Hotărârea nr. 302/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 302

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 302

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.73456/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune schimbarea destinației spațiului situat în municipiul Craiova, str. Bujorului, nr.5, din spațiu cu altă destinație decât locuință, în spațiu de locuit, și atribuirea sa către dl. Pătru Constantin Tibi și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/2004, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbarea destinației spațiului situat în municipiul Craiova, str. Bujorului, nr.5, în suprafață de 16 mp (16,40 din măsurători), din spațiu cu altă destinație, în spațiu de locuit, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă atribuirea numitului Pătru Constantin Tibi, a spațiului cu destinația de locuință, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, în sensul anulării poziției 449 din anexa nr.2 cu privire la spațiul din str. Bujorului, nr.5, precum și modificarea poziției 1 din anexa nr.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.223/2008 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Fondului Locativ Craiova și Pătru Constantin Tibi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marin RADU                   Nicoleta MIULESCU

RELEVEU CONSTRUCȚIE Scara 1:100

Nr Cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

78.77

Str.Bujorului ,nr.5

UAT

Cralova


o 00 cxi

Executant,

Data

lliescu Dumitru» >-7 /,  .

28.05.09


crt.

DENUMIRE

Supraf.

1

HOL

4.32

2

HOL

9.92

3

CAMERA

34.81

4

DEBARA

6.72

5

CAMERA

16.40

6

CAMERA

20.20

7

CAMERA

16.40

Total Suprafața utila

78.77