Hotărârea nr. 274/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 274

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 274

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 28.05.2009.

Având în vedere raportul nr.62500/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice, prin care se propune mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susține și vota în Adunarea Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova, din data de 28.05.2009, ordinea de zi și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 185, 188, 189, 191, 192/2009;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.447/2007 prin care se desemnează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și art.20, 26 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

În temeiul art.36, alin.2, lit. a coroborat cu alin.3, lit. b, art.45, alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susține și vota în Adunarea Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova, din data de 28.05.2009, ordinea de zi, documentele supuse aprobării, avizele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, raportul Consiliului de Administrație și raportul Auditorului Financiar.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Bianca Maria Carmen PREDESCU