Hotărârea nr. 306/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 306

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 306

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.75820/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții prin care se propune modificarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate privind "Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I. Cuza și, respectiv, cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I - str. Arieș din municipiul Craiova” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 383/2008 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici aferenți Studiului de Fezabilitate privind „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecția străzii Arieș cu strada A.I. Cuza și, respectiv, cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I - str. Arieș din municipiul Craiova” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 383/2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marin RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

1. Valoarea totală (inclusiv TVA) din care C+M (inclusiv TVA)

87.555.773 lei (22.450.199 euro)

1 euro = 3,9 lei

76.492.525 lei (19.613.469 euro)

1 euro = 3,9 lei

2. Durata de realizare a investiției: 18 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin RADU

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

1. Valoarea totală (inclusiv TVA)

din care C+M (inclusiv TVA)

87.555.773 lei (22.450.199 euro)

1 euro = 3,9 lei

76.492.525 lei (19.613.469 euro)

1 euro = 3,9 lei

2. Durata de realizare a investiției: 18 luni