Hotărârea nr. 291/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 291

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 291

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.73223/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Reabilitare și modernizare strada Brestei, (tronson cuprins între b-dul Râului și str.Pelendava) Craiova” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4, lit. d, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Reabilitare și modernizare strada Brestei, (tronson cuprins între b-dul Râului și str.Pelendava) Craiova”, având următorii indicatori tehnico - economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției               11.984.780 lei ( inclusiv TVA)

(3.053.520 euro)

din care:

construcții + montaj (C+M)               10.481.640 lei (inclusiv TVA)

(2.670.550 euro)

 • 2. Durata de realizare a investiției - 5 luni,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marin RADU

S.C. PROIECT" S.A. CRAIOVA

Str. Ion Maiorescu 4, Cod postai 200760, tel, 0251/414404 tel 0251 /412833, fax 0251/4183U0, e-mail: p roiectfȘolteriiii.ro, ]J ro itct^rilscv. ro


J 16/130/1991; C.U.I. R 2291704; Capital social: 91.632 lei; Cccf iBAN RO9B RNCB 0140 0164 5361 0001, destfiis la B.C.R. .Sucursala Jiul Cralova; Cod 1BAW RO06 TREZ 2 £15 069 XXX 001 S63, deschis la Trezoreria Craiova

DIRECTOR:


ING. EUGEN POPESCU


SEF PROIECT:


ING. HORIA ZGLIMBEATITLUL:  REABILITARE ȘI MODERNIZARE

STRADA BRESTEI, CRAIOVA

(tronson cuprins între bvd. Râului și strada Pelendava) '

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

FAZA:   EXPERTIZĂ TEHNICĂ ȘI DOCUMENTAȚIE

DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Data:

Volum:

Exemplar:

Proiect nr.:

2008

le

12.271/2008

L.3/J2.27] ■ SF


S.C. "PROIECT" S.A. Craiova

Proiect nr 12,271/2008

Beneficiar: Consiliul Local al

Municipiului Craiova


înv.: Reab Uitare si modernizare str. Breslei din Craiova

Faza: Expertiză tehnica și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiție

Expertiză tehnică și Documentație de avizare a lucrărilor pentru “Reabilitare și modernizare str. Brestei “ Craiova” (tronson cuprins între intersecția cu strada Râului și str, Pelendava).

2. Amplasamentul

Județul Dolj, municipiul Craiova* str, Brestei, zona de vest a municipiului „ Crqjova, cuprinsă între intersecția cu străzile Râului și Pelendava.........

 • 3.  Titularul investiției

» •

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

4.  Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

5. Elaboratorul studiului

S.C, PROIECT SA. CRAIOVA - str. Ion Maiorescunr. 4.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

1. Situația existentă a obiectivului de investiții

15.            5

Starea tehnică

Strada Breslei face parte din trama stradală majoră a municipiului Craiova, cu circulație în ambele sensuri.

:   Tronsonul de referință este cuprins între străzile Râului la est și Pelendava

la vest

Strada are carosabilul alcătuit din îmbrăcăminte bituminoasa.

Trotuarele sunt alcătuite cu îmbrăcăminte asfaltică sau betpn de ciment, uneori lipsind în totalitate (din pământ).

în plan, traseul străzii este în aliniament

irează în prevederile


Declivitatea longitudinală în aliniament se încă

STAS (max. 5%),

Lățimea carosabilă este variabilă, fiind cuprinsă între 9,0  9ț50 m.L

Lățimea între proprietăți este cca 20,20 m.l.                 |

Strada este încadrată pe ambele laturi cu zone verzi 2,0 ... 2,60 m lățime și trotuare cu lățime variabilă 2,50   3,30 m,l.

I

este alcătuit astfel:

i

i

i


în conformitate cu studiul geotehnic, sistemul rutier

-  -8 ... 10 cm, straturi bituminoase;

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i

B                                                                                                                                                                                                                                                                                        i

<22 cm, nisip mare șlab.prăfos cu balast, elemente de pietriș mijlociu, cenușiu -la cafeniu, cu îndes are medie;

i

i

I

I

cu îndesare medie,

■ i

I

I

I

I

I

I

i

i


patul este alcătuit din nisip cafeniu la galben, compresibilitate medie, foarte umed.

Prezentarea defecțiunilor

îit carosabil;

din cauza deselor


planeitatea suprafeței de rulare ne corespunzătoare intervenții la utilități; gropi în care stagnează apa; fisuri și crăpături în toate direcțiile; suprafețe faianțate;

borduri deteriorate sau dislocate de pe poziție, uneori lipsind în totalitate.

La trotuare;

îmbrăcăminte deteriorată;

 • - : porțiuni din pământ;

 • - ș lipsa chenarelor de încadrare.

i

! La zonele verzi se constată o totală lipsă de întreținere.

Valoarea de inventar a construcției

;                                                                                                                                                                                                    J

j Conform datelor, valoarea de inventar este zero.

I

 • 2. 'Concluziile raportului de expertiză

Expertiza tehnică se bazează pe următoarele date:

 • - ! studii topografice și studii geotehnice;

 • - : observații efectuate pe teren, normative, STAS-uri și legislația în vigoare cu î aplicabilitate la acest obiectiv.

î Lucrările de reabilitare ce vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație constau din:

I

• 1

“ I corecția profilului longitudinal existent;

; “ l supralărgirea carosabilului la 14 m.l.;

;    ! realizareaunui,sistem rutier.în vederea măririi capacității portante;

: - ^îmbunătățirea scurgerii apelor în lungul străzii prin decolmatarea gurilor de

i scurgere existente;

 • -  |j definitivarea canalului pluvial și asigurarea obligatorie a funcționalității

i

^acestuia;

 • -  iamenajarea la cota roșie proiectată a căminelor și gurilor de scurgere

I existente;

 • -  isporirea siguranței circulației prin amenajarea corespunzătoare la nivel, a ^intersecțiilor cu străzile adiacente.

Lucrările ce vor fi proiectate se referă la traseul în plan al străzii, profil longitudinal și profil transversal.

! De asemenea, se referă la sistemul rutier, care ține seama de carosabilul

; existent, precum și de supralărgirile proiectate pe ambele laturi,

i Trotuarele vor avea sistemul rutier recomandat de expertiza tehnică.

Expertiza tehnică tratează și problemele de impact asupra mediului, concluzionând că lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra mediului înconjurător față de situația existentă, ci le atermiază,

în concluzie, lucrările de modernizare propuse a se executa pe strada Bre stei vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental, cât și socio-economic.

DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

•5

1, Descrierea lucrărilor de bază

 • a) Dată fiind starea actuală a carosabilului și trotuarelor, având în vedere tema de proiectare și ținând seama de faptul că tronsonul de stradă în discuție este prevăzut în P,U.G.-ul municipiului Crai ova de categoria a II-a, modernizarea străzii Brestei apare necesară și oportună,

:b) Descrierea constructivă

Traseul în plan

Sectorul de stradă Ia care se solicită reabilitarea și modernizarea are o lungime de 1105 m.l+

Traseul actual se menține cu specificația că lățimea carosabilă se va lărgi la 14 ml, simetric față de ax, corespunzător străzii de categoria a II-a conform P.U.G- al municipiului Craiova.

Profil longitudinal

Declivitățile longitudinale se încadrează în prevederile STAS 10144/3-91

Racordările în plan vertî c al corespund ST AS 10144/3 -91.

Profil transversal

Lățimea părții carosabile este de 14 m, având câte două benzi pe sens (2 x 3,50 ml).

Profilul transversal al carosabilului va avea forma de acoperiș cu două versante plane înclinate spre rigole.

permite acest lucru,


Menționăm că gabaritul actual (între proprietăți^ traseul desfășurându-se pe domeniul public.

= Panta transversală a părții carosabile în aliniament depinde de tipul îmbrăcăminții (2,5% pentru îmbrăcăminți asfaltice).

avea lățimi de 1,90 ...


Trotuarele amplasate adiacent părții carosabile vor

2,(1 m conform STAS 10144/1 -90.

Sistem rutier

’ Sistemul rutier proiectat pentru carosabilul existent se va cor apune din:

 • -  i frezare îmbrăcăminte existentă pe 4 cm grosime;

“   6 cm mixtură asfaltică;

 • -  i 4 cm beton asfaltic (strat de uzură)

' Pentru zonele aferente supralărgirii sistemul rutier se compune din:

 • -  M cm, beton asfaltic (uzură);

 • -  ;5 cm, strat de legătură (binder);

 • -  i 6 cm, mixtură asfaltică (strat de bază);

 • -  ș 15 cm, balast stabilizat cu ciment;

~  :25 cm, balast compactat;

 • -   7 cm, strat izolator de nisip.

Pentru trotuare:

 • -  : 10 cm, balast compactat;

 • -  40 cm, balast stabilizat cu ciment;

 • -  3 cm, beton asfaltic.

  Premergător executării sistemului rutier proiectat se


  vor


  executa


următoarele operații:

: La carosabilul existent:

- ^înlocuirea în totalitate a bordurilor existente;

frezarea întregii suprafețe carosabile existente pe cca 4 cm grosime;

 • -   remedierea fisurilor, crăpăturilor și faiănțărilor;

 • -   eliminarea denivelărilor în profil longitudinal sau transversal cu ajutorul unui strat de egalizare din anrobate bituminoase cu grosimea variabilă;

 • -   eliminarea gropilor.

La trotuare:

 • -   se va decapa îmbrăcămintea existentă;

 • -   se va amenaja patul ce susține sistemul rutier.

Scurgerea și evacuarea apelor

Scurgerea apelor de pe platforma străzii se va realiza prin intermediul rigolelor și gurilor de scurgere colectoare racordate la canalizarea existentă și proiectată.

2. Lucrări necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

în urma proiectării lucrărilor de bază privind modernizarea străzii Brestei (tronson cuprins între str. Râului - str. Pelendava) au rezultat ca fiind absolut necesare intervenții la o serie de utilități, după cum urmează:

 • a) alimentare cu apă

 • • conducta transport Dn 200, tronson str. Râului -Pelendava, L = 1250 m cămine vană 4 buc,

 • • conductă serviciu stânga - dreapta Dn 110 mm, L = 2000 m

cămine vane 14 buc.

branșament 220 buc.

hidranți incendiu 6 buc.

 • b) canalizare menajeră și pluvială

• tronsonul str. Râului - Pelendava se rezolvă prin programul ISPA în totalitate

■ racorduri și guri de scurgere apă pluvială pe str. Ogorului, 20 buc.

Datele privind alimentarea cu apa și canalizarea au fost furnizate de

Compania de Apă Oltenia S*A* prin adresa nn 27/19.01.2009.

 • c) i înlocuire conducte gaze naturale și branșamente presiune redusă,

: tronson str, Motru - Pelendava

• pe porțiunea cuprinsă între str.Râului - Motru rețele de gaze naturale și brașamente au fost modernizate și reabilitate de curând.

Rețelele sunt montate în trotuarele străzii Bre stei la adâncimea minimă de 0,9 m.

* pe porțiunea cuprinsa între str. Motru - Pelendava, traseul rețelei se propune pe trotuar și pe partea dreaptă în sensul de mers Craiova -Gemele.

Lungimea conductelor de presiune redusă = 550 m.l.

 • d) i lucrări necesare în instalații ale CEZ Distribuție S.A,:

 • • demontarea LEA JT existentă și branșamente existente;

 • • construirea LEA JT și branșamente pe fiecare trotuar în lungime de 2,21 Km;

 • • deviere LES 20 Kv în lungime de 1,1 Km.

e) i lucrări accesorii:

 • •  gurile de scurgere și căminele existente se vor amenaja la cota roșie a străzii proiectate;

 • •  se vor executa marcaje rutiere Ia sol și se vor amplasa indicatoare rutiere;

 • •  la intersecția cu străzile adiacente se vor amenaja casiuri*

DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

1. Graficul de realizare al investiției

.                                                                                                                                                                        j .

Durata de realizare a investiției este ie 5 luni, iar etapele principale sunt:

Nr, crt

ETAPELE PRINCIPALE

LUNI

TOTAL

I

II

m

IV

V

1,

Desfaceri și refaceri borduri

1

2.

Suprastructura existentă

i

1,5

3.

Lărgire carosabil

1,5

4.

Trotuare 4- zone verzi

1,5

5.

Lucrări accesorii

1

6.

Alimentare cu apă

1,5

7.

Canalizare

■2

8,

înlocuire conducte G.N* + branșamente

1,5

9.

Reamplas are rețea electrică

1,5

TOTAL

5


SURSELE DE FINANAȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în. vigoare și constau din fonduri europene din cadrul Programului Operațional Regional și surse de la bugetul local.

. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

3

Conform Certificatului de Urbanism.

întocmit,


AcVL2.2?l ncicitneuiaiio*

S.C. ^'PROIECT1' S.A. Craiova Proiect nr. 12.271/2008 Benefi: Consiliul Local al

Municipiului Craiova


Înv..4 Reabilitare si moderni zare str. Brestei din Craiova

Faza; Expertiza tehnică și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

a lucrărilor de intervenții

9

obiect: Lucrări de alimentare cu apă și canalizare

Reabilitarea și modernizarea str. Brestei presupune și refacerea și completarea zestrei tehui co-edilitare subterane a străzii, din acest punct de vedere fiind necesare următoarele lucrări:

 • -  extinderea rețelei orășenești de alimentare cu apă prin instalarea unei artere magistrale Dn 200 mm pe tronsonul între str. Râului si str. Pelendava, cu o lungime de L250 m, Artera în cauză va fi prevăzută cu vanele de sectorizare Dn 200 mm dispuse în cămine, precum și cu

. ... j........ bretele laterale de legătură la conductele de serviciu..----------------------

Ulterior artera $200 mm va fi continuată pe str. Brestei și dincolo de legătura cu str. Pelendava.                            ■"

 • -  conducte de serviciu pe str+ Brestei $110 mm, câte una pe fiecare parte a străzii, cu o lungime totală de 1.986 m; ele voi fi legate la artera $200 mm prin bretele de legătură, cu vane de sectorizare dispuse în mod corespunzător atât pe conductele de serviciu, cât și pe bretelele de legătură.

Pentru populație au fost prevăzute și un număr dE 220 branșamente complete.

în ce privește partea de canalizare menajeră și pluvială, lucrările sunt în curs de execuție pe pro gr amu ISPA și vor fi oricum terminate înainte de începerea lucrărilor de execuție penrtu modernizarea străzii,


mi tr eseu


Ac. ] 2.27 L rjocinnaitDtic*

s.c. "Proiect" s.a. craiova Proiect nr+12.271/2008

} Consiliul Local al

■ Municipiului Craiova

J/iv,:


Faza.1 Doamuentatie


Reabilitare si :nodcnuzare str Brestei dir| Craiova de avizare a lucrărilor de intervenții

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE s                                                                  I

a lucrărilor de înlocuire conducte gaze naturale șî branșamente presiune redusă pe strada Breslei -intersecție cu străzile Motru și Pelendava


I             »

tronson


! DESCRIEREA INVESTIȚIEI

'înlocuirea conductelor de gaze naturale șî a branșamentelor de gaze naturăle presiune redusă existente din oțel - montate subteran, cu conducte și branșamente redusă presiune din polietilenă PE 100 SDR 11


- montate subteran.


.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ

5


■ Pe-porțiunea cuprinsă între străzile Râului și Moti]U?. rețelele, de, gaze, de curând, ca aceste rețele si ’                        1                 3

1/2004.


naturale și branșamentele au fost modernizate și reabilitate nemaifiind nevoie sa se intervină asupra lor* De menținu branșamente sunt executate în conformitate cu NT - DPE - 0


! Rețelele din PE 100 SDR 11 sunt montate în trotuarele străzii Brestei, la o cistanță de peste 2 m de limitele de proprietate și la adâncimea corespunzătoare ce mțnim 0,9 in dintre generatoarca conductelor și suprafața terenului amenajat.

I Branșamentele din PE 100 SDR11 de pe o parte și alta a străzii Brestei sunt racordate perpendicular în rețelele sus-menționate, la o


adânciri'


.e de minim


0,9 in în punctul de racord și minim 0,6 m la capătul dinspre consumator al branșamentului.

= Pe tronsonul cuprins între strada Motru și Pelendava

c onductă de gaze naturale presiune redusă, din oțel, montată hgropat cu (jiiamdtrul de 61' - cu o lungime de 550 m, rețea în care sunt racordate 63 de branșamente gaze naturale presiune redusă din oțel, montate subteran.


este în exploatare o


. pag- i


DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

1.


DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE BAZĂ

cu o


Se propune înlocuirea rețelei de gaze naturale, din oțel, montate subteran, rețea de gaze naturale presiune redusă din polietilenă PE 100 - SDR 11/ Montată subteran, precum și a branșamentelor existente, din oțel, cu b ranșainente subterane din polietilenă PE 100 SDR 11,

Traseul rețelei de gaze propusă pe tronsonul cuprins între străzile Motru și Pelendava, va fi pe trotuarul actual al străzii Brestei - pe partea dreaptă, în sensul demers dinspre Crai o va spre Cemele (Bre asta).

Diametrul conductei propuse din polietilenă PE 100 SDR 11, va fi de 180 : 16,4 mm. Cele 63 de branșamente din oțel existente, vor fi înlocuite cu 63 iranșamente din PE 100 SDR 11 cu diametre de c|> 32 x 2,9 mm și t|) 63 x 5,7

mm.

Pentru menținerea protecției catodice a rețelelor de gaze naturale din zonă e tronsonul cuprins "între ' stradă "OGORULUI și strada SPIRU' HAKET, onducta existentă va fi înlocuită cu o conductă din oțel preizolat <j) 6".“ ingimea acestei porțiuni fiind de 180 m.                                          .

Pozarea conductelor și branșamentelor se va face cu respectarea istanțelor impuse de normativul NT - DPE - 01/2004, față de construcțiile și

c

i: istalațiile existente în zonă, în punctele de intersecție cu acestea, conductele de gaze vor fi protejate în tub de protecție cu răsuflători pozate la capete.

Lungimea conductelor de presiune redusă înre străzile Motru și Pelendava este de 550 m, iar cele 63 de branșamente ce se vor executa din PE 100 SDR 11


vor avea o lungime totală de 441 m.

Racordarea branșamentelor la conductele de distribuție se va face prin intermediul unor teuri tip șa autoperforante, sudate pe acestea. Legătura branșamentelor cu posturile de reglare existente se va face prin intermediul unor dispozitive speciale denumite capăt de branșament- (raiser), care realizează 1 rec ere a de la polietilenă la metal.

; La intersecții cu alte instalații (cabluri, canalizare, conducte apă), s ib traversări străzi, montarea conductelor și a branșamentelor din polietilenă se va face în tuburi de protecție care sâ depășească intersecția cu 0,5 ni și cu următoarele diametre:

 • ■ - conducte distribuție: diTUB - de*, cond + 100 mm;

- branșamente: dim = dm. con{]..+ 50 r.i.

 • ■ La capetele tuburilor de protecție se montează răsuflători.

i Conductele de polietilenă vor fi montate pe un pat de nisip de 10  15 cni

grosime și vor avea și în laterale și deasupra un strat de 10 cm grosime de nisip.

Protejarea se va realiza prin montarea deasupra conductelor dii: polietilenă pe toată lungimea la 25 cm deasupra generatoarei superioare, a unei bande de polietilenă lată de minim 15 cm, inscripționată 11 GAZ METAN".

: Pentru identificarea traseului conductelor de polietilenă, pe întreg traseul conductelor și branșamentelor se va monta pe generatoarea superioară un fir tras ot’dinxiipru izolat, monofil ar.         — -    ....

 • ■ La fiecare cap de branșament aceste fire vor fi scoase în exterior.

! La distanțe de maxim 150 m, se vor monta dispozitive de cuplare unde se 1 m induce curent nec es ar pentru i denti fi c ares traseului.

Menționăm că soluția adoptată, cu o singură rețea de conducte pe partea dreaptă a străzii Brestei - pe sensul de mers Craiova - Cemele a fost convenită -m Direcția Regională Vest de Distribuție - Punct de lucru Craiova - Serviciul inginerie Rețea, str, Bibescu, nr. 33, Craiova, conform adresei ir 45/13.01.2009.

: Același acord s-a stabilit și pentru cele 63 branșamente, cu diametre Dn 32 și Dn 63, cu lungimea totală de 441 m, iar imobilele de pe partea stângă a străzii Brestei vor fi alimentate cu gaze naturale cu branșamente ce traversează strada Brestei, în tuburi de protecție.


pug.3


D2J] 2.27,1 - Eociivijaie

S.C. PROIECT S A. CRAIOVA PioieHw. I2.271/20M beneficiar.* Consiliul Local al

Municipiului Crai ova


Investiția: Reabilitare si modernizare

'                                  ' L.

strada 1 Breslei" dm

municipiul Craiova

.Fazn; Expertiză tehnică și Documentație.


de avizare a luci


arilor de intervenții


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE


Obiect - lucrări de demontare si montare a unei

I                                                                                                                                               5


NOI REȚELE ELECTRICE


i Prin reabilitarea și modernizarea străzii Bre stei factorii de


decizie din


cadrul Primăriei municipiului Craiova au hotărât ca profilul transvei


sal carosabil


i i

al străzii să crească de la 9:50 la 1430 m.


i ; Lărgirea profilului transversal al străzii Bre stei conduce la desființarea irețelei electrice de pe această stradă.

| Vor fi afectați un număr de 50 stâlpi electrici din rețeaua electrică

I

I

i existentă c arfe au fost montați în fundații din b eton de ciment.

Datorită acestui fapt aceștia nu mai pot fi recuperați. Materialele Irecuperabile prin demontarea rețelei LEAJT (cabluri electrice corpuri de (iluminat, etc.) vor fi refolosite pentru înființarea noii rețele:

!                               i

î \ De asemenea pe lungimea de 131 km se va devia și LES 20 kv* j Din punct de vedere administrativ rețeaua electrică de pe str. Brestei lapaiține CEZ - DISTRIBUȚIE S.A. CRAIOVA, societate care frin Serviciul (Dezvoltare prin adresa din 22,01.2009 a transmis proiectantului evaluarea

I

î prețurilor pentru lucrările de intervenții la acest obiect.

ii

‘ Punerea în opera a acestor rețele se va efectua în urma întocmirii unui


!

i

■ proiect tehnic de specialitate.

î întocmit, smg* Gli. bt^fan


Șef proiect, ing, Hor ia Zgliuibea

: |

■ M

1

2

3

4

5

6

7

: |4

1.2.

înlocuire conducte gaze naturale presiune redusă

545,05

138,87

103,56

648,61

i 65,26

1.3.

Lucrări de alimentare ce apa

1063,44

270,95

202,05

1265,49

322,43

■ H4

1.4.

Lucrări de canalizare

78,50

20,00

14,92

93,42

23,80

■ -H

1.5.

Rețea electrică

3 635J0

926,32

690,78

4325,48

1102,31

H

Total

8698,79

2216,31

1652,77

10.351,56

2637,41

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

■ 1

|

1.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

• i 1

^.4.

Utilaje fara montaj și echipamente de transport

Dotări

1

! 1

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

8698,79

2216,31

1652,77

10351,56

2637,41

i

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

; 5

.1.1/

Lucrări de construcții

87,21

22,22

16,57

103,78

26,44

h 5

.1.2..

Cheltuieli conexe organizării șantierului

43,60

11,11

8,28

51,88

13,22

;.2: ;

Comisioane, cote, taxe/' costul creditului

114,51

29,17

21,76

136,27

34,72

i

j.3. :

Cheltuieli diverse și neprevăzute

893,27

227,59

169,72

1062,99

270,83

TOTAL CAPITOL 5

1138,59

290,09

216,33'

1354,92

345,21

1

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1. ;

Pregătirea personalului de exploatare

5.2, :

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

10071,24

2565,98

1913,54

11984,78

3053,52

Din care: C+M

8808,10

2244,16

1673,54

10481,64

2670,55

: ÎNTOCMIT:

S.Q PROIECT S,A. CRAIOVA (fGdîV&Jr)

Director:    ing, E iigen P OPESCtS-^^^^^^^

Șef proiect: big. Horia ZGLIMBEA întocmiți   ec» Veronica DRĂGUSIN. /

pag. 2

.271 ludicnlnri

■ i

:| ■;l


"PROIECT" SA. Craiova


S

F

Beneficiar: Consiliul Local al


C

o ectirr. 12.271/2008


Municipiului Craiova


înv.: Reabilitare si modernizare str. Brestei din Craiova

F aza: Expertiză tehui că și Do cumentație de avizare a lucrărilor do intervenție


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI


Valoarea totală (INV)S inclusiv TVA


(m prețuri - decembrie 2008, 1 eurd = 3,9249 lei)


din care:


- construcții-montaj (C+M)

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

 • -  anul I

Durata de Tealizare (luni)

Capacități (în unități fizice și valorice)

 • -  lungime stradă

 • -  lățime stradă

 • -  suprafață carosabilă

 • -  suprafață trotuare

 • -  amenajare zone verzi


mii lei

11.984,78

10.481,64

mii lei / mii lei

11,984,78/ 10.481,64

11.984,78/ 10.481,64

5

1.105,0 ml

14,0 m

15.695,0tup

6.800,0 mp

2.210,0 mp


ec,


întocmit,