Hotărârea nr. 321/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 321

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 321

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 13.07.2009;

Având în vedere raportul nr.87622/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune transmiterea în folosință gratuită, către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Banul Stepan, nr.2 A;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot” realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A.;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, art.45, alin.3, art. 124 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a terenului în suprafață de 12.024 mp., situat în județul Dolj, municipiul Craiova, str. Banul Stepan, nr.2 A, identificat potrivit planului de situație și extrasului de Carte Funciară, cu nr. cadastral 22573/1, prevăzute în anexele nr.1 și nr .2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul identificat la art.1 face parte integrantă din domeniul privat al municipiului Craiova și se transmite în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A., pe toată durata realizării construcției „Bazin de înot de polo”.

Art.3. Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare -primire, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să reprezinte autoritatea locală și să semneze orice înscrisuri care sunt necesare pentru realizarea proiectului „Bazin de înot de polo”.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții și Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marin Traian RADU                    Nicoleta MIULESCU


79----7-3’5?-------

*         " r

*• • • •

- .* ș

'Ț:', *

iU ••      ;

*• •• -

* *

. .7W. 't.'11.™'# >.REA NR.321/2009

’    ' • ... T


SCARA 1:1000

Nr. cadastrul

Suprafața masurota

Adresa imobilului

22573 A

12024

Str. Bucovat Nr.124 (Parcul Lunca Jiului)

Cartea Funciara nr.

60004

UAT tCRAIOVA


A. DATE

parcela

Categoria de folosința

Suprafața din mosuratori, .

   (mp.)

Valuareo de impozitare(lei)

LOT 1

PD

12024

Total

12024


Ih'escu Dum Semnătură''


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970


S«da

UI

\ ILIE


312738 77

31287139 312099.06 312840 05


1   3001 401313.13

— — 1460 401390.34

I 1460 401318.43 3000 401228.62

S(LOT1)=12024mp


Suprafața din act e3te S=534027nip


81HDSEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

Cartea funciară cu nr.       04^ Comuna/Oraș/Municipiu .

A. Partea l-a

Nr. ort

Nr. cadastral al parcelei

Descrierea imobilului

întinderea în ha și m2

Obs.

1,

<2 >

1 10


B. Partea a ll-aNr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Obs.

Q?V

----------------------Z^^U**4.X---

**■>

, păstrată de acest birou.

Certific că prezentul extras

cu

a'

- Asistent - regi £ .‘zt - H. ? “ r • s


ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA NR.321/2009

Beneficiar

Consiliul Local al municipiului Craiova Nr.................../..........


Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

Nr. .............../..............

PROTOCOL

incheiat astazi ......................

  • 1. Beneficiarul Consiliul Local al municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, județul Dolj, reprezentat prin primarul municipiului Craiova, în calitate de predator, si Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, in calitate de primitor,

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr............/

am procedat la predarea-primirea unui amplasament, in suprafata totala de

identificate potrivit Cartii funciare nr.................Craiova, nr. topo ...................., dupa

cum urmeaza:

Nr. Amplasamentul       Suprafata

Categoria de folosinta


crt.

TOTAL:

  • 2. Terenul ce se preda Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. este destinat construirii de bazine de înot și se dă in folosință gratuită pe durata realizarii construcțiilor.

  • 3. Consiliul Local al municipiului Craiova se obliga sa asigure suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcției, până la limita amplasamentului șantierului, conform graficului de execuție anexă la contractul de execuție a lucrărilor.

  • 4. Terenul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al municipiului Craiova, fiind administrat de Consiliul Local al municipiului Craiova și este liber de orice sarcini.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat

Beneficiar,

Consiliul Local al municipiului Craiova

prin primarul municipiului Craiova,

Am primit

Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. Director general,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin Traian RADU