Hotărârea nr. 298/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 298

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 298

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.71549/2009 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr.219/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. MILDANA COM S.R.L. și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. a, art.45, alin.3, art.123, alin.1și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 219/2002, având ca obiect terenul în suprafață de 40 mp., situat în municipiul Craiova, cart. Craiovița Nouă, zona Big Vechi, după cum urmează:

  • -  se înlocuiește parte contractantă S.C. MILDANA COM S.R.L., cu S.C. TD STYLE S.R.L. ;

  • -  redevența va fi stabilită prin negociere directă, având ca preț de pornire tariful stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, respectiv 6 lei/mp/lună, urmând a se actualiza anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.219/2002.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2001.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, S.C. MILDANA COM S.R.L. și S.C. TD STYLE S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marin RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU