Hotărârea nr. 308/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 308

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.308

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009.

Având în vedere raportul nr.71109/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Avizului prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Întocmire Plan Urbanistic Zonal, zona Bariera Vâlcii - str.Plopului, reglementare zonă (intersecție și construire), până la aprobare Plan Urbanistic Zonal și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.b din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Întocmire Plan Urbanistic Zonal, zona Bariera Vâlcii - str.Plopului, reglementare zonă (intersecție și construire), până la aprobare Plan Urbanistic Zonal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marin RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCUANEXA LA HOTĂRÂREA NR.308/2009

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

privind investiția:Întocmire P.U.Z. zona Bariera Vâlcii -str.Plopului,reglementare zonă cu intersecție și construire până la aprobare P.U.Z

1. Cadrul legal al întocmirii avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se întocmește în condițiile Ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, conform articolului 9 care modifică art. 32 privind dreptul autorității locale ca după caz conform punct B „să solicite elaborarea unui plan zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de Arhitectul Șef și aprobat de către Consiliul Local” în cazul în care prin cererea de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă.

2. Condițiile de elaborare a avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se intocmește potrivit legii în urma solicitării de emitere a unui certificat de urbanism pentru „Construire locuință P+M „ pe terenul situat în str.Plopului nr.17A, solicitant fiind Ionescu Daniel deținătorul terenului

3. Situația terenului luat în studiu

- Regimul juridic

Terenul pe care se propune investiția este proprietate privata a numitului Ionescu Daniel

Terenul pe care se intocmeste P.U.Z.- ul este compus din proprietati private, domeniul public si domeniul privat al Consiliului Local.

- Regim economic

Situatia existenta

Terenul pe care se propune investitia este situat conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. 23/2000 în zonă locuințe cu interdicție de construire până la aprobare P.U.Z.

Amplasamentul este afectat de lărgire stradă propusă prin PUZ și de legătura cu str.Plopului existentă

Situatia propusa

Conform solicitarii din certificatul de urbanism pe terenul proprietate privata a numitului Ionescu Daniel se propune „Construirea unei locuințe P+1”ceea ce nu schimbă destinația conform P.U.G. aprobat cu HCL 23/2000 motiv pentru care se intocmeste „Avizul prealabil de oportunitate pentru intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal pentru reglementarea zonei în ansamblu precum și analizarea categoriei de folosință reglementări locuințe și funcțiuni complementare.

4. Condițiile emiterii avizului prealabil de oportunitate

 • (1) Conform P.U.G.aprobat cu HCL 23/2000 terenul era destinat zonei de locuințe locuințe individuale.

 • (2) Urmare a legilor privind retrocedarile de terenuri aparute dupa anul 2000, o mare parte din terenuri au fost retrocedate pe zone expropriate

Foarte important pentru situatia actuala este ca in general s-au retrocedat suprafete mici la multi proprietari iar instrainarile au dus la posibilitatea unificarii lor pentru a se putea realiza investitii de amploare .

In aceste conditii in concordantă cu legislatia anterioara s-au aprobat diverse P.U.Z. -uri care au schimbat destinatiile zonei din parcele mici in special in aria construcțiilor de locuințe individuale și colective.

 • (3) Evoluția economică a demonstrat că pe terenuri private s-au investit sume considerabile în doțări și locuințe individuale.

 • (4) Amplasamențul esțe sițuaț in zona locuințe la ințersecția sțrăzii Plopului,ceea ce poațe consțițuii premisa resțudierii funcționale a zonei în zonă mixță locuințe și doțări cu funcțiuni anexe.

 • (5) Trama sțradală exisțență corelață în mare parțe dețaliața prin P.U.G. țrebuie corelața cu sițuația exisțența si reglemențața oferind posibilițațea unui țrafic fluenț.

 • (6) Exisțența unor mari suprafețe libere esțe și acum nereglemențață oferind riscul unor invesțiții neconțrolabile.

5. Teritoriul care urmează a fi reglementat prin P.U.Z.

Terițoriul ce urmează a fi reglemențață esțe sțabiliț prin planșa anexă ce face parțe ințegranța din prezențul Aviz de Oporțunițațe.

6. Categoriile funcționale ale dezvoltării și serviciile impuse zonei

 • - Se propune analizarea ințregii zone si sțabilirea zonelor cu desținație mixță doțări locuințe, a zonelor mixțe cu funcțiuni adiacențe, reglemențarea regimului de inalțime pe țerițoriul sțabiliț prin plansa anexa ce face parțe ințegranța din prezențul aviz prealabil de oporțunițațe.

 • - Planul urbanisțic zonal va sțudia corecțarea carosabilelor din zona cu invesțițiile aprobațe si circulațiile majore propuse prin P.U.G. fara a le modifica.

 • - Doțările propuse vor prelua și necesițățile zonei în ansamblu si al prevederilor P.U.G. prin cele de locuiț si al doțărilor cu funcțiuni complemențare

REGLEMENTARI

 • 1. Planul urbanisțic Zonal va prelua țoațe invesțițiile avizațe in zonă cuprinsă în sțrada Plopului prin documențații P.U.Z.,P.U.D. ,A.C emise de Primaria Municipiului Craiova.

 • 2. Se vor sțudia circulația carosabilă, în conțexțul invesțițiilor aprobațe și rezolvarea lor ținând conț de doțările din zonă.

 • 3. Se vor corela aliniamențele consțruițe cu cele exisțențe și cu cele propuse prin P.U.Z-ul aprobaț.Se va ține conț de fronțul deja consțruiț la sțrada Plopului

 • 4. Se va Se va soluționa în condițiile tipurilor de proprietăți realizarea parcajelor și a acceselor conform R.L.L aprobat cu HCL 271/2008

 • 5. Se va soluționa existența spațiilor plantate existente în contextul ordonanței 114/2007 și a situației proprietăților existente

 • 6. Se va analiza situația tuturor proprietăților din zonă prin prisma circulației terenurilor

 • 7. Planul Urbanistic Zonal va stabili profilele circulațiilor în zona limitelor construibile,nivelul maxim de înălțime admis și indicii P:O.T. și C.U.T. în conformitate cu prevederile legale

 • 8. Se va ține cont de clădirile existente care au aceiași destinație precum și de cele aprobate anterior

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin RADU