Hotărârea nr. 320/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 320

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 320

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința extraordinară din data de 13.07.2009;

Având în vedere raportul nr.87625/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune dezmembrarea unei suprafețe de teren situat în municipiul Craiova, str.Bucovăț, nr.124 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova a suprefeței de teren dezmembrat;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă dezmembrarea suprafeței de teren intravilan, proprietate publică a municipiului Craiova, în suprafață de 540.000 mp., din acte, și 534.027 mp., din măsurători, situat în str.Bucovăț, nr.124, cu numărul cadastral 22573, înscris în cartea funciară a municipiului Craiova nr.60004, în două loturi:

  • -  lotul 1 - în suprafață de 12.024 mp, cu nr.cadastral 22573/1;

  • -  lotul 2 - în suprafață de 522.003 mp, cu nr.cadastral 22573/2.

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova a suprafeței de teren dezmembrat, lotul 1, în suprafață de 12.024 mp, cu nr.cadastral 22573/1.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul notarial de dezmembrare și să îndeplinească toate formalitățile de publicitate imobiliară.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, 173/2001 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor domeniului public al Municipiului Craiova și nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova.

Art.5. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 141/2008.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marin Traian RADU