Hotărârea nr. 284/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 284

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.284

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009.

Având în vedere raportul nr.61541/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Avizului prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Reanalizare urbană - prin reconversie funcțională zona B-dul Carol I -str.Vasile Alecsandri, în prisma cerințelor funcționale în dezvoltare spații (cu funcțiuni complexe, comerț și spații complementare) și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile art.32, alin.1, lit.b din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate și teritoriul ce urmează a fi reglementat prin Plan Urbanistic Zonal privind investiția: Reanalizare urbană -prin reconversie funcțională zona B-dul Carol I - str.Vasile Alecsandri, în prisma cerințelor funcționale în dezvoltare spații (cu funcțiuni complexe, comerț și spații complementare), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.284/2009

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

privind investiția:Reanalizare urbană -prin reconversie funcțională zona B-dul Carol I - str.Vasile Alecsandri spații (cu funcțiuni complexe,comerț și complementare)

1. Cadrul legal al întocmirii avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se întocmește în condițiile Ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, conform articolului 9 care modifică art. 32 privind dreptul autorității locale ca după caz conform punct B „să solicite elaborarea unui plan zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de Arhitectul Șef și aprobat de către Consiliul Local” în cazul în care prin cererea de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă.

2. Condițiile de elaborare a avizului prealabil de oportunitate

Prezentul aviz de oportunitate se intocmește potrivit legii în urma solicitării de emitere a unui certificat de urbanism pentru „Construire clădire birouri P+3E,spații comerciale „ pe terenul situat în B-dul Carol I, nr.30, solicitant fiind TăuTeodor Alin deținătorul terenului

3. Situația terenului luat în studiu

- Regimul juridic

Terenul pe care se propune investiția este proprietate privata a numitului TăuTeodor Alin

Terenul pe care se intocmeste P.U.Z.- ul este compus din proprietati private, domeniul public si domeniul privat al Consiliului Local.

- Regim economic

Situatia existenta

Terenul pe care se propune investitia este situat conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. 23/2000 și P.U.Z aprobat în zonă cu destinația de locuințe P+2E și funcțiuni adiacente fiind situat pe latura de Est a B-dului Carol I

Retragerile pentru constructii sunt de min. 16,40 ml iar pentru imprejmuire de min.11,50 ml din axul B-dul. Carol I

Situatia propusa

Conform solicitarii din certificatul de urbanism pe terenul proprietate privata a numitului Tău Teodor Alin se propune construirea unui imobil cu destinația birouri și spații comerciale ceea ce schimbă destinația conform P.U.G. aprobat cu H.C.L.23/2000 și P.U.Z -lui aprobat , motiv pentru care se intocmeste „Avizul prealabil de oportunitate pentru intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal pentru reglementarea zonei în ansamblu,analizarea categoriei de folosință reglementări și dotări de interes public.

4. Condițiile emiterii avizului prealabil de oportunitate

  • (1) Conform P.U.G.aprobat în anul 2003 și P.U.Z.-lui terenul era destinat zonei de locuinte P+2E și funcțiuni complementare în condițiile în care proprietatea tereenurilor era privată dar nu se aprecia dezvoltarea urbană și cerințele crescânde în zonă a funcțiunilor cu caracter complex si comercial.

  • (2) Urmare a legilor privind retrocedarile de terenuri aparute dupa anul 2000, o mare parte din terenuri au fost retrocedate pe zone expropriate

Foarte important pentru situatia actuala este ca in general s-au retrocedat suprafete mici la multi proprietari iar instrainarile au dus la posibilitatea unificarii lor pentru a se putea realiza investitii de amploare cu destinația de funcțiuni complexe

In aceste conditii in concordantă cu legislatia anterioara s-au aprobat diverse P.U.Z. -uri care au schimbat destinatiile zonei din parcele mici in special in aria constructiilor de locuinte colective.

  • (3) Evoluția economică a demonstrat că pe terenuri private s-au dezvoltat investiții în aria construcțiilor de birouri,comerciale și alimentație publică.

  • (4) Amplasamentul este situat in zona de locuinte individuale în regim de înălțime P+2Edar și clădiri cu funcțiuni multiple,ceea ce poate constituii premisa restudierii funcționale a zonei în zonă mixtă locuințe și zonă cu funcțiuni complexe ,excuzându-se depozitări,logistică.

  • (5) Trama stradală in mare parte detaliata prin P.U.G. si P.U.Z. - uri, trebuie corelata cu situatia existenta si reglementata oferind posibilitatea unui trafic fluent.

5. Teritoriul care urmează a fi reglementat prin P.U.Z.

Teritoriul ce urmează a fi reglementată este stabilit prin planșa anexă ce face parte integranta din prezentul Aviz de Oportunitate.

6. Categoriile funcționale ale dezvoltării și serviciile impuse zonei

  • - Se propune analizarea intregii zone si stabilirea zonelor cu destinatie funcțiuni complexe,comerț, a zonelor mixte cu functiuni locuințe și funcțiuni adiacente, reglementarea regimurilo de inaltime pe teritoriul stabilit prin plansa anexa ce face parte integranta din prezentul aviz prealabil de oportunitate.

  • - Planul urbanistic zonal va studia corelarea carosabilelor din zona cu investitiile aprobate si circulatiile majore propse prin P.U.G. fara a le modifica.

  • - Dotările propuse vor prelua și necesitațile zonei in ansamblu si al prevederilor P.U.G. privind cele cu funcțiuni complexe corelate cu cele de locuit individual și colectiv.

REGLEMENTARI

1. Planul urbanistic Zonal va prelua toate investitiile avizate in zonă pe latura de Vest prin documentații P.U.Z.,P.U.D. ,A.C . emise de Primaria Municipiului Craiova.

-Se vor studia în condițiile existente circulatia carosabilă, între investițiile propuse și cele propuse adiacent sau polivalente și se vor corela.

-Se va urmării în condițiile proprietăților private,realizarea parcajelor și a acceselor

-Se va analiza situația conform tuturor proprietăților din zonă prin prisma circulației terenurilor

-Planul Urbanistic de Zona va stabili profilele circulatiilor in zona limitelor construibile, nivelul maxim de inaltime admis si indicii P.O.T. si C.U.T. in conformitate cu prevederile legale.

2. Se va studia realizare fronturilor în condițiile P.U.Z. și P.U.G. aprobat cu regim de înălțime P+2E corelate cu P.U.Z întocmit pentru zona B-dul Carol I,str.Vasile Alecsandri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU