Hotărârea nr. 281/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 281

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.281

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr.56771/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții prin care se propune aprobarea Expertizei Tehnice și Documentației de avizare pentru investiția „Modernizare și reabilitare baze sportive la 6 unități școlare din aria de intervenție urbană a Municipiului Craiova” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum și fondurilor de cofinanțare aferente acestora cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.22/2000 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Expertiza Tehnica și Documentația de avizare pentru investiția „Modernizare și reabilitare baze sportive la 6 unități școlare din aria de intervenție urbană a Municipiului Craiova”, având următorii indicatori tehnico - economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)     5.234,25 mii lei

din care:

construcții + montaj (C+M)                       4.636,95 mii lei

 • 2. Durata de execuție a investiției - 12 luni, din care:

Grup Școlar Traian Demetrescu           - 3 luni

Grup Școlar de Transport Auto Craiova - 2 luni

Ș coala nr.30 Mihai Viteazul               - 2 luni

Școala nr.32 Alexandru Macedonski      - 2 luni

Școala nr.36 Gheorghe Bibescu           - 1 lună

Școala nr.38                               - 2 luni

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzute în anexele nr. 1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA PROIECTE PROGRAME

DEZVOLTARE TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII

Serviciul Tehnic Investiții

Nr.56771/08.05.2009

SE APROBA, PRIMAR, EC. ANTONIE SOLOMON

RAPORT

In Programul de investiții, anexă la bugetul Consiliului Local Municipal Craiova pe anul 2009, aprobat prin HCL nr. 206, la capitolul 67.02.05.03.71.01.30 a fost prevăzuta poziția Expertiza tehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru: “ Modernizare si reabiliare baze sportive la 6 unitati scolare din aria de interventie urbana a Municipiului Craiova. In conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, modificată și aprobată prin Legea 337/2006, H.G.R., nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. 34/2006, s-a organizat licitația pentru realizarea Expertiza tehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru : “ Modernizare si reabiliare baze sportive la 6 unitati scolare din aria de interventie urbana a Municipiului Craiova.”

Conform referatului de atribuire, ofertantul câștigător a fost S.C. PRO CONS XXI care a elaborat documentația in conformitate cu Tema de proiectare.

Situatia existenta

SCOALA GENERALA NR. 38 - Str. Brestei Nr. 597

Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

 • - terenul de fotbal prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata, terenul de volei-baschet nu este amenajat, in prezent este doar o incinta balastata.

 • - deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt:

Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada - ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi - defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi - reprezentate exfolieri in stare avansata, care prin reținerea apei acentueaza si grabeste procesul de degradare;

GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA - B-dul nicolae Romanescu Nr. 99

Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

 • - toate terenurile de sport din incinta grupului scolar prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

 • - deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt:

Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada - ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi - defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi - reprezentate exfolieri in stare avansata, care prin retinerea apei acentueaza si grabeste procesul de degradare;

SCOALA GENERALA NR. 30 “ MIHAI VITEAZUL “ - Str. Arh. Duiliu Marcu Nr. 16

Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

 • - terenul de fotbal prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

 • - cele doua terenuri de handbal care vor deveni de tenis , unul este cu o imbracaminte asfaltica si prezinta o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata, iar celalalt este doar cu pietris.

 • - deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.

Terenul este imprejmuit cu borduri 10x15 din beton de ciment prezentand defectiuni de tip tasari, inclinari pana la rasturnare, crapaturi, sparturi si rupturi, decolmatari rosturi.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt:

Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada - ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi - defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi - reprezentate prin exfolieri in stare avansata, care prin retinerea apei accentueaza si grabeste procesul de degradare;

SCOALA GENERALA NR. 32 “ AL. MACEDONSKI “ - Str. Castanilor Nr. 4

Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

 • - viitorul terenul de fotbal nu este amenajat, in prezent este doar o incinta balastata

 • - viitorul teren de minibaschet este prevazut pe 60% cu o imbracaminte bituminoasa, iar pe 40% cu o imbracaminte din balast; imbracamintea asfaltica prezinta o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

- terenul de minihandbal este prevazut pe 70% cu o imbracaminte bituminoasa, iar pe 30% cu o imbracaminte din balast; imbracamintea asfaltica prezinta o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

 • - deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avansata de degradare.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt: Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada - ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi - defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi - reprezentate prin exfolieri in stare avansata, care prin retinerea apei accentueaza si grabeste procesul de degradare;

SCOALA GENERALA NR. 36 “ GHEORGHE BIBESCU “ - Str. Dr. N. Ionescu-Sisesti Nr. 3 Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

 • - terenul de handbal prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

Terenul este imprejmuit cu borduri 10x15 din beton de ciment prezentand defectiuni de tip tasari, inclinari pana la rasturnare, crapaturi, sparturi si rupturi, decolmatari rosturi.

 • - terenul de baschet prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

 • - deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt: Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada - ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii; Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi - defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi - reprezentate exfolieri in stare avansata, care prin reținerea apei acentueaza si grabeste procesul de degradare;

GRUPUL SCOLAR “ TRAIAN DEMETRESCU “ - B-dul Decebal Nr. 105 Terenurile de sport din incinta scolii se prezinta astfel:

 • - terenul de fotbal prezinta o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

 • - terenurile de volei , baschet si hanbal nu sunt amenajate , existent este o incinta cu o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezinta o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

- deasemenea toate dotarile acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare. Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defectiuni intalnite se datoreaza in principal de actiunea apelor pluviale de infiltratie si a temperaturilor, in conditiile lipsei lucrarilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradari aparute la structura trenurilor de sport sunt: Defectiuni de suprafata:

suprafete exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea retinerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iarna accentueaza procesul de exfoliere;

pelada - ca efect de accentuare locala a exfolierii, defectiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defectiuni ale imbracamintei:

fisuri si crapaturi - defectiuni cu ponderea cea mai mare care favorizeaza patrunderea apei in complexul rutier si contribuie la aparitia defectiunilor foarte grave;

gropi - reprezentate exfolieri in stare avansata, care prin retinerea apei acentueaza si grabeste procesul de degradare;

SOLUTIA PROIECTATA

Tipurile de lucrari prevazute a fi executate au fost stabilite din punct de vedere tehnic si economic cu scopul mentinerii viabilitatii terenului de sport, adaptarea sistemului rutier la factori de mediu la care este sau va fi supus in perspectiva.

In profil transversal s-au mentinut latimile existente ale ternurilor de sport, fiind reamenajate numai deverele, urmarindu-se prin aceasta imbunatatirea scurgerii apelor pluviale in lungul ternului, evitarea baltirilor si totodata sporirea confortului.

In vederea adaptarii unor solutii de reparare si protejare a structuri existente, eficiente din punct de vedere tehnic dar si economic, s-au respectat prevederile normelor si normativelor in vigoare.

Principalele lucrari stabilite ca necesare in baza situatiei existente si a revitalizarii duratei de viata in perspectiva, sunt:

 • -  modernizarea si reabilitarea terenurilor de sport existente ;

 • -   amenajarea de terenuri noi in acceasi incinta;

 • -  amenajarea unor terenuri de sport cu gazon sintetic;

 • -  amenajarea terenurilor cu sisteme de nocturna ;

 • -  protejarea terenurilor cu sisteme de ingradire(gard);

 • -   utilarea terenurilor de sport cu taoate accesoriile( porti ,filee,cosuri baschet etc);

 • -  marcarea terenurilor de sport cu vopsea conform regulament F.R.

SCOALA GENERALA NR. 38 - Str. Brestei Nr. 597

Teren de minifotbal

Soluțiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 672.00mp ):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta

o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 288mp):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o10 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 288mp):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 20 cm - balast;

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.

Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente.Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton.In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare a 2 porti de minifotbal fixe ( inclusive fundatia stalpilor ) din dur-aluminiu profil oval 100x120mm, adacimea portii 2m, prevazute cu plase din polipropilena gros firului 3mm. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat pritr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2 in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

Terenuri polivalente ( volei, tenis ,baschet )

Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent SOLUTIA I

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 300.00mp ):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 6 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUȚIA II

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 300.00mp ):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o 15 cm - piatra sparta;

o 15 cm - balast;

o Separarea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.

Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare 2 sisteme complete fixe de baschet ,pentru exterior, prevazute cu panou din plexiglass,inel fix, stalp sustinere profil patrat 100x100x3mm(inclusiv fundatia) si plase

 • -  procurarea si montarea stalpi tenis din dur-aluminiu 80x80mm profil patrat

 • - procurarea si montarea fileu tenis din polietilena cu noduri, 3mm gros firului,5 puncte de prindere, cu cablu de intindere din otel, ancora galvanizata pentru banda centrala.

 • - procurare si montare stalpi de volei (inclusiv fundatiile) profil rotund d=76mm, structura solida din otel cu dispozitiv de intindere si tensionare.

 • -   procurarea si montarea fileu volei din polipropilena, banda alba de 70mm in partea de sus, 50mm in partea de jos si 6 puncte de prindere.Deasemenea , terenul de sport va fii protejat pritr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

Instalatie de nocturna

Pentru a cotinua activitatiile sportive si dupa lasarea întunericului s-a hotarat ca aceste terenuri de sport sa fie amenajate cu instalatie de nocturna. Realizarea instalatiei nocturne necesita urmatoarele lucrari:

 • •   procurarea si montarea a 8 stalpi de iluminat H=9m din otel zincat, bara rectangulara cu reductie din 4 elemente,cu impamantare.

 • •   realizarea fundatiilor pentru stalpii de iluminat de 1.50x1.50 din beton de ciment C16/20.

 • •  procurarea si montarea a 8 proiectoare de 1000w,carcasa aluminiu,becuri philips.

 • •   realizarea unei canalizatii electrice pentru alimentarea stâlpilor de iluminat.

o santul canalizatiei va avea o deschidere de 0,5m si o adancime de 0.75m. in care se va amplasa 1 tub PVC, diam 50mm.

o cabluri de cupru cu manta metalica

o structura rutiere pentru refacerea santului este:

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 6 cm - nisip

o umplutura pamant compactata

o 10cm nisip

o folie avertizoare

o 1rand de caramizi o 1tub PVC diam 50mm o 10cm nisip

 • •  realizarea unor camerete de tragere 40x40 din beton de ciment C16/20 in dreptul ficarui stalp prevazute cu capace PVC.

 • •  procurarea si montarea unui tablou de comanda manual avand impamantare

 • •   realizarea unui bransament electric monofazat de la sursa existenta de curent.

GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA - B-dul nicolae

Romanescu Nr. 99

Teren de minifotbal

Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 311.00mp ):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta

o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 145mp):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 10 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 145mp):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 20 cm - balast; saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.

Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomanda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

o procurare si montare a 2 porti de minifotbal mobile din dur-aluminiu profil oval 100x120mm, adacimea portii 2m, prevazute cu plase din polipropilena gros firului 3mm.

o procurare si montare 2porti handbal mobile din dur-aluminiu prevazute cu plase din polipropilena gros firului 4mm.

Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

Teren de baschet

Soluțiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 240.00mp ):

o asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta

o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 103.00mp):

o asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 10 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 103.00mp):

o asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 20 cm - balast;

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.

Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton.

In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

o procurare si montare a 2 Sisteme Baschet Mobil (prevazut cu 4 roti pentru deplasarea facila )inaltime reglabila a panoului, prevazut cu aparatoare in partea frontala ,cu panou, inel, si plasa

Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

Teren volei

Soluțiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 311.00mp ):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta

o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 134.00mp):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 6 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 134.00mp):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 15 cm piatra sparta ;

o 15 cm balast ;

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar. Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.

Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton.In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare SISTEM MOBIL (tip Beach Volley) pentru volei prevazut cu 2 stalpi din dur-aluminiu ,fileu din polipropilena ,cu coarda de intindere reglabila si 4 ancore. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat pritr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

Instalatie de nocturna

Pentru a cotinua activitatiile sportive si dupa lasarea intunericului s-a hotarat ca aceste terenuri de sport sa fie amenajate cu instalatie de nocturna. Realizarea instalatiei nocturne necesita urmatoarele lucrari:

 • •  procurarea si montarea a 4 stalpi de iluminat H=9m din otel zincat, bara rectangulara cu reductie din 4 elemente,cu impamantare.

 • •  realizarea fundatiilor pentru stalpii de iluminat de 1.50x1.50 din beton de ciment C16/20.

 • •  procurarea si montarea a 4 proiectoare de 1000w,carcasa aluminiu,becuri philips.

 • •   realizarea unei canalizatii electrice pentru alimentarea stalpilor de iluminat.

o santul canalizatiei va avea o deschidere de 0,5m si o adancime de 0.75m. in care se va amplasa 1 tub PVC, diam 50mm.

o cabluri de cupru cu manta metalica

o structura rutiere pentru refacerea santului este:

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 6 cm - nisip

o umplutura pamant compactata

o 10cm nisip

o folie avertizoare

o 1rand de caramizi

o 1tub PVC diam 50mm o 10cm nisip

 • •  realizarea unor camerete de tragere 40x40 din beton de ciment C16/20 in dreptul ficarui stalp prevazute cu capace PVC.

 • •  procurarea si montarea unui tablou de comanda manual avand impamantare

 • •  realizarea unui bransament electric monofazat de la sursa existenta de curent.

SCOALA GENERALA NR. 30 “ MIHAI VITEAZUL “ - Str. Arh. Duiliu Marcu Nr. 16

Teren de minifotbal

Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 1000.00mp ):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta

o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 440.00mp):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 10 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 440.00mp):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 20 cm - balast;

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.

Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare a 2 porti de minifotbal fixe (inclusiv fundatia stalpilor) din dur-aluminiu profil oval 100x120mm, adacimea portii 2m, prevazute cu plase din polipropilena gros firului 3mm. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

2 Terenuri de tenis

Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 844.00mp ):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie sau terenul existent este neamenajat, se propune solutia(Suprafata = 1586.00mp):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast; o 6 cm - nisip o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie sau terenul existent este neamenajat, se propune solutia(Suprafata = 1586.00mp):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 15 cm - piatra sparta ;

o 15 cm - balast;

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

o procurare si montare a 2 Sisteme Baschet Mobil (prevazut cu 4 roti pentru deplasarea facila )inaltime reglabila a panoului, prevazut cu aparatoare in partea frontala ,cu panou, inel, si plasa;

o procurarea si montarea a 4 stalpi tenis din dur-aluminiu 80x80mm profil patrat ( inclusive fundatiile aferente )

o procurarea si montarea a 2 filee tenis din polietilena cu noduri, 3mm gros firului,5 puncte de prindere, cu cablu de intindere din otel, ancora galvanizata pentru banda centrala cu cablu de intindere din otel

Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

Instalație de nocturna

Pentru a cotinua activitatiile sportive si dupa lasarea întunericului s-a hotarat ca aceste terenuri de sport sa fie amenajate cu instalatie de nocturna. Realizarea instalatiei nocturne necesita urmatoarele lucrari:

 • procurarea si montarea a 6 stalpi de iluminat H=9m din otel zincat, bara rectangulara cu reductie din 4 elemente,cu impamantare.

 • realizarea fundatiilor pentru stalpii de iluminat de 1.50x1.50 din beton de ciment C16/20.

 • procurarea si montarea a 6 proiectoare de 1000w,carcasa aluminiu,becuri philips.

 • •  realizarea unei canalizatii electrice pentru alimentarea stalpilor de iluminat.

o santul canalizatiei va avea o deschidere de 0,5m si o adancime de 0.75m. in care se va amplasa 1 tub PVC, diam 50mm.

o cabluri de cupru cu manta metalica

o structura rutiere pentru refacerea santului este:

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 6 cm - nisip

o umplutura pamant compactata

o 10cm nisip

o folie avertizoare o 1rand de caramizi o 1tub PVC diam 50mm o 10cm nisip

 • realizarea unor camerete de tragere 40x40 din beton de ciment C16/20 in dreptul ficarui stalp prevazute cu capace PVC.

 • procurarea si montarea unui tablou de comanda manual avand impamantare

 • realizarea unui bransament electric monofazat de la sursa existenta de curent.

SCOALA GENERALA NR. 32 “ AL. MACEDONSKI “ - Str. Castanilor Nr. 4

Teren de minifotbal

 • ■  Soluțiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent SOLUȚIA I

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 930.00mp ):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 10 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUȚIA II

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 930.00mp ):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 20 cm - balast;

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare, pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare a 2 porti de minifotbal fixe (inclusive fundatia stalpilor) din dur-aluminiu profil oval 100x120mm, adacimea portii 2m, prevazute cu plase din polipropilena gros firului 3mm. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

Teren minihandbal

 • ■  Solutia de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 432.00mp ):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta

o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 288.00mp):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 6 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 288.00mp):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 15 cm piatra sparta ;

o 15 cm balast.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I.

Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomanda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare 2porti hanbal fixe din dur-aluminiu profil oval prevazute cu plase din polipropilena gros firului 4mm, dimensiune ochi 10x10. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

 • ■     Teren minibaschetl

 • ■  Solutia de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 200.00mp ):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 150.00mp):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 6 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 150.00mp):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 15 cm piatra sparta ;

o 15 cm - balast;

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton.In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare a 2 sisteme baschet fixe pentru exterior prevazute cu panou, inel fix, stalp sustinere si plase. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat pritr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

Instalație de nocturna

Pentru a cotinua activitatiile sportive si dupa lasarea intunericului s-a hotarat ca aceste terenuri de sport sa fie amenajate cu instalatie de nocturna. Realizarea instalatiei nocturne necesita urmatoarele lucrari:

 • •     procurarea si montarea a 4 stalpi de iluminat H=9m din otel zincat, bara rectangulara cu reductie din 4 elemente,cu impamantare.

 • •     realizarea fundatiilor pentru stalpii de iluminat de 1.50x1.50 din beton de ciment C16/20.

 • •     procurarea si montarea a 4 proiectoare de 1000w,carcasa aluminiu,becuri philips.

 • •               realizarea unei canalizatii electrice pentru alimentarea stalpilor de iluminat.

o santul canalizatiei va avea o deschidere de 0,5m si o adancime de 0.75m. in care se va amplasa 1 tub PVC, diam 50mm.

o cabluri de cupru cu manta metalica

o structura rutiere pentru refacerea santului este:

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 6 cm - nisip

o umplutura pamant compactata

o 10cm nisip

o folie avertizoare

o 1rand de caramizi

o 1tub PVC diam 50mm

o 10cm nisip

 • •     realizarea unor camerete de tragere 40x40 din beton de ciment C16/20 in dreptul ficarui stalp prevazute cu capace PVC.

 • •     procurarea si montarea unui tablou de comanda manual avand impamantare

 • •     realizarea unui bransament electric monofazat de la sursa existenta de curent.

SCOALA GENERALA NR. 36 “ GHEORGHE BIBESCU “ - Str. Dr. N. Ionescu-Sisesti Nr. 3

Teren handbal

Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 840.00mp ):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta

o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 360.00mp):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 6 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 360.00mp):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 15 cm - piatra sparta ;

o 15 cm - balast;

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare 2porti hanbal fixe din dur-aluminiu profil oval prevazute cu plase din polipropilena gros firului 4mm, dimensiune ochi 10x10. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

Teren baschet

Solutiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 434.00mp ):

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta

o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 186.00mp):

SOLUTIA I

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 6 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o amorsare;

o 15 cm piatra sparta ;

o 15 cm balast.

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

- procurare si montare a 2 sisteme baschet fixe pentru exterior prevazute cu panou, inel fix, stalp sustinere si plase. Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

GRUPUL SCOLAR “ TRAIAN DEMETRESCU “ - B-dul Decebal Nr. 105

Teren de minifotbal

Soluțiile de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 700.00mp ):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta

o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 300.00mp):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 10 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 300.00mp):

o asternerea de gazon sintetic din polipropilena h=42-55mm,(densitatea firelor de iarba= 11.250/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 20 cm - balast;

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomanda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

o procurare si montare a 2 porti de minifotbal mobile din dur-aluminiu profil oval 100x120mm, adacimea portii 2m, prevazute cu plase din polipropilena gros firului 3mm.

Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere (amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

■  3 Terenuri multifuncționale ( tenis;handbal;baschet )

Solutia de modernizare si reabilitare a structurii terenului de sport existent

Solutia de reabilitare si modernizare a structurii terenului de sport, are urmatoarele componente de baza si anume ( Suprafata = 1260.00mp ):

o asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

o colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor;

o reparatii la dala de beton existenta

o frezarea straturilor asfaltice pe 4-6cm adancime;

SOLUTIA I

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 540.00mp):

o asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 10 cm - nisip

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

SOLUTIA II

Pentru refacerea integrala a structurii terenului de sport, acolo unde se constata cedari ale dalelor de beton din fundatie, se propune solutia(Suprafata = 540.00mp):

o asternerea de o gazon sintetic din polipropilena h=26-32mm,(densitatea firelor de iarba= 22.500/mp; rezistent UV pana la +40grade; rezistentpana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; ; strat nisip fin 30kg/mp; adeziv;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 20 cm - balast;

o saparea structurii existente pana la nivelul necesar.

Din punct de vedere tehnico-economic s-a ales SOLUTIA I. Suprafetele pe care se impune refacerea integrala a sistemului rutier vor fi stabilite cu exactitate dupa frezarea straturilor asfaltice existente. Pentru a obtine un rezultat mai bun si totodata o delimitare,pentru a nu permite patrunderea aluviunilor sau altor obiecte nedorite pe suprafata de joc se recomnda realizarea unei borduri de imprejmuire din beton de ciment10x15 pe o fundatie din beton. In prezentul proiect s-au prevazut si dotarile necesare acestui teren, cum ar fi:

o procurare si montare a 2 Sisteme Baschet Mobil (prevazut cu 4 roti pentru deplasarea facila )inaltime reglabila a panoului, prevazut cu aparatoare in partea frontala ,cu panou, inel, si plasa

o procurarea si montarea a 2 stalpi tenis din dur-aluminiu 80x80mm profil patrat

o procurarea si montarea fileu tenis din polietilena cu noduri, 3mm gros firului,5 puncte de prindere, cu cablu de intindere din otel, ancora galvanizata pentru banda centrala.

o procurare si montare 2porti hanbal mobile din dur-aluminiu profil oval prevazute cu plase din polipropilena gros firului 4mm, dimensiune ochi 10x10.

Deasemenea , terenul de sport va fii protejat printr-un gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma plastfiata cu grosimi variabile 2.6-3.2mm.Toate celelalte elemente precum sarma de tensionare, tensinatorii, stalpii de sustinere ( amplasati din 2in 2m inclusiv fundatiile aferente) si cotravantuirile sunt plastifiate si garantate impotriva coroziunii. Dupa definitivarea lucrarilor terenul se va marca cu vopsea conform regulamentului Federatiei Romane de specialitate.

Instalație de nocturna

Pentru a cotinua activitatiile sportive si dupa lasarea întunericului s-a hotarat ca aceste terenuri de sport sa fie amenajate cu instalatie de nocturna. Realizarea instalatiei nocturne necesita urmatoarele lucrari:

 • •     procurarea si montarea a 10 stalpi de iluminat H=9m din otel zincat, bara rectangulara cu reductie din 4 elemente,cu impamantare.

 • •     realizarea fundatiilor pentru stalpii de iluminat de 1.50x1.50 din beton de ciment C16/20.

 • •     procurarea si montarea a 10 proiectoare de 1000w,carcasa aluminiu,becuri philips.

 • •      realizarea unei canalizatii electrice pentru alimentarea stalpilor de iluminat.

o santul canalizatiei va avea o deschidere de 0,5m si o adancime de 0.75m. in care se va amplasa 1 tub PVC, diam 50mm.

o cabluri de cupru cu manta metalica

o structura rutiere pentru refacerea santului este:

o 4 cm beton asfaltic BA8;

o 10 cm - beton de ciment clasa C8/10 ;

o 10 cm - balast;

o 6 cm - nisip

o umplutura pamant compactata

o 10cm nisip

o folie avertizoare

o 1rand de caramizi

o 1tub PVC diam 50mm o 10cm nisip

 • •     realizarea unor camerete de tragere 40x40 din beton de ciment C16/20 in dreptul ficarui stalp prevazute cu capace PVC.

 • •     procurarea si montarea unui tablou de comanda manual avand impamantare

 • •     realizarea unui bransament electric monofazat de la sursa existenta de curent.

Date fiind cele prezentate anterior și în conformitate cu art. 36, alin.(4), lit.(d) din Legea 215/20.02.2007 a administrației publice locale, O.U.G. nr. 63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum și fondurilor de cofinanțare aferente acestora cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 22/2000 pentru aprobarea O.U.G. nr. 63/1999, art. 44, alin.(1) din Legea 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, prin prezentul referat supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- Expertiza tehnica si Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii pentru investitia: “ Modernizare si reabiliare baze sportive la 6 unitati scolare din aria de interventie urbana a Municipiului Craiova în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS si detalii de execuție.

- Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Valoarea totală (INV) a investiției din care:

- mii lei -

5.234,25

construcții + montaj(C+M)

4.636,95

Durata de realizare (luni) - 12 din care:

Grup Scolar Traian Demetrescu

Grup Scolar de Transport Auto Craiova Scoala nr. 30 Mihai Viteazul

Scoala nr. 32 Alexandru Macedonski Scoala nr. 36 Gheorghe Bibescu

Scoala generala nr. 38

3 luni

2 luni

2 luni

2 luni

 • 1 luna

 • 2 luni

Director,

ing. Sever BORDU

Șef Serviciu, ing. Adriana Cîmpeanu


Expertiza TehnicaPRO CONS XXI


REFERAT EXPERTIZA TEHNICA

BAZE SPORTIVE LA 6 UNITATI ȘCOLARE DIN ARIA DE INTERVENȚIE URBANA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Expertiza tehnica va aprecia starea tehnica a bazelor sportive punând in evidenta degradările inregistrate pe acestea si soluțiile care trebuie avute in vedere in realizarea lucrărilor de reabilitare sau modernizare.

Pentru realizarea expertizei s-a făcut o examinare vizuala a suprafeței bazelor sportive,o apreciere cantitativa a degradărilor si sistemului de captare si evacuare a apelor in vederea recomandării unor soluții de intervenție asupra structurii in cadrul unui proiect de modernizare sau reabilitare.

 • 1. Amplasament

Bazelor Sportive, terenurile de sport aferente școlilor si a cluburilor sportive expertizate sunt:

 • ■  terenul de fotbal si terenul de volei-baschet - Școala Generala Nr. 38 - Str. Brestei Nr. 597

 • ■  terenul de sport din incinta scolii - Grupul Școlar De Transporturi Auto Craiova - B-Dul Nicolae Romanescu Nr. 99

 • ■  terenul de fotbal si terenurile de handbal- Școala Generala Nr. 30 “ Mihai Viteazul “ - Str. Arh.

Duiliu Marcu Nr. 16

 • ■  terenul de fotbal, terenul de baschet si terenul de handbal -Școala Generala Nr. 32 “ Al.

Macedonski “ - Str. Castanilor Nr. 4

 • ■  terenul de handbal si terenul de baschet -Școala Generala Nr. 36 “ Gheorghe Bibescu “ - Str.

Dr. N. Ionescu-Sisesti Nr. 3

 • ■  terenul de fotbal si terenurile de volei-baschet- handbal -Grupul Școlar “ Traian Demetrescu “ -

B-Dul Decebal Nr. 105

TERENUL DE FOTBAL SI TERENUL DE VOLEI-BASCHET - ȘCOALA GENERALA

NR. 38 - STR. BRESTEI NR. 597

Terenul de fotbal are dimensiuni standard si îmbrăcăminte din mixtura asfaltica ce nu mai respecta condițiile de planeitate si rugozitate din normativ

Terenul de volei-baschet nu este amenajat, in prezent este doar o incinta balastata si toate dotările acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.

Uzura imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defecțiuni intalnite se datoreaza in principal de acțiunea apelor pluviale de infiltrație si a temperaturilor, in condițiile lipsei lucrărilor de intretinere curenta.

TERENURI DE SPORT- GRUPUL ȘCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA -

B-DUL NICOLAE ROMANESCU NR. 99

Toate terenurile de sport din incinta grupului școlar prezintă o imbracaminte din mixturi asfaltice in stare avansata de degradare la fel ca si dotările acestor terenuri

TERENURI DE FOTBAL SI TERENURILE DE HANDBAL - ȘCOALA GENERALA NR.

30 “ MIHAI VITEAZUL “ - STR. ARH. DUILIU MARCU NR. 16

Terenul de fotbal are dimensiuni standard si imbracaminte din mixtura asfaltica ce nu mai

respecta condițiile de planeitate si rugozitate prezintă denivelări, fisuri crăpături, faiantari si tasari.

Cele doua terenuri de handbal nu sunt amenajate, corespunzător , unul este in prezent este doar o incinta balastata si celalalt are imbracaminte din mixtura asfaltica, dar care este foarte degradata.

Dotările acestor terenuri de sport sunt inproprii si nu respecta prevederile din normativul NP066/2002..

Terenurile sunt imprejmuite cu borduri 10x15 din beton de ciment care sunt sparte , tasate si inierbate la rosturi..

TERENUL DE FOTBAL SI TERENUL DE HANDBAL-BASCHET -ȘCOALA GENERALA

NR. 32 “ AL. MACEDONSKI “ - STR. CASTANILOR NR. 4

Terenul de fotbal nu este amenajat, corespunzător , fiind doar o incinta balastata si terenul de baschet are parțial imbracaminte din mixtura asfaltica , aflata in stare de degradare prezentând fisuri crăpături, faiantari si valuriri si parțial balast.

Terenul de handbal nu este amenajat, corespunzător , are parțial imbracaminte din mixtura asfaltica, aflata in stare de degradare prezentând fisuri crăpături si faiantari si parțial balast.

Dotările acestor terenuri de sport sunt inproprii si nu respecta prevederile din normativ

NP066/2002

TERENUL DE SPORT -ȘCOALA GENERALA NR. 36 “ GHEORGHE BIBESCU “ - STR.

DR. N. IONESCU-SISESTI NR. 3

Terenul de handbal este amenajat cu imbracaminte din mixturi asfaltice ce prezintă fisuri crăpături, o planeitate si o rugozitate necorespunzatoare.

Terenul este imprejmuit cu borduri 10x15 din beton de ciment degradate si ingropate.

Terenul de baschet prezintă aceeași imbracaminte din mixtura asfaltica degradata si dotări necorespunzatoare.

TERENURI DE SPORT -GRUPUL SCOLĂR “ TRAIAN DEMETRESCU “ - B-DUL DECEBAL NR.105

Terenul de fotbal nu este amenajat, corespunzător, îmbrăcămintea din mixtura asfaltica , fiind in stare de degradare si prezentând fisuri crăpături, faiantari si valuriri , la fel ca si imbracamintea celorlalte terenuri de volei, baschet si hanbal din cadrul bazei sportive.

Deasemenea toate dotările acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avansata de degradare.

 • 2. Investigații asupra situației existente a drumurilor

In vederea identificării alcătuirii structurii terenurilor sportive au fost efectuate sondaje care au pus in evidenta existenta unui strat de mixtura asfaltica si a unui strat de balast așezat pe straturi de praf argilos ale căror caracteristici geotehnice sunt influențate negativ de creșterea necontrolata a umidității.

 • 3. Starea de degradare

Din examinarea vizuala s-a constat următoarele:

 • •  Existența unor degradări ale infrastructurii si suprastructurii terenurilor de sport

 • •  Inexistenta unui sistem de colectare - evacuare a apelor pluviale corespunzător

 • •  Lipsa dotărilor.

 • •  Lipsă marcajelor.

Tipurile de degradări aparute la structura trenurilor de sport care au îmbrăcăminte din mixtura asfaltica sunt:

 • •  Defecțiuni de suprafața:

-suprafețe exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea reținerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iama accentuează procesul de exfoliere;

-pelada - ca efect de accentuare locala a exfolierii, defecțiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

 • •  Defecțiuni ale imbracamintei:

-fisuri si crăpături - defecțiuni cu ponderea cea mai mare care favorizează pătrunderea apei in complexul rutier si contribuie la apariția defecțiunilor foarte grave;

-gropi - reprezentate exfolieri in stare avansata, care prin reținerea apei acentueaza si grăbește procesul de degradare;

-valuriri

Tipurile de degradări aparute la structura trenurilor de sport balastate sunt:

 • ■  Cedări -tasari

 • ■  Denivelări

 • ■  Gropi

4 Aprecierea cantitativa a degradărilor

Aprecierea cantitativa a degradărilor conform Normativului AND 540-2003 se efectuează prin luarea in considerare a tipului de degradări, gravitatea, ponderea si frecventa de apariție a acestora, diferențiat pentru degradările structurale si de suprafața.

Calificativul stării de degradare s-a stabilit in funcție de indicele de degradare conform Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne CD 155-2001 care prevede următoarele valori limita:

Calificativ

Indice de degradare

REA

>13

MEDIOCRA

7,5.....13

BUNA

5.....7,5

FOARTE BUNA

<5

Conform Normativului pentru evaluarea stării de degradare a imbracamintei biruminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide indicativ AND 540-2003 calificativele sunt atribuite in funcție de suprafața totala a degradărilor si sunt:

BUN      <10%

MEDIU     10-30%

RAU      >30%

Indicele de degradare ID se calculează cu formula:

ID=suprafata degradata(S degr)/suprafata carosabila (S)

unde:

S dcgr^D 1+0,71)2+ 0,7 x 0,5D3 + 0,2D4+ D5 (mp)

Pentru terenul de fotbal de fotbal ȘCOALA GENERALA NR. 38 - Str. Brestei Nr. 597 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

282

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=282/ 672=0,42%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Pentru celelalte terenuri sportive ȘCOALA GENERALA NR. 38 - Str. Brestei Nr. 597 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

210

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=210/ 300=0,70%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

■ Pentru terenul de fotbal din incinta scolii - Grupul Școlar De Transporturi Auto Craiova - B-

Dul Nicolae Romanescu Nr. 99 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

140

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=140/311=0,45%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Pentru terenul de baschet din incinta scolii - Grupul Școlar De Transporturi Auto Craiova - B-Dul

Nicolae Romanescu Nr. 99 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

130

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale,

m

0

rupturi de margine,decolmatari

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=130/ 240=0,54%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Pentru terenul de volei din incinta scolii - Grupul Școlar De Transporturi Auto Craiova - B-Dul

Nicolae Romanescu Nr. 99 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

177

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=177/311=0,57%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Pentru terenul de fotbal - Școala Generala Nr. 30 “ Mihai Viteazul “ - Str. Arh. Duiliu Marcu Nr. 16 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

530

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=530/ 1000=0,53%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Pentru terenurile de handbal- Școala Generala Nr. 30 “ Mihai Viteazul “ - Str. Arh. Duiliu Marcu Nr.

16 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

523

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=523/ 844=0,62%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU Pentru terenul de fotbal-Scoala Generala Nr. 32 “ Al. Macedonski “ - Str. Castanilor Nr. 4 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

670

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=670/ 930=0,72%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Pentru terenul de baschet -Școala Generala Nr. 32 “ Al. Macedonski “ - Str. Castanilor Nr. 4 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

100

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=100/200=0,50%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Pentru terenul de handbal -Școala Generala Nr. 32 “ Al. Macedonski “ - Str. Castanilor Nr. 4 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

242

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=242/ 432=0,56%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Pentru terenul de handbal -Școala Generala Nr. 36 “ Gheorghe Bibescu “ - Str. Dr. N. Ionescu-

Sisesti Nr. 3 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

336

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=336/ 840=0,40%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Pentru terenul de baschet -Școala Generala Nr. 36 “ Gheorghe Bibescu “ - Str. Dr. N. Ionescu-

Sisesti Nr. 3 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

182

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=182/ 434=0,42%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Pentru terenul de fotbal si terenurile de volei-baschet- handbal -Grupul Școlar “ Traian Demetrescu “ -

B-Dul Decebal Nr.105 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

406

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=406/700=0,58%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

Pentru terenurile multifuncționale -Grupul Școlar “ Traian Demetrescu “ - B-Dul Decebal Nr.105 releveul degradărilor carosabilului este :

simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,denivelări

mp

427

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

0

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

0

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

0

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=427/1260=0,61%

deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- RAU

5. Concluzii si recomandări

Structura constructiva a terenului de sport este alcatuita din infrastructura care este o platforma cu aceeași planeitate si aceleași pante ca si suprastructura care trebuie sa absoarba sarcini suplimentare fara tasari semnificative si sa absoarba apele de drenaj sau sa le evacueze in afara terenului de sport si suprastructura.

Suprastructura , îmbrăcămintea terenului de sport care trebuie sa indeplineasca exigentele regulamentelor federaților sportive privind calitatile fizico-mecanice, forma, dimensiunile, culorile, marcajele si utilitarele , panta maxima admisa si orietarea ei, durabilitatea, intretinere facila.

In situația in care intre suprafața de sport si cea înconjurătoare este o denivelare sau o schimbare de material intre cele doua suprafețe aceastea vor fi delimitate prin borduri.

Caracteristice pentru terenul de sport sunt dimensiunile, marcajul, utilarea si stratul de acoperire. Terenul de sport poate fi amenajat fie izolat fie in cadrul unui amsamblu .

Terenurile vor avea suprafața de joc realizata conform prevederilor din Anexa A schema 1 din Normativul NP 066/2002 privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor din punct de vedere al cerințelor legii 10/1995.

In funcție de destinația terenului sportiv , ca tip de îmbrăcăminte se poate adopta pamintul bătut, gazonul natural, zgura, mixtura asfaltica materiale sintetice, gazon artificial.

Ca soluție de modernizare a terenurilor de fotbal care au îmbrăcăminte asfaltica se poate adopta o soluție de îndepărtare a stratului degradat de mixtura asfaltica, realizarea reparațiilor stratului suport din beton de ciment ( colmatare fisuri, crăpături, rosturi, înlocuirea integrala a zonei unde se înregistrează tasari, burdusiri) si astemerea de gazon sintetic din polipropilena, cu densitatea firelor de iarba= 11,250/mp, rezistent la UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; 15mm strat granule SBR 7kg/mp; 25mm strat nisip 40kg/mp; adeziv;

înlocuirea integrala a zonei unde se înregistrează tasari, burdusiri se vor executa cu beton de ciment C8/10 pe balast avand aceleași grosimi ca straturile existente.

Pentru terenurile polivalente (tenis , volei, baschet) care au îmbrăcăminte asfaltica se poate adopta o soluție de îndepărtare a stratului degradat de mixtura asfaltica, realizarea reparațiilor stratului suport din beton de ciment ( colmatare fisuri, crăpături, rosturi, înlocuirea integrala a zonei unde se înregistrează tasari, burdusiri) si astemerea de gazon sintetic din polipropilena, cu densitatea firelor de iarba= 11250-22500/mp, rezistent la UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; strat nisip 30kg/mp; adeziv sau mixtura asfaltica BA8 de 4 cm grosime.

înlocuirea integrala a zonei unde se înregistrează tasari, burdusiri se vor executa cu beton de ciment C8/10 pe balast avand aceleași grosimi ca straturile existente.

Pentru terenurile polivalente (tenis , volei, baschet) care nu au îmbrăcăminte asfaltica existenta fiind doar balastate se poate adopta o fundație din balast de 20cm grosime ( sau lOcm nisip si lOcm balast) , beton C8/10 de lOcm grosime si imbracaminte din gazon sintetic din polipropilena, cu densitatea firelor de iarba= 11250-22500/mp, rezistent la UV pana la +40grade; rezistent pana la -20grade; rezistent la diferente de temperatura; strat nisip 30kg/mp; adeziv sau mixtura asfaltica BA8 de 4 cm grosime.

Se vor adopta devere ale suprafeței imbracaminti, astfel incat sa se asigure evacuarea rapida a apelor pluviale de pe aceasta si evitarea băltirilor .

Pentru toate terenurile sportive se vor asigura dotările necesare (porti ,filee,coșuri baschet etc) si instalație nocturna, după caz.

Se va prevede gard de imprejmuire realizat din plasa de sarma din materiale care asigura protecție impotriva coroziunii, iar caile de circulație vor avea o lățime de min 1,20m

Se va adopta marcarea terenurilor de sport cu vopsea conform regulament F.R. siun sistem de semnalizare corespunzător pentru a asigura o evacuare in condiții de siguranța de pe terenurile sportive.

După finalizarea acestor lucrări, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrări de intretinere curenta.MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE
 • 1.1   DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

Expertiza tehnica si Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru :

“ Modernizare si reabiliare baze sportive la 6 unitati școlare din aria de intervenție urbana a Municipiului Craiova.”

 • 1.2  AMPLASAMENTUL:

JUDEȚUL DOLJ, MUNICIPIUL CRAIOVA;

Str. Brestei, Nr. 597, Școala Nr. 38;

 • -  B-dul Nicolae Romanescu, Nr. 99, Grupul de Transporturi Auto Craiova;

Str. Duiliu Marcu, Nr.16, Școala Nr. 30 “Mihai Viteazul”;

Str. Castanilor, Nr. 4; Școala Nr. 32 “Alexandru Macedonski”;

Str. Dr. Nicolae Ionescu-Sisesti, Nr. 3 Școala Nr. 36 “Gheorghe Bibescu”;

 • -  B-dul Decebal, Nr. 105; Grup Școlar “ Traian Demetrescu”

 • 1.3   TITULARUL INVESTIȚIEI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA , JUDEȚUL DOLJ.

 • 1.4   BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA , JUDEȚUL DOLJ

 • 1.5  ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI

S.C PROCONS XXI S.R.L, BUCUREȘTI, STRADA VERGULUI, NR 21-29, SECTOR 2

Sos. Vergului, nr.21-29 sector 2 București


Punct de lucru:

Str. Chiciurei nr.27-29, sector 3, București

Tel: 346.60.22 031/425.09.20 Fax:346.60.11

f 11                                           ii

1.6


FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII SI OPORTUNITĂȚII INVESTIȚIEI


I

Procesul de restructurare a economiei după anul 1990, generat de declinul activitatilor industriale, a afectat profund marile orașe ale tarii, centre urbane vechi cu tradiții industriale, cum este si cazul orașului Craiova.                                                                ’

Diminuarea veniturilor populației (prin migratia acesteia la sat), a condus la restringerea investițiilor publice in infrastructura de baza a orașului si la deteriorarea vieții citadine cu impact asupra ca itatii vieții.

Coform Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Craiova, unul dintre obiectivele strategice sectoriale il constituie relansarea activitatilor sportive la nivelul minicipiului Craiova prin inițierea programului de Modernizare a Bazelor Sportive aflate in apropierea sepiilor si a cluburilor sportive, ce se afla intr-un stadiu avansat de degradare.

1.7 CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

Documentația prezintă următoarea structura:

Volumul I - Piese scrise si Piese desenate :

PIESE SCRISE

Borderou general

Lista semnaturi

Memoriu tehnic

Deviz general

Deviz pe obiect

Indicatori tehnico-economici

Deviz financiar

PIESE DESENATE

Plan de situație Sc. 1:500; Profil transversal tip Sc. 1:100; Planșe de detaliu;


h

II •

Astfel lucrarea se incadreaza in categoria „C” - lucrări de importanța normala, m

Proiectul s-a verificat pentru următoarele exigente:

A4.1. - Rezistenta la stabilitate si la solicitări statice, dinamice, inclusiv seisme;

B2.1 - Siguranța in exploatare;

D2 - Sanatatea oamenilor si protecția mediului;

l I

III

__

; • - ■ . - , ;


____Tel: 346.60.22 031/425.09.20 Fax:346.60.11

2 DATE TEHNICE

-— -------------------------------------------------------ÎL________________________________________

2.1 SUPRAFAȚA SI SITUAȚIA JURIDICA A TERENULUI CARE URMEAZA A FI OCUPAT DE OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Terenul se afla in intregime in proprietatea domeniului public, ampriza terenurilor de sport va ramane nemodificata in urma procesului de modernizare si reabilitare.

Atât pe timpul execuției cat si după finalizarea acestor lucrări de modernizare nu vor fi ocupate terenuri suplimentare.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________!__

3 COSIDERATII PRIVIND SITUAȚIA EXISTENTA |

3.1.             ȘCOALA GENERALA NR. 38 - Str. Brestei Nr. 597

Terenurile de sport din incinta scolii se prezintă astfel:

- terenul de fotbal prezintă o îmbrăcăminte din mixturi asfaltice si prezintă o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.


- terenul de volei-baschet nu este amenajat, in prezent este doar o incinta balastata.
>ATE TEHNICE


2.1 SUPRAFAȚA SI SITUAȚIA JURIDICA A TERENULUI CARE URMEAZA A FI OCUPAT DE OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Terenul se afla in întregime in proprietatea domeniului public, ampriza terenurilor de sport va ramane nemodificata in urma procesului de modernizare si reabilitare.

Atât pe timpul execuției cat si după finalizarea acestor lucrări de modernizare nu vor fi ocupate terenuri suplimentare.

ȘCOALA GENERALA NR. 38 - Str. Brestei Nr. 597

Terenurile de sport din incinta scolii se prezintă astfel:

- terenul de fotbal prezintă o îmbrăcăminte din mixturi asfaltice si prezintă o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.


- terenul de volei-baschet nu este amenajat, in prezent este doar o incinta balastata. • 1.6 FUNDAMENTAREA NECESITATO SI OPORTUNITĂȚII INVESTIȚIEI

Procesul de restructurare a economiei după anul 1990, generat de declinul activitatilor industriale, a afectat profund marile orașe ale tarii, centre urbane vechi cu tradiții industriale, cum este si cazul orașului Craiova.

Diminuarea veniturilor populației (prin migratia acesteia la sat), a condus la restringerea investițiilor publice in infrastructura de baza a orașului si la deteriorarea vieții citadine cu impact asupra calitatii vieții.

Coform Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Craiova, unul dintre obiectivele strategice sectoriale il constituie relansarea activitatilor sportive la nivelul minicipiului Craiova prin inițierea programului de Modernizare a Bazelor Sportive aflate in apropierea școlilor si a cluburilor sportive, ce se afla intr-un stadiu avansat de degradare.

 • 1.7 CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

Documentația prezintă următoarea structura:

Volumul I - Piese scrise si Piese desenate :

PIESE SCRISE

Borderou general

Lista semnaturi

Memoriu tehnic

Deviz general

Deviz pe obiect

Indicatori tehnico-economici

Deviz financiar

PIESE DESENATE

Plan de situație Sc. 1:500; Profil transversal tip Sc. 1:100; Planșe de detaliu;

Astfel lucrarea se incadreaza in categoria „C” - lucrări de importanta normala. Proiectul s-a verificat pentru următoarele exigente:

A4.1. - Rezistenta la stabilitate si la solicitări statice, dinamice, inclusiv seisme; B2.1 - Siguranța in exploatare;

D2 - Sanatatea oamenilor si protecția mediului;


București

11- deasemenea toate dotările acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.

'Iii ■=

ie defecțiuni jn condițiile i ’ ••


Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea intalnite se datoreaza in principal de acțiunea apelor pluviale de infiltrație si a temperaturilor, lipsei lucrărilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradări aparute Ia structura trenurilor de sport sunt:

Defecțiuni de suprafața:

suprafețe exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea reținerii apei si acoperirii perioada de iama accentuează procesul de exfoliere;

cu gheata in


pelada — ca efect de accentuare locala a exfolierii, defecțiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defecțiuni ale imbracamintei:

fisuri si crăpături - defecțiuni cu ponderea cea mai mare care favorizează pătrunderea apei in complexul rutier si contribuie la apariția defecțiunilor foarte grave;

gropi - reprezentate exfolieri in stare avansata, care prin reținerea apei acentueaza si grăbește procesul de degradare;

3.2.           GRUPUL ȘCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA - B-dul

nicolae Romanescu Nr. 99

Terenurile de sport din incinta scolii se prezintă astfel:

- toate terenurile de sport din incinta grupului școlar prezintă o imbracaminte din mixturi asfaltice


si prezintă o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.- deasemenea toate dotările acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.


Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defecțiuni intalnite se datoreaza in principal de acțiunea apelor pluviale de infiltrație si a temperaturilor, in condițiile lipsei lucrărilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradări aparute la structura trenurilor de sport sunt:

Defecțiuni de suprafața:

■■■■MhL    1

PRO CONS XXI

Sos. Vergului, nr.21-29

sector 2 București


suprafețe exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea reținerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iama accentuează procesul de exfoliere;

pelada - ca efect de accentuare locala a exfolierii, defecțiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defecțiuni ale îmbrăcămintei:

fisuri si crăpături - defecțiuni cu ponderea cea mai mare care favorizează pătrunderea apei in complexul rutier si contribuie la apariția defecțiunilor foarte grave;

gropi - reprezentate exfolieri in stare avansata, care prin reținerea apei acentueaza si grăbește procesul de degradare;

3.3

Marcu Nr. 16


ȘCOALA GENERALA NR. 30 “ MIHAI VITEAZUL “ - Str. Arh. Duiliu

Terenurile de sport din incinta scolii se prezintă astfel:

- terenul de fotbal prezintă o îmbrăcăminte din mixturi asfaltice si prezintă o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.


- cele doua terenuri de handbal care vor deveni de tenis , unul este cu o Îmbrăcăminte asfaltica si prezintă o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata, iar celalalt este doar cu pietriș.

i- tefc >

PRO CONS XXI

Sos. Vergului, nr.21-29 sector 2 București
- deasemenea toate dotările acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.


Terenul este imprejmuit cu borduri 10x15 din beton de ciment prezentând defecțiuni de


inclinari pana la răsturnare, crăpături, sparturi si rupturi, decolmatari rosturi.


tip tasari,


Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defecțiuni intalnite se datoreaza in principal de acțiunea apelor pluviale de infiltrație si a temperaturilor, in condițiile lipsei lucrărilor de intretinere curenta.


Tipurile de degradări aparate la structura trenurilor de sport sunt:Defecțiuni de suprafața:

suprafețe exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea reținerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iama accentuează procesul de exfoliere;


pelada - ca efect de accentuare locala a exfolierii, defecțiune favorizata tot de efectele distructive ale


apei si temperaturii;

Defecțiuni ale îmbrăcămintei:


fisuri si crăpături - defecțiuni cu ponderea cea mai mare care favorizează pătrunderea apei in complexul rutier si contribuie la apariția defecțiunilor foarte grave;

gropi - reprezentate prin exfolieri in stare avansata, care prin reținerea apei accentuează s ■ grăbește procesul de degradare;


Nr. 4


3.4.


ȘCOALA GENERALA NR. 32


“ AL. MACEDONSKI


“ - Str. Castanilor


Terenurile de sport din incinta scolii se prezintă astfel:

- viitorul terenul de fotbal nu este amenajat, in prezent este doar o incinta balastata

. • u. ■-.

PRO CONS XXI

Sos. Vergului, nr.21-29 sector 2 București- viitorul teren de minibaschet este prevăzut pe 60% cu o imbracaminte bituminoasa, iar pe 40% cu o imbracaminte din balast; imbracamintea asfaltica prezintă o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.
|l S O 9 0 011SO 14001 OH SAS 18001

Punct de lucru:

Str. Chiciurei nr.27-29, sector 3, București Tel: 346.60.22 031/425.09.20 Fax:346.60.11

 • - terenul de minihandbal este prevăzut pe 70% cu o îmbrăcăminte bituminoasa, iar pe 30% cu o îmbrăcăminte din balast; îmbrăcămintea asfaltica prezintă o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

 • - deasemenea toate dotările acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avansata de degradare.

Uzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defecțiuni se datoreaza in principal de acțiunea apelor pluviale de infiltrație si a temperaturilor, in condițiile

întâlnite lipsei lucrărilor de întreținere curenta.


Tpurile de degradări aparute la structura trenurilor de sport sunt:

defecțiuni de suprafața:

suprafețe exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a imbracamintii asfaltice care, prin favorizarea reținerii apei si acoperirii cu gheata in perioada de iama accentuează procesul de exfoliere;

pelada — ca efect de accentuare locala a exfolierii, defecțiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperaturii;

Defecțiuni ale îmbrăcămintei:

fisuri si crăpături - defecțiuni cu ponderea cea mai mare care favorizează pătrunderea apei in complexul rutier si contribuie la apariția defecțiunilor foarte grave;

gropi — reprezentate prin exfolieri in stare avansata, care prin reținerea apei accentuează si grăbește procesul de degradare;

1

.5.

Ionescu-Sisesti Nr. 3


ȘCOALA GENERALA NR. 36 “ GHEORGHE BIBESCU “ - Str. Dr. N.

Terenurile de sport din incinta scolii se prezintă astfel:

- terenul de handbal prezintă o îmbrăcăminte din mixturi asfaltice si prezintă o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.

Terenul este împrejmuit cu borduri 10x15 din beton de ciment prezentând defecțiuni de tip tasari, inclinari pana la răsturnare, crăpături, sparturi si rupturi, decolmatari rosturi.

Wa*       -u-- •      - -rf


- deasemenea t<

i

Uzura fizica si ir


ate dotările acestor terenuri de sport sunt intr-o stare avasata de degradare.


orala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defecțiuni


intalnite se datoreaza in principal de acțiunea apelor pluviale de infiltrație si a temperaturilor, in condițiile lipsei lucrărilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradări aparute la structura trenurilor de sport sunt:

_ _ . . . '' ..


li

Tipurile de degradări aparute la structura trenurilor de sport sunt:

Defecțiuni de suprafața:

suprafețe exfoliate - reprezentate printr-o porozitate accentuata rezultata din dezagregarea (cojirea) superficiala a ii perioada de iama

pelada - ca efect de accentuare locala a exfolierii, defecțiune favorizata tot de efectele distructive ale apei si temperatuni;

Defecțiuni ale ____

fisuri si crăpături -


ibracamintii asfaltice care, prin favorizarea reținerii apei si acoperirii cu gheata in ! accentuează procesul de exfoliere;


n|bracamintei:

• defecțiuni cu ponderea cea mai mare care favorizează pătrunderea apei in complexul rutier jsi contribuie la apariția defecțiunilor foarte grave; gropi — reprezen procesul de degra

I


ate exfolieri in stare avansata, care prin reținerea apei acentueaza si grăbește fiare;


3.6


GRUPUL ȘCOLAR “ TRAIAN DEMETRESCU “ - B-dul Decebal Nr.105


Terenurile de sport din incinta scolii se prezintă astfel:

- terenul de fotbal prezintă o imbracaminte din mixturi asfaltice si prezintă o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viata expirata.


■BfWMIBfe X 1 PRO CONS XXI Sos. Vergului, nr.21-29 sector 2 București
si hanbal nu sunt amenajate , existent este o incinta cu o si prezintă o stare tehnica apreciata ca “rea”, cu durata de viataUzura fizica si morala a imbracamintii terenurilor de sport, vizibila prin multitudinea de defecțiuni intalnite se datoreaza in principal de acțiunea apelor pluviale de infiltrație si a temperaturilor, in condițiile lipsei lucrărilor de intretinere curenta.

Tipurile de degradări aparute la structura trenurilor de sport sunt:

ii ’■

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Reabilitare baze sportive la 6 unita ti școlare din aria de intervenție urbana a municipiului Craiova

curs valutar:1 euro =    3,8090 lei 2 decembrie 2008

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (exclusiv

. TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

| M

i euro

mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

1 Z

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenaj

area terenului

1,1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1,3

Amenajări pentru protecția mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor

22,85

6,00

4,34

27,20

7,14

TOTAL CAPITOL 1

22,85

6,00

4,34

27,20

7,14

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților (mutări si protejări instalații)

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asist

înta tehnica

3,1

Studii de teren

3,2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,3

Cheltuieli pentru proiectare

a.

Expertize tehnice+avize+studii+elaborare SF

66,13

17,36

12,57

78,70

20,66

c

Proiect tehnic

88,85

23,33

16,88

105,74

27,76

d

Detalii de execuție

44,43

11,66

8,44

52,87

13,88

3,4

Cheltuieli privind organizarea licitațiilor pentru execuția lucrărilor

3,5

Consultanta

3,6

Asistenta tehnica

a.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

36,57

9,60

6,95

43,51

11,42

TOTAL CAPITOL 3

235,98

61,95

44,84

280,81

73,72

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de

baza

4,1

Construcții si instalații

4.1.1. Obiect 1. - GRUP ȘCOLAR TRAIAN DEMETRESCU

790,28

207,48

150,15

940,44

246,90

4.1.2. Obiect 2. - GRUPUL ȘCOLAR DE

TRANSPORT AUTO CRAIOVA

422,93

111,03

80,36

503,28

132,13

4.1.3. Obiect 3. - ȘCOALA NR 30 - MIHAI VITEAZUL

921,74

241,99

175,13

1.096,87

287,97

4.1.4. Obiect 4. - ȘCOALA NR 32-

ALEXANDRU MACEDONSKI

682,12

179,08

129,60

811,72

213,11

-

4.1.5. Obiect 5. - ȘCOALA NR 36 -

GHEORGHE BIBESCU

396,17

104,01

75,27

471,44

123,77

4.1.6. Obiect 6. - ȘCOALA GENERALA NR.38

466,13

122,38

88,57

554,70

145,63

*2

Montaj utilaj tehnologic

-

-

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente teh.si funcționale cu montaj

-

-

-

-

-

- 4

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

3.679,38

965,97

699,08

4.378,46

1.149,50

1

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

185}

1

48,60

35, T

220,28

57,83

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

9,;

’6

2,43

1,7€

11,01

2,89

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

5,2,1

Comision pentru Casa Sociala a Constructorilor

19,44

5,10

3,®

23,13

6,07

5,2,2

Taxa aferenta Inspecției pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

31,'

0

8,16

5,9;

37,01

9,72

5,2,3

Alte taxe

18,51

4,86

3,52

22,03

5,78

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

196,91

51,70

37,4'

234,32

61,52

TOTAL CAPITOL 5

460,32

120,85

87,4(

547,79

143,81

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6,2

Probe tehnologice

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

4.398,5

3

1.154,77

835,72

5.234,25

1.374,18

Din care C+M

3.896,6

0

1.023,00

740,35

4.636,95

1.217,37

S.C. PROCONS XX1 S.R.L.

DIRECTOR

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului


l

Reabilitare baze sportive la 6 unitati școlare din aria de intervenție urbana a

municipiului Craiova


Mii lei ( cu TVA )


Mii euro ( cu TVA )


Valoarea totala a investiției:

din care construcții montaj

1.374,18

1.217,37


curs valutar: 1 euro =

lei 2 decembrie 2008

2)


Durata de realizare a investiției

din care:


12


luni


GRUP ȘCOLAR TRAIAN DEMETRESCU

GRUPUL ȘCOLAR DE TRANSPORT AUTO CRAIOVA

ȘCOALA NR 30 - MIHAI VITEAZUL

ȘCOALA NR 32- ALEXANDRU MACEDONSKI

ȘCOALA NR 36 - GHEORGHE BIBESCU

ȘCOALA GENERALA NR.38

luni luni luni luni luni luni


3)


Eșalonarea investiției

ANI


4) Capacitati

GRUP ȘCOLAR TRAIAN DEMETRESCU

TEREN FOTBAL

AMENAJARE 3 TERENURI MULTIFUNCȚIONALE INSTALAȚIE NOCTURNA


Mii lei ( cu TVA)


Mii euro ( cu TVA)


INV

C+M


5.234,25

4.636,95


1.374.18

1.217,37


GRUPUL ȘCOLAR DE TRANSPORT AUTO CRAIOVA


TEREN FOTBAL

AMENAJARE TEREN BASCHET

AMENAJARE TEREN VOLEI INSTALAȚIE NOCTURNA ȘCOALA NR 30 - MIHAI VITEAZUL TEREN FOTBAL

AMENAJARE TEREN TENIS INSTALAȚIE NOCTURNA


ȘCOALA NR 32- ALEXANDRU MACEDONSKI TEREN FOTBAL

AMENAJARE TEREN MINIHANDBAl

AMENAJARE TEREN MINIBASCHEȚ

INSTALAȚIE NOCTURNA


ȘCOALA NR 36 - GHEORGHE BIBESCU

AMENAJARE TEREN HANDBAL

AMENAJARE TEREN BASCHET


ȘCOALA GENERALA NR.38

AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL

AMENAJARE TEREN MULTIFUNCȚIONAL (volei;tenis;baschet)

INSTALAȚIE NOCTURNA


1000

mp

1801

mp

1

buc

445

mp

343

mp

445

mp

1

buc

1440

mp

2430

mp

1

buc

924

mp

720

mp

350

mp

1

buc

1200

mp

620

mp

960

mp

300

mp

1

buc


s.c.


F'ROCONS XX1 S.R.L.

DIRECTOR