Hotărârea nr. 292/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 292

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 292

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.73224/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Reabilitare și modernizare strada Pelendava, Craiova” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Reabilitare și modernizare strada Pelendava, Craiova”, având următorii indicatori tehnico - economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției               12.433.250 lei ( inclusiv TVA)

(3.167.760 euro)

din care:

construcții + montaj (C+M)               10.801.550 lei (inclusiv TVA)

(2.752.050 euro)

 • 2. Durata de realizare a investiției - 8 luni,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Marin RADU


S.C. "PROIECT" S.A. CRAIOVA

Str. Ion Maiorescu 4, Cod postai 200760, tel* 0251/414404 tel 0251/412833, fax 0251418300, e-mnil’: prolect@oltenia.ro, proiectiffirdscv. ro


J 16M3D/19S1; CUI R 2291704; Capital swlal; 91.632 lei; Cod IBAN RO98 RNCB 0140 0184 5361 00D1, deschis Ia B.C.R. Suciraala Jiul Craiova; Cod IBAN RQ06 TREZ 2915 369 XXX 0D1 553, deschis la Trezoreria Craiova

DIRECTOR:    ING. EUGEN POPESCU

SEF PROIECT:   ING. HORIA ZGLIMBEA


TITLUL:

REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRADA PELENDAVA, CRAIOVA

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

FAZA:

EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

J

Data:

Volum;

Exemplar:

Proiect nr.:

2008

. 5

12*270/2008

5-2 <1 ■ SF


S.,PROIECT S.A, CRAIOVA iW lednr. 12.270/2DU8

Bene


fîciar: Consiliu] Local al

Municipiului Craiova


Investiția: Reabilitare și modernizare strada Pelendava din municipiul Craiova

Faza:    Expertiză tehnică și Documentație

de avizare a lucrărilor de intervenții


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


I.


DATE GENERALE


Ciuntirea obiectivului de investiție

abilitare și modernizare strada Pelendava, Craiova”

2.


Amplasamentul

Județul Dolj, municipiul Craiova, str. Pelendava, este situată în partea de vest a municipiului, stradă ce face legătură între strada Brestel situată în partea de sud și bvd-ul Severinnlui situat în partea de nord.

rJ itular ut inves titiei

RIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


I

Beneficiarul investiției

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Elaboratorul studiului

S ,C. PROIECT SA. CRAIOVA

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

:2


.Situația existentă a obiectivului de investiții

9                                                                                                                      9

ce


În P.U.G* al municipiului Craiova, strada Pelendava figurează ca o stradă categoria a ffl-a, cu lățimea de 7 m cu câte o bandă pe sens.

în prezent carosabilul străzii este construit dintr-o structură suplă cu îhî jrreăminte asfaltică, cu rigole laterale, borduri și trotuare pietonale,

im zăcăminte care datorită timpului de funcționare prezintă numeroase ît idări cauzate în principal de:

de


 • - : vechimea îndelungată de exploatare;

 • -  creșterea intensității zilnice a traficului rutier și în special cel al traficului greu;

 • -  dezvoltarea zonelor adiacente străzii care după anul 1990 au atins cote importante materializate prin dezvoltarea rețelelo: naturale, canalizare menajeră și electricitate, rețele adiacent sau sub carosabilul străzii.

  ; de apă, gaze

  ce sunt montate


Urmare a celor menționate suprafața existentă atât a carosabilului rutier,

i

Hcâi s:

 • • II I ?

■iu irifețe ce au fost reparate prin plombări și colmatări de fisurii și crăpături, j                                                                                                                    :

■HI

2. j.Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de

i

; I


i a trotuarelor pietonale a suferit modificări prin degradării ale suprafețelor,

i

-..... ■  - -   ~ iu „ _   .

calitate în construcții, potrivit legii

Ayând în vedere și precizările de la punctul 2.1, starea tehnică existentă a >ă ’ții carosabile (stratul de uzură) nu asigură cerințele esențiale de calitate în

cqistrucții, potrivit legii, aceasta prezentând degradări majore că:

 • - ; suprafețe degradate și deformate

 • -  denivelări și fagașe

 • -  văluriri și burdușiri

 • -  plombări

  ii


Pentru desfășurarea unui trafic rutier în deplină siguranță și a asigurării cerințe esențiale de calitate este strict necesar ca strada Pelendava din ui municipiului Craiova, stradă ce face parte integrantă din coridorul de tdv'srsare a traficului greu internațional ce circulă dinspre vest spre sud sau ii<ers3 spre punctele de graniță Bechet și Calafat, să fie reabilitată și n 3 remizată,

«Valoarea de inventar a construcției existente înregistrată la beneficiar

i

'• i

i

i

: I

■ i


este zero.


2 ■ Actul doveditor al forței majore după caz

i

• | Creșterea substanțială a traficului rutier a condus la accentuarea degradării ț ai os abilului de pe strada Pelendava,                                    i

i

Starea tehnică existentă a străzii coroborată cu decizia factorilor de ■răspundere din cadrul Primăriei Craiova de a introduce și această stradă în programul de reabilitări și modernizări de străzi pe anul 2009, alocând fonduri Litru realizarea expertizei tehnice:și a documentației de avizare pentru abilitarea și modernizarea străzii Pelendava", și întocmind în acest sens și na de proiectare pentru reabilitarea suprafeței carosabile care în limita ș ilj iației existente va fi mărită de la 7,0 la 10,50 m, cât și reabilitarea suprafețelor ric tonale.

«Concluziile raportului de expertiză tehnică

â)


^Pentru suprafețele degradate de pe suprafața carosabila existentă, sistemul

: rutier carosabil se va realiza prin:

; - desfacerea bordurilor

; - frezarea suprafeței carosabile de uzura pe adâncimea de 4 cm;

i

 • - : reparația suprafețelor degradate și colmatarea fisurilor din stratul

: suport de mixtură asfaltică.

Pentru suprafețele laterale ale carosabilului, de lărgire a profilului transversal de la 7 ~ 10,50 m sistemul rutier carosabil se va realiza prin:

 • - î degajarea suprafețelor

i

 • - ' lucrări de terasamente și realizarea irrfrastructurii

 • - i lucrări de realizarea a suprastructurii

Lucrările de realizare a straturilor din suprastructura străzii vor fi executate pe toată lățimea străzii.

OL


DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

5

.Descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de efectuat | »

în urma realizării lucrărilor de bază

Profilul transversal al străzii proiectate va avea lățimea de 10S50 m.

Pentru suprafețele existente carosabile degradate sistemul rutier carosabil

se va realiza prin:

 • -  frezarea suprafeței carosabile de uzura pe adâncimea de 4 cm;

 • -  curățirea, repararea suprafețelor degradate și colmatarea fisurilor din stratul suport de mixtură asfaltică;

 • -  desfacerea bordurilor;

 • -  fixarea materialelor geogrile antifisură la rosturile longitudinale de îmbinare a suprastructurii străzii.

t Pentru suprafețele laterale a carosabilului de lărgire a profilului transversal de la 7 -r 10,50 mT sistemul rutier carosabil se va realiza prin:

 • -  spargerea suprafețelor betonate existente pe suprafața pietonală și dezmembrare a rețelei electrice;

 • -  lucrări de terasamente și executare a infrastructurii carosabile din nisip izolator - 7 cm; balast compactat 20 cm; balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm;

 • -  montarea materialelor geogrile antifîsiirâ la Tosturile longitudinale de îmbinare a suprastructurii străzii;

 • -  amorsarea suprafețelor;

 • -  execuția stratului de bază din mixtura asfaltică - 6 cm pe toata suprafața carosabilă (veche și nouă); a stratului de legătură - binder -4 cm; și a betonului asfaltic- 4 cm.

Trotuarele pietonale

Lucrările de realizare a trotuarelor pietonale constau din:

 • -  lucrări de terasamente;

 • -  execuția straturilor din infrastructură și suprastructură alcătuite din:

 • • strat de balast compactat cu grosimea de 10 cm;

 • •  strat de balast stabilizat cu 6% ciment cu grosimea de 10 cm;

Gj


! • strat de uzură din beton asfaltic cu grosimea de 3 cm;

' • borduri mici prefabricate pentru delimitarea laterală a trotiarului. 4. Alte lucrări auxiliare

; • lucrări pentru gospodărirea apslor pluviale carosabilă materializată prin guri de scurgere;

I • lucrări de marcaje și indicatoare rutiere;

i • lucrări de amenajare a zonei verzi adiacente străzii.


de pe


suprafața


Cdnsumuri de utilități

P.entru ca Reabilitarea și modernizarea străzii Pelendava din municipiul Crăiova să aibă o funcționalitate reală și pe o durată cât mai mare sunt strict J :cesare lucrări de reabilitare și modernizare pentru utilitățile;

 • a) Lucrări de alimentare cu apă și canalizări

 • b) Lucrări de înlocuire conducte gaze naturale presiune redusă și

! medie și branșamente, existente pe strada Pelendava

 • c) Lucrări de dezmembrare a rețelei electrice existente

i


presiune


(stâlpi -h rețea) și


montarea pe alt amplasament, datorită lărgirii profilului transversal i

carosabil al străzii.

Descrierea investițiilor este tratată separat în documentat^

Lucrările de reabilitare și modernizare a străzii Pelendava vor conduce la:

I

■ i

i


iile alăturate.


.pLe alăturate,

stoparea degradării în continuare a stării tehnice a străzii; îmbunătățirea condițiilor de circulație șl siguranță rutieră la nivelul normelor europene;

fluidizarea traficului rutier prin lărgirea profilului transversal carosabil


i

i

; al străzii de la 7   10^50 in.

i

i


i DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

4.1. ! Graficul de realizare al investiției


V,


i

D.urata de realizare a investiției este de 8 Luni,


Etapele principale sunt:


i i i

i i !

i i

I i i i

I i

i

I i

i I


I I i r i


I

i i i


b

rt

ETAPELE PRINCIPALE

PERIOADA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI -LUNI-          ’ .

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

Dezmembrare-montare linie electrică

1.0

2.

Alimentare cu apă și canalizare

J-,0

J.

înlocuire conducte gaze naturale presiune redusă + presiune medie

1,0

4.

Desfacere și refacere borduri

L0

5.

Frezare - curățire carosabil

i

i,o

V

Terasamcntc și realizare infrastructură + racordare guri scurgere

i

1,5

7.

Realizare infrastructură - rețea geogrill + amorsări + straturi asfaltice

u

TOTAL

1,0

L0’

1,0

1,0

1,0

i,o:

1,0

1,0

■ 8,0 ”■


V. SURSELE DE FINANATARE A INVESTIȚIEI

1                                           5


I-I I

I i î i

i

i

I

i I

I I

|

i

I

i

i

• I

i


Sursele de finanțare a investiției se constituie în confomiitate cu legislația îl vigoare și constau din fonduri europene din cadrul Programului Operațional Lgional și surse de la bugetul local.


întocmit,

big. Horia Zglirjea


D:


',J2.27t>!* bmsltur*


: i ! I i I i !


!,C. PROIECT S.A. CRAIOVA 'roieclnE 12.270/2008


S

P

Beneficiar: Primăria Municipiu iui

Craiova


Investiția: Reabilitare si modernizare

J                                         ?

strada Pclcndava. din municipiul Craiova

Fața:    Expertiza tehn i că și D ocumentați e

de avizare a lucrări Im- de intervenții


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

a lucrărilor de intervenții

Lucrări de alimentare cu apă și de canalizare

Reabilitarea și modernizarea str. Pslendava din municipiul Craiova necesită o analiză atentă a rețelelor hidro edilitare existente pe această arteră ritieră, urmând ca acestea să fie conservate, extinse sau înlocuite, astfel încât noua stradă să aibă o funcținalitate reală și pe durata cât mai mare.

Situația conductelor de apă și canalizării existente pe sfr^Eelendava este următoarea:

“ între B-dul Titulescu și str. Brestei se află pe str. Pelentfava o conductă de apă din fontă Du 300 mm montată relativ recent, făcând legătura între artera Dn 500 mm din B-duI N,Titulescu și rețeaua de distribuție <0 100 mm din str. Brestei.

- pe str. Pelendava în zona limitrofă bălții Craiovița se află o canalizare

pluvială ce lucrează în condiții grele și pe care nu se poate conta.

- între str, Bâlteni și str. Brestei urmează a se pune în funcțiune o

canalizare menajeră Dn 250 mm.

Rețelele arătate mai sus urmează a se completa prin lucrări de

pecialitate, astfel:

; - pentru alimentarea cu apă a populației din fontă și pentru societățile

comerciale se propune execuția unei conducte de serviciu O 110 mm din polietilenă de înaltă densitate, legată prin bretele de conexiune la

artera Dn 300 nun existentă. Pe noua conductă de sei

viciu s-au


prevăzut hidranți de incendiu necesari dispuși Ia 100 m imul de altul, cămine de sectorizare, cămine de golire în caz de intervenții Ia conductă, precum și branșamentele pentru consumatori cu cautorizarea necesară a consumului

pentru canalizare, având în vedere că zona în cauză este canalizată în sistem separativ, se propun următoarele:

i

i

i

i


pentru preluarea apelor pluviale, o parte din acestea vor fi evacuate în lacul Craiovița af_at în vecinătatea străzii ?eJ.endava, urmând ca zona din jurul intersecției cu str. Brestei sa fie colectate în pluvialul aflat în execuție pe acest tronson.

Astfel, se vor aplica prevederile din stadiul de : ’ezabilitate nr. 12,209 "Canalizare în zotia de vest a Municipiului Craiova11

uburi GRP O 700


executându-se tronsonul P5 + Pe canal din -mm: cu descărcare în Jacul ■■ Craiovița, ■ iar propune un colector pluvial din tuburi P VC -

- în completare ■. s e ■

KG Du 500 mm.


pentru preluarea apelor menajere, având în vedere ni vblul-ridicat al apelor subterane și de aici greutățile inerente în execuția unei canalizări adânci și cu o stație de pompare de asemeni cit adâncime considerabilă, se propune utilizarea unor scurte de canalizare menajeră a mici stații de intermediară și cu o conductă de refulare a apelor de sub presiune, către un colector existent al rețelei de orășenești. Astfel s-au prevăzut 800 m canalizare

tronsoane


pompare canalizare


canalizare


menajeră


gravitațională între stn Bâlteni și B-dul Titulescu, cu trei microstații de pompare echipate cu 1 + 1 pompe submersibile cu tocător și cgh 700 m conductă de refulare din mm până în colectorul menajer B către "Gr, Gârtau1' din parcul Crai ov ița. Micro stații le de pompare arătate sunt echipate cu pompe de 2,2 kw, complet automatizate, care se pot lega direct Ia rețeaua publică - și care având gabarite reduse, pot fi amplasate în trotuarul str. Pelendava.

HDPE 63 + d>90 stația de pompare


Ca și pentru branșamentele de apă potabilă, în partea economică au fost i icluse și racordurile de canalizare pentru populație.

Se mai face precizarea că - alături de alte rețele urbane, rețelele hidro edilitare se vor executa si definitiva înainte de realizarea lucrărilor specifice arterei rutiere.

eseu

pa§> 5

S C PROIECT SA.. CRAIOVA

P ,-oiectnr. 12.270/2008enefîefar: Consiliul Local al


Municipiului Craiova


Investiție/.- Reabilitare și modernizare strada Pelendava din municipiul Craiava FtfZflj Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

J

ș a lucrărilor de înlocuire conducte gaze naturale si branșamente presiune redusă și presiune medie pe strada PELENDAVA

I. ■ DESCRIEREA INVESTIȚIEI

înlocuire conducte gaze naturale presiune redusă și branșamente presiune re dus a, precum și a conductelor de gaze naturale presiune medie și a b ranș amețitelor de gaze presiune medie*

Lț SITUAȚIA EXISTENTĂ          ............... .......

i Pe strada PELENDAVA există rețea de gaze naturale și branșamente presiune redusă și presiune medie.

î Rețeaua de gaze presiune redusă cuprinsă între strada Brestei și stația de reglare Foraj Brestei - rețea existentă pe trotuarul din stânga al străzii Pelendava -pe sensul de mers din strada Brestei spre strada Calea Severinului, rețea ce este din oțel cu diametrul de 6", este montată subteran și are o lungime de 320 m și la ire șunt Tacordate 9 branșamente din oțel cu diametrul de O T branșamente

c

presiune redusă ce au o lungime totală de 63 m*

, De asemeni pe strada Pelendava se mai află încă o rețea de gaze naturale presiune redusă din polietilenă PE 100 SDR 11, <I> 125 x 11,4 mm, cuprinsă între Stația de reglare foraj Brestei și strada Fermierul, rețea executată de curând ș- care nu necesită înlocuire* Din această rețea sunt alimentate 6 imobile de pe s rada Pelenda prin intermediul a 6 branșamente gaze presiune redusa, din PE 00 SDK 11, precum și rețeaua de pe strada Fermierului.


Tot pe strada Pelendava se mai află o rețea gaze naturale presiune medie, rețea ce face legătura între stația de reglare - Foraj Brestei și bulevardul Dacia (<:alea ferată Craiova Tr. Severin).

i

i

i i

i


Această rețea pe tronsonul analizat al străzii Pelendava dintre strada Brestei și strada Calea Sever inului, are o lungime de 825 m, diametrul de 6'1, este din oțel, montată subteran și din ea sunt 10 branșamente gaze naturale presiune medie, cu diametrul de 2", din oțel, cu o lungime totată de 70 m. Traseul acestei rețele este următorul: din stația de reglare-foraj Brestei, tr dreaptă pe Severinului,

aversează strada Pelendava și merge paralel cu strada Pelendava pe partea sensul de mers pe strada Pelendava dinspre Brestei - Calea parțial în afara carosabilului, prin spațiu verde, iar în dreptul CRAIOVIȚA - traversează din nou strada Pelendava pentru a


HANULUI

ăimenta HOTELUL ACR și alți consumatori, Deasemeni o ramificație continuă îs partea dreapta a străzii Pelendava, traversează Calea Severinului până la alevardul Dacia., -   .. . •     . .      -                  ......

IE DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

2.1.DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE BAZĂ

Rețeaua de gaze naturale presiune redusă cuprinsă între strada Breslei și stația de reglare - foraj Brestei amplasată pe tronsonul stâng al străzii, din oțel, montată subteran cu diametrul 6’\ se va înlocui cu o rețea din polietilenă PE

Ii


DO SDR11 cu diametrul de 250 x 22 mm.

Lungimea acestui tronson este de 320 m și din ea sunt racordate 9 iinobile prin intermediul a 9 branșamente gaze presiune redusă cu diametrul de 2 x 2,9 mm, din polietilenă PE 100 SDR 11 montate îngropat.

Rețeaua de gaze naturale presiune redusă existentă din PE 100 SDR 11, 9 125 x 11,4 mm, între SRS - Foraj Brestei și strada Fermierului și reabilitată de curând în conformitate cu prevederile normativului NT - DPE - 01/2004, se f ăstrează în funcțiune, nefiind nec esară mic cuire a.

pag. 2

Pe strada Pelendava este necesar a se înlocui rețeaua de gaze naturale presiune medie, cuprinsă între SRS - foraj Eres tei și Calea Severinului, tronson e are o lungime de 825 m și se va executa din polietilenă PE 100 SDR 11 cu ciametrul de 250 x 22 mm.

Legătura conductelor prevăzute a fi executate din polietilenă PE WC SDR11 și conductele de oțel existente dincolo de Calea Sev crinului și care nu sunt prevăzute a fi înlocuite se va face prin intermediul unor Htinguri de tranziție PE/OL.

Din conducta de gaze naturale presiune medie se vor racorda 10 tranșamente gaze presiune medie, din polietilenă PE 100 SDR 11., cu diametrul c e 63 x 5,7 mm, cu o lungime totală de 70 m, branșamente ce traversează strada Pelendava, montate în tuburi de protecție din oțel.

Pozarea conductelor și branșamentelor se va face cu respectarea c ti stanțelor impuse de normativul NT-DPE - 01/2004, față de construcțiile și nstalațiile existente în zonă.                                 * .........

Racordarea branșamentelor la conductele de distribuție se va face prin intermediul unor țevi tip ș.a, autoperformante, sudate pe acestea. Legătura Iranșametelor cu posturile de reglare existente se va face prin intermediul unor ispozitive speciale denumite capăt de branșament (raiser) care realizează trecerea de la polietilenă la metal.

La intersecții cu alte instalații (cabluri, canalizare, conducte apă) șubtraversări străzi, montarea conductelor și a branșamentelor din polietilenă se va face în tuburi de protecție, care să depășească intersecția cu 0,5 m și cu următoarele diametre:

 • -  conducte distribuție: di WB =       100 mm.

 • -  branșamente: diTUB = d^t CDn[1H- 5 0 mm.

La capetele tuburilor de protecție se montează răsuflătort

Conductele de polietilenă vor fi montate pe un pat de nisip de 10-=-15 cm jprosime și vor avea și în laterale și deasupra un strat de 10 cm. grosime de nisip.

pffg. 5

1 . I

I

I


: Protejarea se va realiza prin montarea deasupi olietilenă pe toată lungimea la 25 cm deasupra generatoarei superi


a conductelor din


p

bande din polietilenă lată de minim 15 cm, inscripționată ,1<jAz MET,

i

î Pentru identificarea traseului conductelor din polietilenă,

traseul conductelor și branșamentelor se va monta pe genera

i

fir trasor din cupru izolat, monofilar*

i

î La fiecare cap de branșament aceste fire vor fi scoase în exter


Dare a unei


oare a su


pe întreg

uerioară un


OT.


I La distanțe de maxim 150 nu, se vor monta dispozitive de cuplare unde

i

vai induce curent necesar pentru identificarea traseului.

i

j Menționăm ca soluția prezentă adoptată, a fost convenită cu Direcția Vest de Distribuție* Punct lucru Craiova - Serviciul Inginerii

i

nr. 33 Craiova, conform adresei nr* 45/13*01.2009.

i Deasemeni prin aceiași adresă s-a convenit și pentru


.1 Rețea, str. Bibescnbranșamentele de pe rețeaua de gaze presiune redusă și medie ca număr și poziționare.

I

I

I

I

i

i

i

I

i

i

I

i

I

pag. 4

kc; 12.270 Documentație*

|s.C. PROIECT S.A. CRAIOVA

Proiect nr 12,270/2008

^Beneficiar; Consiliul Local al

Municipiului Craiova.


Jnvestitnrr Reabilitare si modernizare strada 1lPelendavan din municipiul Craiova

Faza; Expertiză tehnică și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

î

OBIECT - LUCRĂRI DE DEZMEMBRARE ȘI MONTARE A UNEI NOI REȚELE ELECTRICE :

Prin reabilitarea și modernizarea str. Pelendava, factorii de decizie din dnil Primăriei municipiului Craiova a hotărât ca profilul transversal carosabil

la


străzii să crească de la 7,0 la 10,50 m.

Lărgirea profilului transversal al carosabilului străzii Pelendava conduce desființarea rețelei existente de pe această stradă.

Vor fi afectați un număr de 25 buc. stâlpi electrici, ■ stâlpi care au fost rnjontați în fundații din beton de ciment.

Datorită acestui fapt, aceștia nu mai pot fi recuperați. Materialele recuperabile prin dezmembrarea acestei rețele (cabluri electrice și corpuri de iluminat) vor fi refolosite pentru înființarea noii rețele.

Din punct de vedere administrativ, rețeaua electrică de pe str. Pelendava arține S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S,A, - D.E.C. CRAIOVA,

’sdcietate care prin adresa nr, 32/14.01.2009 a transmis proiectantului prețul de dezmembrare - montare.

I

Punerea în operă a acestei rețele se va efectua în urma întocmirii unui oiect tehnic de specialitate.

ptii


întocmit,

sing> Ghlștefan


Șef proiect,

ing. Horia Z&limbea

IC/12.37J) Deviz E*nsral

DEVIZ GENERAL

p ri vind cheltuielile nec es are re aliz ari i

Reabilitare și modernizare strada Pelendava din Craiova

în mii lei/mii eura la cursul 3,9249 lei/euro din data de 15,12.2008

1

CI

r.

■t

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii ki

Mii lei

Mii euro

2

3

4

5 ■ ■

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenjarea

1                      terenului

1.

1.

Obținerea terenului.

1.

2.

Amenajarea terenului

1,

S.

•Amenajări pentru protecția mediului și aducerea Ia starea inițială

3

,L

Zone verzi

3,50

0,89

0,66

4,16

1,06

TOTAL CAPITOL 1

3,50

0,89

0,66

4,16

1,06

CAPITOLUL 2

i Cheltuieli pentru asigurarea utilităților obiectivului

necesare

TOTAL CAPITOL 2

)

CAPITOL!

Cheltuieli pentru proiecta

JL3

re și asistență tehnică

J,

Studii de teren

 • -  topo

 • -  geo

5,04

0,84

1,28

0,22

0,96

0,16

'■ 6,00

1,00

1,53

0,25

s.:

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,41

2,14

1,59

. 10,00

2,55

••

q.

Proiectare și inginerie

184,87

47,10

35,13

220,00

56,05

Organizarea procedurilor.de achiziție

1,68

0,43

0,32

2,00

0,51

1

Consultanță

k(

Asistență tehnică

6,72

1,71

1,28

8,00

2,04

: TOTAL CAPITOL 3

207,56

52,88

39,44

247,00

62,93

CAPITOLU

Cheltuieli pentru inve

L4 stitia de bază

• 7

L

Construcții și instalații

2

I

1.

Lucrări, aferente străzii

3.507,35

893,62

666,40

4.173,75

1.063,40

2

I

2.

Lucrări alimentare apă

527,71

134,45

100,26

627,97

160,00

£

I

3.

Lucrări de canalizare

2.036,45

518;85

386,93

2*423,38

617;43

£

1

4.

înlocuire conducte g.n.

970,00

247,14

184,30

1.154,30

294,10

i

. pag-1

i'.

!                        i

i '                        i

1

i

1

Ti               j

3

4

5 |

6

7

Rețea electrică

1.942,05

494,80

368,9^

2.311 >

588,81

TOTAL

8*983,56

2*288,86

1.706,88

10.690,1(4

2.723,74

Montaj utilaje tehnologice

1

1

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

i 4.311.

! 1 1

Echipament pompare

73,83

18,81

14,03

87, Ș6

22,39

1

I

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

: i |k5. .

Dotări

1

Active necorporale

1

1

:

i

I TOTAL CAPITOL 4

9.057,39

2.307,67

1.720,91

10.778,*

0

2.746,13

i-

j            CAP1T0L1

ș                    Alte chel tu

LJL 5 tieli

i ii.l

Organizare de șantier

Lucrări de construcții

89,87

22,90

17,08

106,^5

27,25

5 1.

1

2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

44,94

11,45

8,53

53/

7

13,63

îH J

Comisioane, cote,-taxe, costul creditului

118,00

* 30,06

'   22,42

140,4

2

35,78

i 1.3

i

Cheltuieli diverse si

1

neprevăzute

926,85'

236,15

176,10

1,102,^5

281,01

1 TOTAL CAPITOL 5

1.179,66

300,56

224,13

1,403,^

9

357,67

1           CAPITOLUL 6

i Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste !            și predare h beneficiar

pregătirea personalului de exploatare

i 6.21

F^robe tehnologice și teste

! TOTAL CAPITOL 6

|

| TOTAL GENERAL

10.448,11

2.662,00

1.985,14

12.433,2^

3.167,79

i    Din care: C+M

9.076,93

2*312,65

1.724,62

10.801,5|5

2.752,05

i 5.

■ P 31

: i. se

: Ș 1 h

ÎNTOCMIT:

3, PROIECT S*A* CRAIOVA^ " rector:    ing. Eugen

f proiect: ing. Horia Zglinibea TTjgp&Li tocmit:    ec. Veronica

!

pag, 2


A.e.rt2_27{> Indicatori


S.C "PROIECT" S.A, Craiova


Proiect nr. 12.270/2008

Benef.: Consiliul Local

al Municipiului Craiova


Thv; . Reabilitare și modernizare strada Pelendava, Craiova

Faza: Expertiză, tehnică și Documentație . de avizare a lucrărilor de intervenții


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


AI INVESTIȚIEI

5


1 ♦ Valoarea totală (INV), inclusiv TVA


(în prețuri - decembrie 2008,1 euro = 3,9249 lei)


din care:


- construcții-montaj (C+M)


. Eșalonarea investiției (INV/C+M)


3. Durata de realizare (luni)

4,. Capacități (în unități fizice și valorice)

 • - lungime strada

 • - lățime stradă

 • - suprafață carosabilă

 • - suprafață trotuare

 • - zone verzimii lei


12433,25


10.801,55


mii lei/mii lei

12433,25/10.801,55

12433,25/10.801,55


8

1.250,0 ml

10,50 m

10.933,0 mp

7.305,0 np

350,0 np