Hotărârea nr. 275/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 275

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 275

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2009;

Având în vedere raportul nr. 59735/2009 întocmit de Direcția Asistență și Protecție Socială prin care se propune stabilirea, pentru anul 2009, a nivelului contribuției Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanțarea activității de protecție a minorului aflat în dificultate, pe raza municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

În conformitate cu prevederile art. 118, alin.1, lit.a din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului coroborat cu art.4 din Hotărârea Guvernului nr.457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum și a persoanei majore care beneficiază de protecție în condițiile art.19 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/1997, republicată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.2, art.45, alin.2, lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește, pentru anul 2009, nivelul contribuției Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanțarea activității de protecție a minorului aflat în dificultate pe raza municipiului Craiova, în cuantum de 25% din costurile aprobate de Consiliul Județean Dolj, prin Hotărârea nr. 43/2009, respectiv 4498,75 lei/an/minor instituționalizat și 1572,75 lei/an/minor aflat în plasament.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Asistență și Protecție Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bianca Maria Carmen PREDESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU