Hotărârea nr. 310/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 310

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.310

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009.

Având în vedere raportul nr.75591/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Avizului prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Reglementare zona cu interdicție de construire până la aprobare Plan Urbanistic Zonal, zona Corneșului Bariera Vâlcii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.b din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Reglementare zona cu interdicție de construire până la aprobare Plan Urbanistic Zonal, zona Corneșului Bariera Vâlcii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marin RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.310/2009

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE privind Reglementare zona cu interdictie de construire pana la aprobare

PUZ zona str.Cornesului - Bariera Valcii

1. Cadrul legal al întocmirii avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se întocmește în condițiile ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, conform articolului 9 care modifică art. 32 privind dreptul autorității locale ca după caz conform punct B „să solicite elaborarea unui plan zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de arhitectul șef și aprobat de către Consiliul Local” în cazul în care prin cererea de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă.

2. Condițiile de elaborare a avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se intocmește potrivit legii în urma solicitării de emitere a unui certificat de urbanism pentru „construire locuintă P+M ”, pe terenul situat în strada Cornesului, nr. 92, solicitant fiind Antonie Bebe Constantin detinatorul terenului.

3. Situația terenului luat în studiu

- Regimul juridic

Terenul pe care se propune investiția este proprietate privata a domnului Antonie Bebe Constantin

Terenul pe care se intocmeste P.U.Z.- ul este compus din proprietati private și domeniul public.

- Regim economic

Situatia existenta

Terenul pe care se propune investitia este situat conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. 23/2000 in zona cu interdictie de construire pana la aprobare PUZ .

Amplasamentul este afectat de largire strada propusa prin PUZ .

Situatia propusa

Conform solicitarii din certificatul de urbanism pe terenul proprietate privata a domnului Antonie Bebe Constantin se propune „ construire locuintă P+M” ceea ce nu schimba destinatia conform P.U.G. aprobat cu H.C.L.23/2000, motiv pentru care se intocmeste „Avizul prealabil de oportunitate pentru elaborarea unui P.U.Z. privind reglementarea zonei in ansamblu precum si analizarea categoriei de folosinta si reglementari ”.

4. Condițiile emiterii avizului prealabil de oportunitate

 • (1) Conform P.U.G. intocmit în anul 2000 terenul era destinat zonei cu interdictie de construire pana la aprobare PUZ

 • (2) Urmare legilor aparute dupa anul 1991 privind retrocedarile de terenuri , o mare parte din terenuri au fost retrocedate chiar si după anul 2000.

Foarte important pentru situatia actuala este ca in general s-au retrocedat suprafete mici la multi proprietari iar instrainarile au dus la imposibilitatea unificarii lor pentru a se putea realiza investitii de amploare.

In aceste conditii in concordanta cu legislatia anterioara s-au aprobat diverse P.U.Z. -uri care nu au schimbat destinatiile zonei de parcele mici in special in aria constructiilor de locuinte individuale .

 • (3) Evoluția economică a demonstrat că pe terenuri private s-au investit sume considerabile in dotari si locuinte - in zona locuinte luata in studiu.

 • (4) Amplasamentul este situat in zona de locuinte,intersectie cu centura de Nord, ceea ce poate constitui premiza restudierii functionale a zonei in zona mixta de locuinte si dotari cu functiuni complementare.

 • (5) Trama stradală existentă corelată in mare parte nedetaliata prin P.U.G., trebuie corelata cu situatia existenta si reglementata oferind posibilitatea unui trafic fluent.

 • (6) Existența unor mari suprafețe libere este si acum nereglementata oferind riscul unor investitii necontrolabile.

5. Teritoriul care urmează a fi reglementat prin P.U.Z.

Teritoriul ce urmează a fi reglementată este stabilit prin planșa anexă ce face parte integranta din prezentul aviz de oportunitate.

6. Categoriile funcționale ale dezvoltării și serviciile impuse zonei

 • - Se propune analizarea intregii zone si stabilirea zonelor cu destinatia de locuinte, a zonelor mixte cu functiuni adiacente, reglementarea regimului de inaltime pe teritoriul stabilit prin plansa anexa ce face parte integranta din prezentul aviz prealabil de oportunitate.

 • - Planul urbanistic zonal va studia corelarea carosabilelor din zona cu investitiile aprobate si circulatiile majore propse prin P.U.G. fara a le modifica.

 • - Dotările propuse vor prelua și necesitațile zonei in ansamblu si al prevederilor P.U.G. prin cele de locuit, dotari functiuni complementare.

REGLEMENTARI

 • 1. Planul urbanistic zonal va prelua toate investitiile avizate in zona cuprinsa prin documentatii P.U.Z., P.U.D., A.C. emise de Primaria Municipiului Craiova.

 • 2. Se va studia circulatia carosabila in contextul investiilor aprobate si rezolvarea lor tinand cont de dotarile din zona.

 • 3. Se vor corela aliniamentele construite cu cele existente si cu cele propuse prin P.U.Z.- ul aprobat. Se va tine cont de frontul stradal la str.Cornesului.

 • 4. Se va solutiona in conditiile tipurilor de proprietati realizarea parcajelor si a acceselor.

 • 5. Se va solutiona existenta spatiilor plantate existente in contextul ordonantei 114/2007 si a situatiei proprietatilor existente.

 • 6. Se va analiza situatia tuturor proprietatilor din zona prin prisma circulatiei terenurilor.

 • 7. Planul Urbanistic de Zona va stabili profilele circulatiilor in zona limitelor construibile, nivelul maxim de inaltime admis si indicii P.O.T. si C.U.T. in conformitate cu prevederile legale.

 • 8. Se va tine cont de cladirile existente cu aceiasi destinatie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin RADU


DIRECȚIA SILVICA (X3L.J


Solnița Eleno.

M=12i£14-a75afK—


Sțaogut Gorwttta


■ < S-=T2£€lrop


larfce W. Elen . Qhîrttc M. Ion, Vîerw 0. Conatantte         Ml


E)&tțr, CAirita M. ton, VTera O. Consloritîfl Avrafh T. Gheorahe


fateW FlOfeg

G&lneo ion


444.*:»


fcnereo FJorico

Marina? Paytică âfc<di7 (&• 6 Cfeju Flori ~*~~ffieo~Starâ Gate PlViQQr


5<©fan Antante


'                    lAJinWtr

41——


icncUitaJisL


Capro lle


>np


£|gțțg L.


aglta-kA.-LnWJ------

Roncea C? Aurora


A3+1’


73TTT


A9+T?


^.■...-^-■■7—7*s*±+rr

--—fr-


S-cSa&2+4O5rn


i=5£UXJWo--

S^CTfo+toainF -5=2784*1 tiff/ip


gfe&IDjȚmi

Ț?â5frl07irii 5732*