Hotărârea nr. 324/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 324

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.324

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.90004/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna iunie 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006 și Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.125/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, art. 45 alin.2, lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna iunie 2009, în valoare de 120.143,97 lei, fără TVA, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Teodor RADU


Anexa nr.l la Hotărârea nr.324/2009*

FARA4TVA

Activitate

Valoare ajutor de stat

Din care :

conform • 1.1 1

Buget local - Ici

Buget de stat - Ici

DALAI I2> 7 2007

1

CENTRALE TERMICE

34.402.29

25.819.87

8.582.42

4

PUNCTE TERMICE

256.169.20

94.324.10

161.845.10

TOTAL

290.571.49

120.143.97

170.427,52

v7subv.»
PENTRL COMPENSAREA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE CA I RM ARI A El RNIZĂR1I ENERGIEI
• „■ - ■

■                     ț       Cariate

Preț îccci

P'5‘. energie târnica

;xa- se

■ Compensa-e u'^'â

Sbbwm» ajtsntâl

valoare ajutor

:

„ •)

J

HCLM

R- T e.'.Tof;care

fetește

'■ec’îit .“Â’-RSC

CQrnoust:0:-i Decizie

ANRSC 258.2008

fC'CSic

de stat

total Valoare ajutor de stat ptr

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr

R\ Icmioficarc

RA Termoficarc

-.:sv!2-.e

:-er»oaoa

> ' :

C*

'» -• -

t                                  ■                ț                               ’

PL

PET

PIR

ucc.mb

i autorități focale

c

.ei

Cu TVA

G-zbî

Lsi/Gcai

LC--: Gcai

'           ?! C.

..A G.:«

Le:: Goa

.5-

4.                                              j

a

1 . i                2

3

-  4

3

6

7 - 4 - 5 6

. A 8-ț.5-3)x2,_ „

10 = 9 x 19 %

Energie

■ termică produsă prin

1

!

; IUNIE 200S !  302.411184

156.52

270.28

156,48

’■!

28.38

85 4”

34.414.39

34.402.29-

40.938.72

i CT

î                                                                 :

r

i           4

*-

■/

Energie

termică

:                                                                 ț

i ..

f

304.841,35

distribuită prin

IULIE2OO9 5702.787073

156,52

201.44

156,48

28.38

16,58

256 397,31 i

256 169,20

PT

I

:                                                    t

I

I

1

1

Total

■ ) 1

290.571.49

345.780.07


ȘEpINȚAAnexa nr.3 Ia Hotărârea nr.324/2009


DECONT

PF.NTRl ACORDAREA SUBVENȚIEI DE LA BUGF.TLL LOCAL

CONFORM ORDON ANȚEI CUVERM LL! NR 36 / 2006 PE PERIOADA IUNIE 2009


;      Activitate

i

]

Perioada

1 . ... ’

CanSăte

Gca’

Preț

Cumpărare GET

LeL-'Gca’i

T ari?' distribuție

RA Termoficare

lev’Gcaî

---1

.Total

Tarif        i

.                  i

PET

lei/Gca?

Compensare Unitara Combustibili Decizie 258/2008 ANRSC Lei /Gcai

Preț ioca;

PL

HCLM

372 /2UOS

Lei/Gcal

Diferența de acoperit de la Bugetul local

.& ZGcal

TOTAL

Subvenție de primit de le Bugetul loca: lei

> !

TOTAL Subvenție de primit de le Bugetul local Lei - cu TVA

î           G

2

Ț

4

5 = 3*4

6

?

8=5-6-?

9 = 8x2

10 = 9x 19%

Energie termică

produsă pnn CT

| IUNIE 2005

i

j 302.411184

' !

*

270.28

28.38

156.52

85.38

25 8 iG.37

30 725.65

tnergie termică

distribuită prin

j IUNIE 2009

’ 5702.757078

1113.96 j

3 7.46

231 44

28.38

156.52

16 54

94 324 10

112 245 68

TOTAL

______ _ . .. ;..........

- .

>

120.143,97

142.971,33

0?Subv2