Hotărârea nr. 322/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 322

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.322

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009;

Având în vedere raportul nr.91326/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice și referatul nr.3168/2009 al Instituției Prefectului Județului Dolj prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204/2009 referitoare la modificarea Contractului de asociere, a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor „ECODOLJ”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008;

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, prevederilor art. 35 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2008, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005 și Hotărârii Guvernului nr.855/2008 referitoare la aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

În temeiul art.11, art.36 alin.2 lit.e si alin.7 lit.c, coroborate cu prevederile art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204/2009, în sensul menținerii în forma inițială a prevederilor art.20 alin.1 din anexa nr.4 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008, având următorul conținut:

„Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociației.”

Art.2. Primarul municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Teodor RADU                   Nicoleta MIULESCU