Hotărârea nr. 283/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 283

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.283

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr.59030/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.45, 55, 57 și 58/2004 având ca obiect terenurile din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2008 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art. 45 alin.3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 01.08.2012, a duratei contractelor de închiriere nr. 45, 55, 57 și 58/2004, având ca obiect terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, urmând a fi actualizat anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003, 38 și 75/2004.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Bianca Maria Carmen PREDESCU        Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.283/2009Nr.crt.

Nr.contract Societate Comercială

•••■>

A.F

Obiectul contractului

1.

55/2004     S.C. Doru Com S.R.L

Teren în supr. de 15 mp situat în str.Tabaci

2.

57/2004     S.C. Oana Vio S.R.L

Teren în supr. de 22mp, situat în bd.Decebal bl.24-25

3.

58/2004     S.C. Esențial Comed

S.R.L

Teren în supr. de 22 mp, situat în bd.Decebal bl.24-25

4.

45/2004    S.C. Ingsal Com S.R.L

Teren în supr. de 32 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918-lângă dispensar