Hotărârea nr. 294/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 294

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 294

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere rapoartele nr.73739/2009 și nr.74257/2009 ale Direcției Economico Financiare și Direcției Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții privind necesitatea și oportunitatea contractării unui împrumut bancar pentru finanțarea unor lucrări de investiții publice de interes local și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit. b, art.45 alin.2 lit.b și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractarea unui împrumut bancar pe termen lung în valoare de 20.000.000 euro, pentru finanțarea unor lucrări de investiții publice de interes local în municipiul Craiova.

Art.2. Valoarea împrumutului va fi majorată cu valoarea cheltuielilor impuse de contractarea, angajarea și rambursarea acestuia.

Art.3. Se aprobă garantarea împrumutului bancar cu veniturile viitoare, estimate a se încasa la bugetul local pe perioada de creditare.

Art.4. Contractul negociat după selectarea ofertelor reprezentanților pieței de capital, va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova

Art.5. Programul de investiții și nivelul tranșelor anuale ce urmează a se utiliza pentru finanțarea acestora, se vor supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marin RADU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU