Hotărârea nr. 278/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 278

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 278

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009.

Având în vedere raportul nr.59672/2009 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și Direcția Proiecte și Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008 referitoare la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009.

În conformitate cu prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată prin Legea nr.246/2005;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local Pleșoi nr.2/2009.

În temeiul art.11 alin.1 și 2, art.14, art.36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.c, art.37, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, ca municipiu de rang I, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna Pleșoi, prin Consiliul Local Pleșoi, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică prin completare anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Proiecte și Programe de Dezvoltare Tehnică și Investiții și Consiliul Local Pleșoi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU