Hotărârea nr. 290/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 290

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 290

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr.75537/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna mai 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006 și Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.125/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, art. 45 alin.2, lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna mai 2009, în valoare de 143.186,23 lei, fără TVA, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marin RADU                        Nicoleta MIULESCU

i

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR.290/209

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A SUMELOR

CE SE ALOCĂ PENTRU ACOPERIREA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE CA URMARE A FURNIZĂRII ENERGIEI TERMICE PE LUNA MAI 2009

FARA TVA

Activitate

Valoare ajutor de stat conform - LEI

O.M.A.L 125/2007

Din care:

Buget local - lei

Buget de stat - lei

CENTRALE TERMICE

41.220,90

30.937,41

10.283,49

PUNCTE TERMICE

304.849,89

112.248,82

192.601,07

TOTAL

346.070,79

143,186,23

202.88436

DECONT

PENTRU COMPENSAREA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE CA URMARE A FURNIZĂRII ENERGIEI

TERMICE PE PERIOADA MAI 2009 CONFORM O.M.A.I 125 / 2007

Activitate

Perioada

Cantitate

Preț local

HCLM 372 /2008

Preț energie termică RA Termoficare

Preț local de referință Decizie ANRSC 258/2008

Compensare unitară combustibili Decizie

ANRSC 258/2008

Subvenție autorități locale

Valoare ajutor de stat

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare C’

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare

PL

PET

PLR

C comb

S autorități locale

C

Lei

Lei Cu TVA

Gcal

Lei / Gcal

Lei / Gcal

Lei /Gcal

Lei / Gcal

Lei / Gcal

Lei

0

1

2

3

4

5

6

7 = 4-5-6

8 = (6+7)x2

9= 8+(5-3)x2

10 = 9x19%

Energie termică produsă prin CT

mai 2009

362,349627

156,52

270,28

156,48

28,38

85,42

41.235,39

41.220,90

49.052,87

Energie termică distribuită prin PT ’i

i

mai 2009

1

6.786,506784

156,52

201,44

156,48

28,38

16,58

305.121,35

304.849,89

362.771,37

Total

--------------------------------1

346.070,79

411.824,24

DECONT

PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIEI DE LA BUGETUL LOCAL CONFORM ORDONANȚEI GUVERNULUI NR 36/2007 PE PERIOADA MAI 2009

Activitate

Perioada

<•

Cantitate

Gcal

Preț

Cumpărare

CET

, Lei/Gcal

Tarif distribuție RA Termoficare

Lei/Gcal

Total

Tarif

PET

Lei/Gcal

Compensare Unitara Combustibili Decizie 258/2008 ANRSC Lei /Gcal

Preț local

PL

HCLM

372 /2008

Lei/Gcal

Diferența de acoperit de la Bugetul local

Lei /Gcal

TOTAL

Subvenție de primit de la Bugetul local lei

TOTAL Subvenție de primit de la Bugetul local Lei-cu TVA

0

1

2

3

4

5 = 3+4

6

7

8 = 5—6-7

9 = 8x2

10 =9x19%

Energie termică produsă prin CT

mai 2009

362,349627

•1

-

270,28

28,38

156,52

85,38

30.937,41

36.815,52

Energie termică distribuită prin PT

mai 2009

6786,506784

113,96

87,48

201,44

28,38

156,52

16,54

112.248,82

133.576,09

TOTAL

143.186,23

170.391,61

■■EÂJINȚĂ,