Hotărârea nr. 280/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 280

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 280

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr.61117/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune modificarea contractului nr.42515/2002 de delegare a serviciului de iluminat public, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.235/2002 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

Potrivit prevederilor Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.45, alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea contractului nr.42515/2002 de delegare a serviciului de iluminat public, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.235/2002, prin suplimentarea valorii totale cu suma de 692.122 Euro, fără T.V.A., corespunzătoare extinderii sistemului de iluminat public din zonele cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului nr.42515/2002 de delegare a serviciului de iluminat public.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU

Str Muntenia zona nr,6<. Str.Elie Georqescu Str. Ram uri Str.Traian Lățescu Str.l.D.Sarbu Str.A,Vlaicu Str.Vantului SțlsPailOitet -Str.Doliului Str.Arad ___

Str.Rampei

STÂLPI

CORPURI DE

ILUMINAT

CONSOLE

Puncte de aprindere LLC ------------------irn

Valoare Euro fara

TVA ____________________________________________i

Stâlp

Ornamental

Stâlp Beton

<

< < uj tr

. LU UJ o: m

o cn

I

REȚEA

AERIANA

Ih.rl

îmi

- !<tfl

|6uc|

IMl

|kn*l

3

0

3

0

"07120

0,010

-5015714

8

0

8

0

0,350

t),O02 "

11.0*36768

6

0

3

0

0,240

0,024

7.006,52

rc N.Romanescu

30

0

30

0

1,200

0,120

40.151,36

19

19

19

0,000

1,080

17.431,52

0

9

0

0000

0,350

4.82T.28

5

1

1

0,000

0,200 '

"  1.851,86

0

7

7

0,000

0,230

4766,73

14

2

9

07000

0,320

5.991,51

5

6

6

1

0000

0,250

7O"4"70l'

5

2

2

07000

0 240

371604'1

4

1

‘ 1"

" '0,000 ■

" 0.300"

2.591733

0

•1

0

" *0000 ■ "

0,200

27330,30

12

6

6

0,600

0,960

'18.29072’

3

3

3

"* 0000

0,200

2.935,26

6

6

6

0000

0,220“

4.559781

0

2

2

"000 (T"

0,100

1.131,50

0

5

5

0000

' 0,240"

" 3721026

4

4

4

0000

0,160

3.013,79

0

5

5

1

0000

0,600"

7.262,27

0

6

6

1

0000

0,220“

57651,40

0

3

3

0000

0,100

“1.54040

30

30

30

0,000

1,200

33.73056

0

1

1

0.000

’ 0,050*

” 56*5,70

0

5

5

■0,000i *

0,200

2069701

0

4

4

0,000

0,120“

2024,8*4

0

15

15

0000"

" 0,600

9.12676

9

9

9

0000 "

" 0,500

87205,59

30

33

33

“0,0 00

1,400“

25701,19*

0

7

7

0000

-0220

3.891,26

4

4

4

0000

0,160

37274,94

0

3

0

0,000

0,070

2.635,62

______

0

2

0

'    0025 ”*

’ 0,0'20

' 1’09032

0

2

2

’ 0000

0,000

932,58

18

2

20

2

0000

0,169

24.57301'

6

6

6

’ "0000

0,320

5. MSB

U.UUj “DTTon ""0,100


Str.Brestei zona nr.463 -AI.3 Bariera Valcii___

Str. Cosuna zona jnr,68A--68L Str.G-ral Ispas Str.Viitorului_____ .

Cart..Dezrobirii bl ,F 9 Str..Potelu_________

AI.4 Poligonului__

Cart. V.Rosie zona bl..Petroliștilor Str.M.Eminescu Str. Stejarului___

Str.Cornului_____

Str. Garlesti ______

Al.4 Simnic_______

Al. 2 Cantonului_____

Pasai Bariera Valcii_ Pasai Podisor Caroi împăratul Traian Pod Triaj sore Simmcul de sus Str.Moldova:Gaiat;

Str. G.PIesoianu Str.'Trandafirului Str ’Mcrisorului Șțrj Cârpe nu lui__

înlocuire linii electrice subterane nc-corcspunzatoare in cart.CI. București aclimit de str.C.București,str.Spama ,str.l Traian;ștr.H.Coanda

2,760


U 276


înlocuire linii electrice subterane necorcspunzatoare in cart Sarari                                _____

intocuireTfnTi electrice subterane riccbrespunzafoare in.carLV.Jinsie__ ......... — -----

înlocuire linii electrice subterane necorespunzatoare in zona delimitată de str.C.București.str.Dezrobirii jStr. Sararilor                                      ___

înlocuire linii electrice subterane necorcspunzatoare in cart.Rovine ,dolim.de str N iorga;De/robirii;Fratii Golești

1,640

0,160


2,200


0016


0,220


41.223


35 170.12


37.097,51


înlocuire linii electrice subterani: necorespunzatoare in cart.G.Enescu delir;.de str.G.Enescu;Pascar!i;Dambovil;j

Trilocuireimiielectrice subterane nccorcspunzâ'toarc iolcart-Brazda ..... ~...

înlocuire linii electrice subterane nncorcspunzatoarc in cart.Titulescu.delim do str

N.Titulescu;M. Tanase: Gra di na Botanica Vandalizari .

Bd.Ânțpneșcu

Șțr.Dorna__

52 IStr.Bechi.'tului . Str.Campia Islaz Str.Bibescu Cart Rovine II

1,000


0,900


0,100


26.634,47


Al.Sf.Apostoli 150 Sțr..Dobrogea Str C-tin Argetoianu

Str.Eliza Opran zona nr.201 Str.Banu Stepan


Str.Romania Muncitoare 34-56

Str Calea Brezei

Str.H.Coanda_____

Cartier Veterani

TOTAL Extind» ri 7009 2010