Hotărârea nr. 326/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 326

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.326

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.94438/2009 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune preluarea personalului cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ școlare și universitare, în cadrul Serviciului Public Creșe al Municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exrcitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile publice locale, Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, modificată și completată prin Legea nr.272/2009 și Ordinului Ministerului Sănătății nr.502/2009, modificat și completat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.820/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea personalului cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ școlare și universitare, prevăzut în anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2009, cu păstrarea drepturilor și obligațiilor deținute la această dată, în cadrul Serviciului Public Creșe al Municipiului Craiova.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, Serviciul Public Creșe al Municipiului Craiova se reorganizează în Serviciul Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova.

Art.3. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale serviciului astfel reorganizat, conform anexelor nr.3 și 4 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește d-na Militaru Aura Gabriela, director al Serviciului Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiul Craiova, să încheie în numele autorității locale, contractele individuale de muncă, în calitate de angajator, cu respectarea prevederilor legale.

Art.5. Se aprobă preluarea imobilelor (terenuri și construcții) în care își desfășoară activitatea cabinetele medicale și de medicină dentară, precum și aparatura medicală, pe baza proceselor verbale de predare - primire.

Art.6. Transmiterea imobilelor construcții și/sau terenuri aferente, precum și schimbarea administratorilor se face numai daca acestea au situația juridică reglementată, nu fac obiectul cererilor de retrocedare și nu sunt supuse unor litigii.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie procesele verbale de predare - preluare a bunurilor prevăzute la art.5.

Art.8. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.223/2009.

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Serviciul Public Creșe Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de Învățământ din Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Teodor RADU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, TEODOR RADU


ANEXA NR.1 LA HCLM NR. 326/2009


ANEXA LA PROTOCOLUL INCHEIAT CU CONSILIUL LOCAL CRAIOVA

Nume si prenume

Unitatea

Gradul/

Colectivitatile/

Alte drepturi salariale

Total

Total

Total

Administratia

Functia

Nr. crt.

persoana transferata

sanitara angajatoare

treapta

profesionala

unitatile de invatamaint deservite

Salariul de baza

Spor vech.

Spor conditii

Spor preventie

Salariu de merit

Spor e docto

drepturi r salariale

Contributi angajator 27,629

i cheltuieli personal lunare

cheltuieli personal pana la sfarsitul anului 2009

locala la care se transfera

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=6+7+8

+9+10+1131

14=12+13

15

16

Medici scolari

1

NEGOESCU DRAGOS-FLORIN

Spitalul

Cl.Municipal Filantropia C-va

Med.spec.

Col.C-tin Brancusi+Gr.3+GR.30+Gr.39

1775

355

266

195

2591

716

3.307

16534

Cons.loc.C-va

2

CIOCILTEU SILVIA

Medic primar

Col.Gh.Chitu

2199

550

330

242

330

3651

1.009

4.660

23299

Cons.loc.C-va

3

BICIUȘCA CAMELIA

Medic primar

Dispensarul studentesc

2199

330

330

242

3101

857

3.958

19789

Cons.loc.C-va

4

CONSTANTIN MIHAELA

temp-pe post vac.

Medic primar

Dispensarul studentesc

2199

550

330

242

3321

918

4.239

21193

Cons.loc.C-va

5

PISC FLORENTINA-MARIETA

Medic primar

Dispensarul studentesc

2199

550

330

242

3321

918

4.239

21193

Cons.loc.C-va

6

POPA CHILOM OLIVIA

Medic

Dispensarul studentesc

1398

210

210

154

1972

545

2.517

12584

Cons.loc.C-va

7

POPESCU MARIA

Medic primar

Dispensarul studentesc

2199

632

379

278

330

3818

1.055

4.873

24364

Cons.loc.C-va

8

POPESCU ROBERT-MUGUREL

Medic

Dispensarul studentesc

1398

140

210

154

1902

526

2.428

12138

Cons.loc.C-va

9

SOREANU CRISTINA

Medic primar

Gr.Ind.chimie+Sc.12+Gr.24

2199

506

379

278

330

3692

1.020

4.712

23560

Cons.loc.C-va

10

UDRISTOIU ANDREEA- cfs

contr.suspendat

Medic

Gr.Ind.chimie+Sc.12+Gr.24

1398

210

210

154

1972

545

2.517

12584

Cons.loc.C-va

11

MULLER MIHAELA

temp-pe post vac.

Medic primar

Gr.sc.A.Saligny+Sc.38+Gr.15

2199

440

330

242

3211

887

4.098

20491

Cons.loc.C-va

12

ROSOGA IRINA- 0,5 norma

temp-pe post vac.

Medic spec.

Gr.sc.A.Saligny+Sc.38+Gr.15

751

38

113

83

985

272

1.257

6286

Cons.loc.C-va

13

PURCARU PAULINA

Medic primar

Gr.sc.CFR Craiova

2199

550

330

242

3321

918

4.239

21193

Cons.loc.C-va

14

MOSU CRISTINA-MONICA

Medic primar

Gr.sc.Ilie Murgulescu +Sc.16+Gr.28

2199

506

379

278

330

3692

1.020

4.712

23560

Cons.loc.C-va

15

STANCULESCU IULIA-VIORICA

Medic primar

Gr.sc.Ilie Murgulescu +Sc.16+Gr.28

2199

440

330

242

3211

887

4.098

20491

Cons.loc.C-va

16

AMZA CORNELIA-VIRGINIA

Medic primar

Gr.Sc.UCECOM+Sc.37+Gr.44+Gr.55

2199

632

379

278

330

3818

1.055

4.873

24364

Cons.loc.C-va

17

COSTINESCU FELICIA C-TA

Medic primar

Li.H.Coanda+Col.I.Mincu

2199

550

330

242

3321

918

4.239

21193

Cons.loc.C-va

18

GHINULESCU CLAUDIA-MARIA

Medic

Li.H.Coanda+Col.I.Mincu

1398

140

210

154

1902

526

2.428

12138

Cons.loc.C-va

19

CERNOBAI ALINA-MARIANA

Medic spec.

Lic.Carol I+Gr.23

1775

178

266

195

2414

667

3.081

15405

Cons.loc.C-va

20

CHIRCA MARIANA

Medic primar

Lic.Carol I+Gr.23

2199

550

330

242

330

3651

1.009

4.660

23299

Cons.loc.C-va

21

DAN CRISTINA-EMANUELA

Medic

Lic.E.Cuza+Sem.Mofleni+Biserica

Rom-Cat.+Gr.59+Gr.Sf.Anton

1398

241

241

177

210

2267

626

2.893

14467

Cons.loc.C-va

22

POPESCU LILIANA

Medic primar

Lic.E.Cuza+Sem.Mofleni+Biserica

Rom-Cat.+Gr.59+Gr.Sf.Anton

2199

550

330

242

3321

918

4.239

21193

Cons.loc.C-va

23

CIRLIG DANIELA-DORINA

Medic spec.

Lic.Energetic +Gr.sc.Gh.Bibescu

1775

306

306

225

266

2878

795

3.673

18366

Cons.loc.C-va

24

IONESCU CRISTINA-GABRIELA

Medic spec.

Lic.Energetic +Gr.sc.Gh.Bibescu

1775

266

266

195

2502

691

3.193

15966

Cons.loc.C-va

25

RADOI DOINA-DANIELA

Medic

Lic.Energetic +Gr.sc.Gh.Bibescu

1398

210

210

154

1972

545

2.517

12584

Cons.loc.C-va

26

BIRTAN MARIAN

Medic primar

Lic.M.Basarab+Sc.9+Gr.50+Gr.8

2199

550

330

242

3321

918

4.239

21193

Cons.loc.C-va

27

CELOIU CONSTANTA

Medic primar

Lic.M.Basarab+Sc.9+Gr.50+Gr.8

2199

550

330

242

3321

918

4.239

21193

Cons.loc.C-va

28

BECHERESCU TEODORA-CARMEN

Medic primar

Lic.N.Titulescu+Gr.32

2199

550

330

242

3321

918

4.239

21193

Cons.loc.C-va

29

FOTA CAMELIA

Medic spec.

Lic.T.Arghezi+Sc.35

1775

266

266

195

2502

691

3.193

15966

Cons.loc.C-va

30

SMEU MARIAN

Medic

Lic.T.Arghezi+Sc.35

1398

350

210

154

2112

584

2.696

13478

Cons.loc.C-va

31

ANTONIE MIHAELA-0,5 norma

cumul functii

Medic

Lic.Velovan+Gr.53+Gr.12

699

70

105

77

951

263

1.214

6069

Cons.loc.C-va

32

GEORGESCU LUMINITA-PAULA

Medic spec.

Lic.Velovan+Gr.53+Gr.12

1775

355

266

195

2591

716

3.307

16534

Cons.loc.C-va

33

RADULESCU GABRIELA

Medic

Lic.Velovan+Gr.53+Gr.12

1338

201

201

147

1887

521

2.408

12042

Cons.loc.C-va

34

CIRCOTA SIMONA

Medic

Sc.1+Sc22+Sc.13+Gr.1+Gr.25

1398

210

210

154

1972

545

2.517

12584

Cons.loc.C-va

35

STOENESCU OLGUTA-MIHAELA

Medic primar

Sc.1+Sc22+Sc.13+Gr.1+Gr.25

2199

440

330

242

3211

887

4.098

20491

Cons.loc.C-va

36

MINDRUTA ANCUTA-MARIA

Medic spec.

Sc.14+Sc.23+Sc.28+Gr.29+Gr.5+Gr.1

6+Gr.35+Gr.9

1775

178

266

195

2414

667

3.081

15405

Cons.loc.C-va

37

NICOLAESCU VALENTINA

Medic primar

Sc.14+Sc.23+Sc.28+Gr.29+Gr.5+Gr.1

6+Gr.35+Gr.9

2199

440

330

242

3211

887

4.098

20491

Cons.loc.C-va

38

VOINEA CATALINA-CEZARINA

Medic primar

Sc.21+Sc.22+Gr.Pinnochio+Gr.37

2199

440

330

242

3211

887

4.098

20491

Cons.loc.C-va

39

ZAHARIA MARILENA-DIANA

Medic primar

Sc.21+Sc.22+Gr.Pinnochio+Gr.37

2199

440

330

242

330

3541

978

4.519

22597

Cons.loc.C-va

40

OPRAN TATIANA

Medic primar

Sc.24+Gr.43

2199

379

379

278

330

3565

985

4.550

22750

Cons.loc.C-va

41

MACIUCEANU VALENTINA

ps.med.-contr.susp.

Medic

Sc.30+Gr.40

1398

140

210

154

1902

526

2.428

12138

Cons.loc.C-va

42

IANCULESCU DANIELA

Medic primar

Sc.32+Gr.51+Gr.52

2199

550

330

242

3321

918

4.239

21193

Cons.loc.C-va

43

ZGLIMBEA DAN-APOSTOL

Medic

Sc.32+Gr.51+Gr.52

1398

140

210

154

1902

526

2.428

12138

Cons.loc.C-va

44

CANCIU-DINU DANIELA

Medic primar

Sc.33+Sc.34+Gr.36+Gr.45

2199

330

330

242

3101

857

3.958

19789

Cons.loc.C-va

45

VASILE LIVIU

Medic primar

Sc.39+Gr.14+Gr.31

2199

440

330

242

3211

887

4.098

20491

Cons.loc.C-va

Asistenti medicali

1

BALUTA ADRIANA-FLORINA

din cabinetele

2

OLTEANU ALINA-STEFANIA

școlare

3

UNTESU ADRIANA

4

FLOREA CARMEN-ANGELA

5

FLOAREA ECATERINA CARMEN

6

UDREA ILEANA

7

ENEA NICOLETA-LUCIANA

8

FIRA CRISTIAN

9

PISICA ELENA -depus dosar pensie

10

VILCEANU CLAUDIU-IULIAN

11

CEAUSESCU ADRIANA-ANISOARA

12

CRACIUNOIU FLORINA

13

MAIURU ANISOARA

14

PALCU ILEANA

15

RADULESCU AURELIA

16

MIHAI CORINA-PETRUTA

17

POPESCU IRINA-VALENTINA

18

GALESEANU FLORIN-BOGDAN

19

MLADIN SANDINA

20

IONCEL MADALINA-TEODORA

21

JIEANU JENICA

22

NEDELCU MARIA

23

BOGDAN MARCELA-CONSTANTA

24

GAVRILA NATALIA-LAVINIA

25

STAN AIDA-MONICA

26

APOSTOLESCU TEODOSIA-ALINA

27

ILIUTA CARMEN-MARIANA


Asist.med.SSD

Col.C-tin Brancusi+Gr.3+GR.30+Gr.39

1236

185

136

1557

430

1.987

9936

Cons.loc.C-va

Asist.med.PL

Col.C-tin Brancusi+Gr.3+GR.30+Gr.39

820

123

90

1033

285

1.318

6592

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Col.C-tin Brancusi+Gr.3+GR.30+Gr.39

1368

342

205

150

2065

571

2.636

13178

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Col.Gh.Chitu

1368

236

236

173

205

2218

613

2.831

14154

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Col.Gh.Chitu

1368

205

205

150

1928

533

2.461

12303

Cons.loc.C-va

Asist.med.S

Col.Gh.Chitu

1328

199

147

1674

463

2.137

10683

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Dispensarul studentesc

1368

236

236

173

205

2218

613

2.831

14154

Cons.loc.C-va

Asist.med.S

Dispensarul studentesc

1220

122

268

134

1744

482

2.226

11129

Cons.loc.C-va

Asist.med.M

Dispensarul studentesc

1073

268

161

118

1620

448

2.068

10338

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Dispensarul studentesc

1368

342

301

150

2161

597

2.758

13790

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Gr.Ind.chimie+Sc.12+Gr.24

1368

274

205

150

1997

552

2.549

12744

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Gr.Ind.chimie+Sc.12+Gr.24

1368

342

205

150

2065

571

2.636

13178

Cons.loc.C-va

Asist.med.PL

Gr.Ind.chimie+Sc.12+Gr.24

1220

183

134

1537

425

1.962

9808

Cons.loc.C-va

Asist.med.PL

Gr.Ind.chimie+Sc.12+Gr.24

1220

61

183

134

1598

442

2.040

10198

Cons.loc.C-va

Asist.med.PL

Gr.Ind.chimie+Sc.12+Gr.24

1220

122

183

134

1659

458

2.117

10587

Cons.loc.C-va

Asist.med.PL

Gr.sc.A.Saligny+Sc.38+Gr.15

1220

70

210

154

184

1838

508

2.346

11729

Cons.loc.C-va

Asist.med.PL

Gr.sc.A.Saligny+Sc.38+Gr.15

1220

183

134

1537

425

1.962

9808

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Gr.sc.CFR Craiova

1368

137

205

150

1860

514

2.374

11869

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Gr.sc.CFR Craiova

1368

137

205

150

1860

514

2.374

11869

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Gr.sc.Ilie Murgulescu +Sc.16+Gr.28

1368

274

205

150

1997

552

2.549

12744

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Gr.sc.Ilie Murgulescu +Sc.16+Gr.28

1368

342

205

150

2065

571

2.636

13178

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Gr.sc.Ilie Murgulescu +Sc.16+Gr.28

1368

342

205

150

2065

571

2.636

13178

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Gr.Sc.UCECOM+Sc.37+Gr.44+Gr.55

1368

205

205

150

1928

533

2.461

12303

Cons.loc.C-va

Asist.princ.PL

Gr.Sc.UCECOM+Sc.37+Gr.44+Gr.55

1368

205

205

150

1928

533

2.461

12303

Cons.loc.C-va

Asist.med.PL

Gr.Sc.UCECOM+Sc.37+Gr.44+Gr.55

1220

122

183

134

1659

458

2.117

10587

Cons.loc.C-va

Sora princ.

Li.H.Coanda+Col.I.Mincu

1039

156

156

114

1465

405

1.870

9349

Cons.loc.C-va

Asist.pr.S

Li.H.Coanda+Col.I.Mincu

1659

415

249

182

2505

692

3.197

15986

Cons.loc.C-va


28

CODREANU AUREL-CASIAN

Asist.med.PL

Lic.Carol I+Gr.23

1220

122

183

134

1659

458

2.117

10587

Cons.loc.C-va

29

GULIANU LILIANA-EUGENIA

Asist.med.PL

Lic.Carol I+Gr.23

1220

61

183

134

1598

442

2.040

10198

Cons.loc.C-va

30

ZAVOEANU LIGIA

Asist.med.PL

Lic.Carol I+Gr.23

1220

70

210

154

183

1837

508

2.345

11723

Cons.loc.C-va

31

BALACI IULICA

Asist.princ.PL

Lic.E.Cuza+Sem.Mofleni+Biserica

Rom-Cat.+Gr.59+Gr.Sf.Anton

1368

393

236

173

205

2375

656

3.031

15156

Cons.loc.C-va

32

DINA SIMONA

Asist.princ.PL

Lic.E.Cuza+Sem.Mofleni+Biserica

Rom-Cat.+Gr.59+Gr.Sf.Anton

1368

205

205

150

1928

533

2.461

12303

Cons.loc.C-va

33

TANASOIU COSTICA- pens.m

ecdo.ntr.suspendat

Asist.princ.M

Lic.E.Cuza+Sem.Mofleni+Biserica

Rom-Cat.+Gr.59+Gr.Sf.Anton

1183

296

177

130

1786

493

2.279

11397

Cons.loc.C-va

34

BRATU GEORGETA

Asist.princ.PL

Lic.Energetic +Gr.sc.Gh.Bibescu

1368

342

205

150

2065

571

2.636

13178

Cons.loc.C-va

35

NICU ELENA

Asist.princ.PL

Lic.Energetic +Gr.sc.Gh.Bibescu

1368

342

205

150

2065

571

2.636

13178

Cons.loc.C-va

36

ALMAJEANU CRISTINA-crest.co

cpoilntr.suspendat

Asist.med.PL

Lic.M.Basarab+Sc.9+Gr.50+Gr.8

1220

61

183

134

1598

442

2.040

10198

Cons.loc.C-va

37

GHERGHINA MARCELA-VALERIA

Asist.princ.PL

Lic.M.Basarab+Sc.9+Gr.50+Gr.8

1368

342

205

150

2065

571

2.636

13178

Cons.loc.C-va

38

MIRSU ANISOARA

Asist.med.PL

Lic.M.Basarab+Sc.9+Gr.50+Gr.8

1220

210

210

154

183

1977

546

2.523

12616

Cons.loc.C-va

39

PROISTOSESCU ANGELA

Asist.princ.PL

Lic.M.Basarab+Sc.9+Gr.50+Gr.8

1368

137

205

150

1860

514

2.374

11869

Cons.loc.C-va

40

DUMITRASCU NICULINA

Asist.princ.PL

Lic.N.Titulescu+Gr.32

1368

393

236

173

205

2375

656

3.031

15156

Cons.loc.C-va

41

POPESCU MARINELA-MARIANA

Asist.med.PL

Lic.N.Titulescu+Gr.32

1220

210

210

154

183

1977

546

2.523

12616

Cons.loc.C-va

42

DRAGNE LERIA-EUGENIA

Asist.med.PL

Lic.T.Arghezi+Sc.35

1220

183

183

134

1720

475

2.195

10976

Cons.loc.C-va

43

STRUGARU ELENA

Asist.princ.PL

Lic.T.Arghezi+Sc.35

1368

393

236

175

205

2377

657

3.034

15169

Cons.loc.C-va

44

CALINA GINA

Asist.med.PL

Lic.Velovan+Gr.53+Gr.12

1220

61

183

134

1598

442

2.040

10198

Cons.loc.C-va

45

LAZARESCU CRISTIANA

Asist.princ.PL

Lic.Velovan+Gr.53+Gr.12

1368

205

205

150

1928

533

2.461

12303

Cons.loc.C-va

46

PAVEL DANI-conc.crest.copil

contr.suspendat

Asist.med.PL

Lic.Velovan+Gr.53+Gr.12

1220

122

183

134

1659

458

2.117

10587

Cons.loc.C-va

47

BUCUR CATI-VALENTINA

Asist.med.S

Sc.1+Sc22+Sc.13+Gr.1+Gr.25

1328

153

229

168

199

2077

574

2.651

13254

Cons.loc.C-va

48

DUCULESCU IRINA- CFS

contr.suspendat

Asist.princ.PL

Sc.1+Sc22+Sc.13+Gr.1+Gr.25

1368

137

205

150

1860

514

2.374

11869

Cons.loc.C-va

49

PITIGOI CONSTANTA-CRISTINA

Asist.med.PL

Sc.1+Sc22+Sc.13+Gr.1+Gr.25

1220

183

134

1537

425

1.962

9808

Cons.loc.C-va

50

BANICA ANCA-CRISTINA

Asist.med.PL

Sc.14+Sc.23+Sc.28+Gr.29+Gr.5+Gr.1

6+Gr.35+Gr.9

1220

61

183

134

1598

442

2.040

10198

Cons.loc.C-va

51

CLEMENT BUTA CRISTINA

Asist.princ.PL

Sc.14+Sc.23+Sc.28+Gr.29+Gr.5+Gr.1

6+Gr.35+Gr.9

1368

137

205

150

1860

514

2.374

11869

Cons.loc.C-va

52

DASCU AMALIA-LOREDANA

Asist.med.M

Sc.14+Sc.23+Sc.28+Gr.29+Gr.5+Gr.1

6+Gr.35+Gr.9

1073

215

161

118

1567

433

2.000

10000

Cons.loc.C-va

53

PAUNICA CRISTINA-TATIANA

Asist.med.PL

Sc.14+Sc.23+Sc.28+Gr.29+Gr.5+Gr.1

6+Gr.35+Gr.9

1220

122

183

134

1659

458

2.117

10587

Cons.loc.C-va

54

TITIRIGA MARIA

Asist.princ.PL

Sc.14+Sc.23+Sc.28+Gr.29+Gr.5+Gr.1

6+Gr.35+Gr.9

1368

205

205

150

1928

533

2.461

12303

Cons.loc.C-va

55

CALOTA MIOARA

Asist.med.PL

Sc.21+Sc.22+Gr.Pinnochio+Gr.37

820

123

123

90

1156

319

1.475

7377

Cons.loc.C-va

56

DUMITRU MARIA

Sora med.

Sc.21+Sc.22+Gr.Pinnochio+Gr.37

895

224

134

98

1351

373

1.724

8621

Cons.loc.C-va

57

MOACA NICOLITA

Asist.princ.PL

Sc.21+Sc.22+Gr.Pinnochio+Gr.37

1368

342

205

150

2065

571

2.636

13178

Cons.loc.C-va

58

OPREA MARIETA

Asist.deb.PL

Sc.21+Sc.22+Gr.Pinnochio+Gr.37

820

41

123

90

1074

297

1.371

6854

Cons.loc.C-va

59

PREDA ILEANA

Asist.princ.PL

Sc.21+Sc.22+Gr.Pinnochio+Gr.37

1368

393

236

173

205

2375

656

3.031

15156

Cons.loc.C-va

60

TITULESCU LILIANA- crest.co

pciolntr.suspendat

Asist.princ.PL

Sc.21+Sc.22+Gr.Pinnochio+Gr.37

1368

205

205

150

1928

533

2.461

12303

Cons.loc.C-va

61

BRANISTEANU SIMONA-cr.co

pciolntr.suspendat

Asist.med.PL

Sc.24+Gr.43

1220

61

183

134

1598

442

2.040

10198

Cons.loc.C-va

62

GHITA LUMINITA

Asist.princ.PL

Sc.24+Gr.43

1368

393

236

173

205

2375

656

3.031

15156

Cons.loc.C-va

63

POPA ANDA-DIANA

detas.pe locul as.Branisteanu, aflata in crest.copil

Asist.princ.PL

Sc.24+Gr.43

1368

137

205

150

1860

514

2.374

11869

Cons.loc.C-va

64

BLEJDEA FANELA-crest.copil

contr.suspendat

Asist.med.PL

Sc.30+Gr.40

1220

61

183

134

1598

442

2.040

10198

Cons.loc.C-va

65

DUDU ANISOARA

Asist.med.PL

Sc.30+Gr.40

820

164

123

90

1197

331

1.528

7639

Cons.loc.C-va

66

GANEA ELENA

Asist.princ.PL

Sc.30+Gr.40

1368

342

301

150

2161

597

2.758

13790

Cons.loc.C-va

67

MURGILA IOANA

Asist.princ.PL

Sc.30+Gr.40

1368

393

236

173

205

2375

656

3.031

15156

Cons.loc.C-va

68

AANICAI ANDREEA

Asist.med.PL

Sc.32+Gr.51+Gr.52

957

96

144

105

1302

360

1.662

8309

Cons.loc.C-va

69

BUDREA MAGDALENA-CECILIA

Asist.princ.PL

Sc.32+Gr.51+Gr.52

0

0

0

0

Cons.loc.C-va

70

STANICA GINA-RALUCA

Asist.princ.PL

Sc.32+Gr.51+Gr.52

1368

137

205

150

1860

514

2.374

11869

Cons.loc.C-va

71

CALINESCU FLOAREA

Asist.princ.PL

Sc.33+Sc.34+Gr.36+Gr.45

1368

342

205

150

2065

571

2.636

13178

Cons.loc.C-va

72

DASCALU EMILIA

Asist.princ.PL

Sc.33+Sc.34+Gr.36+Gr.45

1368

205

205

150

1928

533

2.461

12303

Cons.loc.C-va

73

SIRBU ADRIANA-LOREDANA

Asist.med.PL

Sc.33+Sc.34+Gr.36+Gr.45

1220

183

134

1537

425

1.962

9808

Cons.loc.C-va

74

BADEA LENUTA

Asist.med.PL

Sc.39+Gr.14+Gr.31

1220

305

183

134

1842

509

2.351

11755

Cons.loc.C-va

75

MACREANU MIHAELA

Asist.princ.PL

Sc.39+Gr.14+Gr.31

1368

205

205

150

1928

533

2.461

12303

Cons.loc.C-va

76

STAICU NICOLETA-STEFANIA

Asist.princ.PL

Sc.39+Gr.14+Gr.31

1368

205

205

150

1928

533

2.461

12303

Cons.loc.C-va

Medici dentisti

1

CIUCHETE LUCRETIA

Medic spec.

Dispensarul studentesc

1775

444

266

195

2680

740

3.420

17102

Cons.loc.C-va

2

HUREZEANU LILIANA-EUGENIA

Medic

Dispensarul studentesc

1398

140

210

154

1902

526

2.428

12138

Cons.loc.C-va

3

PLANEA SIMONA

Medic

Dispensarul studentesc

1398

140

210

154

1902

526

2.428

12138

Cons.loc.C-va

4

POPESCU OLIVIA-ANDREEA

Medic

Dispensarul studentesc

1398

140

210

154

1902

526

2.428

12138

Cons.loc.C-va

5

NEDELCU MARIANA-MIHAELA

Medic spec.

Gr.Ind.chimie+Sc.12+Gr.24

1775

355

266

195

2591

716

3.307

16534

Cons.loc.C-va

6

HUREZEANU DUMITRU-SORIN

Medic

Gr.sc.A.Saligny+Sc.38+Gr.15

1398

70

210

154

1832

506

2.338

11691

Cons.loc.C-va

7

AGARLITA IRINA-ELENA

Medic

Li.H.Coanda+Col.I.Mincu

1398

210

154

1762

487

2.249

11244

Cons.loc.C-va

8

COSOR CORINA

Medic

Lic.Carol I+Gr.23

1398

210

210

154

1972

545

2.517

12584

Cons.loc.C-va

9

GINGIOVEANU AURELIA-MARIA

Medic

Lic.E.Cuza+Sem.Mofleni+Biserica

Rom-Cat.+Gr.59+Gr.Sf.Anton

1398

140

210

154

210

2112

584

2.696

13478

Cons.loc.C-va

10

MARCU-BUCUR LOREDANA

Medic

Lic.Energetic +Gr.sc.Gh.Bibescu

1398

140

210

154

1902

526

2.428

12138

Cons.loc.C-va

11

ZURBAU VIRGINIA

Medic spec.

Lic.N.Titulescu+Gr.32

1775

444

266

195

2680

740

3.420

17102

Cons.loc.C-va

12

IACOB MIHAI-SEBASTIAN

Medic

Lic.Velovan+Gr.53+Gr.12

1398

140

210

154

1902

526

2.428

12138

Cons.loc.C-va

13

MANDA ADINA - post blocat

contr.suspendat-

Dir.Med.Sp.3

Medic

Sc.30+Gr.40

1398

140

210

154

1902

526

2.428

12138

Cons.loc.C-va

Asistenti medicali

1

CHIREA ALINA

Asist.med.PL

Dispensarul studentesc

1220

61

183

134

1598

442

2.040

10198

Cons.loc.C-va

din cabinetele

2

UNGUREANU LILIANA

Asist.med.PL

Dispensarul studentesc

1220

122

183

134

1659

458

2.117

10587

Cons.loc.C-va

medicale dentare

3

MARCU IONELA-IRINA

Asist.princ.PL

Gr.Ind.chimie+Sc.12+Gr.24

1368

137

205

150

1860

514

2.374

11869

Cons.loc.C-va

4

BIRDAU ELENA-FELICIA

Asist.med.PL

Gr.sc.A.Saligny+Sc.38+Gr.15

820

123

90

1033

285

1.318

6592

Cons.loc.C-va

5

TICU RAMONA-STEFANIA

Asist.med.PL

Li.H.Coanda+Col.I.Mincu

1220

183

134

1537

425

1.962

9808

Cons.loc.C-va

6

LUTA FELICIA-DANIELA

Asist.med.PL

Lic.Carol I+Gr.23

1220

183

134

1537

425

1.962

9808

Cons.loc.C-va

7

DIRNU MARIA

Asist.princ.PL

Lic.E.Cuza+Sem.Mofleni+Biserica

Rom-Cat.+Gr.59+Gr.Sf.Anton

1368

342

205

150

2065

571

2.636

13178

Cons.loc.C-va

8

BUZATU OTILIA-ELENA

Asist.med.PL

Lic.N.Titulescu+Gr.32

1220

122

183

134

1659

458

2.117

10587

Cons.loc.C-va

9

MATEI-GIGEA LUXITA-MIOARA

Asist.princ.PL

Lic.Velovan+Gr.53+Gr.12

1368

205

205

150

1928

533

2.461

12303

Cons.loc.C-va

10

ROSIU MARINELA

Asist.princ.PL

Sc.30+Gr.40

1368

137

205

150

1860

514

2.374

11869

Cons.loc.C-va

Alte categ. de pers.

1

IVANOVICI CARMEN

Reg.med.pr.

Dispensarul studentesc

1039

299

179

131

156

1804

498

2.302

11512

Cons.loc.C-va

care desfasoara

2

BACIU MONICA-MIRELA

Reg.med.pr.

Dispensarul studentesc

1039

260

156

114

1569

433

2.002

10012

Cons.loc.C-va

act.med.in unit.

3

STANOIU RODICA

Reg.med.pr.

Lic.Energetic +Gr.sc.Gh.Bibescu

1039

260

156

114

1569

433

2.002

10012

Cons.loc.C-va

de invatamint

4

PIRVU MARIA

Ingrijitoare

Dispensarul studentesc

619

155

68

842

233

1.075

5373

Cons.loc.C-va

TOTAL 1-asistenta medicala si de medicna dentara acordata prin unit. de invatamint

214696

35759

33113

24131

4854

1200

313753

86687

400440

2002199

Cons.loc.C-va

ANEXA 2

PERSONALUL INCADRAT PE PERIOADA DETERMINATA ( PE CONTRACT DE MUNCA SUSPENDAT)

-LEI-

Functia

Nr. crt.

Nume si prenume persoana transferata

Unitatea sanitara angajatoare

Gradul/ treapta profesionala

Colectivitatile/ unitatile de invatamaint deservite

Salariul de baza

Alte drepturi salariale

Total drepturi r salariale

Contributi angajator 27,629

Total

i cheltuieli personal lunare

Total cheltuieli personal pana la sfarsitul anului 2009

Administratia locala la care se transfera

Spor vech.

Spor conditii

Spor preventie

Salariu de merit

Spor e docto

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=6+7+8

+9+10+1131

14=12+13

15

16

Medic-- Cab.sc.

1

DRAGAN MONICA

Sp.Filantropia

Medic

Gr.Ind.chimie+Sc.12+Gr.24

1398

140

210

154

1902

526

2428

12140

Cons.loc.C-va

Medic-- Cab.sc.

2

DIACONESCU MARIA

Sp.Filantropia

Medic

Sc.30+Gr.40

1398

80

241

177

210

2106

582

2688

13440

Cons.loc.C-va

As,med- Cab.sc.

3

ALBU ANCA

Sp.Filantropia

Asist.med.PL.

Lic.Velovan+Gr.53+Gr.12

1220

183

134

1537

425

1962

9810

Cons.loc.C-va

As,med- Cab.sc.

4

BICA SIDONIA

Sp.Filantropia

Asist.med.PL.

Sc.24+Gr.43

1220

183

134

1537

425

1962

9810

Cons.loc.C-va

As,med- Cab.sc.

5

ILIE IULIANA

Sp.Filantropia

Asist.med.PL.

Sc.21+Sc.22+Gr.Pinnochio+Gr.37

1220

122

183

134

1659

458

2117

10585

Cons.loc.C-va

As,med- Cab.sc.

6

MITRICA MARIUCA

Sp.Filantropia

Asist.med.PL.

Sc.30+Gr.40

1220

61

183

134

1598

442

2040

10200

Cons.loc.C-va

As,med- Cab.sc.

7

LINCA ADRIANA

Sp.Filantropia

Asist.med.PL.

Sc.32+Gr.51+Gr.52

1220

122

183

134

1659

458

2117

10585

Cons.loc.C-va

Medic-- Cab.sc.

8

POPA MIHAI

Sp.Filantropia

Medic

Sc.30+Gr.40

840

84

126

92

1142

316

1458

7290

Cons.loc.C-va

TOTAL

9736

609

1492

1093

210

0

13140

3631

16772

83860

- lei-

Alte drepturi salariale

Drepturi platite D pana la sfarsitul sem I 2009

repturi estimat pentru sem II 2009

e              Total

drepturi

2009

0

1

2

3=1+2

Prima de stabilitate

172226

172226

344452

Premiul annual(al 13-salariu)

223741

223741

Premiu 2%

39892 - neacordat

39892

79784

Legenda:

Col.8(sp.cond.periculoase - cf.Anexei 1+3 la Reg.721/2005)= (7%+15%)*sal.baza(col.6+col.10);

Col.9(sp.preventie sanitara - cf.art.13 alin.5 din OG 17/2008)= 11%*sal.baza(col.6+col.10);

col.11(spor de doctorat)=15%*sal.baza(col.6+col.10);

col.10(sal.merit)=15%*sal.incadrare(col.6);

- premiul 2% ijn cursul anului l=2%*col.12(Total drepturi salariale).

- prima de stabilitate

Prima de stabilitate se va acorda in conditiile prevederilor legale, cf.OG 17/2008, art.41(2), pe trim.II si trim.IV al anului

Cuantumul acesteia se stabileste corespunzator lunii in care se face plata primei de stabilitate si care este egal cu:

  • a) nivelul minim al salariului de baza corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale, pentru personalul contractual

al carui salariu de baza este prevazut intre limite;

  • b) nivelul salariului de baza corespunzator functiei, pentru personalul contractual cu un singur nivel al salariului de baza;

  • c) nivelul minim al salariului de baza corespunzator functiei ocupate, pentru persoanele care ocupa functii de conducere prevazute in anexele nr. VI-IX la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual

din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. -premiul annual (al 13 salariu)

Personalul contractual beneficiaza, de un premiu anual egal cu un salariu mediu lunar de baza realizat in anul in care se face premierea, in cf.cu art.20 alin. 1 din OUG 115/2004 , cu modificari si completari.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, TEODOR RADU

ANEXA NR. 2 LA HCLM NR. 326/2009


CENTRALIZATOR AL PERSOANELOR CARE PRESTEAZA ACTIVITATE DE ASISTENTA MEDICALA IN UNITATI DE INVATAMANT

Functia

Nr. crt.

Nume si prenume persoana transferata

Unitatea sanitara angajatoare

Gradul/treapta profesional(a)

Colectivitatile/ unitatile de invatamant deservite

Salariul de

baza

Alte drepturi salariale

Total drepturi salariale

Contributi i

angajator

Total cheltuieli de personal (lunare)

Total cheltuieli personal pana la

sfarsitul anului 2009

Administratia locala la

care se transfera

Spor

vechime

Spor incordar e psihica

Spor cond. deosebite

Spor

preventie

Salariul de

merit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11=6+7+

8+9+10

13

14

15

16

Medici scolari

1

TUTESCU DESPINA

SPITALUL

CLINIC JUDETEAN DE URGENTA

MEDIC PRIMAR

Col.Nat.Fratii Buzesti+Sc.gen.nr.26+Grad.nr.19

Grad.nr.27+Grăd.nr.59

2.199

632

379

278

330

3.818

1.055

4.873

24.365

PRIMĂRIA CRAIOVA

2

SAPOI VIORICA

MEDIC SPECIALIST

Col.Nat.Fratii Buzesti+Sc.gen.nr.26+Grad.nr.19

Grad.nr.27+Grăd.nr.59

1.775

178

266

195

2.414

667

3.081

15.405

PRIMĂRIA CRAIOVA

3

DECA EUGENIA

MEDIC PRIMAR

Lic.de Arta+Sc.nr.18+Gr.Sc.Ind.nr.2+Grad.nr.57

2.199

632

379

278

330

3.818

1.055

4.873

24.365

PRIMĂRIA CRAIOVA

4

MUSCALAGIU CONSTANTINA

MEDIC

Grup Sc.Traian Vuia

1.398

210

210

154

1.972

545

2.517

12.585

PRIMĂRIA CRAIOVA

5

MAGAON NINETA

MEDIC

Grup Sc.Charles Laugier+Sc.Sanitara Postliceala

Sc.Sanitara Postliceala" Christiana"+Grad.nr.21+

Grad.nr.38+Grad.nr.58+Grad.nr.22+Grad.nr.4

1.398

241

241

177

210

2.267

626

2.893

14.465

PRIMĂRIA CRAIOVA

6

MIREA MARCICA

MEDIC PRIMAR

Grup Sc.Ind.Electroputere+Lic."Stefan Odobleja+

Grad.nr.56

2.199

632

379

278

330

3.818

1.055

4.873

24.365

PRIMĂRIA CRAIOVA

7

TRAISTARU ANISOARA

MEDIC PRIMAR

Sc.gen.nr.29+Sc.gen.nr.31+Grad.nr.42+Grad.nr.41

Grad.nr.11+Grup Sc.Transporturi Auto+Sc.gen.nr.25

Grad.nr.18+Grad.nr.33

2.199

632

379

278

330

3.818

1.055

4.873

24.365

PRIMĂRIA CRAIOVA

8

CUCU MIHAELA

MEDIC SPECIALIST

Sc.gen.nr.29+Sc.gen.nr.31+Grad.nr.42+Grad.nr.41

Grad.nr.11+Grup Sc.Transporturi Auto+Sc.gen.nr.25

Grad.nr.18+Grad.nr.33

1.775

408

306

225

266

2.980

823

3.803

19.015

PRIMĂRIA CRAIOVA

9

IONESCU ADRIANA-CARMEN

MEDIC PRIMAR

1/2 NORMA CUMUL PENSIE INV.

CU SALARIU

Sc.gen.nr.29+Sc.gen.nr.31+Grad.nr.42+Grad.nr.41

Grad.nr.11+Grup Sc.Transporturi Auto+Sc.gen.nr.25

Grad.nr.18+Grad.nr.33

1.100

275

165

121

1.661

459

2.120

10.600

PRIMĂRIA CRAIOVA

10

AFRENIE MARIANA

MEDIC SPECIALIST

Grup Sc.Traian Demetrescu

1.775

510

306

225

266

3.082

851

3.933

19.665

PRIMĂRIA CRAIOVA

11

IONESCU IRINEL

MEDIC PRIMAR

Lic.Petrache Triscu

2.199

440

330

242

3.211

887

4.098

20.490

PRIMĂRIA CRAIOVA

12

TITA CERASELA

MEDIC PRIMAR

Sc.gen.nr.36+Sc.gen.nr.19+Sc.gen.nr.27+Grad.nr.7

Grad.nr.17+Grad.nr.34+Grad.Nicolae Romanescu

2.199

506

379

278

330

3.692

1.020

4.712

23.560

PRIMĂRIA CRAIOVA

13

STRIMBEANU CLAUDIA

MEDIC SPECIALIST

Sc.gen.nr.36+Sc.gen.nr.19+Sc.gen.nr.27+Grad.nr.7

Grad.nr.17+Grad.nr.34

1.775

266

266

195

2.502

691

3.193

15.965

PRIMĂRIA CRAIOVA

Asistenti medicali

din cabinete scolare

1

NALTU EUGENIA

ASIST.MED.PR.

Col.Nat.Fratii Buzesti+Sc.gen.nr.26+Grad.nr.19

Grad.nr.27+Grăd.nr.59

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

2

LUNGU MIHAELA

ASIST.MED.

Col.Nat.Fratii Buzesti+Sc.gen.nr.26+Grad.nr.19

Grad.nr.27+Grăd.nr.59

1.220

61

183

134

1.598

441

2.039

10.195

PRIMĂRIA CRAIOVA

3

PUTUREANU MARILENA

ASIST.MED.PR.

Col.Nat.Fratii Buzesti+Sc.gen.nr.26+Grad.nr.19

Grad.nr.27+Grăd.nr.59

1.368

205

205

150

1.928

533

2.461

12.305

PRIMĂRIA CRAIOVA

4

GOSA LIANA

ASIST.MED.PR.

Lic.de Arta+Sc.nr.18+Gr.Sc.Ind.nr.2+Grad.nr.57

1.368

137

205

150

1.860

514

2.374

11.870

PRIMĂRIA CRAIOVA

5

GHITA NATALIA

ASIST.MED.PR.

Lic.de Arta+Sc.nr.18+Gr.Sc.Ind.nr.2+Grad.nr.57

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

6

BUZARNESCU LILIANA

ASIST.SOC. PR.

Lic.de Arta+Sc.nr.18+Gr.Sc.Ind.nr.2+Grad.nr.57

1.368

274

205

150

1.997

552

2.549

12.745

PRIMĂRIA CRAIOVA

7

BUTUSINA MARIOARA

ASIST.MED.PR.

Lic.de Arta+Sc.nr.18+Gr.Sc.Ind.nr.2+Grad.nr.57

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

8

OLTEANU CORNELIA

ASIST.MED.PR.

Lic.de Arta+Sc.nr.18+Gr.Sc.Ind.nr.2+Grad.nr.57

1.368

137

205

150

1.860

514

2.374

11.870

PRIMĂRIA CRAIOVA

9

ANCUTESCU LUMINITA

ASIST.MED.PR.

Lic.de Arta+Sc.nr.18+Gr.Sc.Ind.nr.2+Grad.nr.57

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

10

BERDUT ANA

ASIST.MED.PR.

Lic.de Arta+Sc.nr.18+Gr.Sc.Ind.nr.2+Grad.nr.57

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

Functia

Nr. crt.

Nume si prenume persoana transferata

Unitatea sanitara angajatoare

Gradul/treapta profesional(a)

Colectivitatile/ unitatile de invatamant deservite

Salariul de

baza

Alte drepturi salariale

Total drepturi salariale

Contributi i

angajator

Total cheltuieli de personal (lunare)

Total cheltuieli personal pana la

sfarsitul anului 2009

Administratia locala la

care se transfera

Spor

vechime

Spor incordar e psihica

Spor cond. deosebite

Spor

preventie

Salariul de

merit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11=6+7+

8+9+10

13

14

15

16

11

ZUICAN ELENA

ASIST.MED.

Lic.de Arta+Sc.nr.18+Gr.Sc.Ind.nr.2+Grad.nr.57

1.220

244

183

134

#

492

2.273

11.365

PRIMĂRIA CRAIOVA

12

ROBESCU MARILENA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Traian Vuia

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

13

DUMITRESCU CONSTANTA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Traian Vuia

1.368

274

205

150

1.997

552

2.549

12.745

PRIMĂRIA CRAIOVA

14

MINDRILA MARIANA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Traian Vuia

1.368

137

205

150

1.860

514

2.374

11.870

PRIMĂRIA CRAIOVA

15

SEICARU PAMFIL

ASIST.IGIENA PR.

Grup Sc.Charles Laugier+Sc.Sanitara Postliceala

Sc.Sanitara Postliceala" Christiana"+Grad.nr.21+

Grad.nr.38+Grad.nr.58+Grad.nr.22+Grad.nr.4

1.368

342

205

96

150

2.161

597

2.758

13.790

PRIMĂRIA CRAIOVA

16

LUTA MANUELA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Charles Laugier+Sc.Sanitara Postliceala

Sc.Sanitara Postliceala" Christiana"+Grad.nr.21+

Grad.nr.38+Grad.nr.58+Grad.nr.22+Grad.nr.4

1.368

205

205

150

1.928

533

2.461

12.305

PRIMĂRIA CRAIOVA

17

STANESCU MARIANA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Charles Laugier+Sc.Sanitara Postliceala

Sc.Sanitara Postliceala" Christiana"+Grad.nr.21+

Grad.nr.38+Grad.nr.58+Grad.nr.22+Grad.nr.4

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

18

FRUNZA CRISTINA

ASIST.MED.

Grup Sc.Charles Laugier+Sc.Sanitara Postliceala

Sc.Sanitara Postliceala" Christiana"+Grad.nr.21+

Grad.nr.38+Grad.nr.58+Grad.nr.22+Grad.nr.4

1.220

183

134

1.537

425

1.962

9.810

PRIMĂRIA CRAIOVA

19

NETOIU LUMINITA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Charles Laugier+Sc.Sanitara Postliceala

Sc.Sanitara Postliceala" Christiana"+Grad.nr.21+

Grad.nr.38+Grad.nr.58+Grad.nr.22+Grad.nr.4

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

20

TOE ANA

SORA MEDICALA

Grup Sc.Charles Laugier+Sc.Sanitara Postliceala

Sc.Sanitara Postliceala" Christiana"+Grad.nr.21+

Grad.nr.38+Grad.nr.58+Grad.nr.22+Grad.nr.4

1.039

260

156

114

1.569

433

2.002

10.010

PRIMĂRIA CRAIOVA

21

TECU CRISTINA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Charles Laugier+Sc.Sanitara Postliceala

Sc.Sanitara Postliceala" Christiana"+Grad.nr.21+

Grad.nr.38+Grad.nr.58+Grad.nr.22+Grad.nr.4

1.368

274

205

150

1.997

552

2.549

12.745

PRIMĂRIA CRAIOVA

22

PREDI MAGDALENA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Charles Laugier+Sc.Sanitara Postliceala

Sc.Sanitara Postliceala" Christiana"+Grad.nr.21+

Grad.nr.38+Grad.nr.58+Grad.nr.22+Grad.nr.4

1.368

274

205

150

1.997

552

2.549

12.745

PRIMĂRIA CRAIOVA

23

CIOI MARIANA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Ind.Electroputere+Lic."Stefan Odobleja+

Grad.nr.56

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

24

NICULAE GABRIELA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Ind.Electroputere+Lic."Stefan Odobleja+

Grad.nr.56

1.368

205

205

150

1.928

533

2.461

12.305

PRIMĂRIA CRAIOVA

25

BIRAU VICTORIA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Ind.Electroputere+Lic."Stefan Odobleja+

Grad.nr.56

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

26

SANDU ANGELA

ASIST.MED.PR.

Sc.gen.nr.29+Sc.gen.nr.31+Grad.nr.42+Grad.nr.41

Grad.nr.11+Grup Sc.Transporturi Auto+Sc.gen.nr.25

Grad.nr.18+Grad.nr.33

1.368

274

205

150

1.997

552

2.549

12.745

PRIMĂRIA CRAIOVA

27

DUMITRU CATI

ASIST.MED.PR.

Sc.gen.nr.29+Sc.gen.nr.31+Grad.nr.42+Grad.nr.41

Grad.nr.11+Grup Sc.Transporturi Auto+Sc.gen.nr.25

Grad.nr.18+Grad.nr.33

1.368

137

205

150

1.860

514

2.374

11.870

PRIMĂRIA CRAIOVA

28

NICOLA ANA

ASIST.MED.PR.

Sc.gen.nr.29+Sc.gen.nr.31+Grad.nr.42+Grad.nr.41

Grad.nr.11+Grup Sc.Transporturi Auto+Sc.gen.nr.25

Grad.nr.18+Grad.nr.33

1.368

205

205

150

1.928

533

2.461

12.305

PRIMĂRIA CRAIOVA

29

OLARU ELENA

ASIST.MED.

Sc.gen.nr.29+Sc.gen.nr.31+Grad.nr.42+Grad.nr.41

Grad.nr.11+Grup Sc.Transporturi Auto+Sc.gen.nr.25

Grad.nr.18+Grad.nr.33

1.220

61

183

134

1.598

441

2.039

10.195

PRIM ĂRIA CRAIOVA

30

IVAN CARMEN

SORA MEDICALA

Sc.gen.nr.29+Sc.gen.nr.31+Grad.nr.42+Grad.nr.41

Grad.nr.11+Grup Sc.Transporturi Auto+Sc.gen.nr.25

Grad.nr.18+Grad.nr.33

895

224

134

98

1.351

373

1.724

8.620

PRIM ĂRIA CRAIOVA

31

MADDALON GABI

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Traian Demetrescu

1.368

205

205

150

1.928

533

2.461

12.305

PRIM ĂRIA CRAIOVA

32

GHEORGHE CARMEN

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Traian Demetrescu

1.368

205

205

150

1.928

533

2.461

12.305

PRIM ĂRIA CRAIOVA

33

BICA GEORGETA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Traian Demetrescu

1.368

205

205

150

1.928

533

2.461

12.305

PRIM ĂRIA CRAIOVA

34

UNCHIASU MIHAELA

ASIST.MED.

Grup Sc.Traian Demetrescu

1.220

183

134

1.537

425

1.962

9.810

PRIM ĂRIA CRAIOVA

35

ICLEANU IOANA

ASIST.MED.PR.

Sc.gen.nr.36+Sc.gen.nr.19+Sc.gen.nr.27+Grad.nr.7

Grad.nr.17+Grad.nr.34+Grad.Nicolae Romanescu

1.368

393

236

173

205

2.375

656

3.031

15.155

PRIM ĂRIA CRAIOVA

Functia

Nr. crt.

Nume si prenume persoana transferata

Unitatea sanitara angajatoare

Gradul/treapta profesional(a)

Colectivitatile/ unitatile de invatamant deservite

Salariul de

baza

Alte drepturi salariale

Total drepturi salariale

Contributi i

angajator

Total cheltuieli de personal (lunare)

Total cheltuieli personal pana la

sfarsitul anului 2009

Administratia locala la care se transfera

Spor vechime

Spor incordar e psihica

Spor cond. deosebite

Spor preventie

Salariul de

merit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11=6+7+

8+9+10

13

14

15

16

36

MOTREANU EMILIA

ASIST.MED.PR.

Sc.gen.nr.36+Sc.gen.nr.19+Sc.gen.nr.27+Grad.nr.7

Grad.nr.17+Grad.nr.34+Grad.Nicolae Romanescu

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

37

BOBOC VERONICA

ASIST.MED.PR.

Sc.gen.nr.36+Sc.gen.nr.19+Sc.gen.nr.27+Grad.nr.7

Grad.nr.17+Grad.nr.34+Grad.Nicolae Romanescu

1.368

205

205

150

1.928

533

2.461

12.305

PRIMĂRIA CRAIOVA

38

BUDOIU CONSTANTINA

ASIST.MED.

Sc.gen.nr.36+Sc.gen.nr.19+Sc.gen.nr.27+Grad.nr.7

Grad.nr.17+Grad.nr.34+Grad.Nicolae Romanescu

820

123

90

1.033

285

1.318

6.590

PRIMĂRIA CRAIOVA

39

DUMITROAICA MIOARA

ASIST.MED.

Sc.gen.nr.36+Sc.gen.nr.19+Sc.gen.nr.27+Grad.nr.7

Grad.nr.17+Grad.nr.34+Grad.Nicolae Romanescu

820

123

90

1.033

285

1.318

6.590

PRIMĂRIA CRAIOVA

Medici dentisti

1

VULPAN GHEORGHE

MEDIC

Col.Nat.Fratii Buzesti+Sc.gen.nr.26+Grad.nr.19

Grad.nr.27+Grăd.nr.59

1.398

140

210

154

1.902

525

2.427

12.135

PRIMĂRIA CRAIOVA

2

STEFANACHE CORINA

MEDIC

Grup Sc.Traian Vuia

1.398

140

210

154

1.902

525

2.427

12.135

PRIMĂRIA CRAIOVA

3

BADEA LOREDANA

MEDIC

Sc.gen.nr.29+Sc.gen.nr.31+Grad.nr.42+Grad.nr.41

Grad.nr.11+Grup Sc.Transporturi

Auto+Sc.gen.nr.25+

Grad.nr.18+Grad.nr.33

1.398

70

210

154

1.832

506

2.338

11.690

PRIMĂRIA CRAIOVA

4

IOANA LIGIA

MEDIC SPECIALIST

Grup Sc.Ind.Electroputere+Lic."Stefan Odobleja+

Grad.nr.56

1.775

306

306

225

266

2.878

795

3.673

18.365

PRIMĂRIA CRAIOVA

Asistenti meddiinc ali cab.med.

dentare

1

FLORESCU ILEANA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Ind.Electroputere+Lic."Stefan Odobleja+

Grad.nr.56

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

2

IONICA MARIA

ASIST.MED.PR.

Grup Sc.Traian Vuia

1.368

342

205

150

2.065

570

2.635

13.175

PRIMĂRIA CRAIOVA

3

BACIU NICOLAE

ASIST.MED.PR.

Sc.gen.nr.29+Sc.gen.nr.31+Grad.nr.42+Grad.nr.41

Grad.nr.11+Grup Sc.Transporturi

Auto+Sc.gen.nr.25+

Grad.nr.18+Grad.nr.33

1.368

205

205

150

1.928

533

2.461

12.305

PRIMĂRIA CRAIOVA

TOTAL 1-asistenta medicala si de medicina dentara acordata prin

unitatile de invatamant

84.977

16.012

13.168

96

9.646

2.863

126.762

35.016

161.778

808.890

PRIMĂRIA CRAIOVA

Alte drepturi salariale

Drepturi platite pana la

sfarsitul sem.I 2009

Drepturi estimate pentru sem.II 2009

TOTAL drepturi

an 2009

Prime de stabilitate

67337

69100

136437

Prime anuale (al XIII lea salariu)

92167

0

92167

Premiul 2%

9569

29000

38569

Functia

Nr. crt.

Nume si prenume persoana transferata

Unitatea sanitara angajatoare

Gradul/treapta profesional(a)

Colectivitatile/ unitatile de invatamant deservite

Salariul de

baza

Alte drepturi salariale

Total drepturi salariale

Contributi i

angajator

Total cheltuieli de personal (lunare)

Total cheltuieli personal pana la

sfarsitul anului 2009

Administratia locala la care se transfera

Spor vechime

Spor incordar e psihica

Spor cond. deosebite

Spor preventie

Salariul de

merit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11=6+7+

8+9+10

13

14

15

16

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

TEODOR RADU


CONSILIUL LOCAL


PRIMAR


SERVICIUL PUBLIC CREȘE, CABINETE MEDICALE ȘI DE MEDICINĂ DENTARĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT


=J=

DIRECTOR


347


207

SERVIC IUL DE ASISTENTA MEDICALA

ȘI DE MEDICINĂ DENTARĂ IN UNITATILE DE INVATAMANT


_ROU 5

RESUR SE

UMANE,

SALARIZARE

SI

PROTECTIA

MUNCII, RELATII CU PUBLICUL SI PROTECTIE SOCIALACOMPAR

TIMENT

JURIDIC


COMPAR

TIMENT

ACHIZITII

PUBLICE


coMP

ARTIM ENT

INFOR MATIZ ARE


I

CONTABIL SEF


1 ------------------

SERVICIUL FINANCIAR

CONTABILIT

ATE BUGET


[ț-B IROUL

ADMINISTR ATIV,

APROVIZIONARE

INTRETINERE SI

REPARATII


11


10


17


17
CRE

ȘA

NR. 1


CRE

ȘA

NR. 2


CRE

ȘA

NR.

3


CRE

ȘA

NR. 4


CRE

ȘA

NR.

5


CRE

ȘA

NR.

6


CRE

ȘA

NR.

7


CRE

ȘA

NR.

8


CRE

ȘA

NR. 9


CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA nr. 2 la HCL nr. __/ 2008

STAT DE FUNCȚII

CU PERSONALUL DE CONDUCERE SI DE EXECUȚIE AL SERVICIULUI PUBLIC CREȘE VALABIL ÎNCEPÂND CU 01.07.2008

Nr.

Funcția

Număr posturi total

Nr. posturi vacante

crt.

1

2

3

I

Funcții de conducere

1

Director

1

-

2

Contabil sef

1

-

3

Sef birou

2

-

4

Sef serviciu

1

-

5

Asistent medical sef creșa

9

1

TOTAL

14

1

II

Funcții de execuție

1

Inspector de specialitate I

5

1

2

Inspector de specialitate III

2

-

3

Consilier I

4

-

4

Consilier juridic debutant

1

-

5

Psiholog

1

1

6

Referent II

2

-

7

Referent III

1

-

8

Casier I

1

-

9

Magaziner II

1

1

10

Sofer

1

-

11

Asistent medical

33

6

12

Sora medicala

1

-

13

Infirmiera

42

12

14

Spălătoreasa

4

-

15

Îngrijitor curățenie

11

2

16

Muncitor II

9

2

17

Muncitor III

2

1

18

Muncitor IV

2

-

19

Muncitor V

2

-

TOTAL

125

26

TOTAL

139

27

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA nr. 4 la HCL nr. 326/ 2009

STAT DE FUNCȚII

CU PERSONALUL DE CONDUCERE SI DE EXECUȚIE AL

SERVICIULUI PUBLIC CREȘE, CABINETE MEDICALE ȘI DE MEDICINĂ DENTARĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT VALABIL INCEPÂND CU 01.08.2009

Nr.

Funcția

Număr posturi total

Nr. posturi vacante

crt.

1

2

3

I

Funcții de conducere

1

Director

1

-

2

Contabil sef

1

-

3

Sef birou

2

-

4

Sef serviciu

2

1

5

Asistent medical sef creșa

9

1

TOTAL

15

2

II

Funcții de execuție

1

Inspector de specialitate I

5

2

Inspector de specialitate III

2

3

Consilier I

4

4

Consilier juridic IV

1

5

Psiholog

1

6

Referent II

2

7

Referent III

1

8

Casier I

1

9

Magaziner II

1

10

Sofer

1

11

Asistent medical

33

12

Sora medicala

1

13

Infirmiera

42

1

14

Spălătoreasa

4

-

15

Îngrijitor curățenie

11

-

16

Muncitor II

9

-

17

Muncitor III

2

1

18

Muncitor IV

2

-

19

Muncitor V

2

-

TOTAL

125

2

III

Funcții de execuție personal de

-

specialitate medico-sanitar si

auxiliar sanitar

1

Medic scolar

58

2

Medic dentist

17

3

Asistent medical scolar

112

4

Asistent medical dentist

13

5

Asistent igiena

1

6

Sora medicala

2

7

Registrator medical

3

8

Ingrijitor curatenie

1

TOTAL

207

TOTAL GENERAL

347

4

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

TEODOR RADU

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA nr. 2 la HCL nr. __/ 2009

STAT DE FUNCȚII

CU PERSONALUL DE CONDUCERE SI DE EXECUȚIE AL SERVICIULUI PUBLIC CREȘE VALABIL ÎNCEPÂND CU 01.01.2009

Nr.

Funcția

Număr posturi total

Nr. posturi vacante

crt.

1

2

3

I

Funcții de conducere

1

Director

1

-

2

Contabil sef

1

1

3

Sef birou

2

-

4

Sef serviciu

1

-

5

Asistent medical sef creșa

9

1

TOTAL

14

2

II

Funcții de execuție

1

Inspector de specialitate I

5

2

Inspector de specialitate III

2

3

Consilier I

4

4

Consilier juridic IV

1

5

Psiholog

1

6

Referent II

2

7

Referent III

1

8

Casier I

1

9

Magaziner II

1

10

Sofer

1

11

Asistent medical

33

12

Sora medicala

1

13

Infirmiera

42

1

14

Spălătoreasa

4

-

15

Îngrijitor curățenie

11

-

16

Muncitor II

9

-

17

Muncitor III

2

1

18

Muncitor IV

2

-

19

Muncitor V

2

-

TOTAL

125

2

TOTAL

139

4