Hotărârea nr. 297/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 297

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 297

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.70789/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.49, 62 și 66/2004 având ca obiect terenurile din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată și modificată prin   Ordonanța   de Urgență a

Guvernului nr. 19/2008 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art. 45 alin.3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 01.08.2012, a duratei contractelor de închiriere nr.49, 62 și 66/2004, având ca obiect terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, urmând a fi actualizat anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003, 392/2003 și 135/2004.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marin RADU

Anexa H.C.L. nr. 297/2009

Nr.

crt.

Nr.contr

act

Societate Comercială

A.F

Obiectul contractului

1.

49/2004

S.C.Kevin Comexim

S.R.L.

Teren în supr. de 25 mp situat

în bd.Oltenia, bl.160A

2.

66/2004

P.F. Constantin Vasile Adrian

Teren în supr. de 13,5 mp, situat în bd. 1 Mai - F - ca Confectii

3.

62/2004

S.C.Mădălina Com

S.R.L

Teren în supr. de 48,7 mp, situat în str.Maramureș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin RADU

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Direcția Economico Financiară                        Se aprobă,

Biroul Contracte Economice                       PRIMAR

Nr.70789 / 10.06.2009                        ec. Antonie Solomon

RAPORT

privind prelungirea contractelor de inchiriere

încheiate intre Consiliul Local Craiova și diverse societăți pentru terenurile pe care sunt amplasate construcții provizorii - chioșcuri

Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003, 392/2003 și 135/2004 s-a aprobat încheierea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii , pe o perioadă de 5 ani.

În baza hotărârilor mai sus menționate s-au încheiat mai multe contracte de închiriere cu diverse societăți comerciale, persoane fizice, asociații familiale în care au fost prevăzute clauze privind achitarea la zi a datoriilor către autoritatea locală precum și autorizarea respectivelor construcții provizorii.

Prin adresele nr.64881/2009,61182/2009 și 66845/2009 titularii contractelor încheiate cu Consiliul Local și anume S.C.Madalina Com S.R.L, S.C.Kevin Comexim S.R.L și P.F.I Constantin Vasile Adrian ( anexate) - au solicitat prelungirea acestora pentru o perioada de 5 ani.

Menționăm că titularii celor 3 (trei ) contracte de închiriere, nu au datorii către autoritatea locală, achitând inclusiv chiria pentru perioada din anul 2009 cât acestea mai sunt în vigoare.

Terenurile ce fac obiectul contractelor de închiriere pe care sunt amplasate construcții provizorii - chioșcuri - menționate mai sus nu formează obiectul unor cereri de retrocedare în baza legilor proprietății ( Legea 10/2001 și 247/2005) , asa cum rezultă din verificările Compartimentului Banca de Date și Avizare Documentații

Deasemenea nu au fost identificare alte cauze care ar putea împiedica prelungirea acestora.

Avind in vedere H.C.L 133 și 392/2003 și 135/2004 ,în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 coroborat cu alin.5 lit.a , art.45 alin.3 art.62 alin.1 și cu art.120-123 alin.1 din Legea 215/2001 republicată , precum și art.136 alin.1 și art.141 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată și modificată prin O.U.G.19/2008 coroborate cu Legea nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare propunem spre analiză și aprobare următoarele:

1. prelungirea contractelor de inchiriere prezentate în Anexa I, până la data 01.08.2012, prin act adițional în formă modificată și renegociată

prețul închirierii este la nivelul taxei aprobate prin H.C.L 263/2008, iar pentru anii următori acesta va fi actualizat conform hotărârilor de consiliu adoptate în acest sens.

se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, să semneze actele adiționale la contractele de închiriere nr.49,62,66/2004

Anexam in copie:

Hotărârile   Consiliului Local nr.133, 392/2003, H.C.L 135/2004 și H.C.L

263/2008( extras)

  • 1  Contractele de închiriere nr.49,62 și 66/2004

  • 2 Cererile nr.64881,61182/2009 și 66845/2009 privind prelungirea contractelor de închiriere cu viza Compartimentului Banca de Date Urbane și Avizare Documentații

    Director Executiv, ec. Nicolae Pascu


Șef Birou Contracte Economice, ec. Popescu Gheorghe

Vizat pentru legalitate, Direcția Contencios Juridic c.j.Ciobanu Mihaela

Anexa H.C.L. nr. 297/2009

Nr.

ort.

Nr.contr act

Societate Comercială A.F

Obiectul contractului

1.

49/2004

S.C.Kevin Comexim S.R.L.

Teren în supr. de 25 mp situat în bd.Oltenia, bl.l60A

2.

66/2004

P.F. Constantin Vasile Adrian

Teren în supr. de 13,5 mp, situat în bd. 1 Mai - F - ca

Confecții

3.

62/2004

S.C.Mădălina Com

S.R.L

Teren în supr. de 48,7 mp, situat în str.Maramureș