Hotărârea nr. 282/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 282

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.282

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr.61063/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea Documentației de avizare pentru obiectivul „Reparații capitale corp A- Grupul Școlar de Transporturi Auto, str. Potelu, nr.2” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare pentru obiectivul „Reparații capitale corp A- Grupul Școlar de Transporturi Auto, str. Potelu, nr.2”, având următorii indicatori tehnico - economici:

1. Valoarea totală a investiției


- 4321,139 mii lei (1008,199 mii euro)

din care:

- 891,671 mii lei (208,043 mii euro)


construcții + montaj (C+M)

  • 2. Eșalonarea investiției : anul I         - 4321,139 mii lei (1008,199 mii euro)

  • 3. Durata de execuție a investiției - 5 luni

(Prețuri martie 2009                         1 euro = 4,286 lei)

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE

DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT, FOND LOCATIV

NR.61063DIN DATA.................2009

Se aprobă,

PRIMAR, EC.ANTONIE SOLOMON

RAPORT

Prin adresa înregistrată sub nr. 50822 din 23.04.2009 Grupul Școlar de Transporturi Auto Craiova solicită Consiliului Local al municipiului Craiova aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la clădirea corp A situată în str. Potelu nr. 2 Craiova.

Grupul Școlar de Transporturi Auto Craiova este o instituție de învățămint preuniversitar de stat a cărei activitate este coordonată de Ministerul Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Dolj și se desfășoară în două imobile situate în municipiul Craiova, unul în str. Nicolae Romanescu nr.99 (fost 39) și unul în str. Potelu nr. 2. Ambele imobile aparțin domeniului public al municipiului Craiova în conformitate cu HCL nr. 96/2001 anexa 1 poz. 93, și sunt date în administrarea Grupului Școlar de Transporturi Auto prin HCL nr. 174/2001. Imobilul situat în str. Potelu nr. 2 este evidențiat în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, Anexa 2 la HG nr. 141/2008 (pozitia 3690).

Clădirea școala situată în str. Potelu nr. 2 pentru care se solicită intervenția are o suprafață construită de 652mp, are regim de înalțime parter, și este construită din zidărie portantă de cărămidă pe fundații din cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă. În prezent clădirea este dotată cu instalație electrică , apă potabilă, canalizare, iar încălzirea se realizează cu corpuri de încălzit statice cu agent termic produs de centrala termică proprie. Această clădire a fost construită în anul 1915 și a suportat toate cele patru cutremure de până acum, fără a se interveni la structura sa constructivă.

În urma efectuării expertizei tehnice nr. 1311 de către S.C GETRIX S.R.L. prin expert tehnic Gheorghe Stanca s-a constatat că nu sunt necesare intervenții care privesc consolidarea elementelor structurale impunîndu-se doar executarea unor lucrări de reparații capitale care vizează în principal finisajele interioare și exterioare ale elemetelor de construcții, precum și o nouă recompartimentare interioară care nu va influența structura de rezistentă.

Pentru rezolvarea acestei situației Grupul Școlar de Transporturi Auto a angajat întocmirea unei documentații de avizare pentru lucrările de intervenții ce are ca obiectiv ,,Reparații capitale corp A- Grupul Școlar de Transporturi Auto str. Potelu nr. 2”, care a fost elaborată de S.C. MICROMOV SRL pe care o anexăm din care au rezultat următorii indicatori tehnico-economici:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Pre ț uri martie 2009          1euro = 4,286ei

- 4321,139 mii lei (1008,199 mii euro)


1 .Valoarea totală a investiției din care :

construcții+montaj (C+M)


2.Eșalonarea investiției: anul I


- 891,671mii lei (208,043 mii euro)

- 4321,139 mii lei (1008,199 mii euro)

3. Durata de execuție a investiției - 5 luni calendaristice

Finanțarea investiției se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții propunem promovarea unui proiect de hotărâre care sa aibă ca obiect aprobarea Documentației de avizare anexată pentru obiectivul „Reparații capitale corp A- Grupul Școlar de Transporturi Auto str. Potelu nr. 2 ,, în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT + CS și detalii de execuție.

DIRECTOR,

SEF SERVICIU

Ing. Silvia Nănău


Ing. Ovidiu Vanghelie

Avizat pentru legalitate jr. Mirel Bontea

Întocmit

Sing. Carmen Cîrpici


S.C. MICROMOV S.R.L.

J 16/1191/2003

CUI 15666601/2003

STR CAMPIA ISLAZ NR.22B CRAIOVA

TEL-FAX: 0351442205 E-MAIL micromov@yahoo com

OBIECTIV: REPARAȚII CAPITALE CORP A -GRUPUL ȘCOLAR TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA BENEFICIAR: GRUPUL ȘCOLAR TRANSPORTURI AUTO, B-DUL. NICOLAE ROMANESCU, NR.99, CRAIOVA

FAZA: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de intervenții

REPARAȚII CAPITALE CORP A - GRUPUL ȘCOLAR TRANSPORTURI AUTO, CRAIOVA

2. Amplasament:

STR. POTELU, NR.2,

CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

3. Titularul investiției:

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CRAIOVA

4. Beneficiarul investiției:

GRUPUL ȘCOLAR TRANSPORTURI AUTO B-DUL NICOLAE ROMANESCU, NR.99, CRAIOVA - DOLJ

5. Elaboratorul documentației:

S.C. MICROMOV S.R.L CRAIOVA

INDICATORII DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Analiza comparativa a costului realizării lucrărilor de intervenții lata de valoarea de inventar a construcției:

  • a) Valoarea de inventar a construcției este de 292.53llei, conform fisei de inventar din contabilitatea beneficiarului respectiv Grupul Școlar Transporturi Auto-Craiova.

  • b) Valoarea estimata in devizul general in urma lucrărilor de intervenție pentru obiectivul “Reparații Capitale Corp A - Grupul Școlar Transporturi Auto - Craiova” este de :

Valoarea totala fara T.V.A.    = 3.631,209mii lei/847,226mii€

Valoarea totala cu T.V.A.      = 4.321,138mii lei/1.008,199mii€

  • c) Rezulta o valoare estimativa a construcției după intervenție egala cu valoarea de inventar + valoarea estimativa a devizului general:

Valoarea totala fara T.V.A. = 292,531 mii lei + 3.63 l,209mii lei = 3.923,74mii lei/915,478mii€

Valoarea totala cu T.V.A. = 348,112mii lei + 4.321,138mii lei = 4.669,250mii lei/1.089,419mii€

Prin aceasta intervenție creste semnificativ valoarea construcției.

Valoarea fiind după intervenție 4.669,250mii lei/1.089,419mii€

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu Legislația in viguoare si sunt fonduri de la bugetul de stat.

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

  • 1. Numărul de locuri de munca create in faza de execuție.

Nu este cazul.

  • 2. Numărul de locuri de munca create in faza de operare.

Nu este cazul.

întocmit:

Ing. Stefanescu Milena


L.

STR. CAMPIA ISLAZ NR. 22B CRAIOVA


TEL-FAX: 0351442205 E-MAIL: micromov@yahoo.com

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI REPARAȚII CAPITALE CORP A - GRUPUL ȘCOLAR TRANSPORTURI

AUTO, CRAIOVA”

in mii lei/mii euro la cursul 4,286

ei/euro din data del2.

03.2009

NR

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara T V A.)

TVA

Valoare

(inclusiv T.V.A.)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITC Cheltui?

)LUL 1

li pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

4,500

1,050

0,855

5,355

1,249

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

3,000

0,700

0,570

3,570

0,833

TOTAL CAPITOL 1

7,500

0,750

1,425

8,925

2,082

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,000

1,166

0,950

5,950

1,388

3.3.

Proiectare si inginerie

34,930

8,150

6,637

41,567

9,698

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1,500

0,350

0,285

1,785

0,416

3.5.

L Consultanta

1,500

0,350

0,285

1,785

0,416

3.6.

Asistenta tehnica

4,500

1,050

0,855

5,355

1,249

TOTAL CAPITOL 3

47,430

11,066

9,012

56,442

13,169

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

698,618

163,000

132,738

831.356

193,970

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

-

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje far a montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

2180,371

508,719

414,270

2594,641

605,376

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

2878,989

671,719

547,008

3425,997

799,346

CAPITC Alte che

)LUL 5 tuieli

5.1.

Organizarea de șantier

-

-

-

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții

43,185

10,076

8,205

51,390

11,990

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

57,580

13,434

10,940

68,520

15,987

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

9,741

2,273

1,851

11,592

2,705

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

586,784

136,907

111,489

698,273

162,919

TOTAL CAPITOL 5

697,290

' 162,690

132,485

829,775

193,601

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2.

Probe tehnologice si teste

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

3631,209

847,226

689,930

4321,139

1008,199

DIN CARE C + M

749,303

174,826

142,368

891,671

208,043

întocmit:

ing. Milena Stefanescu