Hotărârea nr. 323/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 323

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.323

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.93600/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a și art. 61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, la valoarea de 515.003 mii lei, pe anul 2009, conform anexelor nr.1-11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei horărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Teodor RADU

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr.1

la HCL 323/30.07.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

4

VENITURI TOTAL, din care:

511.527,00

3.476,00

515.003,00

I. Venituri proprii

125.000,00

125.000,00

II.Cote si sume din impozitul pe venit, total, din care:

179.719,00

0,00

179.719,00

- cote defalcate din impozitul pe venit( 47%)

178.550,00

178.550,00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1.169,00

1.169,00

III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, total, din care:

175.728,00

0,00

175.728,00

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

172.387,00

0,00

172.387,00

- pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat

160.997,00

160.997,00

- pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

11.390,00

11.390,00

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

1.841,00

1.841,00

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea programelor de infrastructura din spatiul rural

1.500,00

0,00

1.500,00

IV. Subventii

31.080,00

3.476,00

34.556,00

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice, din care:

31.080,00

3.476,00

34.556,00

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

594,00

594,00

Subventii pentru finantarea cheltuielior de capital ale unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat

498,00

100,00

598,00

Subventii pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice din cadrul Programului operational regional 2007-2013

156,00

156,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

2.209,00

2.209,00

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate

19.177,00

19.177,00

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

5.351,00

5.351,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

1.880,00

1.880,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibil petrolier

675,00

675,00

Subventii pentru acordarea de trusouri pentru nou născuți

540,00

540,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sănătății

0,00

3.376,00

3.376,00

CHELTUIELI TOTAL, din care:

511.527,00

3.476,00

515.003,00

51.02

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE, din care:

53.647,00

111,00

53.758,00

Cheltuieli de personal

28.800,00

28.800,00

Bunuri si servicii

18.050,00

-35,00

18.015,00

Alte transferuri

67,00

67,00

Asistenta sociala

652,00

652,00

Cheltuieli de capital

6.078,00

146,00

6.224,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

4

54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

2.246,00

0,00

2.246,00

Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

53,00

53,00

Proiecte si programe administratie publica:

93,00

93,00

-Bunuri si servicii

2,00

2,00

-Cheltuieli de capital

91,00

91,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2.000,00

2.000,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

100,00

100,00

55.02

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI,din care:

19.562,00

0,00

19.562,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe

19.562,00

19.562,00

56.02

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

130,00

0,00

130,00

Transferuri curente

130,00

130,00

57.02

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ȘI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-64,00

0,00

-64,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-64,00

-64,00

61.02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

14.300,00

0,00

14.300,00

Bunuri si servicii

300,00

300,00

Transferuri catre institutii publice

14.000,00

14.000,00

65.02

INVATAMANT, din care:

189.183,00

201,00

189.384,00

Cheltuieli de personal

160.997,00

160.997,00

Bunuri si servicii

20.000,00

50,00

20.050,00

Alte transferuri- prog. PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

128,00

128,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

473,00

473,00

Alte cheltuieli(burse)

500,00

500,00

Cheltuieli de capital

7.085,00

151,00

7.236,00

66.02

SANATATE, din care:

1.720,00

3.376,00

5.096,00

Asistenta sociala

20,00

20,00

Transferuri catre institutii publice

1.700,00

1.700,00

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pt. finanțarea sanatatii

0,00

3.376,00

3.376,00

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE , din care:

60.023,00

-755,00

59.268,00

Bunuri si servicii

15.135,00

-115,00

15.020,00

Transferuri catre institutii publice

19.095,00

19.095,00

Alte cheltuieli

1.050,00

1.050,00

Cheltuieli de capital

24.743,00

-640,00

24.103,00

68.02

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care:

29.097,00

0,00

29.097,00

Cheltuieli de personal

11.993,00

11.993,00

Bunuri si servicii

1.072,00

1.072,00

Transferuri curente

8.880,00

8.880,00

Asistenta sociala

6.430,00

72,00

6.502,00

Alte cheltuieli

122,00

455,00

577,00

Cheltuieli de capital

600,00

-455,00

145,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

-72,00

-72,00

70.02

LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , din care:

38.364,00

-3.934,00

34.430,00

Bunuri si servicii

10.775,00

90,00

10.865,00

Cheltuieli de capital

27.589,00

-4.024,00

23.565,00

74.02

PROTECTIA MEDIULUI, din care:

22.809,00

2,00

22.811,00

Bunuri si servicii

16.936,00

25,00

16.961,00

Cheltuieli de capital

2.963,00

-23,00

2.940,00

Rambursari de credite

2.910,00

2.910,00

80.02

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE

SI DE MUNCA, din care:

2.835,00

0,00

2.835,00

Bunuri si servicii

255,00

8,00

263,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

1.957,00

1.957,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

4

Cheltuieli de capital

623,00

-8,00

615,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

4

81.02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

20.844,00

0,00

20.844,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, total, din care:

18.311,00

0,00

18.311,00

* bugetul de stat

5.351,00

5.351,00

* bugetul local

12.960,00

12.960,00

Cheltuieli de capital

2.533,00

2.533,00

84.02

TRANSPORTURI , din care:

56.831,00

4.475,00

61.306,00

Bunuri si servicii

27.250,00

27.250,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

650,00

650,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

20.560,00

20.560,00

Cheltuieli de capital

8.371,00

4.475,00

12.846,00

Presedinte de sedinta, Teodor Radu

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 2 la HCL 323/30.07.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

53.647,00

111,00

53.758,00

Cheltuieli de personal

28.800,00

28.800,00

Bunuri si servicii

18.050,00

-35,00

18.015,00

Alte transferuri

67,00

67,00

Asistenta sociala

652,00

652,00

Cheltuieli de capital

6.078,00

146,00

6.224,00

Presedinte de sedinta, Teodor Radu

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 3 la HCL 323/30.07.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 65.02 - INVATAMANT

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

189.183,00

201,00

189.384,00

Cheltuieli de personal

160.997,00

0,00

160.997,00

Bunuri si servicii

20.000,00

50,00

20.050,00

Alte transferuri - prog. PHARE si alte prog. cu finantare nerambursabila

128,00

128,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

473,00

473,00

Asistenta sociala

0,00

0,00

Alte cheltuieli(burse)

500,00

500,00

Cheltuieli de capital

7.085,00

151,00

7.236,00

Presedinte de sedinta, Teodor Radu

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 4

la HCL 323/30.07.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 66.02 - SANATATE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

1.720,00

3.376,00

5.096,00

Asistenta sociala

20,00

0,00

20,00

Transferuri catre institutii publice

1.700,00

0,00

1.700,00

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale

pt. finanț. sanatatii

0,00

3.376,00

3.376,00

1.Centrul de sange

20,00

0,00

20,00

Asistenta sociala

20,00

20,00

2. Spitalul municipal Filantropia

500,00

0,00

500,00

Transferuri catre institutii publice

500,00

500,00

3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie

500,00

0,00

500,00

Transferuri catre institutii publice

500,00

500,00

4.Spitalul Clinic "Victor Babes" Craiova

700,00

0,00

700,00

Transferuri catre institutii publice

700,00

700,00

5.Serviciul Public"Crese"

0,00

3.376,00

3.376,00

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pt. finanțarea sanatatii

0,00

3.376,00

3.376,00

Presedinte de sedinta, Teodor Radu

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 5

la HCL 323/30.07.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

60.023,00

-755,00

59.268,00

Bunuri si servicii

15.135,00

-115,00

15.020,00

Transferuri catre institutii publice

19.095,00

0,00

19.095,00

Alte cheltuieli

1.050,00

0,00

1.050,00

Cheltuieli de capital

24.743,00

-640,00

24.103,00

Casa de cultura Tr. Demetrescu -transferuri

445,00

445,00

Teatrul liric Elena Teodorini -transferuri

6.600,00

6.600,00

Teatrul pentru copii si tineret Colibri -transferuri

1.050,00

1.050,00

Filarmonica Oltenia                       -transferuri

5.300,00

5.300,00

Ansamblul folcloric Maria Tanase         -transferuri

1.500,00

1.500,00

Sport Club Municipal Craiova -transferuri

4.200,00

4.200,00

Arhiepiscopia Craiovei, din care:

850,00

0,00

850,00

- Alte cheltuieli

850,00

850,00

Biserica Sf. Calinic Cernicanul

200,00

0,00

200,00

- Alte cheltuieli

200,00

200,00

Servicii recreative si sportive, total din care:

39.843,00

-755,00

39.088,00

1. Actiuni sportive

100,00

0,00

100,00

- Bunuri si servicii

100,00

100,00

-Transferuri curente

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

2. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

39.743,00

-755,00

38.988,00

- Bunuri si servicii

15.000,00

-115,00

14.885,00

- Cheltuieli de capital

24.743,00

-640,00

24.103,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, total, din care: - bunuri si servicii

35,00

0,00

35,00

- Finantare proiecte culturale cf. Lg.350/2006

35,00

35,00

Presedinte de sedinta, Teodor Radu

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

29.097,00

0,00

29.097,00

Cheltuieli de personal

11.993,00

0,00

11.993,00

Bunuri si servicii

1.072,00

0,00

1.072,00

Transferuri curente

8.880,00

0,00

8.880,00

Asistenta sociala

6.430,00

72,00

6.502,00

Alte cheltuieli

122,00

455,00

577,00

Cheltuieli de capital

600,00

-455,00

145,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0,00

-72,00

-72,00

Consiliul Local- Expertiza tehnica-Serviciul public de asistenta medico- sociala

145,00

0,00

145,00

Cheltuieli de capital

145,00

145,00

1. Serviciul public de asistenta medico- sociala, din care:

8.500,00

0,00

8.500,00

Transferuri curente

8.500,00

8.500,00

2.Drepturi asistenti personali pt. copii si adulti cu handicap grav

8.830,00

0,00

8.830,00

Cheltuieli de personal

8.830,00

8.830,00

3.Sprijin financiar pentru constituirea familiei- lg.396/2006

1.880,00

0,00

1.880,00

Asistență sociala

1.880,00

1.880,00

4.Acordarea de trusouri pentru nou-născuți -lg.482/2006

540,00

0,00

540,00

Asistență sociala

540,00

540,00

5.Ajutor pt. încalzire locuinte - cf. O.G 107/2006

675,00

0,00

675,00

Asistenta sociala

675,00

675,00

6.Drepturi cu caracter social privind transportul gratuit al persoanelor cu handicap grav, insotitorii acestora, si pentru nevazatori

1.000,00

0,00

1.000,00

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

Asistenta sociala

1.000,00

72,00

1.072,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0,00

-72,00

-72,00

7. Ajutor social și ajutor pt. încălzire locuințe - cf.lg.416/2001

2.060,00

0,00

2.060,00

Asistenta sociala

2.060,00

2.060,00

8.Asociatia "The European House"

100,00

0,00

100,00

Alte cheltuieli

100,00

100,00

9. Inhumari

25,00

0,00

25,00

Asistenta sociala

25,00

25,00

10. Centru de zi socio- medical Sf. Ioan Sebastian

15,00

0,00

15,00

Cheltuieli personal

14,00

14,00

Bunuri si servicii

1,00

1,00

11.Cofinantare proiect -Centru de zi -spijin pentru varstnicii abandonati de familie

40,00

0,00

40,00

Cheltuieli personal

39,00

39,00

Bunuri si servicii

1,00

1,00

12. Cofinantare proiect- Îngrijire la domiciliu pentru varstnicii din Craiova

380,00

0,00

380,00

Cheltuieli personal

360,00

360,00

Bunuri si servicii

20,00

20,00

13.Consiliul Local- transferuri pt. protectia copilului

380,00

0,00

380,00

Transferuri curente

380,00

380,00

14.Cofinantare proiect - Centru de zi "Dr. Innocenzo Fiore"

20,00

0,00

20,00

Alte cheltuieli

20,00

20,00

16. Centrul social de urgenta "Sf. Vasile"

505,00

0,00

505,00

Cheltuieli personal

50,00

50,00

Cheltuieli de capital

455,00

-455,00

0,00

Alte cheltuieli

0,00

455,00

455,00

17.Cofinantare - Implementare strategie locala antidrog

2,00

0,00

2,00

Alte cheltuieli

2,00

2,00

Serviciul Public Crese

4.000,00

0,00

4.000,00

Cheltuieli de personal

2.700,00

2.700,00

Bunuri si servicii

1.050,00

1.050,00

Asistenta sociala

250,00

250,00

Presedinte de sedinta, Teodor Radu

MUNICIPIUL CRAIOVA

Anexa nr. 7

la HCL 323/30.07.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

la capitolul 70.02 - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

38.364,00

-3.934,00

34.430,00

Bunuri si servicii

10.775,00

90,00

10.865,00

Cheltuieli de capital

27.589,00

-4.024,00

23.565,00

1. Iluminat public si electrificari rurale

23.127,00

-344,00

22.783,00

Bunuri si servicii

6.800,00

90,00

6.890,00

Cheltuieli de capital

16.327,00

-434,00

15.893,00

2. Locuinte, din care:

674,00

0,00

674,00

Cheltuieli de capital

674,00

674,00

3. Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice, din care:

170,00

0,00

170,00

Bunuri si servicii

125,00

125,00

Cheltuieli de capital

45,00

45,00

4. Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, din care:

14.393,00

-3.590,00

10.803,00

1. Sistematizarea circulatiei

1.800,00

1.800,00

2. M.R.D

2.050,00

2.050,00

3. Cheltuieli de capital

10.543,00

-3.590,00

6.953,00

Presedinte de sedinta, Teodor Radu

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 8 la HCL 323/30.07.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

22.809,00

2,00

22.811,00

Bunuri si servicii

16.936,00

25,00

16.961,00

Cheltuieli de capital

2.963,00

-23,00

2.940,00

Rambursari de credite externe

2.910,00

0,00

2.910,00

1. Salubritate

17.199,00

25,00

17.224,00

Bunuri si servicii

15.956,00

25,00

15.981,00

Cheltuieli de capital

1.243,00

1.243,00

2. Canalizarea si tratarea apelor reziduale

5.610,00

-23,00

5.587,00

Bunuri si servicii

980,00

980,00

Cheltuieli de capital

1.720,00

-23,00

1.697,00

Rambursari de credite externe, total:

2.910,00

0,00

2.910,00

- interne

2.060,00

2.060,00

- externe

850,00

850,00

Presedinte de sedinta, Teodor Radu

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 9

la HCL 323/30.07.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 80.02 - ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

Total, din care:

2.835,00

0,00

2.835,00

Bunuri si servicii

255,00

8,00

263,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

1.957,00

1.957,00

Cheltuieli de capital

623,00

-8,00

615,00

Presedinte de sedinta, Teodor Radu

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 10 la HCL 323/30.07.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la capitolul 84.02 - TRANSPORTURI

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 288/iunie 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

56.831,00

4.475,00

61.306,00

Bunuri si servicii,total, din care:

27.250,00

0,00

27.250,00

- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetateni

7.000,00

7.000,00

-pentru strazi

20.250,00

20.250,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

650,00

650,00

- gratuitati ( benef. Lg. 42/1990, Lg. 44/1994)

650,00

650,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

20.560,00

20.560,00

Cheltuieli de capital, din care:

8.371,00

4.475,00

12.846,00

- R.A.T Craiova

794,00

794,00

- obiective proprii

7.577,00

4.475,00

12.052,00

Președinte de sedinta,

Teodor Radu

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

D.P.P.D.T.I

SERVICIUL TEHNIC - INVESTITII

PROGRAM DE INVESTITII RECTIFICARE BUGET IULIE 2009

Bugetul local:mii lei

Nr.

crt.

Obiectivul de investitie

Capitol/

Cod indicator

Val.conf.

Lista PrainprHoCbL. M

2009

Suma diminuata

Suma suplim.

Influente

Rectificare

IULIE 2009

Valoare dupa rectificare

0

1

2

3

4

5

5

6

TOTAL GENERAL

20.264

7.145

6.767

-378

19.886

TOTAL CAP. 51.02

1.820

664

810

+146

1.966

51.02.01.03:

1.820

664

810

+146

1.966

1

Achizitie aplicatie informatica pentru un sistem de afisare pe pagini internet a deciziilor de impunere

51.02

71.01.03

0

0

35

+35

35

2

Achizitie teren 1000 mp bd.

Dacia nr. 80D

51.02

71.01.03

1.260

104

0

-104

1.156

3

Achizitie teren 497,35 mp str. Tabaci nr.11

51.02

71.01.03

560

560

0

-560

0

4

Achizitie teren 450,35 mp str. Tabaci nr.11

51.02

71.01.03

0

0

510

+510

510

5

Achizitie teren 245 mp intersectia str. Golesti cu

51.02

71.01.03

0

0

265

+265

265

TOTAL CAP. 65.02

2.644

2

153

+151

2.795

1

Grad. Putnei (fosta nr.44):

Instalatie utilizare gaze

Gradinita Putnei - teriar

65.02

71.01.01

0

0

30

+30

30

2

C.N. Fratii Buzesti: Refacere zid de sprijin (DA+PT+ex.) -

65.02

71.01.01

900

0

21

+21

921

3

Gradinita cu program prelungit Nic. Romanescu: Construire gradinita cu program prelungit, cu 10 grupe si cresa saptamanala cu doua grupe

65.02

71.01.01

1.400

2

0

-2

1.398

4

CTAM C-tin Brancusi: CAMPUS Consolidare, reabilitare si extindere (HG

65.02

71.01.01

344

0

2

+2

346

5

Lic. St. Odobleja: Reparatii capitale (HG 655/03.06.2009)

65.02

71.03

0

0

100

+100

100

TOTAL CAP. 67.02

2.294

640

0

-640

1.654

67.02.05.03:

2.294

640

0

-640

1.654

1

Reamenajare gradina zoologica Craiova (PT+ex.)

67.02.05.03

71.01.01

294

140

0

-140

154

2

Amenajare strand in Parcul

Lunca Jiului (PT+ex.)

67.02.05.03

71.01.01

2.000

500

0

-500

1.500

TOTAL CAP. 68.02

600

600

145

-455

145

68.02.50:

455

455

0

-455

0

1

Centru social de Urgenta Sf.

Vasile pentru persoane fara adapost

68.02.50

71.01.01

455

455

0

-455

0

68.02.04:

145

145

145

0

145

1

Expertiza th.+Audit energetic+Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru Reabilitare si modernizare Serviciul Public de Asistenta Medico-Sociala

68.02.04

71.01.30

0

0

145

+145

145

2

Expertiza th.+Audit energetic+Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii pentru Reabilitare si modernizare Camin de batrani

68.02.04

71.01.30

145

145

0

-145

0

TOTAL CAP. 70.02

9.838

4.539

515

-4.024

5.814

70.02.06:

3.927

434

0

-434

3.493

1

Iluminat arhitectural Biserica

Sf. Treime (PT+ex.)

70.02.06

71.01.01

1.600

151

0

-151

1.449

2

de distributie din mun. Craiova

- Programul National „Electrificare 2007-2009” (PT+ex.)

70.02.06

71.01.01

577

93

0

-93

484

3

Achizitie cu montaj echipamente pentru realizarea iluminatului arhitectural a unor obiective din Parcul Nic. Romanescu (poarta principala de acces, podul suspendat, foisor, Casa Bibescu si alte

70.02.06

71.01.03

1.750

190

0

-190

1.560

70.02.50:

5.911

4.105

515

-3590

2.321

1

SF Cresterea sigurantei publice in mun. Craiova prin introducerea unui sistem de

70.02.50

71.01.30

0

0

50

+50

50

2

SF Monitorizare video a traficului rutier in mun. Craiova

70.02.50

71.01.30

50

50

0

-50

0

3

SF+PT+PAC+DDE pentru proiectul „Amenajare si revitalizare Centrul istoric -arie pilot din mun. Craiova”

70.02.50

71.01.30

0

0

415

+415

415

4

SF Amenajare si revitalizare Centrul istoric - arie pilot din mun. Craiova

70.02.50

71.01.30

415

415

0

-415

0

5

bazin de inot de polo - Parc Lunca Jiului

70.02.50

71.01.30

0

0

50

+50

50

6

Refacere si modernizare Sala Polivalenta 4000 locuri: utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj utilaje tehnologice; lucrari retele exterioare +drumuri; dotari

70.02.50

71.01.01

4.000

2.200

0

-2200

1.800

7

Fantana arteziana ambientala

cart. Rovine (PT+ex.)

70.02.50

71.01.01

866

860

0

-860

6

8

SF Amenajare Piata

PAgUrZo aAlimenatajarrae1pMlaatoiu

70.02.50

71.01.30

200

200

0

-200

0

9

Hipodrom

70.02.50

71.01.30

100

100

0

-100

0

#

PUZ Modernizare intersectia

Bvd. Nic. Titulescu - str.

70.02.50

71.01.30

80

80

0

-80

0

#

PUZ Modernizare intersectia str. Aries - Macedonski -

70.02.50

71.01.30

100

100

0

-100

0

#

PUG Municipiul Craiova

70.02.50

71.01.30

100

100

0

-100

0

TOTAL CAP. 74.02

27

23

0

-23

4

74.02.06:

27

23

0

-23

4

1

Retele de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala in zona de est a mun. Craiova, et.I, subetapa IA - retele de alimentare cu apa cart. Plaiul Vulcanesti si Drumul Apelor

74.02.06

71.01.01

27

23

0

-23

4

(e x.) TOTAL CAP. 80.02

8

8

0

-8

0

80.02.01.10:

8

8

0

-8

0

1

Proiectul „Dezvolt. infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin infiintarea unui incubator transfrontalier tehnologic si de

80.02.01.10

71.01.03

8

8

0

-8

0

TOTAL CAP. 84.02

3.033

669

5.144

+4475

7.508

84.02.03.03:

3.033

669

5.144

+4475

7.508

1

Reabilitare si modernizare sist. rutier str.Toamnei

84.02.03.03

71.01.30

0

0

102

+102

102

2

(RPeTa+bPilAitCa+reDsDiEm) odernizare sist. rutier str.Amaradia

84.02.03.03

71.01.30

0

0

243

+243

243

3

(RPeTa+lPizAaCre+DpaDsEa)j denivelat, subteran, pe sub intersectia str. Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian, in vederea preluarii traficului auto pe Bvd. Carol I -str. Aries (PT+taxa de

84.02.03.03

71.01.30

2.200

345

0

-345

1.855

4

Studii de trafic si Analiza cost-beneficiu pentru Reabilitare si modernizare Bvd. Olteniei, Bvd. Tineretului, str. Pelendava, str. Brestei, str. Amaradia, str. Toamnei, str.

84.02.03.03

71.01.30

0

0

75

+75

75

5

Deschidere, aliniere si largire str. A.i.Cuza (exproprieri)

84.02.03.03

71.01.30

468

0

4.659

+4659

5.127

6

Expertiza th.+Doc-tie de avizare a lucrarilor de interventii + Studiu de trafic + Analiza cost-beneficiu pentru Reabilitare si modernizare str.

84.02.03.03

71.01.30

0

0

65

+65

65

7

Reabilitare si modernizare str.

Henri Coanda (PT+ex.)

84.02.03.03

71.01.01

279

256

0

-256

23

8

Reabilitare si modernizare str.

Simion Barnutiu (PT+ex.)

84.02.03.03

71.01.01

86

68

0

-68

18

NOTA:

  • * 35 mii lei provin de la cap. 51.02 art. 20.01.30 (Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funtionare)

  • * 8 mii lei se transfera la cap. 80.02.01.10.20.05.30 (Alte obiecte de inventar) confom notei de fundamentare nr. 82995/01.07.2009

  • * 455 mii lei se transfera la titlul 59.11 (Asociatii si fundatii) confom referatului nr. 82500/ 30.06.2009

In afara bugetului local:

Nr. crt.

Obiectivul de investitie

Capitol/C od indicator

Val.conf.

Lista aprob.

Prin

HCLM

Suma diminuata

Suma suplim.

Influente

Rectificare

IULIE 2009

Valoare dupa rectificare

0

1

2

3

4

6

5

6

TOTAL GENERAL

702

702

702

0

702

TOTAL CAP. 70.11 (Depozit

) 702

702

702

0

702

1

Reabilitarea termica a cladirilor de locuit multietajate, etapa II-a (audit energetic+expertiza th.+doc-tie de avizare a

70.11.03.0

1

71.01.30

702

702

0

-702

0

2

Reabilitarea termica a cladirilor de locuit multietajate, etapa II-a (audit energetic+expertiza tehnica + doc-tie de avizare a lucrarilor de interventie+P.T.)

70.11.03.0

1

71.01.30

0

0

702

+702

702

NOTA:

* Conform notei de fundamentare nr. 87999/14.07.2009 se solicita schimbarea de denumire

Venituri proprii si subventii:

Nr. crt.

Obiectivul de investitie

Capitol/C od indicator

Val.conf.

Lista aprob. Prin HCLM

Suma diminuata

Suma suplim.

Influente

Rectificare

IULIE 2009

Valoare dupa rectificare

0

1

2

3

4

6

5

6

TOTAL GENERAL

20

20

27

+7

27

TOTAL CAP. 65.15

20

20

20

0

20

1

Gr. Scolar Ind. Transporturi C.F.: SF pentru Camin I

65.15

10

10

0

-10

0

2

Gr. Scolar Ind. Transporturi C.F.: SF pentru Camin II

65.15

10

10

0

-10

0

3

Gr. Scolar Ind. Transporturi

C.F.: Expertiza tehnica sala de

65.15

0

0

20

+20

20

s port     TOTAL CAP. 67.10

0

0

7

+7

7

1

Casa de Cultura Tr.

Demetrescu: Achizitie joc sah

67.10

0

0

7

+7

7

NOTA:

* Conform adresei nr. 1851/10.07.2009 primita de la Gr. Sc. Ind. Transporturi se solicita

* Conform adresei nr. 353/06.07.2009 primita de la Casa de Cultura Tr. Demetreacu se solicita

* transferul sumei de 7 mii lei de la capitolul „Cheltuieli curente” la capitolul „Cheltuieli de capital”

Presedinte de sedinta, Radu Teodor