Hotărârea nr. 307/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 307

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 307

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.74328/2009 al Direcției Patrimoniu prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr.568/2000 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.909/1997;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public

al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după cum urmează:

a - se modifică valoarea de inventar a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova și aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Craiova și Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

b - trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoterii din funcțiune, a unor bunuri aflate în administrarea Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova și Colegiului de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”, prevăzute in anexele nr.3 și nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

c - se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova cu bunurile imobile prevăzute în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova prevăzute în anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.173/2001, nr.82/2006, nr.77/2006 și nr.182/2009.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Transport Craiova și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marin RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR. 307/2009

Pag 1/2

Nr. Crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar (lei)

Situația juridică

1

3273

1.3.1.

Cladire statie redresare nr.1 4602

cartier Lăpuș, suprafața construită 299 mp

01.01.1987

183.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

2

3274

1.3.1.

Cladire statie redresare nr.2 4603

Patria,suprafața construită, 299 mp

01.01.1987

195.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

3

3275

1.3.1.

Cladire statie redresare nr.3 4604

bdul. Dacia, suprafața construită 299 mp

01.01.1987

189.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

4

3255

1.3.3.

Linie tramvai extindere 4623

Tip linie CF lungime 0.8 km

01.01.1997

748.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

5

3248

1.3.3.

Linie tramvai in incinta 4613

Tip linie CF lungime 2.2 km

01.01.1987

1.600.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

6

3245

1.3.3.

Linie tramvai TR 3-2 A I Cuza Pasaj 4610

A.I.Cuza-pasaj ElectroputereTip linie IOR lungime 1.6 km

01.01.1987

1.108.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

7

3276

1.3.3.

Linie tramvai TR1 CCC PECO partial 4605

Termo Ișalnița-st. Petrom1 Craiovița Tip linie CF lungime 7 km

01.01.1987

5.090.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

8

3250

1.3.3.

Linie tramvai TR2 Craiovita H. Jiu 4607

Tip linie IOR lungime 3.5 km

01.01.1987

6.040.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

9

3252

1.3.3.

Linie tramvai TR2-1 depou Craiovita 4606

Tip linie IOR lungime 0.5 km

01.01.1987

741.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

10

3268

1.3.3.

Linie tramvai TR2-3 H. Jiu Republicii 4608

Tip linie IOR   lungime 0.6 km

01.01.1987

416.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

11

3244

1.3.3.

Linie tramvai TR3-1 Republicii A I Cuza 4609

Tip linie IOR lungime 1 km

01.01.1987

693.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

12

3246

1.3.3.

Linie tramvai TR4-1 Lapus 4611

pasaj Electroputere-Lăpuș Tip linie IOR lungime

1.1 km

01.01.1987

762.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

13

3247

1.3.3.

Linie tramvai TR4-2 Caracal 4612

Tip linie CF lungime 2.4 km

01.01.1987

1.745.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

14

3254

1.3.17.2.

Pod Amaradia 4619

metalic lungime 50 m lățime 4 m

01.01.1987

1.143.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

15

3256

1.3.4.2.

Retea contact extindere 4624

Fir contact tip PTF - 100

01.01.1997

42.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

16

3253

1.3.4.2.

Retea contact in incinta 4618

Fir contact tip PTF - 80 Fir contact tip PTF - 100

01.01.1987

40.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

17

3249

1.3.4.2.

Retea contact TR1 4614

Fir contact tip PTF - 80 Fir contact tip PTF - 100

01.01.1987

220.000,00

In adm RAT Craiova cf.

HCL 77/2006

ANEXA NR.1

Pag 2/2

Nr. Crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar (lei)

Situația juridică

18

3258

1.3.4.2.

Retea contact TR2 4615

Fir contact tip PTF - 80 Fir contact tip PTF - 100

01.01.1987

102.000,00

In adm RAT Craiova cf. HCL 77/2006

19

3251

1.3.4.2.

Retea contact TR3 4616

Fir contact tip PTF - 80 Fir contact tip PTF - 100

01.01.1987

57.000,00

In adm RAT Craiova cf. HCL 77/2006

20

3242

1.3.4.2.

Retea contact TR4 4617

Fir contact tip PTF - 80 Fir contact tip PTF - 100

01.01.1987

86.000,00

In adm RAT Craiova cf. HCL 77/2006

21

6784

2.16.5

Substatie de redresare nr.1 ECHIP ELECT 4620

9 celule de 20kv CA8 celule de 825V 2 transformatoare 2500 KVA 2 grupari redresoare

01.01.1987

146.000,00

In adm RAT Craiova cf. HCL 77/2006

22

6785

2.16.5

Substatie de redresare nr.2 ECHIP ELECT 4621

9 celule de 20kv CA8 celule de 825V 2 transformatoare 2500 KVA 2 grupari redresoare

01.01.1987

203.000,00

In adm RAT Craiova cf. HCL 77/2006

23

6786

2.16.5

Substatie de redresare nr.3 ECHIP ELECT 4622

9 celule de 20kv CA8 celule de 825V 2 transformatoare 2500 KVA 2 grupari redresoare

01.01.1987

220.000,00

In adm RAT Craiova cf. HCL 77/2006

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. MARIN RADU

Nr. crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoare de inventar lei

Situatia juridica

Adresa

Suprafata construita

1

3942

1.6.4

Cladire adm. birouri - Piata centrala 4654

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

138

1967

298.575,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

2

3970

1.6.1.1.

Grup social - Piata centrala 4684

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

1999

14.700,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 333/2007

3

3937

1.6.4.

Magazie, Cantare - Piata centrala 4675

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

39,5

1967

31.704,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

5

3950

1.5.2

Cladire hala carne - Piata centrala 4656

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

628

1967

1.332.733,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

6

3954

1.6.4.

Cabina poarta - Piata centrala 4661

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

4

1990

1,27

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

7

3938

1.6.4.

Magazie materiale - Piata centrala 4676

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

60

1987

102.168,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

8

5119

1.5.3

Magazin lactate (P-ta centrala)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

525

2005

799.407,00

inventar 2003

9

5497

1.5.2.

Spatii comerciale N-E (Piata centrală)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

2005

624.784,00

inventar

12.01.2005

10

5607

1.6.4

Prelungire platou si inchid.amb platouri (P-ta centrală)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

2005

2.458.260,00

inventar

11

5495

1.5.14

Cabina taxare PVC (P-ta centrala)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

5,85

2005

12.212,00

inventar

12.01.2005

12

5624

1.7.1.2.

Alim.cu energie electr.sp.com (P-ta centrală)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

2005

109.410,00

inventar

12.01.2005

13

5623

1.7.1.2.

Alim.cu energie electr.platou+hidrofor (P-ta centrală)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

2005

14.084,00

inventar

12.01.2005

14

3703

1.6.32.

Platforma gunoi - Piata centrala 4683

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

84

1997

2.673,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

15

3973

1.3.7.1

Parcare - Piata centrala 4689

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

1110

1973

105.879,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

17

134

0.1.9.5.

Teren - Piata Centrala 4653

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

24507

1967

31.856.294,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

Nr. crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoare de inventar lei

Situatia juridica

Adresa

Suprafata construita

18

3971

1.3.7.1.

Alei carosabile - Piata centrala 4687

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

5906

1967

17.291.200,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

19

3972

1.3.7.1.

Alei pietonale - Piata centrala 4688

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

5177

1967

11.119.295,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

20

135

0.1.9.1.

Spatii verzi - Piata centrală 4690

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost 77)

423,2

1967

376.554,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

21

3961

1.5.12

Sopron - Piata Valea Rosie 4718

STR 22 DECEMBRIE

1989 NR. 30

170,8

1974

0,21

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

23

139

0.1.9.5

Teren - Piata Valea Rosie 4709

STR 22 DECEMBRIE

1989 NR. 30

6153

1984

3.506.115,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

24

3967

1.3.7.1

Alei pietonale - Piata Valea Rosie 4715

STR 22 DECEMBRIE

1989 NR. 30

1557

1984

1.246.453,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

25

3959

1.3.7.1

Alei carosabile - Piata Valea Rosie 4716

STR 22 DECEMBRIE

1989 NR. 30

1918

1984

1.500.113,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

27

133

0.1.9.5.

Teren - Piata Veche 4638

STR FELIX ADERCA NR 3 (FOST STR. KRASNOFF)

2583

1950

2.779.374,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

28

3943

1.3.7.1.

Alei carosabile - Piata Veche 4648

Str. Felix Aderca nr. 3 (fost str. Krasnoff)

1260

1940

2.998.584,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

29

3944

1.3.7.1.

Alei pietonale - Piata Veche 4649

Str. Felix Aderca nr. 3 (fost str. Krasnoff)

55

1940

1.563.239,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

33

3155

1.5.14

Platforma gunoi -Piata Garii

B-dul Dacia nr. 219

0

2006

1.754,00

inventar 2006

35

138

0.1.9.5.

Teren - Piata Garii 4703

BD DACIA NR. 219

929

1974

1.479.286,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

36

3956

1.3.7.1.

Alei pietonale - Piata Garii 4708

B-dul Dacia nr. 219

262

1974

384.990,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

Nr. crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoare de inventar lei

Situatia juridica

Adresa

Suprafata construita

37

3974

1.6.1.1.

Grup social - Piata Garii 4706

B-dul Dacia nr. 219

1999

3.200,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 333/2007

40

3879

1.6.4.

Sediul administrativ - Piata Brazda Baba

Novac 4767

STR BRAZDA LUI NOVAC NR 66 A

67

1976

277.851,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

41

3898

1.6.1.1.

Grup social - Piata Brazda Baba Novac 4768

STR BRAZDA LUI NOVAC NR 66 A

0

1999

39.400,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 333/2007

42

1824

1.6.32

Platforma gunoi - Piata Brazda Baba Novac 4769

STR BRAZDA LUI NOVAC NR 66 A

35

1998

5.770,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

43

5498

1.5.2.

Spatii comerciale (Br.Novac)

STR BRAZDA LUI NOVAC NR 66 A

0

2005

388.099,00

inventar

12.01.2005

44

31

0.1.9.5.

Teren - Piata Brazda lui Novac - Baba Novac 4765

STR BRAZDA LUI NOVAC NR 66 A

1852

1974

2.296.093,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

45

3918

1.3.7.1.

Alei pietonale - Piata Brazda Baba Novac 4772

STR BRAZDA LUI NOVAC NR 66 A

258

1974

1.553.376,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

46

3919

1.6.4.

Sediul administrativ - Piata Craiovita Big 4775

60

1974

78.323,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

47

3920

1.6.1.1.

Grup social - Piata Craiovita Big 4776

0

1999

40.000,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 333/2007

48

3720

1.6.32

Platforma gunoi - Piata Craiovita Big 4777

35

1997

2.053,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

49

6860

0.1.9.3.

Reconstructie Piata Cv.Noua Big

0

2005

1.114.397,00

inventar

12.01.2005

50

5625

1.7.1.2

Alim.cu energie electr.(P-ta Cv.Noua Big)

0

2005

70.212,00

inventsar

12.01.2005

51

3924

1.3.7.1

Parcare - Piata Craiovita Big 4780

345,6

1999

423.081,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

Nr. crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoare de inventar lei

Situatia juridica

Adresa

Suprafata construita

53

32

0.1.9.5

Teren - Piata Craiovița Nouă - Big 4773

ALEEA HORTENSIEI NR 2A (CARTIER CRAIOVITA NOUA)

0

1974

2.038.023,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

54

3917

1.3.7.1.

Alei pietonale - Piata Craiovita Big 4781

733,32

1999

768.427,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

57

30

0.1.9.5.

Teren - Piata Craiovița Nouă - Orizont 4762

STR. NICOLAE

COCULESCU NR. 24 (CARTIER CRAIOVITA

1190

1977

1.422.716,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

58

3980

1.6.1.1.

Grup social - Piata 1 Mai 4699

0

1999

1.500,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 333/2007

59

3707

1.6.4

Cabina taxare - Piata 1 Mai 4700

str. Tabaci, nr. 2

10

1979

3.712,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

62

3981

1.6.4

Magazie materiale - Piata 1 Mai 4701

str. Tabaci, nr. 2

10

1998

1.415,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

64

137

0.1.9.5.

Teren - Piata 1 Mai 4696

str. Tabaci, nr. 2

1241

1979

1.195.257,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

65

3982

1.3.7.1.

Alei pietonale - Piata 1 Mai 4702

425

1979

825.786,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

66

142

0.1.9.5.

Teren - Targul Romanesti 4726

STR TARGULUI NR 26

52873

1958

34.916.210,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

68

141

0.1.9.5.

Teren - Piata Targul de Saptamana 4723

STR POPOVENI

629

1975

194.559,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

71

140

0.1.9.5.

Teren - Piata DEZROBIRII 4719

STR DEZROBIRII NR.

180

688

1976

443.808,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

72

3964

1.3.7.1.

Alei pietonale - Piata DEZROBIRII 4722

381

1976

675.127,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

73

3881

1.6.1.1.

Grup social - Piata Chiriac 4757

0

1999

3.120,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 333/2007

Nr. crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoare de inventar lei

Situatia juridica

Adresa

Suprafata construita

74

3888

1.6.1.1.

Grup social - Piata Chiriac 4750

0

1999

22.700,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 333/2007

75

3873

1.5.9

Platforma beton pasari - Piata Chiriac 4758

296

1998

13.931,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

76

3868

1.6.32

Platforma gunoi - Piata Chiriac 4751

25

1998

2.069,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

77

3875

1.8.7.

Racord Canalizare - Piata Chiriac 4761

0

1998

16.904,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

78

6859

0.1.9.3.

Moderniz.Piata Agro-Alim. (P-ta Chiriac)

1030

12.01.2005

536.024,00

inventar

81

29

0.1.9.5.

Teren - Piata Chiriac 4748

STR. PIETII (FOSTA BD.

GH. CHITU) NR. 1

4631

1957

4.145.305,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

82

3871

1.3.7.1.

Alei pietonale - Piata Chiriac 4755

480

1957

428.268,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

83

3872

1.3.7.1.

Alei carosabile - Piata Chiriac 4756

800

1957

5.093.479,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

84

5127

1.6.1.1.

Grup soc. si platf. gunoi P-ta Orizont

0

2005

38.905,00

inventar 2003

85

3933

1.6.4.

Sediu administrativ Targ Romanesti 4729

47,5

1992

55.492,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

86

3885

1.5.14

Cabina taxare Targ Romanesti 4731

32

1990

20.789,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

87

3887

1.5.2

Cladire Targ Romanesti 4735

155

1977

167.147,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

88

3882

1.6.1.1.

Grup social Targ Romanesti 4739

36

1999

3.300,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 333/2007

Anexa nr. 2


Pag 4/6


Anexa nr. 2


Pag 6/6


Nr. crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoare de inventar lei

Situatia juridica

Adresa

Suprafata construita

89

3896

1.5.2.

Cladire Targ Romanesti 4737

406

1972

218.235,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

90

3884

1.6.4.

Cabina taxare 4730

18

1977

22.321,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

91

3893

1.6.4

Cladire (magazin cantare) Targ

Romanesti 4742

25

1975

16.047,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

92

3886

1.5.2

tronson spatii nr.2 - Targ Romanesti 4733

273

1977

82.445,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

93

3702

1.5.2

tronson spatii nr.3 - Targ Romanesti 4734

210

1977

85.064,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

96

3874

1.5.9.

Platforma beton Targ Romanesti 4747

38410

1998

2.074,19

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

97

5496

1.5.14.

Cabina taxare PVC Targ de Saptamana

4,95

2005

11.287,00

inventar 2005

98

3263

1.5.3.

Magazin Targ Romanesti (Gabroveanu)

0

2006

32.973,00

inventar 2006

99

3892

1.3.7.1.

Alei carosabile betonate Targ Romanesti 4741

7463

1998

5.573.532,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

100

3965

1.3.7.1.

Alei pietonale Piata Targul de Saptamana 4724

539

1999

292.376,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

101

5499

1.5.2

Spatii comerciale S-E Piata Centrala

419,52

2005

485.755,00

inventar 2005


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MARIN RADU


Anexa nr. 3 la

Hotărârea nr. 307/2009


Pag 1/2


Nr. crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoare de inventar lei

Situatia juridica

Adresa

Suprafata construita

1

3933

1.6.4.

Sediu administrativ Targ Romanesti 4729

47,5

1992

55.492,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

2

3885

1.5.14

Cabina taxare Targ Romanesti 4731

32

1990

20.789,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

3

3887

1.5.2

Cladire Targ Romanesti 4735

155

1977

167.147,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

4

3882

1.6.1.1.

Grup social Targ Romanesti 4739

36

1999

3.300,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 333/2007

5

3896

1.5.2.

Cladire Targ Romanesti 4737

406

1972

218.235,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

6

3884

1.6.4.

Cabina taxare 4730

18

1977

22.321,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

7

3893

1.6.4

Cladire (magazin cantare) Targ Romanesti 4742

25

1975

16.047,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

8

3886

1.5.2

tronson spatii nr.2 - Targ Romanesti 4733

273

1977

82.445,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

9

3702

1.5.2

tronson spatii nr.3 - Targ Romanesti 4734

210

1977

85.064,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

10

3874

1.5.9.

Platforma beton Targ Romanesti 4747

38410

1998

2.074,19

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

Nr. crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoare de inventar lei

Situatia juridica

Adresa

Suprafata construita

11

5496

1.5.14.

Cabina taxare PVC Targ de Saptamana

4,95

2005

11.287,00

inventar 2005

12

3263

1.5.3.

Magazin Targ Romanesti (Gabroveanu)

0

2006

32.973,00

inventar 2006

13

3892

1.3.7.1.

Alei carosabile betonate Targ Romanesti 4741

7463

1998

5.573.532,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

14

3965

1.3.7.1.

Alei pietonale Piata Targul de Saptamana 4724

539

1999

292.376,00

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

15

3968

1.5.12

Sopron metalic 4727

686

1991

1.120,05

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

16

3925

1.5.12

Sopron metalic 4728

120

1991

1,89

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

17

3716

1.5.12

Sopron metalic - Piata Targul de Saptamana 4725

90

1975

1,89

in administrarea SPAPT Craiova HCL 82/2006

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MARIN RADU

Nr.

Crt.

Poziție

HCL 182/2009

Cod de clasific ație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar (lei)

Situația juridică

1.

54

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “Constantin Brincusi”- Garaj auto

Adresa: str Brincusi nr. 17 Suprafata construita : 97mp Regim de inaltime:P

Sistem constructiv: structura metali plasa sirma

1999

ca+

0,01

În administrarea Colegiului Tehnic de Arte și Meserii “Constantin Brincuși” cf HCL nr. 174/2001

2.

47

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “Constantin Brincusi”- Cladire sala festivitati

Adresa: str Brancusi nr. 17 Suprafata construita : 417mp Regim de inaltime:P

Sistem constructiv: caramida

1934

0,01

În administrarea

Colegiului Tehnic de Arte și Meserii “Constantin

Brincuși” cf HCL nr. 174/2001

3.

46

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “Constantin Brincusi”- Magazie

Adresa: str Brancusi nr. 17 Suprafata construita : 173mp Regim de inaltime:P

Sistem constructiv: stilpi metal+ st

1972

cla

0,01

În administrarea

Colegiului Tehnic de Arte și Meserii

“Constantin

Brincuși” cf HCL

nr. 174/2001

4.

45

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “Constantin Brancusi”- Cantina

Adresa: str Brancusi nr. 17 Suprafata construita : 425mp Regim de inaltime:P

Sistem constructiv: caramida

1964

0,01

În administrarea

Colegiului Tehnic de Arte și Meserii

“Constantin

Brincuși” cf HCL

nr. 174/2001

5.

44

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “Constantin Brancusi”- Atelier scoala+ sala sport

Adresa: str Brancusi nr. 17 Suprafata construita : 1526mp Regim de inaltime:P

Sistem constructiv: caramida+ sticl

1972

a

0,01

În administrarea

Colegiului Tehnic de Arte și Meserii

“Constantin

Brincuși” cf HCL

nr. 174/2001

6.

51

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “Constantin Brincusi”- Chiosc metalic

Adresa: str Brincusi nr. 17 Suprafata construita : 7mp Regim de inaltime:P

Sistem constructiv: metal+ sticla

2007

0,01

În administrarea

Colegiului Tehnic de Arte și Meserii

“Constantin

Brincuși” cf HCL nr. 174/2001

7.

50

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “Constantin Brincusi”- Cabina poarta

Adresa: str Brincusi nr. 17 Suprafata construita : 35mp Regim de inaltime:P Sistem constructiv: caramida

1959

0,01

În administrarea

Colegiului Tehnic de Arte și Meserii

“Constantin

Brincuși” cf HCL nr. 174/2001

Nr.

Crt.

Poziție

HCL 182/2009

Cod de clasific ație

Denumire bun

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar (lei)

Situația juridică

8.

49

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “Constantin Brincusi”- Garaje-constructie provizorie

Adresa: str Brincusi nr. 17

Suprafata construita : 84mp Regim de inaltime:P

Sistem constructiv: structura metali plasa sirma

1995

ca +

0,01

În administrarea Colegiului Tehnic de Arte și Meserii “Constantin Brincuși” cf HCL nr. 174/2001

9.

57

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “Constantin Brincusi”- Facai- Hala creștere porci

Adresa: str Prelungirea Bechetului

Suprafata construita : 190mp Regim de inaltime:P

Sistem constructiv: caramida

nr. 1A

1970

0,01

În administrarea

Colegiului Tehnic de Arte și Meserii “Constantin

Brincuși” cf HCL nr. 174/2001

10.

60

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “Constantin

Brincusi”- Facai-Sopron utilaje

Adresa: str Prelungirea Bechetului Suprafata construita : mp

Regim de inaltime:P

Sistem constructiv: teava metalica+ ondulata

nr. 1A

1974

tabla

0,01

În administrarea

Colegiului Tehnic

de Arte și Meserii “Constantin

Brincuși” cf HCL nr. 174/2001

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin RADU

Nr.

Crt.

Cod de clasificație

Denumire bun

Elemente de identificare

Suprafată teren (mp)

Suprafață construită (mp)

Anul dobandirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar (lei)

Situația juridică

1.

0.1.9.5.

Grădinița, str. Putnei, nr. 15A - teren

Craiova, str. Putnei, nr.15A E - proprietăți particulare

V - CP2 + proprietate particulară S - CP4 + CP5 + CP6

N - str. Putnei

2.924 mp.

2009

3.211.262,51

În administrarea Grădiniței nr.

44

2.

1.6.2.

Grădinița, str. Putnei, nr. 15A - construcție C1

Craiova, str. Putnei, nr.15A regim de înălțime S+P+1 suprafață construită - 878 mp suprafață utilă totală - 1.355 mp

878 mp.

2009

2.275.952,82

În administrarea Grădiniței nr.

44

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin RADU

Anexa nr. 6 la

Pag 1/2


Hotărârea nr. 307/2009

Nr. crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoare de inventar lei

Situatia juridica

Adresa

Suprafata construita

1

5119

1.5.3

Magazin lactate (P-ta centrala)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost

77)

478,42

2005

799.407,00

inventar 2003

2

5497

1.5.2.

Spatii comerciale N-E (Piata centrală)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost

77)

317,5

2005

624.784,00

inventar

12.01.2005

3

5607

1.6.4

Prelungire platou si inchid.amb platouri (P-ta centrală)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost

77)

3899,13

2005

2.458.260,00

inventar

4

5495

1.5.14

Cabina taxare PVC (P-ta centrala)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost

77)

6,18

2005

12.212,00

inventar

12.01.2005

5

5624

1.7.1.2.

Alim.cu energie electr.sp.com (P-ta centrală)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost

77)

2005

109.410,00

inventar

12.01.2005

6

5623

1.7.1.2.

Alim.cu energie electr.platou+hidrofor (P-ta centrală)

Str. Calea Bucuresti, nr.51 (fost

77)

2005

14.084,00

inventar

12.01.2005

7

3155

1.5.14

Platforma gunoi -Piata Garii

B-dul Dacia nr. 219

5,5

2006

1.754,00

inventar 2006

8

5498

1.5.2.

Spatii comerciale (Br.Novac)

STR BRAZDA LUI NOVAC NR 66 A

215,37

2005

388.099,00

inventar

12.01.2005

9

6859

0.1.9.3.

Moderniz.Piata Agro-Alim. (P-ta Chiriac)

1030

12.01.2005

536.024,00

inventar

10

5127

1.6.1.1.

Grup soc. si platf. gunoi P-ta Orizont

72,61

2005

38.905,00

inventar 2003

11

5496

1.5.14.

Cabina taxare PVC Targ de Saptamana

5,26

2005

11.287,00

inventar 2005

12

3263

1.5.3.

Magazin Targ Romanesti (Gabroveanu)

56,73

2006

32.973,00

inventar 2006

Anexa nr. 6


Pag 2/2


Nr. crt.

Pozitie HG

141/2008

Cod de clasificatie

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii sau, după caz a darii infolosinta

Valoare de inventar lei

Situatia juridica

Adresa

Suprafata construita

13

6860

0.1.9.3.

Reconstructie Piata Cv.Noua Big

0

2005

1.114.397,00

inventar

12.01.2005

14

5625

1.7.1.2

Alim.cu energie electr.(P-ta Cv.Noua Big)

0

2005

70.212,00

inventsar

12.01.2005

15

5499

1.5.2

Spatii comerciale S-E Piata Centrala

419,52

2005

485.755,00

inventar 2005

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MARIN RADU