conducerii.

Art.26 Atribuțiile Biroului Administrativ Aprovizionare Întreținere si reparații.

 • 1. Referitor la:

 • •  Serviciile administrative (curățenie, paza, salubritate, telefonie, și cabinete medicale și dispensar studențesc);

 • • Consumabilele pentru grupuri sanitare ;

 • • Abonamente (radio, T.V. și internet); taxe,

Serviciul are următoarele atribuții:

 • •  întocmește si susține referatele de necesitate, la Directorul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova;

 • •  urmărește derularea contractelor de servicii si prestarea lor;

 • •   certifica in privința realității, regularității si legalității facturile pentru plata serviciilor administrative prestate;

 • •  organizează gestiunea si supraveghează activitatea gestionarului;

 • •  organizează, administrează si asigura protecția fondului arhivistic al instituției, conform Nomenclatorului arhivistic aprobat;

 • •  asigura obținerea avizelor de funcționare, necesare pentru instituție;

 • •  efectuează operațiuni specifice achizițiilor prin cumpărare directa, in baza referatelor de necesitate aprobate;

 • •  derulează procedura de achiziție prin cerere de oferta pentru produse si servicii;

 • •  urmărește si asigura buna funcționare a instalațiilor, echipamentelor si dotărilor tehnologice în sediul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova;

 • •  asigura verificarea, exploatarea corectă, reglarea, întreținerea si repararea instalațiilor, echipamentelor si dotărilor tehnologice, conform Cărții Tehnice a Construcției;

 • •  întocmește, pe baza propunerilor structurilor Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova, programul de achiziții cu încadrarea in bugetul aprobat si îl modifica ori de cate ori este nevoie ;

 • •  derulează procedura de achiziție pentru mijloace fixe (cheltuieli de capital) si urmărește realizarea acestora pe obiective, conform programului de investiții al Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova, întocmind in acest sens întreaga documentație.

 • 2. Referitor la:

 • • Contractele de asistență tehnică (service) a instalațiilor si dotărilor funcționale din sediu

 • • Contractele de asistență tehnică (service) a tuturor aparatelor si echipamentelor din sediu

 • • Contractele de furnizare de utilități (apa-canal, energie electrica, gaze)

 • • Consumabilele pentru aparatele si echipamentele din sediu

Serviciul are următoarele atribuții:

 • •  întocmește si susține referatele de necesitate la Directorul Serviciului;

 • •  urmărește derularea contractelor de service si prestarea lor efectiva;

 • •   certifica in privința realității, regularității si legalității facturile pentru serviciile prestate si bunurile achiziționate;

 • •  asigura desfășurarea activității de urmărire a comportării construcției in exploatare si consemnează intervențiile asupra acesteia in Jurnalul evenimentelor din Cartea Tehnica a Construcției;

 • •  asigura stocul limita pentru consumabilele necesare funcționarii aparatelor si echipamentelor din sediu, cabinete medicale și dispensare medicale studențești.

 • 3. Referitor la:

 • • Contractele de service auto ;

 • • Contractele de prestări servicii auto ;

 • • Combustibilul auto ;

 • • Consumabilele si dotările pentru auto ;

 • • Asigurările auto

Serviciul are următoarele atribuții:

 • •  întocmește si susține referatele de necesitate la Directorul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova;

 • •  urmărește derularea contractelor de service si prestarea serviciilor ;

 • •   certifica in privința realității, regularității si legalității facturile pentru serviciile prestate

 • •  asigura verificarea tehnica a mașinilor, utilizarea si întreținerea lor, aspectul lor interior si exterior, consumul de combustibil;

 • •  asigura stocul limita de combustibil (bonuri valorice) ;

 • •  întocmește bilanțul consumului de combustibil si verifica încadrarea lui in limitele stabilite de conducerea Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova;

 • •  urmărește respectarea masurilor, referitoare la parcul auto si la șoferi, dispuse de conducerea Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova;

 • •  asigura completarea la zi a cărții mașinii;

 • •  verifica corectitudinea celor înscrise in foile de parcurs ;

 • •  arhivează foile de parcurs, pe fiecare luna de emitere

3. Referitor la:

• Bunurile ce vor fi preluate pe bază de proces verbal de către autoritatea locală

 • •  Directorul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova va dispune prin act de autoritate în funcție de administratori și pe cale de consecință unde se cuprind în mod corespunzător atribuțiilor de serviciu.

Alte atribuții:

 • •  asigura respectarea legislației privind protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor; participa la activitățile de Apărare civila;

 • •  asigura funcționarea sistemelor de telefonie si fax ;

 • •  efectuează operațiunile de angajare, lichidare si ordonanțare a cheltuielilor proprii;

 • •  participa la întocmirea proiectului de buget de venituri si cheltuieli precum si la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli;

 • •  întocmește procedurile pentru desfășurarea activității serviciului;

 • •  participa la întocmirea rapoartelor trimestriale si anuale de activitate;

 • •  participa la inventarierea generala a patrimoniului instituției;

 • •  redactează listele de verificare (check-lists) prin care se detaliază, pentru fiecare operațiune in parte, executata in cadrul specific de activitate al serviciului, obiectivele verificării ce urmează a fi efectuata de către persoana desemnata a exercita C.F.P.;

 • •  redactează, pe propria răspundere, Graficul de circulație a documentelor emise la nivelul structurii, pe care îl supune spre avizare Contabil Sef si spre aprobare ordonatorului de credite, îl înregistrează, îl comunica Compartimentului Resurse Umane in vederea redactării Graficului Centralizat de circulație a documentelor si îl reactualizează in funcție de modificările legislative survenite ;

 • •  indeplineste alte atribuții in limita prevederilor legale, din dispoziția conducerii.

Art. 27 Atribuțiile personalului de specialitate.

Asistentul medical sef al creșei reprezintă autoritatea permanenta care răspunde de organizarea activității, a personalului, de calitatea îngrijirilor acordate copiilor, într-o abordare integrată a educației timpurii;

Cerințe: se recomanda studii medii de profil sanitar și o formare continuă centrată pe dezvoltarea copilului mic, complementară profilului (respectiv pedagogică sau de puericultură), cu cel puțin 2 ani de muncă cu copiii; abilități de relaționare cu copiii, părinții și personalul creșei.

Atribuții și responsabilități:

 • •  efectuează triajul epidemiologic zilnic, izolează copiii suspecți sau bolnavi si informează medicul

 • •  coordonează, planifica și controlează întreaga activitate a creșei, asigurând concordanta dintre scopul si obiectivele instituției și orientarea activității;

 • •  elaborează și aplică o strategie de abordare a activităților, centrată pe nevoile copilului și ale familiei;

 • •  întocmește bugetul previzional și raportul asupra execuției bugetare, precum și planul de aprovizionare si îl înaintează directorului ;

 • •  asigură echilibrul între resursele bugetare și nevoile copiilor;

 • •  inițiază și conduce activități de evaluare individuală;

 • •  ține evidența examenelor medicale periodice efectuate de personalul angajat, conform reglementărilor Ministerului Sănătății;

 • •  execută activitățile de statistică sanitară (completarea SAN, calcularea indicilor de morbiditate și de dezvoltare fizică);

 • •  participă direct la educarea copiilor în situații dificile sau însoțind personalul nou încadrat;

 • •  întocmește meniul săptămânal;

 • •  controlează zilnic blocul alimentar, supraveghează, sub raportul igienei, prepararea hranei în conformitate cu meniul săptămânal stabilit și avizează orice modificări ale acestuia dictate de situații conjuncturale, pentru a asigura diversitatea alimentelor, corectitudinea structurii meniului, a preparării, distribuirii și păstrării alimentelor;

 • •  verifică și/sau întocmește documentele care asigură vizibilitatea și fezabilitatea acțiunilor desfășurate;

 • •  se asigură că fiecare angajat posedă cunoștințele necesare și și-a însușit practicile recomandate pentru a putea face față situațiilor de urgență;

 • •  elaborează și discută cu personalul fișele de post, actualizându-le în funcție de necesități;

 • •  asigură instruirea personalului pentru protecția muncii, evitarea accidentelor și a îmbolnăvirilor;

 • •  asigură respectarea drepturilor copiilor și a regulilor deontologice în relațiile angajaților cu copiii, părinții, cu ceilalți membri ai echipei și comunitatea;

Asistentul medical din creșă

Cerințe: școală postliceală sanitară sau echivalentul, abilități de relaționare cu copiii, părinții și personalul creșei.

Atribuții și responsabilități:

 • •  asigură calitatea îngrijirilor acordate copiilor din perspectiva competențelor sale;

 • •  urmărește respectarea standardelor de igienă și a circuitelor;

 • •  efectuează triajul epidemiologic zilnic, izolează copii suspecți sau bolnavi si informează medicul sau asistenta șefă.

 • •  supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, ca și efectuarea examenelor de bilanț, a vaccinărilor;

 • •  întocmește evidența zilnică a copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de avizul epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie;

 • •  acordă primul ajutor în caz de urgență (în mod obligatoriu, cunoaște și stăpânește manevrele și tehnicile de resuscitare cardio-respiratorie și de acordare a primului ajutor în cazul aspirației de corp străin) și supraveghează transportul copiilor la unitățile sanitare;

 • •  instruiește personalul cu privire la acordarea primului ajutor;

 • •  supraveghează efectuarea tratamentelor intercurente prescrise de medic și le consemnează în fișa copilului.

Personal auxiliar: infirmieră, bucătar, ajutor de bucătar și îngrijitor de curățenie. Infirmiera din creșă

Cerințe: calificare specifică și cursuri de pregătire pe teme de igienă a copilului până la trei ani; abilități de relaționare cu copiii, părinții și personalul creșei.

Atribuții și responsabilități:

 • •  supraveghează si efectuează toaleta copiilor, îmbrăcatul si dezbrăcatul;

 • •  pregătește patul si schimba lenjeria copiilor, ajuta la pregătirea copiilor in vederea examinării;

 • •  participa efectiv la formarea bunelor deprinderi de igiena precum si la realizarea concreta a programului de viața al copiilor;

 • •  colaborează cu asistenta medicala de pediatrie in ceea ce privește activitățile si alimentația copiilor;

 • •  răspunde de respectarea normelor de igienă

Bucătarul din creșă

Cerințe: calificare specifică și cursuri de pregătire pe teme de alimentație și igienă a copilului până la trei ani; abilități de relaționare cu copiii, părinții și personalul creșei.

Atribuții și responsabilități:

 • •  pregătește hrana conform meniului stabilit și a regulilor de gastrotehnie;

 • •  respectă circuitele alimentelor și legislația în vigoare privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor.

Îngrijitor de curățenie, în creșă:

Cerințe: minimum învățământul obligatoriu, pregătire legată de condiții și tehnici de igienă în creșă și abilități de relaționare cu copiii, părinții și personalul creșei.

Atribuții și responsabilități:

 • •  efectuează curățenia zilnică și igienizarea în spațiile din interiorul și exteriorul creșei;

 • •  răspunde de respectarea normelor de igienă.

 • •  răspunde de păstrarea in bune condiții a materialelor de curățenie ce le are personal in grija precum si a celor ce se folosesc in comun.

Art. 28 Atribuțiile personalului Serviciului de asistență medicala si de medicină dentara din unitatile de invatamant prezentate mai jos vor fi cuprinse în fisa postului fiecarui salariat:

 • I. Atribuțiile medicilor din cabinetele medicale din gradinite, școli și unități de învățământ superior privind asistența medicala preventiva sunt reglementate de anexa 1 la OMS nr. 653/25.09.2001 și sunt cuprinse in anexa nr. 2 la prezentul regulement de organizare și funcționare

 • II. Atributiile medicilor din cabinetele medicale din gradinite, școli și unitati de învățământ superior privind asistența medicala curativa sunt reglementate de anexa 2 la OMS nr. 653/25.09.2001 și sunt cuprinse in anexa nr. 3 la prezentul regulement de organizare și funcționare

 • III. Atributiile medicilor stomatologi din cabinetele stomatologice din școli și unitati de învățământ superior privind asistența stomatologica preventiva și curativa sunt reglementate de anexa 3 la OMS nr. 653/25.09.2001 și sunt cuprinse in anexa nr. 4 la prezentul regulement de organizare și funcționare

 • IV Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădinițe privind asistenta medicala preventiva si curativa sunt reglementate de anexa 4 la OMS nr. 653/25.09.2001 și sunt cuprinse in anexa nr. 5 la prezentul regulement de organizare și funcționare

 • V Atributiile cadrelor medii sanitare din cabunetele medicale școlare și studențesti sunt reglementate de anexa 5 la OMS nr. 653/25.09.2001 și sunt cuprinse in anexa nr. 6 la prezentul regulement de organizare și funcționare

 • VI. Atributiile cadrelor medii sanitare din cabinetele stomatologice din scoli si unitati de invatamant superior privind asistenta stomatologica preventiva sunt reglementate de anexa 6 la OMS nr. 653/25.09.2001 și sunt cuprinse in anexa nr. 7 la prezentul regulement de organizare și funcționare

 • VII. Normarea personalului medico sanitar in cabinetele medicale din gradinitele și unitatilr scolare din mediul urban, precum si din unitatile de invatamant superior sumt relementate de anexa 7 la OMS nr. 653/25.09.2001 și sunt cuprinse in anexa nr. 8 la prezentul regulement de organizare și funcționare .

Art.29 Salarizarea personalului din cabinetele medicale și de medicină dentară se face conform prevederilor anexei nr. II la OUG nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 125/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi acordate potrivit acestui act normativ.

Art.30 Personalul din cadrul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova poate primi salariul de merit, stabilit în condițiile legii, cu aprobarea primarului. Propunerea pentru acordarea salariului de merit se face de directorul serviciului în limita fondurilor prevăzute în buget cu această destinație.

Art.31 Sporurile la salariul de bază, cu excepția sporului de vechime, se acordă cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.32 Normativul de personal și criteriile de normare pentru Serviciul Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova:

Estimarea numărului si structurii pe funcții a personalului necesar in Serviciul Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova:

Funcția

Nr. norme pe tura

Asistent medical sef creșa

1 post pentru tura de dimineața

Asistent medical

1 post pe tura pentru fiecare grupa

Infirmiera

1 post pe tura pentru fiecare grupa

Spălătorese pentru creșa cu program

1 post pe creșa

săptămânal

Bucătar pentru creșa cu program normal

1 post pe creșa

Bucătar pentru creșa cu program săptămânal

2 posturi pe creșa

Îngrijitoare

1 post pe creșa

Numărul de posturi normate pe Serviciul Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova pe baza prezentelor criterii de normare se stabilește in număr întreg cu doua zecimale. Fracțiunile de la 0,01-0,50 se neglijează iar cele de la 0,51-0,99 se rotunjesc la un post.

Grupa poate fi formata dintr-un număr de 15-20 copii.

Numărul de copii luați in calcul la stabilirea criteriilor enumerate reprezintă numărul mediu lunar de copii prezenți in creșe in cursul anului precedent.

Art.33 Admiterea copiilor in creșa se va face la solicitarea părinților in limita locurilor disponibile. Daca solicitările depășesc oferta se vor întocmi liste de așteptare in ordinea depunerii cererilor.

Numărul de locuri, respectiv de paturi, din fiecare creșă se aprobă prin dispoziția primarului, la începutul fiecărui an școlar, până la data de 1 octombrie, în baza propunerilor transmise de conducerea creșelor și în funcție de fondurile alocate din bugetul local.

Propunerile transmise de conducerea fiecărei creșe vor avea la bază cererile depuse pentru înscrierea copiilor în creșa respectivă.

Cererile pentru înscrierea copiilor în creșe se aprobă de directorul serviciului, cu avizul asistentei coordonatoare.

Cererea de înscriere va fi însoțita de avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 - 48 de ore înainte de a începe frecventarea creșei sau după o perioada de absenta mai mare de trei zile. Acest aviz atesta faptul ca includerea copilului in colectivitate nu prezintă risc pentru ceilalți copii. Alte documente necesare la înscriere sunt fisa de imunizări si un pachet minimal de analize medicale pentru copil si părinți.

La înscrierea copiilor în creșe vor avea prioritate familiile cu domiciliul în zona creșei respective și numai dacă locurile disponibile nu au fost ocupate cu copii din zona arondată, pot fi înscriși și copii din alte zone ale municipiului, conform situațiilor înregistrate la 1 octombrie a fiecărui an.

În creșă trebuie să existe următoarele evidențe primare:

Registrul de înscriere a copiilor în creșă - cuprinde numele și prenumele copilului, codul numeric personal, numele și prenumele părinților, adresa stabilă și provizorie și locul lor de muncă, domiciliul copilului, data intrării copilului în creșă și vârsta lui la acel moment.

 • •  Registrul de prezență - în care sunt înregistrați, pe grupe, copiii prezenți și absenți, ca și motivele absenței celor din urmă (boală, concediul sau solicitarea părinților); după acest caiet, părinții achită contribuția bănească lunară.

 • •  Registrul pentru înregistrarea morbidității - în care sunt notate afecțiunile respiratorii, digestive, bolile contagioase, alte afecțiuni, ca și evidența specială (copii cu anemie, distrofie, rahitism, malformații, alergii ș. a.).

 • •  Registrul de meniuri și calorii.

 • •  Caietul pentru evidența alocației de hrană pentru fiecare copil.

 • •  Caietul de planificare a activităților de învățare - lista activităților desfășurate zilnic, pe grupe. Se recomandă ca programul zilnic pe grupe să fie afișat la avizier, pentru ca părinții să-l poată citi și să-și exprime eventualele dorințe.

 • •  Dosarul fiecărui copil va conține:

 • 1. Fișa de înscriere, cu datele de stare civilă, codul numeric personal, copie după certificatul de naștere al copilului și după buletinul de identitate al unuia din părinți, domiciliul copilului, numerele de telefon la care pot fi contactați părinții pe timpul zilei, atât la domiciliu, cât și la locul de muncă, numele și adresa medicului de familie al copilului, ca și numărul de telefon la care poate fi contactat; istoria copilului și eventualele probleme de sănătate existente în momentul înscrierii în creșă, informații generale despre copil: ce și când îi place să mănânce, eventuale alergii, orarul preferat de odihnă, jocuri și jucării preferate, particularități de comportament.

 • 2. Fișa medicală a copilului, cu următoarele puncte: Antecedente personale fiziologice și patologice și eventual antecedente heredo-colaterale patologice;

 • 3. Fișa de imunizări a copilului, eventual copie după carnetul de vaccinări;

 • 4. Rezumatul examenelor clinice de bilanț efectuate de către medicul de familie.

 • 5. Consultațiile medicale, problemele de sănătate survenite în perioada frecventării creșei, vaccinări, tratamente efectuate etc.

 • 6. Evidența avizelor epidemiologice de la medicul de familie la fiecare reintrare în colectivitate, după absența din motive de sănătate;

 • 7. Jurnalul de îngrijire zilnică, în care vor fi trecute modificările de comportament, observații și comentarii ale educatorilor și părinților. De asemenea, în acest jurnal vor fi trecute periodic progresele înregistrate de copil și principalele etape de evoluție.

 • 8. Se recomandă ca fișele de înscriere să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani după ce copilul a părăsit serviciul de educație timpurie. Fișa medicală și jurnalul de îngrijire zilnică vor fi înmânate părinților, odată cu plecarea copilului din creșă.

 • •  Dosarul fiecărui membru al personalului - care va cuprinde fișa postului reactualizată ori de câte ori survine o schimbare, o sarcină suplimentară, și examinările medicale periodice, în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății, fișa de protecție a muncii.

Art.34 Suma lunară reprezentând cheltuielile pentru hrana unui copil în creșă se determină în funcție de alocația zilnică de hrană stabilită conform legislației în vigoare și de numărul de zile în care copilul a fost prezent în creșă.

Nivelul contribuției zilnice a părinților sau susținătorilor legali pentru hrana copiilor în creșă se stabilește sub formă de cotă procentuală, din alocația zilnică de hrană, diferențiată în funcție de veniturile lunare brute cumulate ale părinților sau susținătorilor legali și de numărul de copii pe care îi au înscriși în creșe.

Nivelul veniturilor lunare brute cumulate, în funcție de care se stabilește contribuția părinților pentru hrana copiilor în creșe se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.35 În creșe se asigura un program de 12-16 ore zilnic pentru creșele cu program de zi si 24 ore pentru creșele cu program săptămânal.

Creșa va fi organizată astfel încât să existe:

A. Încăperi pentru grupele de copii: încăperi pentru primire (vestiare), spații pentru activități (săli de grupă) și/sau servirea mesei, spații de somn.

Încăperea pentru primire (vestiar) iluminată și ventilată natural, dimensionată astfel încât să evite aglomerația la orele de primire/plecare:

 • •  vestiarul va fi cât mai luminos și primitor, dotat cu mobilier funcțional, adaptat vârstei copiilor și ușor de igienizat;

 • •  încăperea va avea acces direct la un grup sanitar (cel puțin la o chiuvetă, pentru spălarea mâinilor) și va conține cuiere la înălțimea copiilor, dulapuri pentru păstrarea îmbrăcămintei.

Spații pentru activități (săli de grupă) și/sau servirea mesei și spații de somn marcate distinct, cu mobilier modular:

 • •  Spațiul clasei va fi împărțit în cel puțin două zone: zona pentru joc liber, unde se pot desfășura activități mai zgomotoase și zona pentru activitate (învățare), unde se vor desfășura activitățile care necesită liniște și concentrare.

 • •  în afara celor două zone, în clasă trebuie să existe colțuri privilegiate de joacă, dotate cu materiale și jucării specifice activităților pe care copiii le vor desfășura (de exemplu: colțul Căsuța păpușii, colțul Bibliotecă, colțul Artă, colțul Construcții etc.).

Spațiul de odihna

 • •  Pentru odihnă, se vor folosi paturi individualizate pentru copiii care frecventează regulat creșa și stau mai mult de 4 ore pe zi.

 • •  Paturile vor fi concepute astfel încât să se evite accidentarea copiilor, iar aerisirea și schimbarea așternutului să se poată face cu ușurință. Lungimea patului va fi cu 20 - 25 cm mai mare decât înălțimea copilului.

 • B. Încăperi cu rol administrativ (bucătărie, eventual oficiu, vestiar și birou pentru personal).

Bucătăria va fi dotată cu mobilier, instalații și aparatură care au legătură cu prepararea hranei adecvate vârstei copiilor, cu păstrarea alimentelor, igienizarea veselei; se vor respecta circuitele. Vesela va fi făcută din materiale rezistente care să nu se fisureze ușor, ușor de igienizat/posibil de sterilizat și cât mai estetică; tacâmurile vor fi din material inoxidabil și cu vârfuri boante.

Vestiarul pentru personal - personalul va avea la dispoziție un spațiu funcțional pentru schimbarea echipamentului, pentru toaletă și odihnă.

 • C. Spații igienico-sanitare (grupuri sanitare, băi, spălătorie-uscătorie)

Spațiile igienico-sanitare vor fi amplasate, dimensionate și dotate în raport cu vârsta copiilor. Pentru personal, se vor asigura, separat, o cabină WC și o chiuvetă. Obiectele și instalațiile sanitare vor fi menținute în permanentă stare funcțională și de curățenie și vor fi dezinfectate periodic cu soluții clorigene în concentrație de 2 - 5%, în funcție de obiect. Pentru dezinfecție, se vor folosi 4 ștergătoare de culori diferite (1 pentru mânerele ușilor closetelor și pentru lanțurile de tras apa, 1 pentru pereți și uși, 1 pentru colacul closetelor și 1 pentru podea). Olițele vor fi spălate și dezinfectate, iar între perioadele de folosire vor fi păstrate în recipiente cu soluție dezinfectantă, acoperite complet. În cadrul grupului sanitar, va fi prevăzut și un spațiu pentru depozitarea și uscarea instrumentelor și materialelor folosite la igienizare. Conducerea unității are obligația asigurării detergenților și a substanțelor dezinfectante, care vor fi păstrate într-un loc inaccesibil copiilor. Grupul sanitar va fi dotat cu materiale igienico-sanitare (săpun, hârtie igienică)

Spălătoria va fi dotată cu mijloace tehnice pentru colectarea, dezinfectarea, spălarea, fierberea, uscarea, călcarea și distribuirea rufelor. Se vor asigura spații pentru depozitarea rufelor, precum și respectarea obligatorie a circuitelor separate pentru rufăria curată și cea murdară. Lenjeria se va schimba săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. Se recomandă călcarea obligatorie a lenjeriei de pat, de corp și a fețelor de masă.

În perioada 01.08 - 31.08 a fiecărui an, creșele sunt închise în vederea efectuării curățeniei si igienizării.

CAPITOLUL IV

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

Art.36 Titularului dreptului de administrare al creșei, îi revin următoarele obligații:

 • •  Să păstreze destinația bunurilor preluate și să le folosească potrivit specificului lor;

 • •  Să se îngrijească de folosința normală a acestora, potrivit destinației și specificului lor și să ia măsuri de conservare a bunurilor în vederea menținerii parametrilor legali de funcționare impuși de domeniul de utilizare;

 • •  Să planifice, să urmărească și să realizeze, în condițiile legii, reparațiile curente și capitale pentru imobilele în cauză, cu aprobarea consiliului local și în concordanță cu fondurile alocate cu această destinație de la bugetul local, ori cu alte fonduri legal constituite;

 • •  Să obțină atestările cerute de lege pentru desfășurarea activităților in prezent, pentru a putea funcționa, creșa necesită, conform reglementarilor in vigoare, următoarele autorizații:

 • - autorizația sanitara de funcționare;

 • - autorizația sanitar-veterinara;

 • - autorizația de mediu;

 • - autorizația de prevenire si stingere a incendiilor;

 • •  Să țină evidența bunurilor mobile și imobile primite în administrare în conformitate cu actele normative în vigoare;

 • •  Să răspundă de deteriorarea sau pieirea bunului dacă nu dovedește că deteriorarea sau pieirea este consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa;

 • •  Să permită proprietarului controlul când acesta o cere și să comunice la solicitarea sa, informații și date privitoare la bunul administrat;

 • •  Să respecte servitutile valabil constituite anterior predării bunurilor preluate spre administrare;

În caz de litigii privitoare la dreptul de administrare, va sta în nume propriu ca titular al acestui drept, iar în cele privitoare la dreptul de proprietate are obligația de a arăta cine este titularul acestui drept, potrivit regulilor de procedură stabilite prin Codul de procedură civilă.

Art.37 În situația în care bunurile primite spre administrare sunt (devin) disponibile, în sensul că acestea, în întregul lor sau prin părți componente, în anumite perioade din timpul unui an, luni sau săptămâni nu sunt folosite pentru procesul instructiv - educativ organizat de titularul dreptului de administrare, acesta poate închiria bunurile în cauză prin licitație publică, în condițiile legii, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.38 Este interzisă darea spre folosință gratuită a bunurilor primite spre administrare, altor persoane fizice sau juridice sau prin contracte de concesiune, colaborare, locație de gestiune și alte asemenea.

Art.39 Dreptul de administrare poate fi revocat în situația neexercitării drepturilor ce decurg din acesta sau al neexecutării obligațiilor potrivit legii și actului de transmitere, titularul dreptului de administrare urmând să răspundă pentru prejudicii cauzate, în condițiile legii.

În situația revocării dreptului de administrare, creșa are obligația de a elibera deîndată și preda titularului bunurile în cauză, în stare normală de funcționare.

Art. 40 Imobilele, constructii si/sau terenuri aferente, in care isi desfasoara activitatea cabinetele medicale si de medicina dentara, precum si aparatura medicala din cadrul acestora se vor prelua de catre autoritatile administratiei publice locale, in conditiile legii, transmiterea acestora, precum si schimbarea administratorilor, se fac numai daca acestea au situatia juridica reglementata, nu fac obiectul cererilor de retrocedare si nu sunt supuse unor litigii.

Art. 41 După predarea-preluarea bunurilor de către autoritatea locală se transmit spre administrare Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art.42 Secretarul municipiului Craiova in conformitate cu prevederile legale asigura coordonarea de specialitate a Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova.

Art.43 (1) Ca efect al preluării atribuțiilor descentralizate de la Ministerul Sănătății cu privire la asistența medicală desfășurată în unitățile de învățământ, se preia activitatea desfășurată în cabinetele medicale și de medicină dentară concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare desfasurarii acestora în cadrul Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova .

 • (2) In raport cu modificările intervenite in structura sau activitatea Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova fisele posturilor până la funcția de sef birou inclusiv vor fi reactualizate cu avizul directorului .

 • (3) Fisa postului directorului va fi reactualizata cu avizul secretarului Municipiului Craiova.

 • (4) Pe baza extraselor din prezentul regulament șefii serviciilor si birourilor întocmesc fisele posturilor pentru toate funcțiile din structura pe care le aproba directorul executiv.

Art.44 Salariații Serviciului Public Creșe, Cabinete medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ Craiova indiferent de funcția pe care o ocupa sunt obligați sa cunoască si sa respecte prevederile prezentului regulament.

Art.45 Nerespectarea atribuțiilor și responsabilităților ce revin din prezentul regulament atrag răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, potrivit prevederilor legale, a persoanelor vinovate.

Art.46 Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. Orice alta modificare si completare a prezentului regulament se aproba de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.47 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, TEODOR RADU

ANEXA 1

Cabinete medicale școlare și studențești din Municipiul Craiova

 • 1. Cabinet medical școlar Colegiul Național Carol I + Grădiniță nr.23 cu program prelungit.

 • 2. Cabinet medical școlar Lic. Șt.Velovan + Gradinița nr.53 cu program prelungit+ Grădinița nr. 12 cu program normal

 • 3. Cabinet medical școlar Colegiul Național Elena Cuza + Sem. Teologic SF.Grigore Teologul Mofleni + Șc. Primară Romano-Catolică SF.Ioan.

 • 4. Cabinet medical școlar Lic. Matei Basarab + Șc. Nr.9 Petrache Poenaru + Gradinița nr. 50 cu program prelungit + Gradinița nr.8 cu program normal.

 • 5. Cabinet medical școlar Șc. Nr.21 Gh. Țițeica + Șc. Nr. 22 Mircea Eliade + Gradinița PINNOCHIO cu program prelungit + Gradinița nr.37 Dumbrava Minunată cu program prelungit.

 • 6. Cabinet medical școlar Colegiul Național Nicolae Titulescu + Gradinița nr.32 cu program prelungit

 • 7. Cabinet medical școlar Șc. Nr. 33+ Sc. Nr. 34 +Gradinița nr.36 cu program normal + Gradinița nr.45 cu program prelungit.

 • 8. Cabinet medical școlar Șc.nr.14 Ion Tuculescu + Șc.nr.23 + Șc. Nr.28 Șimnicul de Sus + Gradinița nr.29 cu program prelungit

 • 9. Cabinet medical școlar Șc. Nr.24 SF. Gheorghe + Gradinița nr.43 cu program prelungit

 • 10. Cabinet medical școlar Lic. H.Coanda + Col. Ion Mincu.

 • 11. Cabinet medical școlar Grup Șc. Ind. de Chimie C. Nenițescu +Șc. Nr.12 Decebal + Gradinița nr.24 cu program prelungit + Șc. Izv. Rece

 • 12. Cabinet medical școlar Șc. Nr.39 Heliade Radulescu + Gradinița nr.14 Luceafarul cu program normal + Grădinița nr. 31 cu program prelungit

 • 13. Cabinet medical școlar Lic. Tudor Arghezi (inclusiv Șc. Nr.11) + Școala Generală nr.35

 • 14. Cabinet medical școlar Gr.Șc. de Arte si Meserii Spiru Haret (UCECOM) + Șc. Generală nr.37 M. Eminescu+Grădinița nr.44 cu program prelungit + Gradinița nr. 55 cu program normal

 • 15. Cabinet medical școlar Șc. Gen. Nr.1 Obedeanu + Șc. Generală nr. 2 Traian + Șc. Generală nr. 13 + Gradinița nr. 1 cu program normal +Gradinița nr. 25 cu program normal.

 • 16. Cabinet medical școlar Gr. Șc. Ind. Alimentară Ilie Murgulescu + Șc. Generală nr. 16 +Grădinița nr. 28 cu program normal

 • 17. Cabinet medical școlar Gr. Șc. Gospodărirea Apelor Anghel Saligny + Șc. Generală nr. 38 Cernele + Gradinița nr. 15 cu program normal

 • 18. Cabinet medical școlar Colegiul Național Economic Gh. Chițu.

 • 19. Cabinet medical școlar Șc. Gen. Nr. 32 Al. Macedonschi + Gradinița nr. 51 cu program prelungit + Grădinița nr. 52 cu program prelungit.

 • 20. Cabinet medical școlar Șc. Gen. Nr. 30 Mihai Viteazul + Grădinița nr. 40 cu program prelungit.

 • 21. Cabinet medical școlar Lic. Energetic (Amaradia) + Gr. Șc. Gh. Bibescu

 • 22. Cabinet medical școlar Gr. Șc. Ind. Transporturi CF Craiova

 • 23. Cabinet medical școlar Colegiul tehnic de Arte și Meserii C. Brancuși + Grădinița nr. 3 program normal + Grădinița nr. 30 cu program prelungit + Grădinița nr. 39 cu program prelungit

 • 24. Cabinet medical școlar Col. Național Frații Buzești + Șc. Gen. 26 + Grădinița nr. 19 + Grădinița nr. 27 + Grădinița nr. 59

 • 25. Cabinet medical școlar Lic. de Artă + Șc. Nr. 18 + Grup Șc. Ind. nr 2 + Grădinița nr. 57.

 • 26. Cabinet medical școlar Gr. Șc. Traian Vuia

 • 27. Cabinet medical școlar Chaeles Laugiare + Șc. Sanitară Postliceala Christiana+ Grădinița nr. 21 + Grădinița nr. 38 + Grădinița nr. 58 + Grădinița nr. 22 + Grădinița nr. 4

 • 28. Cabinet medical școlar Gr. Șc. Ind. Electroputere + Liceul St. Odobleja + Grădinița nr. 56

 • 29. Cabinet medical școlar Șc. Gen. 29 + Șc. Generala nr. 31 + Grădinița nr. 42 + Grădinița nr. 41 + Grădinița nr. 11 + Grup Șc. Transp. Auto + Șc. Generala nr 25 + Grădinița nr. 18 + Gradinița nr. 33

 • 30. Cabinet medical școlar Gr. Șc. Traian Demetrescu

 • 31. Dis Cabinet medical școlar Lic. Petrache Trișcu

 • 32. Cabinet medical școlar Șc. Generala nr. 36 + Șc. Generală nr. 19 + Șc. Generală nr. 27 + Grădinița nr. 7 + Grădinița nr. 17 + Grădinița nr. 34 + Grădinița Nicolae Romanescu

 • 33. Disp Medical Studențesc.

ANEXA 2

ATRIBUTIILE medicilor din cabinetele medicale din gradinite, scoli si unitati de invatamant superior privind asistenta medicala preventiva

A. Atributii referitoare la prestatii medicale individuale

 • 1.    Examineaza toti prescolarii din gradinite, elevii care urmeaza sa fie

supusi examenului medical de bilant al starii de sanatate [clasele I, a IV-a, a IX-a*) si a XII-a, ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici], precum si studentii din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizica si neuropsihica si pentru depistarea precoce a unor eventuale afectiuni.

*) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

 • 2. Dispensarizeaza elevii din toate clasele si studentii din toti anii universitari cu probleme de sanatate, aflati in evidenta speciala, in scop recuperator.

 • 3. Selectioneaza din punct de vedere medical elevii cu probleme de sanatate, in vederea orientarii lor scolar-profesionale la terminarea scolii generale de 9 ani si a liceului.

 • 4. Examineaza, eliberand avize in acest scop, elevii si studentii care urmeaza sa participe la competitii sportive.

 • 5. Examineaza elevii si studentii care vor pleca in vacante in diverse tipuri de tabere (de odihna, sportive etc.), semnand si parafand fisele medicale de tabara.

 • 6. Examineaza elevii si studentii din evidenta speciala, care urmeaza sa plece la cure balneare.

 • 7. Examineaza elevii si studentii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale temporare si supravegheaza efectuarea vaccinarilor si aparitia reactiilor adverse postimunizare (RAPI).

 • 8. Supravegheaza recoltarea de produse biologice pentru investigatii de laborator, in vederea depistarii afectiunilor infectocontagioase la subiecti si contacti.

 • 9. Supravegheaza tratamentele chimioterapice si imunosupresoare ale elevilor si studentilor care au indicatie pentru acestea.

 • 10. Elibereaza pentru elevii si studentii cu probleme de sanatate documente medicale in vederea scutirii partiale de efort fizic si de anumite conditii de munca in cadrul instruirii practice in atelierele scolare.

 • 11. Elibereaza scutiri medicale de prezenta la cursurile scolare si universitare teoretice si practice pentru elevii si studentii bolnavi.

 • 12. Elibereaza scutiri medicale, partiale sau totale, de la orele de educatie fizica scolara, in conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii si Familiei.

 • 13. Vizeaza documentele medicale eliberate de alte unitati sanitare pentru motivarea absentelor de la cursurile scolare si universitare.

 • 14. Elibereaza adeverinte medicale la terminarea scolii generale, profesionale si de ucenici, precum si a liceului sau a facultatii.

 • 15. Efectueaza triajul epidemiologic dupa vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie, depisteaza activ prin examinari periodice anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate.

 • 16. Controleaza prin sondaj igiena individuala a prescolarilor si scolarilor.

 • 17. Verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din gradinite, cantine scolare si studentesti, in vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.

 • 18. Asigura aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare si cu instrumentar medical.

B. Atributii referitoare la prestatii medicale la nivelul colectivitatilor

 • 1. Initiaza supravegherea epidemiologica a prescolarilor din gradinite, a elevilor si a studentilor, scop in care indeplineste urmatoarele atributii:

 • a) depisteaza, izoleaza si declara orice boala infectocontagioasa;

 • b) sub indrumarea metodologica a medicilor epidemiologi participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile;

 • c) aplica tratamentele chimioprofilactice in focare, la indicatia medicilor epidemiologi;

 • d) initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza, scabie) si antiinfectioasa (dezinfectie-dezinsectie) in focarele din gradinite, scoli si unitati de invatamant superior (hepatita virala, tuberculoza, infectii streptococice, boli diareice acute etc.);

 • e) initiaza actiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii in sezonul epidemic.

 • 2. Controleaza zilnic respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant, cazare si alimentatie din unitatile de invatamant arondate.

 • 3. Vizeaza intocmirea meniurilor din gradinite, cantine scolare si studentesti si efectueaza anchete alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei alimentatii rationale.

 • 4. Initiaza, desfasoara si controleaza diversele activitati de educatie pentru sanatate (instruirea grupelor sanitare, lectii de educatie pentru sanatate la elevi, lectorate cu parintii, prelegeri in consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic si administrativ).

 • 5. Initiaza cursuri de educatie sexuala si de planning familial, precum si cursuri de nutritie si stil de viata.

 • 6. Urmareste modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizica).

 • 7. Verifica efectuarea periodica a examinarilor medicale stabilite prin reglementari ale Ministerului Sanatatii si Familiei, de catre personalul didactic si administrativ-gospodaresc din unitatile arondate.

 • 8. Participa la actiunile profilactice organizate si desfasurate de alte foruri medicale in scoli si unitati de invatamant superior (testari PPD 2u. pentru TBC etc.).

 • 9. Completeaza impreuna cu cadrele medii din subordine darile de seama statistice (SAN) lunare si anuale privind morbiditatea inregistrata si activitatea cabinetelor medicale din gradinitele, scolile si unitatile de invatamant superior arondate.

 • 10. Participa la comisiile medicale de examinare a candidatilor la concursurile de admitere in licee, scoli profesionale, postliceale si in unitati de invatamant superior.

 • 11. Participa la anchetele starii de sanatate initiate in unitatile de copii si tineri arondate.

 • 12. Prezinta in consiliile profesorale ale scolilor si unitatilor de invatamant superior arondate o analiza anuala a starii de sanatate a elevilor/studentilor.

 • 13. Constata abaterile de la normele de igiena si antiepidemice, informand reprezentantii inspectiei sanitare de stat din cadrul directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea aplicarii masurilor prevazute de lege.

ANEXA 3

ATRIBUTIILE medicilor din cabinetele medicale din gradinite, scoli si unitati de invatamant superior privind asistenta medicala curativa

 • 1. Acorda la nevoie primul ajutor prescolarilor, elevilor si studentilor din unitatile de invatamant arondate medicilor respectivi.

 • 2. Examineaza, trateaza si supravegheaza medical elevii bolnavi, izolati in infirmeriile scolare, precum si studentii bolnavi.

 • 3. Acorda consultatii medicale la solicitarea elevilor si studentilor din unitatile de invatamant arondate, trimitandu-i, dupa caz, pentru urmarire in continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate.

 • 4. Prescrie medicamente eliberate fara contributie personala, pentru maximum 3 zile, elevilor si studentilor care prezinta afectiuni acute care nu necesita internare in spital.

 • 5. La recomandarea expresa a medicului specialist prescrie medicamente eliberate fara contributie personala pentru elevii si studentii care prezinta afectiuni cronice.

ANEXA 4

ATRIBUTIILE

medicilor stomatologi din cabinetele stomatologice din scoli si unitati de invatamant superior privind asistenta stomatologica preventiva si curativa

 • 1. Aplica masuri de igiena orodentara, de profilaxie a cariei dentare si a afectiunilor orodentare.

 • 2. Efectueaza examinari periodice ale aparatului orodentar al prescolarilor, elevilor si studentilor si trimit la specialist cazurile care depasesc competenta cabinetului stomatologic scolar.

 • 3. Depisteaza activ si dispensarizeaza afectiunile orodentare.

 • 4. Urmaresc dezvoltarea armonioasa a aparatului dento-maxilar prin conservarea si refacerea morfologiei dentare.

 • 5. Urmaresc refacerea morfologiei functionale a dintilor temporari si permanenti.

 • 6. Asigura profilaxia functionala de conditionare a obiceiurilor vicioase.

 • 7. Examineaza parodontiul in vederea decelarii semnelor clinice de debut al unei imbolnaviri cronice.

 • 8. Examineaza, stabilesc diagnosticul si efectueaza tratamentul cariilor dentare.

 • 9. Efectueaza interventii de mica chirurgie stomatologica (extractii de dinti, incizii de abcese dentare).

 • 10. Impreuna cu specialistii stomatologi-parodontologi dispensarizeaza elevii si studentii care prezinta anomalii dento-maxilare si parodontopatii si efectueaza tratamentele indicate de acestia.

 • 11. Acorda primul ajutor in caz de urgenta in colectivitatile arondate.

 • 12. Efectueaza educatia prescolarilor, elevilor si studentilor in vederea realizarii profilaxiei cariei dentare si a anomaliilor dento-maxilare.

 • 13. Aplica si controleaza respectarea masurilor de igiena si antiepidemice.

 • 14. Controleaza sterilizarea corecta a aparaturii si instrumentarului medical.

 • 15. Colaboreaza cu medicul scolar de medicina generala, cu medicul cabinetului medical studentesc si cu medicul de familie sau de alte specialitati pentru prevenirea afectiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afectiuni cronice.

 • 16. Depisteaza precoce leziunile precanceroase si formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavitatii bucale si indruma pacientul catre serviciul de specialitate.

 • 17. Elibereaza scutiri medicale pentru absente de la cursuri din motive stomatologice, in conditiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii si Familiei.

 • 18. Asigura aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare si tot ceea ce este necesar pentru o buna functionare a cabinetului.

 • 19. Raporteaza anual directiei de sanatate publica teritoriale starea de sanatate orodentara a copiilor si tinerilor din colectivitatile arondate.

 • 20. Intocmeste la sfarsitul fiecarui ciclu de invatamant bilantul de sanatate orodentara care va insoti copiii si tinerii in ciclul urmator.

ANEXA 5

ATRIBUTIILE cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din gradinite privind asistenta medicala preventiva si curativa

 • 1. Participa alaturi de medicul colectivitatii la examinarea copiilor in cadrul examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate.

 • 2. Efectueaza de doua ori pe an (la inceputul si la sfarsitul anului de invatamant) controlul periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuitatii vizuale si auditive) si interpreteaza datele privind dezvoltarea fizica a tuturor prescolarilor din gradinite, inscriindu-le in fisele medicale ale acestora.

 • 3. Inregistreaza si supravegheaza copiii cu afectiuni cronice, pe care ii trimit la cabinetele medicale din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate, prin intermediul medicilor scolari sau de familie, consemnand in fisele prescolarilor rezultatele acestor examene, iar in registrul de evidenta speciala, datele controalelor medicale.

 • 4. Insotesc copiii din gradinitele cu program saptamanal la ambulatoriile de specialitate cele mai apropiate de colectivitatile respective pentru diverse examinari in cadrul supravegherii medicale active (dispensarizare).

 • 5. Urmaresc ca educatoarele sa aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie si a limbajului prescolarilor (conform metodologiei cuprinse in anexa 8 la ordin), consemnand in fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

 • 6. Intocmesc evidenta copiilor amanati medical de la inceperea scolarizarii la varsta de 7 ani si urmaresc dispensarizarea acestora.

 • 7. Completeaza documentele medicale ale copiilor care urmeaza sa fie inscrisi in clasa I.

 • 8. Supravegheaza modul in care se respecta orele de odihna pasiva (somn) si activa (jocuri) a copiilor si conditiile in care se realizeaza acestea.

 • 9. Indruma personalul educativ in aplicarea metodelor de calire (aer, apa, soare, miscare) a organismului copiilor.

 • 10. Supravegheaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor in timpul spalarii acestora si la servirea mesei.

 • 11. Participa la intocmirea meniurilor saptamanale si efectueaza periodic anchete privind alimentatia copiilor.

 • 12. Consemneaza zilnic, in cadrul fiecarei ture, intr-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar, constatarile privind starea de igiena a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie si a mancarii, igiena individuala a personalului blocului alimentar si starea de sanatate a acestuia, cu interdictia de a presta activitati in bucatarie pentru persoanele care prezinta febra, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducand la cunostinta conducerii gradinitei aceste constatari.

 • 13. Asista la scoaterea alimentelor din magazie si controleaza calitatea organoleptica a acestora, semnand foaia de alimentatie privind calitatea alimentelor.

 • 14. Colaboreaza cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala la prescolari.

 • 15. Efectueaza zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea in colectivitate.

 • 16. Izoleaza copiii suspecti de boli transmisibile si anunta urgent medicul colectivitatii.

 • 17. Supravegheaza focarele de boli transmisibile, aplicand masurile antiepidemice fata de contacti si efectuand recoltari de probe biologice, dezinfectii etc.

 • 18. Prezinta produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urina) laboratoarelor de bacteriologie si ridica buletinele de analiza in situatii de aparitie a unor focare de boli transmisibile in colectivitate.

 • 19. Aplica, in conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii si Familiei, tratamentul profilactic al prescolarilor, sub supravegherea medicului colectivitatii.

 • 20. Supravegheaza starea de sanatate si de igiena individuala a copiilor, iar in situatii de urgenta anunta, dupa caz, medicul colectivitatii, serviciul de ambulanta sau/si familiile prescolarilor.

 • 21. Tin evidenta examinarilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligatia sa le efectueze in conformitate cu normele Ministerului Sanatatii si Familiei.

 • 22. Intocmesc zilnic evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmarind ca revenirea acestora in colectivitate sa fie conditionata de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie pentru absente ce depasesc 3 zile.

 • 23. Controleaza zilnic respectarea normelor de igiena din gradinita (sali de grupa, bloc alimentar, dormitoare, spalatorie-calcatorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducand operativ la cunostinta conducerii colectivitatii deficientele constatate.

 • 24. Executa activitati de statistica sanitara prin completarea darilor de seama statistice (SAN), calcularea indicilor de dezvoltare fizica si de morbiditate (incidenta, prevalenta etc.).

 • 25. Efectueaza, sub indrumarea medicului colectivitatii, activitati de educatie pentru sanatate cu parintii, copiii si cu personalul adult (educativ, TESA) din gradinita.

 • 26. Gestioneaza in conditiile legii si pe baza normelor Ministerului Sanatatii si Familiei instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele de la aparatul de urgenta si raspund de utilizarea lor corecta.

 • 27. Completeaza, sub supravegherea medicului colectivitatii, condica de medicamente si de materiale sanitare pentru aparatul de urgenta.

 • 28. Insotesc copiii din gradinita, in cazul deplasarii acestora intr-o tabara de vacanta, pe toata durata acesteia.

 • 29. Acorda prescolarilor primul ajutor in caz de urgenta si supravegheaza transportul acestora la unitatile sanitare.

 • 30. Efectueaza tratamente curente prescolarilor, la indicatia medicului.

 • 31. Supravegheaza prescolarii izolati in infirmerie si efectueaza tratamentul indicat acestora de catre medic.

 • 32. Asigura asistenta medicala de urgenta in taberele de odihna pentru prescolari, scop in care pot fi detasate in aceste unitati.

ANEXA 6

ATRIBUTIILE

cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale scolare si studentesti

 • I. Activitati medicale privind asistenta medicala preventiva

 • 1. Efectueaza in fiecare an examinarea medicala periodica a elevilor, semnaland medicului aspectele deosebite constatate.

  • 1.1. Efectueaza, potrivit anexei 8b) la ordin, examenul dezvoltarii fizice: somatometrie (inaltime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arteriala, frecventa cardiaca, forta musculara manuala, capacitate vitala pulmonara).

Datele de somatometrie se interpreteaza pe baza standardelor nationale, cu consemnarea rezultatelor in fise.

 • 1.2. Depisteaza tulburarile de vedere (optometrie).

 • 1.3. Depisteaza tulburarile de auz (audiometrie tonala).

 • 2. Participa la examinarile medicale de bilant al starii de sanatate, efectuate de medicul scolii la elevii din clasele I, a IV-a, a IX-a*), din ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici, precum si de medicul cabinetului medical studentesc la studentii din anul II de studii.

*) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

 • 3. Participa la dispensarizarea elevilor si a studentilor-problema aflati in evidenta speciala, asigurand prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unitatilor de asistenta medicala ambulatorie de specialitate, si aplica tratamentele prescrise de acestia impreuna cu medicii de familie. Consemneaza in fisele medicale ale elevilor si studentilor rezultatele examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate si rezultatele controalelor elevilor si studentilor dispensarizati, sub supravegherea medicului scolii sau al unitatii de invatamant superior, precum si motivarile absentelor din cauza medicala ale elevilor si studentilor, scutirile medicale de la orele de educatie fizica scolara ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practica scolara.

 • 4. Completeaza, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare si anuale privind activitatea cabinetului medical scolar sau studentesc, calculand indicatorii de prevalenta, incidenta si structura a morbiditatii; completeaza partea medicala a fiselor de tabara de odihna ale elevilor si studentilor, precum si adeverintele medicale la elevii care termina clasa a IX-a*), a XII-a si ultimul an al scolilor de ucenici si profesionale si pentru studentii care termina cursurile institutiilor de invatamant superior.

*) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

 • 5. Participa alaturi de medic la vizita medicala a elevilor care se inscriu in licee de specialitate, scoli profesionale si de ucenici sau, dupa caz, la vizita medicala a candidatilor care se inscriu in institutii de invatamant superior.

 • 6. Acorda consultatii privind planificarea familiala, prevenirea bolilor cu transmitere sexuala si participa la anchetele starii de sanatate din colectivitatile de copii si tineri arondate.

 • 7. Activitati cu caracter antiepidemic:

 • a) Efectueaza catagrafia elevilor/studentilor supusi (re)vaccinarilor.

 • b) Efectueaza sub supravegherea medicului imunizarile profilactice planificate, in conformitate cu Programul national de imunizari.

 • c) Inregistreaza in fisa de consultatie si in registrul de vaccinari imunizarile efectuate.

 • 7.1. Efectueaza triajul epidemiologic la toti elevii dupa fiecare vacanta, precum si alte triaje, atunci cand este cazul.

 • 7.2. Executa actiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente in scoli sau unitati de invatamant superior, intocmind si fise de focar (gamaglobulinizare a contactilor de hepatita virala acuta, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitara a elevilor cu pediculoza si scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protectie al personalului blocului alimentar si de pe instrumentele de lucru ale acestuia).

 • 7.3. Efectueaza catagrafierea tuturor elevilor si studentilor supusi depistarii biologice prin intradermoreactia la PPD 2u., participand la efectuarea acesteia, precum si revaccinarea BCG impreuna cu personalul dispensarului TBC teritorial.

 • 8. Controleaza igiena individuala a elevilor, colaborand cu personalul didactic pentru remedierea situatiilor deficitare constatate.

 • 9. Controleaza zilnic respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant (sali de clasa, laboratoare, ateliere scolare, grupuri sanitare, sali de sport), de cazare (dormitoare, sali de meditatii, grupuri sanitare, spalatorii) si de alimentatie (bucatarii si anexele acestora, sali de mese), consemnand in caietul special destinat toate constatarile facute si aducandu-le la cunostinta conducerilor unitatilor scolare sau de invatamant superior.

 • 10. Participa impreuna cu medicul la intocmirea meniurilor si la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei alimentatii rationale in cantinele scolare si studentesti, controland zilnic proprietatile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie si modul de functionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

 • 11. Tin evidenta examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de invatamant arondata este obligat sa le efectueze in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei.

 • 12. Efectueaza, sub indrumarea medicului, actiuni de educatie pentru sanatate in randul elevilor, al studentilor, al familiilor elevilor si al cadrelor didactice.

12.1. Instruiesc grupele sanitare si insotesc la concursuri, in toate fazele superioare, echipa selectionata.

 • 12.2. Tin lectii sau prelegeri privind educatia pentru sanatate elevilor si studentilor, pe clase sau pe ani universitari si, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstratii practice.

 • 12.3. Participa la lectoratele cu parintii elevilor pe teme de educatie pentru sanatate.

 • 12.4. Desfasoara actiuni de educatie pentru sanatate in randul cadrelor didactice, inclusiv prin lectii si demonstratii de prim ajutor.

 • 12.5. Participa la consiliile profesorale in care se discuta si se iau masuri vizand aspectele sanitare din unitatea de invatamant arondata.

 • 12.6. Instruieste personalul administrativ si de ingrijire din spatiile de invatamant, cazare si de alimentatie asupra sarcinilor ce ii revin in asigurarea starii de igiena in spatiile respective.

II. Activitati medicale privind asistenta medicala curativa

 • 1. Asigura elevilor si studentilor acordarea primului ajutor in caz de urgenta si supravegheaza transportul acestora la unitatile sanitare.

 • 2. Asigura acordarea primului ajutor in caz de urgente medico-chirurgicale in perioada examenului de bacalaureat.

 • 3. Efectueaza tratamente elevilor si studentilor, la indicatia medicului.

 • 4. Supravegheaza elevii izolati in infirmerie si le efectueaza acestora tratamentul indicat de medic.

 • 5. Asigura asistenta medicala de urgenta in taberele pentru elevi si studenti, scop in care pot fi detasate in aceste unitati.

 • III. Activitati de perfectionare a pregatirii profesionale

1. Participa la instruirile pe probleme de medicina si igiena scolara, precum si pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 • 2. Participa in perioada vacantelor scolare si studentesti la cursuri sau instruiri profesionale.

 • IV. Activitatea in perioada vacantelor scolare si studentesti

1. Definitiveaza interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora in fisele medicale scolare, completeaza adeverintele medicale pentru elevii care termina clasele a IX-a*), a XII-a si ultimul an al scolii profesionale si de ucenici si consemneaza in fisele medicale ale elevilor si studentilor vaccinarile efectuate.

*) Sau din clasa a VIII-a, aflata in prezent in lichidare, potrivit legii.

2. Participa la comisiile medicale de inscriere in scoli profesionale, postliceale si in licee de specialitate.

ANEXA 7

ATRIBUTIILE

cadrelor medii sanitare din cabinetele stomatologice din scoli si unitati de invatamant superior privind asistenta stomatologica preventiva si curativa

1. Desfasoara activitate de medicina preventiva si curativa impreuna cu medicul stomatolog si sub indrumarea acestuia (examene medicale in conformitate cu prevederile anexei 8 la ordin, activitate de educatie pentru sanatate, controlul aplicarii si respectarii normelor de igiena orodentara, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

2. Asigura primul ajutor in caz de urgenta prescolarilor, elevilor si studentilor si supravegheaza transportul acestora la unitatile sanitare.

 • 3. Asigura acordarea primului ajutor in caz de urgente medico-chirurgicale in perioada examenului de bacalaureat.

 • 4. Efectueaza si raspund de sterilizarea instrumentarului.

 • 5. Aplica orice alte masuri de igiena si antiepidemice in cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

 • 6. Desfasoara si alte activitati conexe:

a) completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice;

b) gestionarea, in conditiile legii si in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei, a instrumentarului, materialelor sanitare si medicamentelor din cabinetul stomatologic.

ANEXA 8

NORMAREA

personalului medico-sanitar in cabinetele medicale din gradinitele si unitatile scolare din mediul urban, precum si din unitatile de invatamant superior

I. In gradinite:

- o asistenta medicala in gradinitele cu program prelungit care au 60-100 de copii;

- doua asistente medicale in gradinitele cu program prelungit care au 120 de copii si peste;

- o asistenta medicala pe tura la 60-80 de copii in gradinitele cu program saptamanal;

- doua asistente medicale pe tura in gradinitele cu program saptamanal cu 100 de copii sau cu mai multi, avandu-se in vedere asigurarea programului permanent.

II. In unitatile scolare:

- un medic in specialitatea medicina generala la 2.000-2.500 de elevi;

- o asistenta medicala la 800-1.000 de elevi;

- un medic de stomatologie generala la 1.000-1.500 de elevi;

- o asistenta medicala de stomatologie la 1.000-1.500 de elevi.

 • III. In unitatile de invatamant superior:

- un medic in specialitatea medicina generala la 3.000 de studenti;

- o asistenta medicala la 1.500 de studenti;

- un medic de stomatologie generala la 2.000 de studenti;

- o asistenta medicala de stomatologie la 2.000 de studenti.