Hotărârea nr. 279/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 279

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOT ĂRÂREA NR. 279

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr.62463/2009 al Direcției Patrimoniu prin care se propune transmiterea în administrarea Grădiniței nr.44 a unui imobil, situat în municipiului Craiova, str.Putnei, nr.15A și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Legii Învățământului nr.84/1995 republicată, modificată și completată de Ordonanța de Urgență nr.40/2009 și Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.123 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă transmiterea în administrarea Grădiniței nr.44 a imobilului, cu regim de înălțime S+P+1, aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Putnei, nr.15A, având următoarele date de identificare:

  • -  suprafață totală construită 878 mp.;

  • -   suprafață totală utilă 1355,78 mp.;

  • -   suprafață totală teren 2.924 mp.;

  • -  valoarea de achiziție de 6.120.000 lei.

Art.2. Pe data transmiterii, încetează dreptul de administrare asupra imobilului situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr.91 A, bl.N 14, identificat la poziția 39 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Grădinița nr.44 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Bianca Maria Carmen PREDESCU           Nicoleta MIULESCU