Hotărârea nr. 299/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 299

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 299

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.71536/2009 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune cesiunea obiectului contractului de concesiune nr. 254/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și dl. Ciurlin Costică și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. a, art.45, alin.3 și art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.254/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și dl. Ciurlin Costică, către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - Filiala Dolj.

Art.2. Redevența va fi stabilită prin negociere directă, având preț de pornire tariful stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, respectiv 8 lei/mp/lună, urmând a se actualiza anual conform hotărârilor adoptate de Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.254/2005.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.120/2004.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - Filiala Dolj și dl. Ciurlin Costică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marin RADU                        Nicoleta MIULESCU