Hotărârea nr. 277/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 277

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 277

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr.62496/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna aprilie 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006 și Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.125/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.14, art. 45 alin.2, lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna aprilie 2009, în valoare de 176.848,04 lei, fără TVA, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa 1 la Hotărârea nr. 277/2009

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A SUMELOR

CE SE ALOCĂ PENTRU ACOPERIREA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE CA URMARE A FURNIZĂRII ENERGIEI TERMICE PE LUNA APRILIE 2009

FARA TVA

Activitate

Valoare cjutor de stat conform - LEI O.M.A.I. 125/2007

Din care :

Buget local - lei

Buget de stat - lei

i

CENTRALE TERMICE

50.115,15

37.612,79

12.502,36

PUNCTE TERMICE

378.140,71

139.235,25

238.905,46

•   TOTAL

428.255,86

176.848,04

251.407,82

07subv3

Anexa 2 Ia Hotărârea nr. 277/2009

f

DECONT

PENTRU COMPENSAREA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE CA URMARE A FURNIZĂRII ENERGIEI

TERMICE PE PERIOADA APRILIE 2009 CONFORM O.M.A.I 125 / 2007

Activitate

Perioada

Cantitate

Preț local

HCLM 372/2008

Preț energie termică RA Termoficare

Preț local de referință Decizie ANRSC 258/2008

Compensare unitară combustibili Decizie ANRSC 258/2008

Subvenție autorități locale

Valoare ajutor de stat

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare C1

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare

PL

PET

PLR

C comb

S autorități locale

C

Lei

Lei Cu TVA

Gcal

Lei/Gcal

Lei/Gcal

Lei/Gcal

Lei/Gcal

Lei/Gcal

Lei

0

1

2

3

4

5

6

7 = 4-5-6

, 8 = (6+7)x2

9=8+(5-3)x2

10 = 9x19%

Energie termică produsă prin CT

aprilie 2009

440,534001

l

156,52

270,28

156,48

28,38

85,42

50.132,77

50.115,15

59.637,03

Energie termică distribuită prin PT

; yt

aprilie 2009

8.418,092212

156,52

201,44

156,48

28,38

16,58

378.477,43

378.140,71

449.987,44

Total

428.255,86

509.624,47

07subv1

Anexa 3 la Hotărârea nr. 277/2009

DECONT

PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIEI DE LA BUGETUL LOCAL

2009


CONFORM ORDONANȚEI GUVERNULUI NR 36/2007 PE PERIOADA APRILIE

Activitate

Perioada

Cantitate

1

Gcal

Preț

Cumpărare CET

Lei/Gcal

Tarif distribuție RA Termoficare

Lei/Gcal

Total

Tarif

PET

Lei/Gcal

Compensare Unitara Combustibili Decizie 258/2008 ANRSC Lei/Gcal

Pref local

PL

HCLM

372/2008

Lei/Gcal

Diferența de acoperit de la Bugetul local

Lei/Gcal

TOTAL

Subvenție de primit de la Bugetul local lei

TOTAL Subvenție de primit de ia Bugetul local Lel-cuTVA

0

1

2

3

4

5 = 3+4

6

7

8=5-$-7

9=8x2

10=9x19%

Energie termică produsă prin CT

aprilie 2009

440,534001

270,28

2838

15632

8538

37.612,7*9

44.75932

Energie termică distribuită prin PT

aprilie 2009

8.418,092212

113,96

-

87.48

201,44

28,38

156,52

1634

139.235,25

165.689,95

TOTAL

176.848,04

210.449,17

07subv2