Hotărârea nr. 303/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 303

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 303

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.75573/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2009 referitoare la preluarea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării, în domeniul public al statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor suprafețe de teren și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. c, art.45, alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publica locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2009, și va avea următorul conținut:

Se aprobă preluarea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării, în domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a suprafețelor de teren constituite din imobilul 3264 (parțial), nr. MF 103878, în suprafață de 5710 mp și imobilul 659 (parțial), nr. MF103860, în suprafață de 1190 mp, identificate conform schiței anexă (pag. 1-3), în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare str. Potelu, zona cuprinsă între str. Caracal și locuințele ANL”.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marin RADU                Nicoleta MIULESCU