Hotărârea nr. 313/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 313

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.313

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009.

Având în vedere raportul nr.72575/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+M, în municipiul Craiova, str. Fermierului, nr.35 A și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006 și Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+M, în municipiul Craiova, str. Fermierului, nr.35 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marin RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

LEGENDĂ


LIMITA ZONEI STUDIATE AMPLASAMENT STUDIAT Steren = 487 mp, LIMITA DE ALINIERE A CONSTRUC ȚIILw<..> CONSTRUCȚIE LOCUINȚĂ PROPUSĂ țWT

Sc propus » 92.5 mp; Sd propus ■

Sc existent» 0.0 mp; Sd existent» O.OYnp?^

ACCES CAROSABIL Șl PIETONAL \p <

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME_____

SPAȚIU VERDE

PARCAJE

CONSTRUCȚII EXISTENTE ÎN VECINĂTATE str. FERMIERULUI

DRUMURI DE ACCES REZULTATE DIN DESMEMBRARI


perului, nrU EMENTĂRI IE PROPUS


Craiovi


BILANȚ TERITORIAL

- SITUApE PROPUSĂ

Xfolosința ^UPRAFEȚEI

SUPRAFAȚA (mp)

WOCENr

!*)

■p,,LOCUINȚĂ

PROPUSA

92.5

20

x / ALEI, /parcare

94.0

20

SPAȚIU VtRDE

280.5

50

TOTAL

467.0

100


• FUNCȚIUNEA DIN PUG; ZONĂ DE LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SCĂZUT DE ÎNĂLȚIME P. P+1-2E


P O.T maxim prepus = 35%

C.U T maxim propus = 1 05


CU REGIM


NOTA

SUPRAFEȚELE MENȚIONATE ÎN S|T JAT-A PROPUSA NU AU CARACTER DE IMPUNERE


VgSîflcXWNiÂJF EXPERT


^*SLi’5j«țce«!WTÂT


SC DOCUMENT S.R L


Sir Masa Mlilo. nr 7 ■

sPEcnd.v.EȚN^T -----11


■ C.THaa

Țsemnâtjra


Sc»-»


ȘEF PROIECT Ragu WMftj          | 1500

PROIECTAT Rpgu onASft. .fir Dt»


IDESENAT


krr -orwsiX


hw


pud consnw» ism"p-m atr                 3&A


REOLEMENTAri situa ne propusa


2^

Fosa

PUD

P< nr A’