Hotărârea nr. 300/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 300

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 300

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.63535/2009 al Direcției Economico - Financiare prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere nr.5/1999, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C “MEDIAPRESS INVESTMENT” S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a și art.45, alin. 2, lit.f din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 10 ani, cuprinsă între 01.07.200901.07.2019, a duratei contractului de asociere nr.5/1999, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C “MEDIAPRESS INVESTMENT” S.R.L.având ca obiect exploatarea în comun a unei rețele de distribuție a presei, cărților și produselor de papetărie prin intermediul punctelor de desfacere amplasate pe domeniul public al municipiului Craiova.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de asociere nr. 5/1999.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 81/1999 și 452/2005.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și S.C “MEDIAPRESS INVESTMENT” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marin RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU