Hotărârea nr. 319/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 319

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 319

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere rapoartele nr.225/2009 întocmit de dl.consilier municipal Dan Magla și nr.78722/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată, Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată și modificată prin Legea nr.515/2002, Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.9/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 a protecției animalelor;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.16, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2006.

Art.3. Regulamentul aprobat la art.1, intră în vigoare în 30 zile de la data publicării.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marin RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.319/2009

REGULAMENT

Privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții

CAPITOLUL.I.

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar pentru constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții la gospodărirea municipiului Craiova și a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 republicată privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, modificată și completată de Legea nr. 515/2002 și ale Ordonanței de Guvern nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2.(1) Prezentul regulament stabilește obligațiile și răspunderile ce revin administrației publice locale, instituțiilor publice, agenților economici, altor persoane juridice și cetățenilor pentru buna gospodărire a municipiului Craiova, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestuia.

(2) Asigurarea, păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul municipiului Craiova, buna gospodărire a localității, respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a agenților economici, a altor persoane juridice, precum și a cetățenilor.

CAPITOLUL.II.

ACTIVITĂȚI EDILITAR GOSPODĂREȘTI

Art.3.(1) Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, agenții economici au obligația să efectueze lucrările de reparare, consolidare întreținere și curățire a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror altor spații deținute cu orice titlu ori terenuri proprietatea lor sau utilizate de acestea..

(2) Cetățenii au obligația să asigure îngrijirea imobilelor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților, împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, târguri, parcuri și grădini în celelalte locuri publice, precum și în mijloacele de transport în comun.

Art. 4.(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 2.500 lei - pentru persoane fizice

1 000 - 2.500 lei - pentru persoane juridice

 • a. Neîntreținerea fațadelor clădirilor și instalațiilor aferente imobilelor, magazinelor, chioșcurilor și tonetelor, prin lucrări de reparații, zugrăvire sau vopsire, de către, proprietari , chiriași sau deținătorii legali ;

 • b. Nemontarea și neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, țiglelor, olanelor și a geamurilor sparte, a firmelor uzate sau deteriorate, precum și neinlaturarea sloiurilor de gheață( țurțuri ) de către proprietari, chiriași ori deținătorii legali;

 • c. Neîmprejmuirea și nesalubrizarea terenurilor deținute cu orice titlu;

 • d. Neasigurarea condițiilor de igienă prin operații de curățenie, dezinsecție și deratizare a locuințelor individuale, blocurilor de locuințe, anexe gospodărești, în jurul blocurilor de locuințe ori în jurul spațiilor în care își desfășoară activitatea, de către proprietari, chiriași ori deținătorii legali;

 • e. Amenajarea de terase pentru alimentație publică, pe domeniul public, pe suprafețe mai mari decât cele aprobate;

 • f. Deteriorarea băncilor, coșurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de afișaj, cabinelor telefonice, locurilor de joacă pentru copii,chioscurilor de agrement precum și a altor dotări de mobilier urban;

 • g.  Desființarea sau mutarea abuzivă a platformelor de gunoi care deservesc asociațiile de locatari sau proprietari;

 • h. Împrejmuirea sau rezervarea unor suprafețe aparținând domeniului public fără autorizare legală;

 • i. Neaducerea la starea inițială a zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodărești (gazonare, plantare de flori sau gard viu), de către cel (cei) autorizat (i) sa efectueze lucrarea;

 • j. Folosirea echipamentelor de joaca de catre persoane care nu se incadreaza in limitele de varsta si greutate indicate pe acestea si pe panourile de atentfonare amplasate in perimetrul locurilor de joaca.

 • (2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

300 - 700 lei - pentru persoane fizice

700 -1500 lei - pentru persoane juridice

 • a. Neafișarea la loc vizibil a numărului imobilului, blocului și scării de către proprietar ori, după caz, de către asociațiile de locatari sau proprietari;

 • b.  Neafișarea la loc vizibil de către asociațiile de locatari sau proprietari, la parterul fiecărei scări de bloc a tabelului cu toți proprietarii sau chiriașii precum și a numărului de persoane din fiecare apartament;

 • c. Neafișarea la loc vizibil de către asociațiile de proprietari sau locatari a graficului cu orele de odihnă, de interzicere a activităților care pot deranja liniștea și odihna locatarilor;

 • d.  Aruncarea pe domeniul public, în sălile de spectacol, a ambalajelor, a deșeurilor și a gunoaielor de orice fel (hârtii, pliante, resturi de țigări, gumă de mestecat, semințe ori coji ale acestora etc.);

 • e. Scrierea și desenarea, pe clădirile, gardurile, stâlpii electrici, mobilierului urban, monumentele și statuile din municipiul Craiova, fără acordul scris al deținătorilor legali.

 • f. Întinderea rufelor sp ălate la uscat în balcoane deschise, pe suport în afara balcoanelor sau în jurul imobilelor de locuit;

 • g. Amplasarea bătătoarelor de covoare și a pubelelor pentru colectarea deșeurilor menajere, fără a respecta normele igienico-sanitare în vigoare;

 • h. Utilizarea domeniului public pentru diferite activități gospodărești sau pentru repararea și spălarea autovehiculelor ;

CAPITOLUL III.

AMENAJEREA TERITORIULUI, URBANISM ȘI ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII

Art. 5. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, agenții economici și cetățenii au obligația să respecte prevederile legale și documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism aprobate, precum și normele privind executarea construcțiilor.

Art. 6. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1000 lei - pentru persoane fizice 1000 - 2500 lei - pentru persoane juridice

 • a. Extinderea cimitirelor umane fără autorizație sanitară și fără acordul autorității locale și fără asigurarea zonei de protecție în interiorul perimetrelor proprii .

 • b. Neîmprejmuirea incintelor șantierelor de construcții sau a punctelor de lucru și neinstalarea panourilor de avertizare și identificare, de către organizațiile de santier ori cei autorizați.

 • c. Nesemnalizarea corespunzătoare conform dispozițiilor legale a punctelor de lucru atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, pentru evitarea accidentelor;

 • d. Neasigurarea curățeniei exterioare (pneuri și șenile) a autovehiculelor sau vehiculelor de orice fel, la ieșirea din șantiere, stații de betoane precum și din alte asemenea locuri;

 • e. Nemenținerea ordinii și curățeniei pe căile publice de acces în șantiere precum și în jurul acestora;

 • f. Nesemnalizarea și neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranță în exploatare;

 • g. Depozitarea pe domeniul public, inclusiv în zona platformelor de gunoi care deservesc asociațiile de proprietari sau locatari, a materialelor de construcții, a resturilor provenite din demolari, din activități de construire, reparare sau curățire și igienizare a clădirilor, fără autorizare legală;

 • h. Prepararea mortarului sau betonului direct pe domeniul public;

 • i. Neluarea măsurilor de asigurare a șantierelor și organizărilor de șantier cu grupuri sanitare (W.C.-uri ecologice), de către cel (cei) autorizat (i) să le deschidă, ori de golire și dezinfectare a acestora, prin comanda catre operatorul de specialitate.

 • j. executarea lucrărilor edilitar - gospodărești sau intervențiilor la rețeaua tehnico - edilitară, fără autorizatii legale;

 • k. Neasigurarea acoperirii cu prelate a încărcăturilor autovehiculelor (inclusiv camioane tip basculantă) care transportă materiale în vrac (materiale de balastiera , pământ, deșeuri etc.) ;

 • l. Neasigurarea cu obloane de închidere în spate, respectiv a etanșeității benei la camioanel tip basculantă;

CAPITOLUL IV.

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Art. 7. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, agenții economici și cetățenii au obligația să respecte normele stabilite pentru buna administrare a domeniului public.

Art. 8. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1000 lei - pentru persoane fizice

700 - 1500 lei - pentru persoane juridice

 • a. Abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, instalații utilaje vehicule, tonete, chioșcuri, containere, construcții metalice ori din alte materiale;

 • b.   Montarea schelelor sau macaralelor de construcții pe domeniul public, fără autorizări și fără plata taxelor legale;

 • c. Montarea pe domeniul public, de mobilier, chioșcuri, corturi puse pentru petreceri ocazionale, tonete, instalații pentru parcuri de distracții, circuri sau alte manifestări fără autorizările legale;

 • d. Expunerea in scop exclusiv de reclamă publicitară sau spre vânzare pe domeniul public a unor vehicule, autovehicule, utilaje, instalații, aparatură sau mărfuri fără autorizarile legale;

 • e. Ocuparea domeniului public cu orice construcții provizorii, rulote, containere sau materiale fără autorizarea și achitarea taxelor legale;

 • f. Necurățirea, neîntreținerea și nerepararea spațiului de parcare de către deținătorii legali;

 • i. Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităților autorizate în condițiile legii;

 • j. Scăldatul și spălatul în fântâni arteziene, cismele și lacuri amenajate pe domeniul public (parcuri și grădini publice);

CAPITOLUL V.

ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC

Art. 9. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, agenții economici și cetățenii au obligația să respecte normele privind modul de administrare si de exploatare a locuințelor din fondul locativ public.

Art. 10. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1 500 lei - pentru persoane fizice și juridice

 • a. Ocuparea de către orice persoană a unei locuințe din fondul locativ public, fără contract de închiriere ori alte documente legale;

 • b. Degradarea acoperișurilor imobilelor sau a teraselor acestora prin montarea unor antene de orice tip de către ocupanții legali, alte persoane fizice, reprezentanți ori angajați ai unor persoane juridice;

 • c. Depozitarea în spații aparținând fondului locativ public de către ocupanții legali ori alte persoane, de gunoaie materiale sau orice obiecte nefolosibile;

 • d. Distrugerea sub orice formă a fondului locativ public de către deținătorii de contract, dacă nu îndeplinește elementele constitutive ale unei infracțiuni;

 • e. Lipirea, scrierea sau expunerea de anunțuri în alte locuri decât pe panourile de afișaj de către chiriaș, alte persoane fizice ori juridice;

CAPITOLUL VI.

CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ ȘI EPURAREA APELOR UZATE

Art. 11. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, agenții economici și cetățenii au obligația să respecte normele privind conditiile de acces si de utilizare a serviciului de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.

Art. 12.Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1000 lei - pentru persoane fizice

700 - 1500 lei - pentru persoane juridice

 • a. acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale ale receptorilor, căminelor de apă;

 • b. mutarea sau deteriorarea tăblițelor indicatoare de identificare a căminelor subterane;

 • c. necurățirea nămolurilor din stațiile de decantare;

 • d. utilizarea aparatelor de măsură și control neverificate metrologic._

Art. 13. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1 500 lei - pentru persoane fizice

1 000 - 2 500 lei - pentru persoane juridice

 • a. racordarea ilegală la rețelele de apă;

 • b. deteriorarea voluntară a aparatelor de măsură și control sau a sigiliilor acestora; c. deteriorarea capacelor, ramelor și a grătarelor de la rețelele de apă și canalizare, ori a căminelor acestora, dacă nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni;

 • d. deteriorarea sau distrugerea rețelelor de apă, dacă nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni;

 • e. deteriorarea racordurilor, robinetelor, branșamentelor la instalațiile de distribuire a apei și a rețelei de canalizare, dacă nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni ;

 • f. achiziționarea de capace, rame metalice, grătare sau fragmente ale acestora provenite de la rețelele de apă și canalizare, de la persoane fizice sau juridice altele decât deținătorii de drept.

Art. 14. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

200 - 1 000 lei - pentru persoane fizice

500 - 1 500 lei - pentru persoane juridice

 • a.   neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către utilizatori;

 • b.   nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinte de către utilizatori;

 • c.   menținerea în stare de nefuncționare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale de pe străzi, de către operatorul serviciului public;

 • d.   înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de pământ sau alte reziduuri;

 • e.   spargerea coloanelor și evacuarea apelor uzate în subsoluri de către proprietari sau chiriași;

 • f.    nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură și control în scopul citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate al apei.

Art. 15. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1 500 lei - pentru persoane fizice

1 000 - 2 500 lei - pentru persoane juridice

 • a. manevrarea neautorizată a vanelor și robinetelor din căminele de manevră precum și folosirea hidranților publici de personal neautorizat;

 • b.  folosirea apei din cișmele, puțuri, fântâni publice și bazinele fântânilor arteziene pentru spălarea mașinilor și altor materiale, indiferent de natura acestora; c. deteriorarea fântânilor cu picior și a cișmelelor de băut apă;

 • d. deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public;

 • e. colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice;

 • f. neînlocuirea în procesul de producție a apei potabile cu apă industrială, acolo unde procesul de producție o permite și există surse.

CAPITOLUL VII.

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ ȘI ILUMINATUL PUBLIC

Art.16. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, agenții economici și cetățenii au obligația să respecte normele privind condițiile de acces si de utilizare a serviciului de alimentare cu energie termică și iluminat public.

Art. 17. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1 500 lei - pentru persoane fizice

1 000 - 2 500 lei - pentru persoane juridice

 • a. nemenținerea și nefixarea la cota pavajului a pieselor vizibile (trape, capace, grătare, răsuflători etc.);

 • b.  deteriorarea aparatelor de măsură și control, a căminelor unde sunt amplasate acestea, a conductelor, racordurilor și robineților;

 • c.  racordarea la rețeaua de termoficare, branșarea la rețelele de iluminat public fără avizul și autorizația organelor de specialitate;

 • d.  nepermiterea accesului personalului autorizat, la instalațiile interioare din incinta beneficiarului.

 • e. deteriorarea capacelor, ramelor, a grătarelor de la rețelele de energie termică.

Art. 18. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

200 - 1 000 lei - pentru persoane fizice

500 - 1 500 lei - pentru persoane juridice

 • a. nepoziționarea stâlpilor de iluminat public_pe amplasamentele aprobate;

 • b. distrugerea rețelei și a lămpilor de iluminat public, dacă nu îndeplinește elementele constitutive ale unei infracțiuni;

 • c. modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări fără autorizările legale;

 • d.  înlocuirea și montarea altor lămpi de iluminat public decât cele autorizate legal.

CAPITOLUL VIII.

PUBLICITATEA PE DOMENIUL PUBLIC

Art.19. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, agenții economici și cetățenii au obligația să respecte normele privind activitatea de publicitate pe domeniul public.

Art. 20. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1 000 lei - pentru persoane fizice

1 000 - 2 500 lei - pentru persoane juridice

 • a. Lipirea afișelor, posterelor sau anunțurilor publicitare în alte locuri decât cele autorizate;

 • b. Folosirea de afișe, postere sau pliante de publicitate în spațiile publice apartinand autoritatilor publice fără achitarea taxelor de publicitate; c. Montarea de panouri publicitare sau banere fără autorizare;

 • d.  Neîntreținerea panourilor de afișaj sau de publicitate de către utilizatorii sau deținătorii legali;

 • e. Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de către deținătorii legali ai acestora;

 • f.  Expunerea de materiale publicitare în cimitire, de către persoane fizice ori juridice;

 • g. Montarea benerelor sau a panourilor publicitare pe stâlpi la o înălțime care împiedică circulația sau vizibilitatea ori de dimensiuni ce pot periclita stabilitatea acestora și implicit siguranța traficului rutier și pietonal;

 • h. Neafișarea la loc vizibil a panoului de identificare a unei investiții (construcții), în conformitate cu legislația în vigoare.

 • i. Lipirea, imprimarea de afișe, postere sau anunțuri cu conținut erotic sau conotații sexuale explicite pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova.

CAPITOLUL IX.

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

Art. 21. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, agenții economici și cetățenii au obligația să respecte normele instituite pentru buna organizare și funcționare a transportului în comun, păstrarea curățeniei și aspectului corespunzător al vehiculelor și întărirea ordinii și disciplinei în mijloacele de transport în comun.

Art. 22. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

700 - 1 500lei - pentru persoane fizice și juridice

 • a. Punerea în circulație a autovehiculelor care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condițiile de curățenie și igienă sau care au scurgeri de ulei, motorină ori alți carburanți sau lubrifianți;

 • b. Efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale, speciale, în convenție sau neregulate, instituirea de stații urcare-coborâre pe teritoriul municipiului Craiova, altele decât cele aprobate de Consiliul Local, precum și devierea de la traseul aprobat de Consiliul Local.

 • c.   Oprirea pe teritoriul municipiului Craiova în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, a mijloacelor de transport public de persoane județean și interjudețean, în alte locuri decât cele autorizate legal;

 • d. Staționarea vehiculelor de transport marfă și călători cu masa totală mai mare de 3,5 tone pe domeniul public al Municipiului Craiova în alte locuri decât cele special destinate acestui scop, cu excepția cazurilor când se face aprovizionarea unităților socio-economice cu condiția respectării legislației în vigoare.

Art. 23. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1 000 lei - pentru persoane fizice și juridice

 • a. Neasigurarea curățeniei în locurile de încărcare/descărcare a mărfurilor, materialelor, în stații și la capetele de linii ale mijloacelor de transport în comun;

 • b. Neafișarea în stații a graficelor de circulație și a intervalelor orare specifice transportului în comun;

 • c.  Nerespectarea graficelor de circulație și a intervalelor orare specifice transportului în comun, exceptând cazurile de forță majoră;

 • d. Neasigurarea curățeniei pe căile de rulare (inclusiv spațiile dintre șine) la tramvaie și în buclele de întoarcere, și a întreținerii căii de rulare în parametrii tehnici normali de funcționare;

 • e.  Neasigurarea încărcării și etanșeizării corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, pentru a preântâmpina împrăștierea lor în timpul transportului și murdărirea sau degradarea căilor publice;

 • f. Transportul de materiale explozibile sau inflamabile în mijloacele de transport în comun.

Art. 24. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

600 - 1200 lei - pentru persoane fizice

 • a. Coborârea, urcarea, blocarea sau forțarea ușilor mijlocului de transport pe timpul mersului, transportul de animale vii sau păsări, transportul unor bagaje voluminoase care stânjenesc călătorii, călătoria pe mijloacele de transport, pe tampoane sau între vagoanele tramvaielor;

 • b. Călătoria fără bilet, cu bilet necompostat/compostat necorespunzător sau abonament de călătorie nevalabil pentru perioada de timp si linia respectivă.

 • c. Refuzul călătorului de a prezenta organului de control actul de identitate.

 • d. Deteriorarea dotărilor interioare ale stațiilor de autobuz și tramvai.

 • e. Fumatul, scuipatul, consumul de semințe și băuturi alcoolice, precum și a altor alimente care conduc la disconfortul celorlalți călători și aruncarea de hârtii, ambalaje și resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun;

Art. 25. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

1000- 2500lei - pentru operatorii de transport

 • a.  Oprirea mijloacelor de transport în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor între stații sau în afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora;

 • b. Schimbarea traseelor aprobate de Consiliul Local de către conducătorul auto sau alte persoane neautorizate;

 • c.  Folosirea mijloacelor de transport în comun în alte scopuri decât cele destinate.

Art. 26. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

600 - 1200 lei - pentru persoane fizice și juridice

 • a. Nerespectarea obligației controlorilor și conducătorilor auto de pe mijloacele de transport în comun de a avea o ținută decentă, un comportament civilizat și de a purta la vedere ecusonul sau legitimația de serviciu;

 • b. Degradarea mijloacelor de transport în comun prin orice mijloace atât în mers cât și în staționare de către persoanele fizice, dacă nu îndeplinește elementele constitutive ale infracțiunii.

CAPITOLUL X.

ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA STRĂZILOR, SEMNALIZAREA RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ, REALIZAREA UNUI TRAFIC DECENT ȘI ÎN SIGURANȚĂ

Art.27 Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, agenții economici și cetățenii au obligația să respecte normele privind repararea și întreținerea străzilor, modernizarea drumurilor existente, precum și respectarea normelor instituite privind desfășurarrea în condiții optime a traficului în municipiul Craiova.

Art. 28.Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

800 - 1 500 lei - pentru persoane fizice

1 000 - 2 500 lei - pentru persoane juridice

 • a. Deteriorarea îmbrăcăminții părții carosabile, a trotuarelor și a marcajelor rutiere prin circularea cu mijloace de transport ori utilaje neadecvate;

 • b. Executarea de lucrări sau intervenții la rețeaua tehnico-edilitară fără autorizările legale;

 • c. Neanunțarea compartimentelor de specialitate din Primărie despre lucrările de construcții, reparații sau intervenții în carosabil, de unde rezultă pământ, moloz sau alte deșeuri, în vederea stabilirii locului de depozitare a acestora;

 • d. Neîntreținerea permanentă a curățeniei șanțurilor de scurgere a apelor pluviale, a podețelor și tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietății, în vederea evitării inundațiilor ori stagnării apelor.

Art. 29.Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1000 lei - pentru persoane fizice

 • a. Accesul și circulația vehiculelor cu tracțiune animală în interiorul perimetrului:

-bulevardul Decebal, str. Caracal, str. Corneliu Coposu, bulevardul Nicolae Romanescu, str. Popoveni, bulevardul Râului, str. Brestei, str. Maria Tănase, str. Pașcani, str. George Enescu, strada Constantin Brâncoveanu, bulevardul Dacia.

 • b. Deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală pe arterele municipiului Craiova, în zonele în care este permis accesul acestora, fără a fi dotate cu dispozitive de reținere a dejecțiilor animale.

Art. 30.(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între:

500 - 1 000 lei - pentru persoane fizice 1000 - 1 500 lei - pentru persoane juridice

 • a. Oprirea și staționarea autovehiculelor pe zonele verzi, scuaruri, insule de dirijare a circulației, alveole și în stațiile mijloacelor de transport în comun, pe trecerile de pietoni, pe benzile de circulație semnalizate și marcate corespunzător.

 • b. Oprirea și staționarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activități sau pentru persoanele cu dizabilități, marcate și semnalizate corespunzător;

 • c. Parcarea și staționarea autovehiculelor în zona de protecție a șanțurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a șanțurilor;

 • d. Staționarea autovehiculelor în piețe ori în zona piețelor agro-alimentare, în scop de depozitare a mărfurilor;

 • e. Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără aprobarea Consiliului Local și semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele legle, sau folosirea de peronal în acest scop (personal propriu sau firme de pază);

 • f.  Executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate;

 • g. Organizarea de curse neautorizate auto, moto și vehicule cu tracțiune animală;

 • h.  Mutarea semnelor de circulație, a indicatoarelor rutiere, a plăcuțelor cu denumirea străzilor fără autorizare legală, detașarea lor sau împiedicarea prin orice mijloace a vizibilității acestora;

 • i.  Circulația cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere, motociclete, pe trotuare, în parcuri, zone de agrement, piețe, cu excepția spațiilor special amenajate în acest scop.

 • (2) Dacă prin faptele prevăzute la literele a, b, c, d, e, se pot produce ambuteiaje, se pune în pericol traficul rutier și pietonal, prin dispoziția agenților de poliție rutieră, autovehiculele respective pot fi blocate, ridicate și transportate în locuri special amenajate, iar restituirea lor se face după plata contravalorii acestor prestații.

CAPITOLUL XI.

SALUBRIZAREA MUNICIPIULUI

Art.31. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, agenții economici și cetățenii au obligația să respecte normele privind curățenia străzilor, piețelor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheții de pe străzi și trotuare, colectarea și depozitarea reziduurilor menajere și stradale.

Art. 32.(1) Utilizatorii serviciilor de salubrizare, potrivit legii, sunt:

 • - casnici - gospodării individuale și asociații de proprietari și locatari;

 • - agenți economici;

 • - instituții publice;

 • - alte persoane juridice (asociații, organizații, etc).

 • (2) Utilizatorii au obligația de a încheia contracte pentru prestarea serviciului de salubrizare;

 • (3) Operatorul (serviciile de salubrizare) are (au) obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor, recipiente standardizate (europubele de 120 l, 240 l sau saci speciali), separat pentru deșeuri menajere și deșeuri reciclabile.

 • (4) Operatorul va încheia contracte de prestări servicii de salubrizare, cu toți utilizatorii.

Art. 33. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 -1500 lei - pentru persoane fizice 1000 -2500 lei - pentru persoane juridice

 • a. Abandonarea sau depozitarea deșeurilor municipale pe spații verzi, căi publice sau în alte locații care aparțin domeniului public;

 • b. Depozitarea deșeurilor periculoase în alte spații decât cele special destinate acestora, pentru a fi neutralizate în condiții de siguranță;

 • c. Utilizarea recipienților pentru colectarea deșeurilor reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinați;

 • d. Neexecutarea sau executarea defectuoasă a operațiilor specifice activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare;

 • e. Neîncheierea contractelor pentru colectarea deșeurilor, cu operatorii autorizați;

 • f. Amplasarea recipientelor de precolectare în alte locuri decât cele stabilite, sau mutarea lor în locuri nepermise;

 • g. Depozitarea deșeurilor la platformele gospodărești în afara recipienților și nepăstrarea curățeniei în spațiile în care se face precolectarea;

 • h. Neasigurarea sau obstrucționarea căilor de acces a mijloacelor de transport pentru ridicarea deșeurilor;

 • i. Utilizarea coșurilor de gunoi stradal în alte scopuri decât depozitarea de către pietoni a deșeurilor de dimensiuni mici;

 • j. Nepresărarea de nisip, rumeguș, sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în fața imobilelor și curților acestora deținute cu orice titlu, în caz de polei;

 • k. Neîndepărtarea imediat după oprirea intemperiilor, a zăpezii și gheții de pe trotuare, din fața imobilelor, a curților acestora deținute cu orice titlu;

 • l. Neîncheierea contractelor pentru incinerarea deșeurilor spitalicești rezultate din activitatea sanitară de stat și particulară, pentru unitățile sanitare;

 • m. Căutarea în recipientele pentru gunoi, deșeuri ori răsturnarea lor, împrăștierea gunoiului ori deșeurilor, în scopul recuperării unor resturi alimentare sau de orice altă natură.

Art. 34. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

1 000 - 2 500 lei - pentru persoane fizice/juridice si operatorii de servicii publice

 • a. Neîntocmirea graficelor cu frecvența de colectare a deșeurilor menajere și neavizarea lor de către organele în drept;

 • b. Neasigurarea recipientelor pentru precolectarea deșeurilor municipale:

 • c. Neînștiințarea Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a reziduurilor;

 • d. Întreținerea necorespunzătoare a mijloacelor de transport a deșeurilor, de către operator, nerespectarea perioadelor de spălare și igienizare a benelor și containerelor:

 • e. Nerespectarea de către operator a graficelor de colectare a deșeurilor:

 • f. Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări altfel decât în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii:

 • g. Necolectarea întregii cantități de deșeuri de la punctele de colectare:

 • h. Neefectuarea curățeniei străzilor, parcurilor și a altor zone publice de către operatorul de serviciu public autorizat pentru efectuarea acestor lucrări;

 • i. Neasigurarea manipulării corespunzătoare a pubelelor și a coșurilor de gunoi stradale precum și a celor amplasate pe zona verde, de către personalul operatorului serviciului public pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora;

 • j. Netransportarea în aceeași zi a deșeurilor vegetale în urma amenajării și întreținerii spațiilor verzi precum și neefectuarea salubrizării stradale, inclusiv golirea coșurilor de gunoi amplasate pe străzi și spații verzi;

 • k. Necurățarea locurilor de amplasare a recipientelor de precolectare a deșeurilor sau a platformelor de gunoi ce deservesc asociațiile de propietari/locatari, după golirea acestora.

CAPITOLUL XII.

RESPECTAREA NORMELOR DE IGIENĂ ȘI CONVIEȚUIRE SOCIALĂ

Art.35.(1) Se interzice creșterea animalelor și păsărilor, pe rampele și depozitele de gunoi, în clădirile cu mai multe apartamente (cu excepția animalelor de companie), în adăposturi improvizate în jurul clădirilor de locuit și în zona A din municipiul Craiova.

(2) Zona A din municipiul Craiova este delimitată de Bulevardul Dacia, strada Constantin Brîncoveanu, strada George Enescu, strada Maria Tănase, strada Brestei, Bulevardul Rîului, strada Popoveni, Bulevardul Nicolae Romanescu, strada Corneliu Coposu, strada Caracal, Bulevardul Decebal.

 • (3) Creșterea de păsări și animale în municipiul Craiova este permisă numai cu respectarea obligațiilor sanitar-veterinare și de igienă în vigoare.

 • (4) Deținătorii de păsări și animale au următoarele obligații:

 • a. să întrețină adăposturile păsărilor și animalelor, conform regulilor sanitar-veterinare, în permanentă stare de curățenie și cel puțin o dată pe an să le dezinfecteze și să le văruiască;

 • b. să asigure evacuarea dejecțiilor și depozitarea gunoiului, astfel încât să nu constituie surse de poluare a mediului înconjurător;

 • c. să permită personalului de specialitate efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii și verificarea stării de sănătate a păsărilor și animalelor din gospodărie;

 • d. să anunțe imediat organelor sanitar-veterinare de stat apariția unor semne de boală la animale, a primelor cazuri de moarte sau tăiere din necesitate, iar până la sosirea personalului sanitar-veterinar să izoleze animalele bolnave, să păstreze pe loc cadavrele, carnea, organele sau alte produse rezultate de la animalele tăiate din necesitate, luând măsuri ca acestea să nu fie folosite sau vândute;

 • e. să respecte și să aplice întocmai măsurile stabilite de organele sanitar-veterinare pentru prevenirea și combaterea bolilor la păsări și animale;

 • f. să respecte regulile sanitar-veterinare stabilite prin actele normative în vigoare, privind condițiile de tăiere a păsărilor și animalelor și de valorificare a produselor obținute de la acestea;

Art. 36. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1 000 lei - pentru persoane fizice și juridice

 • a. Creșterea animalelor și pasărilor în zonele interzise;

 • b. Creșterea animalelor și păsărilor de fermă în curțile cu folosință comună, cu mai multe apartamente proprietate privată sau mixtă;

 • c. Amplasarea adăposturilor pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, fără respectarea legislației în vigoare;

 • d. Neîntreținerea adăposturile pasărilor și animalelor, în permanentă stare de curățenie, conform normelor sanitar veterinare;

 • e. Neasigurarea evacuării dejecțiilor din adăposturi prin canale închise în fose septice betonate și acoperite etanș, astfel încât să nu constituie surse de poluare a mediului înconjurător;

 • f. Depozitarea sau abandonarea gunoiului de grajd în spații deschise,în apropierea locuințelor individuale, pe domeniul public sau privat;

 • g. Amplasarea foselor septice și platformelor pentru depozitarea gunoiului în curți sau grădin, fără respectarea legislației în vigoare.

 • h. Neexecutarea lucrărilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție, periodic sau ori de câte ori este nevoie, prin societăți comerciale specializate în executarea lucrărilor DDD;

 • i. Lăsarea liberă a pasărilor și animalelor pe domeniul public. Animalele și păsările găsite libere și nerevendicate de nimeni la constatare vor fi transportate și adăpostite prin grija operatorului desemnat în acest sens. Ele vor putea fi ridicate de către proprietarii acestora în termen de 5 zile de la preluare, numai dupa plata amenzilor și a cheltuielilor de întreținere aferente. Animalele neridicate vor fi valorificate de către operatorul desemnat în acest sens, iar sumele încasate vor fi evidențiate în cont separat și destinate întreținerii zonelor verzi din municipiu;

Art. 37. Persoanele fizice și juridice proprietare sau deținătoare de animale de companie, de rasă ori cu origine necunoscută și care dezvoltă sau nu activități de creștere și comercializare, au obligația să le asigure asistența medicală de specialitate certificată prin carnet de sanătate eliberat de medicul veterinar și să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind protecția animalelor de companie.

Art. 38. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între: 400-1000lei - pentru persoane fizice și pentru persoane juridice

 • a. Amplasarea de adăposturi improvizate pentru animale de companie pe spațiile verzi din jurul clădirilor tip „condominiu” sau în alte locuri de pe domeniul public fără acordul autorității publice locale;

 • b. Neîmprejmuirea corespunzatoare a imobilului cu grădină și curte în care sunt crescute animale de companie, astfel încât acestea să nu fie lăsate libere în afara proprietății, fără supravegherea deținătorului pentru evitarea riscurilor unor accidente, a montelor necontrolate și a transmiterii bolilor;

 • c. Nerespectarea, pentru animalele de companie deținute în imobile tip „condominiu”, a normelor generale de curățenie, igienă și întreținere în condiții optime a spatiului comun, fără a aduce atingere liniștii și ordinii publice, precum și drepturile altor proprietari, conform legislației în vigoare cu privire la deținătorii de animale de companie;

 • d. Neasigurarea, pentru animalele de companie deținute la sediile și punctele de lucru ale societăților comerciale și ale instituțiilor publice, de boxe sau țarcuri pentru închiderea acestora pe perioada desfășurării activității și neîmprejmuirea corespunzătoare a spațiului pentru a preveni accesul liber pe domeniul public. Pentru câinii periculoși sau agresivi se vor respecta prevederile legislației în vigoare.

 • e. Neafișarea, daca este cazul, la intrarea într-un imobil sau la ușa de acces în proprietate a unei placuțe de avertizare cu inscripționarea “Câine periculos” sau “Atenție câine rău”.

 • f. Plimbarea câinilor de companie pe domeniul public, fără lesă, iar cei periculoși fără botniță și lesă;

 • g. Plimbarea animalelor de companie de talie mică, mijlocie și mare în parculețe și locuri de joacă special amenajate pentru copii și pe zonele verzi amenajate pe domeniul public și semnalizate corespunzător cu indicatoare-„Accesul animalelor interzis”;

 • h. (1) Accesul persoanelor însoțite de câini, pisici sau alte animale de companie în magazine, instituții publice, săli de spectacol, ștranduri și în mijloace de transport în comun, dacă această interdicție este semnalizată;

(2) Fac excepție câinii de însoțire pentru persoanele cu dizabilități și câinii de serviciu ai M.A.I., M.A.N si Poliției Comunitare;

 • j. (1) Plimbarea pe domeniul public a animalelor de companie, fară ca proprietarii acestora să dispună de materiale necesare pentru curățirea locului și evacuarea dejecțiilor;

(2) Prin materiale necesare păstrării curațeniei se înțelege, fie ca proprietarul să aibă asupra sa matură, faraș, pungă de unică folosință, fie pungă și mânusi de unică folosință;

 • k. Nedeținerea pe timpul plimbării animalelor de companie a carnetului de   sănătate al acestora în

vederea prezentării acestuia organelor de control ;

 • l. Obstrucționarea autorităților sanitar veterinare de stat, a reprezentanților serviciilor de specialitate din primărie de a-și exercita atribuțiie stabilite prin lege sau prezentul regulament, referitoare la controlul modului de creștere și deținere a păsărilor și animalelor, inclusiv a animalelor de companie;

 • m. Incinerarea sau abandonarea cadavrele de animale pe domeniul public.

CAPITOLUL XIII.

CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Art. 39.(1). Protecția zonelor verzi amenajate pe domeniul public constituie obligația tuturor persoanelor fizice și juridice.

Terenurile virane din interiorul municipiului Craiova, vor fi amenajate ca spații verzi, în funcție de suprafața și relieful lor, în raport cu necesitățile populației din zonele învecinate, dacă nu au fost restituite sau retrocedate în condițiile legii, proprietarilor sau moștenitorilor de drept ai acestora.

 • (2) . Serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Craiova au obligația:

 • a. să programeze, să coordoneze și să urmărească activitatea de combatere a rozătoarelor și insectelor vectoare de maladii și generatoare de disconfort, conform legislației în vigoare;

 • b. să informeze populația și să asigure punerea în aplicare a măsurilor transmise de organele de specialitate ale statului în caz de epidemii și situații de criză.

 • (3) . Proprietarii sau administratorii apelor de suprafață au obligația:

 • a. să asigure curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor la cursurile de apă și lacuri, precum și decolmatarea lor, atunci când este cazul;

 • b. să asigure conservarea biodiversității speciilor de plante și animale valoroase care trăiesc în jurul apelor;

 • c. să planteze de-a lungul cursurilor de apă și pe malurile apelor stătătoare specii forestiere iubitoare de apă, valoroase din punct de vedere ornamental.

 • (4). Atunci când pentru executarea unor lucrări autorizate de construcții sau reparații la clădiri sau infrastructură este necesar să se intervină pe zonele verzi, persoanele sau societățile care execută aceste lucrări sau, după caz, beneficiarii lor, au obligația de a folosi cât mai puțin posibil din zona verde, iar după terminarea lucrărilor să înlăture toate materialele și să refacă zonele verzi afectate.

Dacă lucrările prevăzute la alin. 1 impun tăierea unor arbori sau arbuști, cei care execută aceste lucrări sau, după caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile pentru plantarea altor arbori sau arbuști.

Măsura prevăzută la alin. 2 nu se aplică în cazul când distanța de la instalațiile subterane urbane (cabluri electrice, țevi, conducte pentru gaze, alimentare cu apă, canalizare, termoficare) până la vegetația lemnoasă sacrificată a fost mai mică de 2 metri în cazul arborilor și 1,5 metri în cazul arbuștilor.

 • (5) . În zonele verzi din jurul blocurilor se vor planta numai flori, arbori și arbuști ornamentali. Cultura plantelor legumicole, care au durată scurtă de vegetație și talie mică, este interzisă. Plantarea pomilor fructiferi și a viței de vie este permisă numai dacă se adoptă forme de conducere decorative -bolți, pergole, garduri etc. - și nu urmăresc, în principal, un scop economic. Plantarea arbuștilor fructiferi - căpșun, coacăz, zmeur etc. - este de asemenea, interzisă, din aceleași considerente ca și pentru plantele legumicole.

 • (6) . Tăierea totală sau parțială a arborilor din parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente stradale sau din jurul clădirilor va fi făcută numai de lucrătorii operatorului specializat, pe baza constatărilor proprii sau la sesizările întemeiate ale cetățenilor.

 • (7) . Tăierea totală sau parțială a arborilor este permisă numai în cazurile când aceștia reprezintă un pericol real pentru trecători, clădiri sau alte bunuri din apropiere, împiedica efectuarea unor lucrări autorizate sau reparații la clădiri și infrastructură, creează un disconfort major pentru locuitorii din apropiere sau pun în pericol securitatea circulației.

Atunci când numai părți ale arborilor creează inconvenientele prevăzute la alin. 1 se vor efectua tăieri parțiale, îndepărtându-se numai ramurile respective.

Tăierea totală a arborilor se va face la nivelul solului, sau dacă este posibil, din rădăcini, fiind interzis să rămână resturi care au un aspect inestetic sau constituie un pericol pentru trecători ori siguranța circulației.

Art. 40. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1 000lei - pentru persoane fizice

1 000 - 1 500lei - pentru persoane juridice

 • a.  Deteriorarea spațiilor verzi și a materialului dendrofloricol existent prin rupere, tăiere, călcare sau prin alte mijloace;

 • b.  Efectuarea tăierilor de corecții, defrișări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuștilor, puieților sau a lăstarilor fără autorizările legale;

 • c. Efectuarea plantărilor de arbori sau arbuști pentru amenajarea sau refacerea zonelor verzi pe alte amplasamente și fără autorizările legale;

 • d. Schimbarea destinației zonelor verzi fără autorizările legale;

 • e.  Neîntreținerea în stare corespunzătoare a spațiilor verzi de către întreținătorii legali;

 • f.  Traversarea sau călcarea cu piciorul a zonelor verzi de către persoanele fizice;

 • g. Tăierea în mod inestetic a arborilor sau arbuștilor (tăierea se va face la nivelul solului sau dacă este posibil din rădăcini);

 • h. Deteriorarea spațiului verde în urma unor accidente de circulație;

 • i.  Contaminarea, poluarea cu deșeuri de orice natură, necurățirea periodică a suprafeței apei de alge, resturi vegetale, reziduuri și alte impurități;

 • j.  Nedecolmatarea, necurățirea și nesalubrizarea digurilor și a malurilor cursurilor de apă;

Contravaloarea refacerii zonelor verzi distruse prin faptele de mai sus va fi suportată de către cei care au produs paguba, în urma evaluării efectuate de inspectorii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Craiova.

Art. 41. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1 000 lei - pentru persoane fizice și juridice

 • a. Nemenținerea în stare corespunzătoare a locurilor de agrement, de către deținătorii legali;

 • b. Circulația sau staționarea autovehiculelor sau vehiculelor în parcuri sau pe zone verzi;

 • c. Arderea deșeurilor vegetale, menajere sau de altă natură pe spațiile verzi, parcuri și grădini publice;

 • d. Prepararea alimentelor în parcuri, grădini publice ori domeniul public prin folosirea grătarelor , cu excepția perimetrelor delimitate în care funcționează legal localuri publice (restaurante, baruri)și a spațiilor autorizate.

Art. 42. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

700 - 1 200 lei - pentru persoane fizice

1 000 - 2 000 lei - pentru persoane juridice

 • a. Însușirea arborilor doborâți de fenomene naturale sau a arborilor care au fost tăiați, scoși din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova;

 • b. Aplicarea unor tratamente cu pesticide fără autorizare;

Art. 43. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

1 000 - 2 500 lei - pentru persoane juridice

a.    Neefectuarea periodică prin laboratoarele de specialitate a analizelor la sursele de apă potabilă

de către operator.

Art. 44. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

400 - 800 lei - pentru persoane fizice

600 - 1 000 lei - pentru persoane juridice

 • a. Nemontarea tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse la instalațiile proprii de încălzire la nivelul superior al imobilelor;

 • b. Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare sau fum;

 • c. Neluarea măsurilor de colectare în containere speciale, neutralizare și evacuarea pe rampe special amenajate a deșeurilor și rezidurilor grosiere, a uleiurilor, grăsimilor, solvenților, vopselelor, detergenților, produselor petroliere și a altor substanțe chimice rezultate din procesele tehnologice la diferite obiective;

CAPITOLUL XIV.

PROTECȚIA SANITARĂ ÎN LOCURILE PUBLICE

Art. 45. Organizatorii manifestărilor culturale care se desfășoară în săli de spectacole, cinematografe, săli de sport, stadioane, velodrom, hipodrom, alte locuri publice autorizate legal, au următoarele obligații:

 • a. Să permită accesul unui număr cel mult 90% spectatori din capacitatea sălii sau stadionului;

 • b. Să asigure accesul la ușile și căile de evacuare a persoanelor și bunurilor în caz de urgență, să ia măsuri rapide de localizare a incendiilor și de limitare a efectelor altor accidente;

 • c. Să asigure prezența, pe toată durata manifestării, a personalului instruit, care cunoaște planurile de evacuare, pentru a realiza evacuarea în condiții de siguranță a spectatorilor, în caz de incendiu sau alte evenimente negative;

 • d. Să interzică accesul spectatorilor cu materiale inflamabile, explozive sau de altă natură, care pot periclita viața și integritatea corporală a celor care le folosesc sau a altor persoane;

 • e. Să interzică accesul persoanelor în stare de ebrietate sau turbulente și să evacueze de îndată persoanele care perturbă desfășurarea spectacolului sau manifestării;

 • f. Să pună în timp optim în vânzare biletele, respectând prevederile prevăzute la lit. a și să permită accesul în timp util, pentru ca la intrarea spectatorilor să nu se producă aglomerație sau dezordine;

 • g. Să asigure buna funcționare a instalațiilor de lumini, sonorizare, aerisire, încălzire, pentru ca spectatorii să poată urmări în cele mai bune condiții spectacolul sau manifestația respectivă;

 • h. Imediat după încheierea manifestării să ia măsuri pentru asigurarea curățeniei și repararea eventualelor pagube produse, astfel încât sala sau stadionul să fie permanent gata pentru organizarea unei noi manifestări;

 • i. Să asigure igienizarea și buna funcționare a grupurilor sanitare, dotarea acestora în conformitate cu reglementările sanitare; numărul acestora trebuie să fie corelat cu capacitatea sălii sau a stadionului, potrivit normelor sanitare;

 • j. Să respecte prevederile legale privind stabilirea locurilor speciale pentru fumat; să indice aceste locuri în mod vizibil.

Art. 46. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

1 000 - 2 500 lei - pentru organizatorii manifestărilor culturale sau sportive care nu au respectat una sau mai multe din obligațiile prevăzute în art. 45.

Art. 47. Persoanele care participă în calitate de spectatori, la manifestările culturale, organizate în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, stadioane și alte locuri publice autorizate, sunt obligate:

 • a. Să intre în sală sau stadion numai pe bază de bilet, abonament sau invitație, cu excepția cazurilor când intrarea este liberă;

 • b. Să păstreze ordinea și curățenia în locul de desfășurare al manifestării, să aibă o ținută decentă și un comportament civilizat, să dea concurs oamenilor de ordine în izolarea și evacuarea persoanelor care comit acte de indisciplină, să păstreze calmul și ordinea la intrarea și ieșirea în caz de urgență, să respecte regulile de prevenire și stingere a incendiilor;

 • c. Să fumeze numai în locurile permise, amenajate și indicate în mod vizibil;

 • d. Să nu introducă în locul de desfășurare al manifestării băuturi alcoolice, materiale sau substanțe periculoase.

Art. 48. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

100 - 500 lei - încălcarea de către persoanele fizice în calitate de spectatori a uneia sau mai multor prevederi cuprinse în art. 47.

CAPITOLUL XV.

PROTECȚIA SANITARĂ PUBLICĂ ÎN PIEȚE ȘI TÂRGURI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

Art. 49. Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova are următoarele obligații:

 • a. să încheie cu societățile de salubrizare contracte ferme de ridicare a deșeurilor și să urmărească respectarea riguroasă a graficelor de ridicare a deșeurilor;

 • b. să stabilească reguli obligatorii pentru toate persoanele care desfășoară activități comerciale privind păstrarea ordinii și curățeniei și să le aducă la cunoștință aceste reguli;

 • c.  să asigure căi de acces pentru mijloacele de transport care efectuează aprovizionarea, salubrizarea sau intervențiile în caz de urgență;

 • d. să asigure în fiecare piață prezența unui număr suficient de angajați care să supravegheze respectarea regulilor stabilite pentru desfășurarea unui comerț civilizat;

 • e. să pună la dispoziția comercianților cântare verificate și omologate din punct de vedere metrologic;

 • f.  să asigure sectorizarea piețelor pe categorii de produse și să asigure în fiecare sector condițiile specifice pentru comercializarea categoriilor de produse la parametrii optimi pentru un comerț civilizat;

 • g. să încaseze taxele stabilite de Consiliul Local de la toți comercianții, să elibereze chitanțe;

 • h. să asigure puncte pentru colectarea deșeurilor refolosibile, a celor biodegradabile și a ambalajelor;

 • i. să permită comercializarea de produse agroalimentare numai persoanelor care pot justifica proveniența mărfii și calitatea acesteia;

Art. 50. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

500 - 1 000 lei - pentru personalul de execuție din Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor;

1 000 - 1 500 lei - pentru personalul de conducere din Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor, în situația nexecutării atribuțiunilor de serviciu prevăzute de art. 49.

Art.51. Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități comerciale în piețele și Târgul de Săptămână din municipiul Craiova sunt obligate:

 • a. să dețină și să prezinte la control documentele prin care să justifice proveniența produselor și că acestea corespund din punct de vedere calitativ pentru a fi comercializate, în cazul produselor pentru care legea prevede acest lucru;

 • b. să respecte regulile stabilite de Administrația Piețelor privind curățenia și ordinea în piețe în jurul magazinelor, chioșcurilor unde se desfășoară activitatea de comerț și să nu depoziteze marfă, ambalaje sau alte materiale decât pe suprafața aprobată cu acord sau taxată;

 • c. să nu blocheze căile de acces a mijloacelor de transport care efectuează aprovizionarea, salubrizarea în piețe și intervențiile în caz de urgență;

 • d. să dea dovadă de comportament civilizat în relațiile cu clienții și ceilalți comercianți din piață, să aibă o ținută decentă;

 • e. să păstreze și să comercializeze produsele în condiții igienico-sanitare;

 • f. să cântărească corect produsele comercializate și să permită clienților să verifice dacă produsele au fost cântărite exact;

 • g. să folosească numai cântare verificate și omologate;

 • h. să achite taxele stabilite de Administrația Piețelor pentru produsele pe care le comercializează, să păstreze chitanțele până la plecarea din piață și să le prezinte la control;

 • i. să ridice marfa nevândută și să depoziteze ambalajele și alte obiecte în numai în locuri special amenajate;

 • j. să afișeze la loc vizibil datele de identificare și prețurile practicate;

 • k. să nu comercializeze produsele agroalimentare sau de altă natură din mers, pe trotuare, alei sau în alte locuri publice decât cele special amenajate și repartizate comercianților de către Administrația Piețelor sau Consiliul Local;

 • l. să respecte programul de funcționare al pieței sau târgului;

 • m. să respecte programul de acces pentru aprovizionare al autovehiculelor și de staționare a acestora pe o perioadă de maximum 30 minute (timpul legal de încărcare și descărcare a mărfurilor);

 • n. să nu distrugă, degradeze sau modifice amplasamentul pentru mijloacele fixe sau obiectele de inventar ce aparțin Serviciului Public de Administrație a Piețelor și Târgurilor

Art. 52. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

100 - 500 lei - pentru persoane fizice

200 - 1 000 lei - pentru persoane juridice, încălcarea de către comercianți a prevederilor art. 51.

CAPITOLUL XVI.

PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIILOR

Art. 53. Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către: - primar și împuterniciții acestuia;

- funcționarii publici din Poliția Comunitară Craiova.

Art. 54. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în regulament pentru contravenția săvârșită.

Art. 55. Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției se depun spre soluționare Judecătoriei Craiova.

Art. 56. Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin RADU