Hotărârea nr. 301/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 301

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 301

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.71175/2009 al Direcției Economico - Financiare prin care se propune modificarea contractului de asociere nr.36/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. „DCV GAZ” S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001,republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.23 din contractul de asociere nr. 36/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. „DCV GAZ” S.R.L, având ca obiect terenul în suprafață de 500,0 mp., situat la intersecția bd. Dacia cu Aleea III Castanilor, și va avea următorul conținut:

„ Suma anuală minimă de plată se va achita astfel:

 • - tranșa I (echivalentul sumei minime datorate pentru perioada ianuarie -iunie), până la 31 martie a fiecărui an.

 • - tranșa II (echivalentul sumei minime datorate pentru perioada iulie -decembrie), până la 30 septembrie a fiecărui an.”

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de asociere nr. 36/2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.124/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Impozite și Taxe și S.C. „DCV GAZ” S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marin RADU

SC „DCV GAZ” SRL

(Contract asociere nr. 36/01.05.2006)

-suma minimă în anul 2008 =36.000,0 lei=

PLĂȚI 2008

 • 1. OP 9/15.02.2008 =

 • 2. OP 14/17.03.2008 =

 • 3. OP 22/22.04.2008 =

 • 4. OP 28/16.05.2008 =

 • 5. OP 33/25.06.2008 =

 • 6. OP 38/22.07.2008 =

 • 7. OP 44/15.08.2008 =

 • 8. OP 49/22.09.2008 =

9. OP 55/20.10.2008 =

10.OP 60/17.11.2008 =

11.OP 66//15.12.2008 =


3.000 lei (Extras -19.02.2008)

3.000 lei (Extras -19.03.2008)

3.429 lei (Extras -24.04.2008)

3.152 lei (Extras -20.05.2008)

3.073 lei (Extras -27.06.2008)

3.675 lei (Extras -24.07.2008)

4.194 lei (Extras -19.08.2008)

4.111 lei (Extras -24.09.2008)

4.224 lei (Extras -22.10.2008)

4.233 lei (Extras -19.11.2008) 3.222 lei (Extras -17.12.2008)

Total = 39.313 lei

39.313,0 lei -36.000,0 lei = 3.313,0 lei -majorări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin RADU

SC „DCV GAZ” SRL

(contract asociere nr. 36/01.05.2006)

CALCUL MAJORĂRI PENTRU ANUL 2008

- suma minimă de plat ă ptr. anul 2008 = 36.000,0 lei

- termen de plat ă   = 30.03.2008

 • -  plăți efectuate în termen

-OP 9/15.02.2008  = 3.000,0 lei

-OP 14/17.03.2008 = 3.000,0 lei

TOTAL = 6.000,0 lei

 • -  suma ptr. care se calculează majorări

36.000,0 lei - 6.000,0 lei = 30.000,0 lei 30.000,0 lei

Perioada 01.04 - 22.04.2008  = 22 zile

30.000,0 lei x 22 zile x 0,1 %/zi = 660,0 lei majorări

30.000,0 lei - 3429,0 lei = 26.571,0 lei

26.571,0 lei

Perioada 23.04 - 16.05.2008  = 24 zile

26.571,0 lei x 24 zile x 0,1 %/zi = 637,0 lei majorări

26.571,0 lei - 3152,0 lei = 23.419,0 lei

23.419,0 lei

Perioada 17.05 - 05.06.2008 = 20 zile

23.419,0 lei x 20 zile x 0,1 %/zi = 468,0 lei majorări

23.419,0 lei - 3073,0 lei = 20.346,0 lei

20.346,0 lei

Perioada 26.06 - 22.07.2008  = 27 zile

20.346,0 lei x 27 zile x 0,1 %/zi = 549,0 lei majorări

20.346,0 lei - 3675,0 lei = 16.671,0 lei

16.671,0 lei

Perioada 23.07 -15.08.2008  = 24 zile

16.671,0 lei x 24 zile x 0,1 %/zi = 400,0 lei majorări 16.671,0 lei - 4194,0 lei = 12.477,0 lei

12.477,0 lei

Perioada 16.08 - 22.09.2008 = 38 zile

12.477,0 lei x 38 zile x 0,1 %/zi = 474,0 lei majorări

12.477,0 lei - 4111,0 lei = 8366,0 lei

8366,0 lei

Perioada 23.09 - 20.10.2008 = 28 zile

8366,0 lei x 28 zile x 0,1 %/zi = 234,0 lei majorări

8366,0 lei - 4224,0 lei = 4142,0 lei

4142,0 lei

Perioada 21.09 -17.11.2008  = 28 zile

8366,0 lei x 28 zile x 0,1 %/zi = 234,0 lei majorări

8366,0 lei - 4224,0 lei = 4142,0 lei

Prin OP 60/17.11.2008 s-a plătit suma de 4233,0 lei din care 4142,0 lei se vor folosi pentru acoperirea ultimei plăți datorate pentru anul 2008.

4233,0 lei - 4142,0 lei = 91,0 lei (se vor folosi ptr. acoperirea majorărilor ptr anul 2008)

4142,0 x 28 zile x 0,1 %/zi = 115,0 lei majorări

R E C A P I T U L A Ț I E

 • -  sume achitate după termenul de plată = 30.000,0 LEI

(3429,0 lei + 3152,0 lei + 3073,0 lei + 3675,0 lei + 4194,0 lei + 4111,0 lei +

+ 4224,0 lei + 4142,0 lei =30.000,0 lei)

 • -  majorări calculate = 3313,0 lei

(660,0 lei + 637,0 lei +468,0lei +549,0lei +400,0lei + 474,0 lei+234,0 lei

+

+115,0lei)

 • -  prin OP 66/15.12.2008 s- a achitat suma de 3.222,0 lei

 • -  sume folosite ptr. acoperirea majorărilor

91,0 lei + 3.222,0 lei = 3.313,0 lei

(partial dinOP60/2008) (OP66/2008)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin RADU